wróć na stronę główną
katalog wydawniczy
dzienniki, zeszyty ćwiczeń...
wkrótce w naszej ofercie
nasza historia
możliwość współpracy
nasze książki kupisz m.in. w:
skontaktuj się

NOWOŚCI


Łukasz Kwadrans, Sławomir Stasiorowski
Diagnoza i metodyka w pracy kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach karnych


rok wydania: 2024
stron: 219
format: B5
ISBN: 978-83-66951-54-9

spis treściPrezentowana książka zatytułowana "Diagnoza i metodyka w pracy kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach karnych" autorstwa Łukasza Kwadransa i Sławomira Stasiorowskiego powstała w ramach badań prowadzonych w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Inicjatorem badań, a następnie kierownikiem projektu był S. Stasiorowski, który we Wstępie objaśnia: "Celem głównym prezentowanych badań było ujawnienie metod pracy wychowawczo-resocjalizacyjnej i profilaktycznej stosowanych przez kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach karnych wobec podopiecznych - skazanych i sprawców przestępstwa. Właściwe zaprezentowanie możliwych form oddziaływania na sprawcę przestępstwa wymagało jednak uprzedniego przeprowadzenia szczegółowej analizy funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej, wykonującej orzeczenia w sprawach karnych w wymiarze sprawiedliwości, w tym poprzez analizę statystyczną w ujęciu wieloletnim. Celem tego zabiegu było ukazanie ewolucji kuratorskiej służby sądowej w drugiej dekadzie XXI wieku zarówno co do zakresu zadań, obowiązków i uprawnień, jak i pod względem organizacyjnym i ustrojowym, który pozwala nakreślić przyszłe alternatywne kierunki rozwoju - także biorąc pod uwagę aspekt jakościowy, tj. sposób prowadzenia oddziaływań właściwych służbie kuratorskiej". Jak podkreślają Autorzy, badania przeprowadzono w strategii jakościowej i ilościowej, co stanowi niewątpliwy walor zaprezentowanych w monografii analiz, co też odnotowuje z uznaniem recenzent wydawniczy pracy dr hab. Krzysztof Sawicki, prof. Uniwersytetu w Białymstoku. Z kolei drugi z recenzentów dr Michał Szykut z Katedry Kryminalistyki Akademii Nauk Stosowanych w Pile, podkreśla, że "praca okazuje się interesująca zarówno dla badaczy zainteresowanych problematyką wykonywania orzeczeń sądów poza zakładami karnymi w Polsce, a także praktyków, którzy codziennie doświadczają zidentyfikowanych w raporcie trudności i ograniczeń".
36.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Paweł Piotrowski (red.)
Okolice niecodzienności edukacyjnej


rok wydania: 2024
stron: 227
format: B5
ISBN: 978-83-89163-51-8

spis treściPrezentowana publikacja, będąca monografią wieloautorską, zawiera kilkanaście opracowań, które zostały zamieszczone w kolejności ustalonej - jak wyjaśnia redaktor naukowy książki dr hab. Paweł Piotrowski - "według wzrastającej względnej częstotliwości doświadczania osadzonych w kontekście edukacyjnym zdarzeń, których dotyczą. I ten sposób ich uporządkowania sprawił, iż układ poszczególnych rozdziałów odzwierciedla specyficzny schemat kołowy. Rozpoczyna się bowiem (.) od doświadczeń mających charakter jednorazowy, zdarzających się raz na całe życie (konkretnie w tym przypadku będą to pierwsze dni dziecka w przedszkolu - problem podjęty w tekście autorstwa Katarzyny Nosek-Kozłowskiej), a kończy na procesie raczej, niż wydarzeniu, trwającym u niektórych osób przez znaczącą część życia (postawa animatora kultury jako codzienne dążenie do nadania edukacji niecodziennej formy i charakteru przedstawiona w artykule Marka Matyjewicza oraz - w ostatnim z zamieszczonych tu tekstów, napisanym przez Józefa Górniewicza - postawa człowieka nauki jako uparte codzienne dążenie ku temu co wybija się ponad sprawy zwykłe, codzienne i poniekąd przyziemne, a jednocześnie wciąż przez ową przyziemność i standardowość w jakiś sposób osaczane, pochłaniane)". Zwraca na to uwagę w recenzji Wydawniczej Profesor Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Teresa Wilk pisząc: "Recenzowana praca zbiorowa jest z pewnością interesującą propozycją wydawniczą. Teksty zamieszczone w niej stanowią przykład różnorodnych ujęć i rozważań edukacyjnych. Prowadzone przedmiotowe narracje ukazują Czytelnikowi różne oblicza edukacji szkolnej, w tym aktywności ucznia i nauczyciela, oraz edukacji pozaszkolnej. Czytelnik książki spotka się z wieloma ujęciami edukacyjnej aktywności społecznej w minionej i współczesnej rzeczywistości. Przedstawienie tak różnorodnych tematów dotyczących m.in.: edukacji szkolnej, wychowania przedszkolnego, animacji kultury, współczesnego teatru amatorskiego, instytucji opiekuńczych, to olbrzymi walor opracowania". Również akcentuje to w swojej recenzji Dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: "Książka dotyka ważnej kategorii niecodzienności, a wraz z nią drugiej - codzienności. Obie kategorie pozostają w polu zainteresowania wielu dyscyplin naukowych, niemniej w pedagogice zajmują szczególne miejsce. Podjęte w recenzowanej pracy zagadnienia są znane, jednak zostały zaprezentowane w sposób ciekawy i innowacyjny. Tym, co wyróżnia tę pracę to tematyka, która oscyluje wokół aktualnych kwestii społecznych, jak i ukazuje wątki historyczne. Na szczególne uznanie zasługują przykłady i wskazówki do wykorzystania we współczesnej polskiej edukacji". W opinii obu Recenzentek monografia jest godna polecenia naukowcom, studentom, wychowawcom, rodzicom oraz animatorom życia społeczno-kulturalnego.
37.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Ireneusz Werbiński
Osoba - Wychowanie - Świętość. Refleksje pedagogiczno-teologiczne

seria: "Monografie Akademii Jagiellońskiej"
rok wydania: 2023
stron: 172
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-66951-22-8

spis treści"Osoba - Wychowanie - Świętość. Refleksje pedagogiczno-teologiczne" to kolejna publikacja będąca efektem współpracy wydawniczej Jagiellońskiego Instytutu Wydawniczego oraz Wydawnictwa Edukacyjnego "Akapit". Jej Autorem jest ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński specjalizujący się w zakresie teologii duchowości, hagiologii, psychologii i pedagogiki. Jak zaznacza sam Autor, przyjęta w książce kolejność: Osoba - Wychowanie - Świętość, znajdująca swoje odzwierciedlenie zarówno w jej tytule, jak i w trzech częściach, nie jest przypadkowa, a wręcz zamierzona. We wstępie czytamy bowiem: "Stawiając osobę jako podmiot wychowania na pierwszym miejscu, publikacja chce zwrócić uwagę, że kompetencje teoretyczne wychowawcy są nie tylko potrzebne, ale konieczne. Wychowawca powinien korzystać z najlepszych metod wychowawczych wypracowanych przez współczesną pedagogikę, ale wiedza i metody wychowawcze powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie". Już tylko ta refleksja wskazuje, że w publikacji zostało przyjęte personalistyczne podejście do wychowania, które akcentuje autonomiczną wartość człowieka jako osoby. Wychowania wspierającego rozwój osoby ludzkiej, a zatem podporządkowanego wartościom osobowo-duchowym. Nieprzypadkowo więc Autor wyraża przekonanie, że wszystkie płaszczyzny osoby powinny być objęte wychowaniem, które w założeniu pedagogiki personalistycznej jest tożsame z kształtowaniem dojrzałego człowieczeństwa oraz przygotowaniem wychowanka do udziału w życiu społecznym. Warto też odnotować, iż ks. prof. I. Werbiński przyjął założenie - co wydaje się szczególnie cenne - że w książce nie przekazuje Czytelnikowi gotowych rozwiązań pedagogicznych, ale proponuje w sposób otwarty pewne treści do przemyślenia - tak dla teoretyków, jak i praktyków wychowania.
30.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Jacek Szczepkowski
Kon(teksty)zmiany. Praktyka skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy z zagrożoną młodzieżą w warunkach stacjonarnych


rok wydania: 2023
stron: 188
format: B5
ISBN: 978-83-66951-47-1

spis treściPrezentujemy kolejną książkę Jacka Szczepkowskiego mieszczącą się w nurcie określanym jako terapia skoncentrowana na rozwiązaniach. Nosi ona tytuł: "Kon(teksty)zmiany. Praktyka skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy z zagrożoną młodzieżą w warunkach stacjonarnych". Przesłanką do napisania książki było to - oddając głos Autorowi - że: "Sygnały dotyczące kondycji psychofizycznej młodzieży od wielu lat mają charakter alarmujący. Problemy ze zdrowiem psychicznym młodych ludzi manifestują się w różnorodny sposób, często przybierając postać zachowań autodestrukcyjnych, takich jak samookaleczenia, zaburzenia odżywiania, myśli samobójcze, czy też związanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych, bądź zachowaniami mogącymi prowadzić do uzależnień behawioralnych. Zastrzeżenia budzi także zakres i jakość oferty pomocowej, czyli możliwość skorzystania przez dzieci i młodzież oraz ich rodziny z pomocy profesjonalistów. I nie chodzi w tym przypadku wyłącznie o ambulatoryjne formy pomocy, tj. o dostępność lekarzy psychiatrów, konsultacji psychologiczno-pedagogicznych i terapii, ale także o opiekę rezydencjonalną, która w niektórych przypadkach jest wskazana czy wręcz niezbędna. Mam tutaj na myśli różne instytucje o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, resocjalizacyjnym, terapeutycznym czy leczniczym, które zapewniają opiekę stacjonarną, całodobową, i które przeznaczone są dla adolescentów przejawiających zachowania problemowe lub też trafiających tam ze względu na niewydolność wychowawczą własnych rodziców. (.) Jednym ze wskazań z tego wynikających jest teza, że opieka i pomoc w tego typu placówkach dla nieletnich winna mieć charakter również terapeutyczny. Dzieci i młodzież, które tam trafiają mają bowiem za sobą różne doświadczenia, które zwiększają ryzyko nieprawidłowego funkcjonowania w przyszłości". Wspomniane przez Autora placówki określają krąg odbiorców, do których adresowana jest książka. Oprócz badaczy kwestii podjętych w monografii są to pedagodzy i psycholodzy oraz terapeuci i psychiatrzy zatrudnieni we wspomnianych placówkach, a także wykładowcy i studenci z kierunków przygotowujących do pracy z "trudną" młodzieżą, w trosce o której prawidłowy rozwój społeczny i psychiczny powstała ta publikacja. Druk książki został dofinansowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. /div>
36.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Tomasz Biernat
Ukraiński exodus. Oblicza uchodźstwa rodzinnego


rok wydania: 2023
stron: 178
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-66951-50-1

spis treściUkraiński exodus. Oblicza uchodźstwa rodzinnego to kolejna praca Tomasza Biernata poświęcona problematyce złożoności relacji międzykulturowych. Po publikacjach poświęconych losom Polaków na Łotwie oraz w Szkocji, przyszła kolej na zainteresowanie losami uchodźców, którzy napłynęli masowo zza wschodniej granicy po wybuchu pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. Prezentowana monografia jest efektem badań przeprowadzonych przez Autora książki, mających charakter jakościowy. Ich wartością było to, że objęto nimi nie tylko uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy, ale i Polaków, którzy zaangażowali się w pomoc, a więc opiekunów rodzin, pracowników służb socjalnych, wolontariuszy. Pozwoliło to Autorowi, co podkreśla w recenzji wydawniczej także Profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Barbara Grabowska, "uchwycić różne oblicza uchodźstwa: jego dynamikę, aspekty przeżyciowe, procesy adaptacyjne oraz ich konteksty. (.) Problematyka podjęta przez Autora jest niezwykle aktualna, szczególnie w kontekście wciąż toczącej się wojny Rosji z Ukrainą. Autor bardzo trafnie opisał funkcjonowanie uchodźców rodzinnych w różnych kontekstach psychospołecznych i środowiskowych. Poznajemy zatem różne postacie uchodźctwa rodzinnego, jego etapy - od podjęcia decyzji o ucieczce z terenów zagrożonych działaniami wojennymi, poprzez ucieczkę, przekroczenie granicy, relokację i osiedlenie, preadaptację, repatriację i na końcu podjęcie decyzji o pozostaniu w Polsce". Na tę szczególną wartość rekomendowanej tu książki potencjalnym Czytelnikom wskazuje także w swojej recenzji Profesor Uniwersytetu w Białymstoku Wioleta Danilewicz pisząc: "Dlatego też publikacja jest potrzebnym i ważnym głosem mówiącym o rodzinnych doświadczeniach wynikających z uchodźstwa. Ukazuje perspektywę doświadczeń złożonych z różnych punktów widzenia - osób, sytuacji rodzinnych, nadawanych im znaczeń w momencie zmiany życiowej, konfrontacji z nieznanym. Wysłuchanie opowieści, zaobserwowane fakty, pozwoliły Autorowi na rekonstrukcję wydarzeń mających miejsce w życiu rodzin z doświadczeniem uchodźstwa przebywających w Polsce, przez pryzmat podobieństw doświadczeń oraz indywidualnych ścieżek każdej rodziny". Analiza treści pozwala więc stwierdzić, że książka jest ważnym świadectwem, ukazującym złożoność sytuacji towarzyszącej uchodźstwu, a nie jednostronnym spojrzeniem, a tym samym zapewne uzyska status swoistego dokumentu mówiącego o zachowaniach, tak rodzin szukających schronienia w sąsiedzkim kraju, jak i jego obywateli, zwłaszcza zaangażowanych w udzielenie wsparcia. Na zakończenie tej krótkiej notki warto jeszcze raz zacytować fragment recenzji Prof. W. Danilewicz: "Podjęta problematyka ściśle wpisuje się zwłaszcza w obszar zainteresowań pedagogiki społecznej, edukacji międzykulturowej oraz innych subdyscyplin budujących aktualną wiedzę o rodzinach i jej doświadczeniach". /div>
28.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Mariusz Jędrzejko, Jan A. Malinowski (red.)
Zachowania ryzykowne w okresie pandemii COVID-19 i zapobieganie im


rok wydania: 2023
stron: 228
format: B5
ISBN: 978-83-66951-44-0

spis treściPraca zbiorowa pt. "Zachowania ryzykowne w okresie pandemii COVID-19 i zapobieganie im" pod redakcją naukową Mariusza Z. Jędrzejko i Jana A. Malinowskiego stanowi kontynuację wydanej także w roku 2023 przez Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit" wieloautorskiej monografii, zredagowanej przez Teresę Sołtysiak i Mieczysława Oliwę, zatytułowanej "Pandemia koronawirusa. Od wyzwań i dramatów do działań". Świadczą o tym nie tylko wymowne w swym przekazie okładki obu książek zaprojektowane przez Iwonę Adamus, ale i podjęta problematyka, czyniąc z nich dopełniające się "tomy". Koncentrując się na treściach zawartych w prezentowanej tu książce należy stwierdzić, że będąc efektem wnikliwej pracy kilkunastu naukowców oraz praktyków poszerza ona spojrzenie na towarzyszące pandemii, z jednej strony zachowania ryzykowne, z drugiej zaś na możliwości zapobiegania im. Podjęte zostały w niej kwestie związane z działaniami realizowanymi w obszarach edukacji, profilaktyki, resocjalizacji oraz diagnozy zachowań ryzykownych w szczególnych warunkach jakie towarzyszyły w sytuacji dotychczas nieznanej w Polsce i na świecie. Pandemia objawiła się jako problem interdyscyplinarny, i jak się szybko okazało, dynamicznie zmienny. Nieprzypadkowo więc zamieszczone w tomie teksty zostały przygotowane przez autorów reprezentujących pedagogikę, psychologię, nauki prawne oraz odpowiadające im obszary praktyki ukierunkowane zwłaszcza na pracę z dziećmi i młodzieżą. Ujęto je w dwie części wyznaczające pola studiów teoretycznych i analiz empirycznych. I tak część pierwsza została zatytułowana: "Panorama zachowań i zagrożeń towarzyszących pandemii", zaś druga "Pandemia a obszary profilaktyki i wsparcia". Pozwala to sformułować przypuszczenie, że po tę publikację sięgną zarówno naukowcy, jak i praktycy. Część pierwszą otwiera studium przynoszące analizę nowej sytuacji społecznej jaka stała się skutkiem pandemii, determinującej zachowania ludzi oraz generującej konieczność indywidualnego i grupowego modyfikowania zachowań (A. Molesztak). Do tych treści bezpośrednio - ale już w odniesieniu do grupy seniorów - nawiązuje artykuł (I. Mandrzejewska-Smól). To bowiem najstarsza część polskiego społeczeństwa poddana została szczególnie silnej opresji wirusa i pandemii, a także poniosła najbardziej dotkliwe straty zdrowotne. W kolejnym opracowaniu analizie poddano opinie studentów kierunku pedagogika na temat zmian jakie w ich edukacji wymusiła pandemia koronawirusa (R. Poklek). Trzy kolejne artykuły łączy analityczne podejście do zmiany wektorów zagrożeń w czasie pandemicznym, a związanych ze zjawiskiem: sextingu (U. Kempińska i J.A. Malinowski), stalkingu i cyberprzemocy (A. Dziergawka) oraz zjawiska sponsoringu seksualnego (A. Chańko-Kraszewska). Tę część monografii wieńczy studium przypadku młodej biznesmenki zdeterminowanej na "pokonanie" pandemii rujnującej jej nowy projekt zawodowy, która od kryzysu zaznaczonego myślami samobójczymi dokonuje rewolucyjnej zmiany w swoim życiu (M.Z. Jędrzejko). Część drugą rozpoczynają dwa artykuły odnoszące się do wyzwań jakie stanęły w dobie pandemii przed systemem kształcenia (A. Kozubska) i procesem dydaktyczno-wychowawczym (K. Ostrowski). W kolejnym tekście wykorzystano doświadczenia z pracy Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji "Dajemy Dzieciom Siłę" w Gdańsku skupiające się na interwencji i wsparciu dzieci poszkodowanych przestępstwem w okresie pandemii, a także na konsekwencjach funkcjonowania dzieci i młodzieży po zdarzeniach traumatycznych (J. Jezierska). Kryzysy otwierają także szeroką paletę zachowań konstruktywnych stanowiących element systemów samoochronnych. O takich inicjatywach obecnych w programach i praktyce organizacji scoutowych i harcerskich w czasie pandemii COVID-19 pisze K. Marszałek. Do tego też okresu nawiązują rozważania dotyczące zadań kuratorów sądowych wynikające z zagrożeń spowodowanych pandemią (R. Łukomski). Z kolei o innym obszarze instytucjonalnej pracy z nieletnimi w warunkach rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, a mianowicie z przebywającymi w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych traktuje artykuł B. Turek. Część tę zamyka tekst przygotowany przez Ilonę Dybicz. Zawarte w nim przykładowe rozwiązania stanowią egzemplifikację codziennych działań realizowanych w konkretnej placówce o charakterze resocjalizacyjno-rewalidacyjnym - ośrodku wychowawczym dla dziewcząt. /div>
36.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Kozłowski
Dzieci i młodzież poszukujące ryzyka. 33 paradoksy. Studium socjopedagogiczne


rok wydania: 2023
stron: 267
format: B5
ISBN: 978-83-66951-46-4

spis treściMariusz Z. Jędrzejko oraz Tomasz Kozłowski - są Autorami kolejnej książki, która koncentruje się na ryzykownych zachowaniach młodego pokolenia, a która posiada jakże wymowy tytuł: "Dzieci i młodzież poszukujące ryzyka. 33 paradoksy. Studium socjopedagogiczne". Odnosząc się do jej treści, należy zaznaczyć, że nie jest to "typowy" raport z badań, lecz monograficzne, a przy tym holistyczne, odniesienie się nie tylko do istoty zjawiska, ale i jego przyczyn i złożonych uwarunkowań z istotnymi, konkretnymi propozycjami działań/rozwiązań profilaktycznych i naprawczych. Jak piszą Autorzy we wprowadzeniu "...publikacja zwraca uwagę na kilka zjawisk, które naszym zdaniem stanowią widoczne i niebezpieczne ryzyko, a tym samym są one wyzwaniem profilaktycznym. Skupiliśmy się na m.in. wyzwaniach edukacji medialnej, w kontekście wpływu nowoczesnych urządzeń i ich treści na rozwój emocjonalny i edukacyjny; na edukacji seksualnej - w tym wyzwaniach związanych z ekspansją pornografii; w kolejnych rozdziałach koncentrujemy się także na zagrożeniach związanych z patostreamingiem, cyfrowymi przeciążeniami, marihuaną i nowymi substancjami psychoaktywnymi oraz zagrożeniach związanych z kształtowaniem patriotyzmu na nieprawdzie i mitach. Staraliśmy się - na tyle, na ile potrafimy - nadać książce wymiar praktyczny poprzez delegacje, wskazówki i podpowiedzi. Piszemy o tych sprawdzonych np. w szkołach, z którymi od lat współpracujemy". Warto nadmienić, że osią przewodnią książki są tytułowe "paradoksy". Przykładowo jeden z nich brzmi następująco: "Chociaż sygnały płynące - od rodziców, pedagogów szkolnych, pediatrów i psychiatrów - są czytelne i jasne: mamy do czynienia z problemem narastania cyberzaburzeń, nie mamy ze strony centralnych władz oświatowych i instytucji państwa odpowiedzialnych za profilaktykę odpowiedzi adekwatnych do realnych problemów. Podobnie jak w przypadku tzw. dopalaczy państwo polskie (mając tak potężne narzędzia oddziaływania, jak np. media publiczne i centralne ) jest spóźnione. To ważny sygnał dla samorządów i placówek oświatowych - nie można czekać na decyzje i działania władz, trzeba to robić samemu." Dodać w tym miejscu jednak należy, że sporo ze wspomnianych paradoksów odnosi się także do innych podmiotów - potencjalnych i rzeczywistych realizatorów oddziaływań profilaktycznych, do których przede wszystkim jest adresowana ta książka, a więc rodziców, nauczycieli, pedagogów szkolnych, decydentów edukacyjnych różnego szczebla.
38.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Józef Górniewicz, Jan A. Malinowski (red.)
Od pedagogiki społecznej i humanistycznej do pedagogiki krytycznej i emancypacyjnej


rok wydania: 2023
stron: 271
format: B5 (oprawa twarda, szyta)
ISBN: 978-83-66951-49-5

spis treści"Od pedagogiki społecznej i humanistycznej do pedagogiki krytycznej i emancypacyjnej" - to tom jubileuszowy dedykowany Profesorowi Andrzejowi Olubińskiemu w związku z jubileuszem 50-lecia działalności naukowej w środowiskach akademickich Torunia i Olsztyna. Przygotowali go współpracownicy Profesora z okresu Jego zatrudnienia - najpierw w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Na zawartość tomu składa się, oprócz obszernego wprowadzenia, 17 studiów ujętych w cztery części: 1) Twórczość naukowa i działalność akademicka Profesora Andrzeja Olubińskiego, 2) Problemy społeczno-wychowawcze - perspektywa pedagogiki i nauk pokrewnych, 3) Wychowanie - wyzwania i realizacje, 4) W kręgu kultury i wartości. Dokładny spis treści w załączniku. Zgodnie ze zwyczajem przyjętym w tego typu "tomach" poszczególni autorzy w swoich publikacjach podejmując określoną problematykę, najczęściej wiodącą dla swoich poszukiwań badawczych, wskazują na inspirującą rolę twórczości naukowej Profesora Andrzeja Olubińskiego, odnoszącą się zwłaszcza do problematyki środowiska wychowawczego, sił społecznych, identyfikacji i tożsamości, opieki, funkcjonowania rodziny, pracy socjalnej. O Jego działalności naukowej pisze w następujący sposób recenzent wydawniczy tomu - Profesor Wiesław Theiss: "Recenzowana książka jest dedykowana Profesorowi Andrzejowi Olubińskiemu, szeroko znanemu w kraju i zagranicą pedagogowi, którego wkład w rozwój - zwłaszcza - pedagogiki społecznej i pracy socjalnej jest niezaprzeczalny. Niemniej ważne i liczne są Jego osiągnięcia na polu organizacji i kierowania strukturami uczelni wyższych, kształcenia młodych kadr naukowych, jak i działalności społecznej i kulturalnej. Była to i jest działalność systematyczna i konsekwentna, poszukująca i dynamiczna, zawsze skierowana na problemy społeczno-wychowawcze i ich rozwiązywanie". /div>
56.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Józefa Dąbek, Zbigniew Gąsior (red.)
Człowiek i zdrowie

seria: "Profilaktyka w Medycynie"
rok wydania: 2023
stron: 269
format: B5
ISBN: 978-83-66951-48-8

spis treściPrezentujemy monografię pt. "Człowiek i zdrowie" - redakcja naukowa: Józefa Dąbek i Zbigniew Gąsior - w ramach nowej serii wydawniczej "PROFILAKTYKA W MEDYCYNIE". W ubiegłym roku mieliśmy zaszczyt rozpocząć współpracę z Katedrą i Kliniką Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, czego efektem była monografia obejmująca dorobek cyklicznej konferencji zatytułowanej "Profilaktyka w medycynie". Kontynuując tę współpracę, przygotowaliśmy do druku pokłosie kolejnej edycji wspomnianej konferencji. Wraz z redaktorami naukowymi obu monografii - prof. prof. Józefą Dąbek oraz Zbigniewem Gąsiorem podjęliśmy decyzję o zainicjowaniu wydawania serii wydawniczej "PROFILAKTYKA W MEDYCYNIE". Natomiast prezentowany tu tom otrzymał tytuł "Człowiek i zdrowie". Zaprezentowano w nim oryginalne wyniki badań naukowych przeprowadzanych przez kadrę naukowo-dydaktyczną oraz studentów i doktorantów, a także zapis wykładów programowych przygotowanych przez naukowców Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i innych polskich jednostek naukowych. Należy podkreślić, że monografia zawiera najnowsze doniesienia z zakresu nowych możliwości zapobiegania wybranym chorobom układu krążenia, różnych aspektów zachowań prozdrowotnych, profilaktyki i wczesnego rozpoznawania nowotworów, a także wybranych aspektów chorób zakaźnych obecnych czasów, zagadnień związanych z zaburzeniami metabolicznymi oraz profilaktyką pierwotną i wtórną w stomatologii. Tak szerokie spektrum podjętych w monografii tematów sprawia, że na pewno zainteresuje ona nie tylko przedstawicieli nauk medycznych i nauk o zdrowiu, ale i pedagogów i psychologów zajmujących się edukacją i profilaktyką zdrowia. Kończąc krótką prezentację monografii warto przywołać fragmenty recenzji wydawniczych. I tak w recenzji prof. dr hab. n. med. Elżbiety Krajewskiej-Kułak z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku czytamy: "W ostatnich latach także w Polsce można zaobserwować, niezależnie od wieku, pogorszenie się stanu zdrowia społeczeństwa. W związku z tym, w myśl przekonania Arthura Schopenhauera, że Dziewięć dziesiątych naszego szczęścia polega na zdrowiu, znaczenia nabiera szeroko rozumiana profilaktyka umożliwiająca uniknięcie choroby, zahamowanie jej rozwoju lub ograniczenie jej skutków. Znaczenia nabierają także badania naukowe zajmujące się tematyką działań profilaktycznych i edukacji zdrowotnej, prowadzone w zakresie tzw. chorób cywilizacyjnych, diagnostyki problemów zdrowotnych oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa zdrowotnego. Już bowiem Hipokrates twierdził, że Zdrowie wymaga stanu równowagi między wpływami środowiska, sposobem życia oraz różnymi elementami ludzkiej natury. Stąd edycja monografii jest cenna. Jestem przekonana, że z pewnością umożliwi ona Czytelnikom pogłębienie wiadomości z zakresu różnych aspektów zachowań prozdrowotnych i profilaktyki. Uzmysłowi także Czytelnikom, że ich zdrowie jest w ich rękach (.). Treści zawarte w monografii z powodzeniem mogą być wykorzystane w kształceniu przeddyplomowym i podyplomowym". Natomiast prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) m.in. stwierdza: "Wszystkie prace zamieszczone w monografii są niezwykle ciekawe i aktualne, oparte na najnowszych podglądach i zaleceniach w medycynie. Profilaktyka zarówno pierwotna, jak i wtórna stanowi bowiem jeden z najważniejszych działów ochrony zdrowia społeczeństwa. Właściwie stosowana i szeroko prowadzona zapobiega i istotnie zmniejsza zachorowalność na często groźne choroby, a tym samym powoduje znaczne oszczędności w budżecie państwa, obniża absencję w pracy i - co jest najważniejsze - dolegliwości oraz cierpienia obywateli. Dlatego też wszelkie działania w tym zakresie są podstawą dobrostanu fizycznego i psychicznego każdego społeczeństwa. Zgłoszone do monografii artykuły zostały opracowane przez znane na forum ogólnopolskim autorytety w swoich dziedzinach, a wiadomości w nich umieszczone są aktualne, najnowsze, zawarte w ostatnich standardach i wytycznych. Prace napisane są poprawnym stylistycznie naukowym językiem, ze starannie dobranymi przypisami i bibliografią. Poszczególne rozdziały mają charakter nowatorski, wszystkie posiadają dużą wartość poznawczą, a także praktyczną, stanowią samodzielny, oryginalny oraz wartościowy dorobek Autorów". /div>
48.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Wojciech Jerzy Skotnicki
Katolicki wymiar edukacji domowej

seria: "Monografie Akademii Jagiellońskiej"
rok wydania: 2021
stron: 203
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-66951-34-1

spis treściWojciech J. Skotnicki w najnowszej swojej książce zatytułowanej "Katolicki wymiar edukacji domowej" we wstępie zauważa, że "Prawo do edukacji, a tym samym wolność w jej zakresie, należy obecnie w wielu krajach, jak również w Polsce do podstawowych swobód zarówno ogólnoludzkich, jak i obywatelskich. Pomimo to w większości państw świata edukacja na poziomie co najmniej elementarnym stanowi przymus dla wszystkich mieszkańców w ramach nakazanego tzw. obowiązku szkolnego. Konieczność ta pociąga za sobą regularne uczęszczanie do szkoły, która w swej istocie pozostaje instytucją, powołaną do istnienia głównie po to, aby mogła realizować szereg określonych celów, ważnych z punktu widzenia społecznego oraz interesów rządzących". I dalej dzieli się refleksją, że "niektórzy rodzice, powołując się na swoje prawa w tym zakresie, pragną stać się wraz ze swoimi dziećmi prawdziwie wolnymi przy realizacji procesu edukacji. Chcąc osiągnąć taki status wolności, dążą oni do oswobodzenia się od obowiązku szkoły. W ich pojęciu korzystanie z usług szkoły, tak państwowej, jak i niepaństwowej, jest formą rezygnacji z naturalnych praw edukacyjnych, jakie przysługują rodzicom". Z dalszych rozważań poczynionych przez Autora wynika, że nie opowiada się on za rezygnacją z edukacji, ale wskazuje na zalety, a także i ograniczenia oraz trudności, gdy realizowana jest ona w warunkach domowych. Wskazuje też, że z powodzeniem może zastąpić szkołę, i to pod każdym względem, niemniej jednak rodzice i uczniowie potrzebują wsparcia, głównie dydaktycznego, ze strony szkoły, której zadaniem nie może być jedynie organizowanie egzaminów przedmiotowych. Na strukturę książki składają się trzy rozdziały. W pierwszym z nich Autor koncentruje się na pojęciu i rysie historycznym edukacji domowej. W drugim, zatytułowanym "Edukowanie domowe ukierunkowane ku wartościom" rozpatruje m.in. antropologiczne podstawy wychowania oraz religijno-moralny wymiar wychowania i kształcenia w edukacji domowej. Oś trzeciego rozdziału stanowi szkoła oraz dom rodzinny będące alternatywnymi miejscami realizacji procesu nauczania i wychowania. W tym kontekście warto jednak zacytować frazę kończącą prezentowaną tu monografię, w której Autor wyraźnie zaznacza, "że rodziny edukujące domowo nie występują przeciwko systemowi edukacji, ale wręcz przeciwnie, zgodnie z zasadą pomocniczości, potrzebują właściwego wsparcia, zarówno ze strony instytucji edukacyjnych, społeczności lokalnych, samorządów, jak i państwa". Współwydawcą książki jest Jagielloński Instytut Wydawniczy mający siedzibę w Toruniu.
32.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Teresa Sołtysiak, Mieczysław Oliwa (red.)
Pandemia koronawirusa. Od wyzwań i dramatów do działań


rok wydania: 2023
stron: 226
format: B5
ISBN: 978-83-66951-33-4

spis treściZa najlepszą rekomendację pracy zbiorowej pt. "Pandemia koronawirusa. Od wyzwań i dramatów do działań" mogą posłużyć recenzje wydawnicze, których fragmenty zamieszczono poniżej. I tak w recenzji wydawniczej, którą sporządził prof. dr hab. Andrzej Olubiński, m.in. czytamy: "Przekazane do rąk czytelnika zbiorowe opracowanie wydaje się publikacją niezwykle potrzebną z kilku zasadniczych powodów. Po pierwsze, ze względów prewencyjnych, aby ustrzec się sytuacji typu . Chodzi oczywiście o to, by z ludzkich dramatów oraz nieszczęść związanych z przebiegiem COVID-19 w naszym kraju, wyciągnąć wnioski na przyszłość. Wszyscy bowiem dobrze pamiętamy z jakim szokiem medycznym, organizacyjnym oraz społecznym mieliśmy w tym czasie do czynienia oraz jakie z tego logistycznego chaosu wynikały tragiczne konsekwencje dla zdrowia i życia wielu ludzi. (.) Po drugie, ważną nauczką wynikającą z przebiegu pandemii powinno być zwrócenie uwagi na świadomość edukacyjną społeczeństwa, związaną zarówno z wiedzą na temat koniczności szczepień chroniących przez zakażeniem, ale także określonymi, codziennymi zachowaniami, dzięki którym można owych zakażeń uniknąć, ale także nie narażać na nie innych ludzi. (.) Po trzecie, obok ciemnych oraz tragicznych stron przebiegu COVID-19 w naszym kraju, kilku Autorów zwróciło również uwagę na bardzo pozytywne przykłady ludzkich zachowań, związane głównie z postawami pomocy, wsparcia, poświęcenia czy wręcz swoiście pojętego bohaterstwa (.). W sumie monografia ta, która ma charakter pracy interdyscyplinarnej, wydaje się zdecydowanie zapełniać wyraźną postpandemiczną lukę w obszarze wiedzy społeczno-edukacyjnej. Dlatego powinna trafić do rąk wielu Czytelników oraz instytucji społeczno-medycznych, które w przyszłości chciałyby nie dopuścić do podobnych dramatów związanych z takimi czy innymi sytuacjami narodowych klęsk. Z kolei dr Urszula Kempińska wskazuje w recenzji na to, że: "Rozmiary i prędkość rozprzestrzeniania się koronawirusa były zaskakujące i nieprzewidywalne. Jego społeczne, prawne, psychiczne i edukacyjne skutki są długoterminowe, a ich zasięg jest obecnie niemożliwy do przewidzenia. Pandemia COVID-19 postawiła wiele wyzwań nie tylko organizacjom czy instytucjom, ale także jednostkom. W ten nurt rozważań wpisuje się książka przygotowana pod redakcją Teresy Sołtysiak i Mieczysława Oliwy, w której Czytelnik znajduje szereg interesujących opracowań znanych reprezentantów nauk społecznych. Wymienić należy tu chociażby takich psychologów i pedagogów jak: Maria Szyszkowska, Stanisław Kowalik, Mariusz Jędrzejko, Jarosław Michalski, Beata Pastwa-Wojciechowska, czy też Irena Pospiszyl. Nie jest to kolejna, jedna z wielu publikacji przedstawiających pandemie sztampowo. Monografię wyróżnia jej wielowątkowość - od ukazania nadwątlonych autorytetów w konfrontacji z wirusem, poprzez rozważania religijne, a skończywszy na lękach młodego człowieka".
36.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Józef Górniewicz (red.)
Studia i szkice z zakresu pedagogiki ogólnej, andragogiki oraz historii oświaty o poczuciu bezpieczeństwa, migracji, ludziach dojrzałych i problemach oświaty


rok wydania: 2023
stron: 305
format: B5
ISBN: 978-83-66951-43-3

spis treściPraca zbiorowa pt. "Studia i szkice z zakresu pedagogiki ogólnej, andragogiki oraz historii oświaty o poczuciu bezpieczeństwa, migracji , ludziach dojrzałych i problemach oświaty" jest już kolejną monografią zredagowaną przez prof. dr. hab. Józefa Górniewicza, która ukazuje się nakładem Wydawnictwa Edukacyjnego "Akapit" przy finansowym wsparciu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jej tytuł celnie oddaje problematykę, która jest eksplorowana przez Autorów zamieszczonych w niej opracowań. Zostały one ujęte w trzy grupy - części tematyczne. Najobszerniejsza, obejmująca studia z zakresu pedagogiki ogólnej, i to zarówno lokujące się w jej centrum, jak i na obrzeżach graniczących z innymi dyscyplinami szczegółowymi, zawiera dziewięć tekstów. Znajdujemy tu m.in. rozważania odnoszące się do psychospołecznych skutków edukacyjnej działalności socjopatycznych edukatorów (A. Olubiński), głupoty jako (anty)wartości wychowawczej (P. Piotrowski), czy też do jakże aktualnej kwestii, która kreuje pedagogikę migracji (M. Guziuk-Tkacz). Z innych zagadnień podjętych w tej części wymienić należy chociażby analizę ewaluacji jednostek naukowych z polskich uniwersytetów przeprowadzoną przez redaktora tomu J. Górniewicza. Dwie kolejne części przynoszą studia z zakresu andragogiki oraz studia z zakresu historii oświaty. W całości można się zapoznać z ich zawartością w załączonym na niniejszej stronie internetowej spisie treści. W tym miejscu warto odwołać się do recenzji wydawniczych. I tak dr hab. Teresa Wilk - profesor Uniwersytetu Śląskiego wskazuje, że recenzowana praca została osadzona "w pedagogice, psychologii, andragogice, filozofii, socjologii i historii. Spojrzenie na losy człowieka z tak różnych perspektyw pozwala na odczytanie różnorodności rzeczywistości, w której przyszło człowiekowi realizować swoje życie. Prezentowane teksty nie pozwalają pozostać Czytelnikowi obojętnym. Mogą oburzać, wywoływać sprzeciw, zastanawiać, ale też budzić nadzieję, identyfikować się z przedstawionymi relacjami, zastanawiać się czy milczeć, bo teksty wykraczają poza tradycyjne i powszechnie ujmowane analizy. Przedstawione sytuacje można odczytywać na nowo, szerzej je poznawać, ale można też się z nimi utożsamiać. Prezentowane treści to nie epizody w życiu społecznym, tym samym recenzowany tom jest znakomitym zaproszeniem dla Czytelnika do poszerzenia wiedzy i refleksji nad codziennością". Z kolei dr Jan A. Malinowski (Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy) podkreśla, że opiniowana praca "posiada charakter wielotematycznej monografii naukowej. Zamieszczone w niej materiały zostały przez jej redaktora naukowego - prof. Józefa Górniewicza - ujęte w trzy grupy odpowiadające problematyce lokującej się w obszarze pedagogiki ogólnej, andragogiki oraz historii oświaty. Podjęte w poszczególnych opracowaniach problemy dowodzą różnorodności poszukiwań badawczych współczesnej pedagogiki, a tym samym wskazują jak szeroki jest zakres eksploracji podejmowanych przez pedagogów, którzy jakże często tematykę swoich badań lokują na pograniczu z innymi dyscyplinami naukowymi. Jest to widoczne również w trakcie lektury opiniowanej książki, która dzięki temu niewątpliwie staje się dla Czytelnika bardziej zajmującą, budząc niejednokrotnie refleksję nie tylko nad kondycją współczesnej, szeroko pojętej edukacji, ale i jej złożonymi i rozciągniętymi w czasie oraz przestrzeni życia społecznego uwarunkowaniami". Można więc stwierdzić, że publikacje warto polecić każdemu refleksyjnemu pedagogowi - zarówno naukowcom reprezentującym tę dyscyplinę naukową, jak i praktykom.
40.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska, Anna M. Kola, Beata Borowska-Beszta
Bezdomność. Raport z pedagogicznych badań jakościowych

seria: "Problemy pracy socjalnej"
rok wydania: 2022
stron: 269
format: B5
ISBN: 978-83-66951-45-7

spis treściKsiążka pt. "Bezdomność. Raport z pedagogicznych badań jakościowych" autorstwa Katarzyny M. Wasilewskiej-Ostrowskiej, Anny M. Koli i Beaty Borowskiej-Beszty to kolejna publikacja, która ukazała się w serii wydawniczej "Problemy Pracy Socjalnej". Jak podkreśla w recenzji wydawniczej prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki, "Rozmiar i ranga publiczna zjawiska poddanego ocenie przez Autorki monografii (nota bene) występującego w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej, zasługuje na pilną i oby sprawczą uwagę. W ogólnie zarysowanej problematyce homeless w literaturze przedmiotu funkcjonuje dychotomiczny podział na dwie podstawowe kategorie: bezdomność jako rezultat konieczności życiowej oraz bezdomność z tzw. wyboru (styl życia). Rozprawa dotyczy tej pierwszej alternatywy, zajmując się nade wszystko koniecznością dalszej komasacji interwencji prawnie zinstytucjonalizowanych, i rolą polityki społecznej". Praca składa się z trzech części, a każda z nich z dwóch rozdziałów teoretycznych i jednego empirycznego. Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska, Autorka pierwszej części, podjęła się zbadania kryzysu bezdomności w kontekście dwóch kategorii: młodzieży i deinstytucjonalizacji. Anna M. Kola, w kolejnej części, zajęła się kategorią: instytucjonalizacji bezdomności i kultury organizacji instytucji pomocowych, zaś Beata Borowska-Beszta, Autorka trzeciej części książki, zaprezentowała analizy dotyczące bezdomności w kontekście stanu zdrowia osób, których ten problem dotyka, a także ich niepełnosprawności, chorób i zaburzeń. Uzupełnieniem tych analiz są rekomendacje, w których Autorki proponują rozwiązania zmieniające/poprawiające sytuację osób zmagających się z tym kryzysem. Monografia charakteryzuje się autorskim i naukowym podejściem do tematyki bezdomności. Polecana jest naukowcom i praktykom, którym bliskie jest zagadnienie wykluczenia społecznego, a zwłaszcza zagrożenia bezdomnością. Jak zaznacza, drugi z recenzentów powołanych przez Wydawcę - prof. dr hab. Andrzej Olubiński, "przedłożone do zaopiniowania opracowanie jest warte szerokiego upowszechnienia z uwagi na zawarte w nim oryginalne, a nawet nowatorskie poglądy, stanowiska oraz teorie, w tym zamieszczone tam autorskie wyniki pogłębionych badań na temat mniej znanych aspektów uwarunkowań, objawów oraz form bezdomności, zarówno na świecie, jak niestety i w Polsce. Ponadto zupełnie osobnym fragmentem publikacji, godnym szczególnej uwagi jest, z jednej strony krytyczny stosunek Autorek do obecnie funkcjonującego w naszym kraju systemu rozwiązywania problemu bezdomności, jak i - a może zwłaszcza - do zawartych tam sugestii oraz pomysłów na ulepszenie już istniejącego systemu". Należy nadmienić, że wydanie książki zostało współfinansowane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - uczelnię, w której są zatrudnione jej Autorki.
36.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Karolina Wiśniewska
Edukacyjny potencjał pieszych pielgrzymek na Jasna Górę

seria: "Monografie Akademii Jagiellońskiej"
rok wydania: 2021
stron: 331
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-66951-10-5

spis treściPublikacja autorstwa Karoliny Wiśniewskiej "Edukacyjny potencjał pieszych pielgrzymek na Jasną Górę" jest pierwszą pedagogiczną monografią wpisującą się w obszar problemowy pątniczych wędrówek do najważniejszego sanktuarium w Polsce. Jak pisze Autorka, wybór właśnie takiego problemu badawczego został wyznaczony kilkoma czynnikami. Ograniczając się tylko do pierwszego, zacytujmy w tym miejscu: "Przesłanką do napisania niniejszego studium był fakt niewielkiego zainteresowania pedagogów pielgrzymkami. Wydaje się bowiem zastanawiające, że coroczny kilkudniowy marsz wielu tysięcy młodych ludzi, marsz rozpoczynający się równocześnie z różnych miejsc Polski, pozostał przez pedagogów prawie niezauważony i stał się obiektem zainteresowania niemal wyłącznie teologów, geografów i w znacznie mniejszej części - socjologów. Aspekt pedagogiczny tego wydarzenia jest wciąż mało obecny i przez to słabo rozpoznany". I jak dalej zauważa Autorka: "Innym fenomenem tej pątniczej wyprawy jest fakt, że uczestniczą w niej głównie ludzie młodzi. Szacunkowe dane informują, że ok. 3/4 wszystkich pątników stanowią osoby do 30. roku życia. Z roku na rok powiększa się grupa osób niepełnosprawnych". Należy podkreślić, że monografia obejmuje nie tylko prezentację założeń własnych badań empirycznych, ich wyników połączoną ze szczegółową analizą (rozdział 4 i 5), ale też przybliża istotę i sens pielgrzymowania (i to nie tylko w religii chrześcijańskiej) oraz historię docelowego miejsca pielgrzymowania - Jasnej Góry - i tradycji zmierzających do niej corocznych, pieszych pielgrzymek (rozdział 1. i 2.). Nie oznacza to osłabienia głównego nurtu rozważań Autorki bazującego na materiale badawczym uzyskanym w trakcie wywiadów przeprowadzonych z pielgrzymami sprawującymi bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi oraz podopiecznymi domu dziecka, któremu towarzyszyła obserwacja realizowana w trakcie pątniczej wędrówki. Skupiły się one m.in. na takich kwestiach jak: motywacje i intencje pielgrzymującej młodzieży, kształtowanie otwartości na innych, przyjmowanie odpowiedzialności, czy też na wspólnotowym wymiarze pielgrzymowania.
40.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Marta Guziuk-Tkacz
Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice. Wydanie II zmienione i rozszerzone


rok wydania: 2022
stron: 402
format: B5
ISBN: 978-83-66951-42-6

spis treściKsiążka "Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice" autorstwa Marty Guziuk-Tkacz posiada znamiona monografii naukowej z zakresu szeroko pojętej metodologii badań pedagogicznych, która z powodzeniem może być także wykorzystana w procesie kształcenia studentów i doktorantów, i to nie tylko pedagogiki. Z przekonaniem można ją bowiem polecić także badaczom reprezentującym całą dziedzinę nauk społecznych, co wyraźnie zaznacza sama Autorka w rozdziale pierwszym zatytułowanym "Proces i procedura diagnostyczna w naukach społecznych". Podjęte zostały w nim m.in. kwestie łączące się z kryteriami profesjonalizmu procesu diagnozowania w naukach społecznych, błędami popełnianymi w trakcie diagnozowania, a także etycznym wymiarem diagnozowania. Z kolei treść rozdziału drugiego koncentrująca się na diagnozie psychologicznej w kontekście potrzeb opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych w naturalny sposób łączy się z tematyką kolejnego rozdziału pt. "Specyfika procesu diagnozowania w pedagogice". Na szczególne odnotowanie zasługuje liczący ok. 150 stron rozdział czwarty. Jego tytuł: "Metodologiczne podstawy diagnozowania w pedagogice i psychopedagogice" niejako już wskazuje na to, że dobra - trafna diagnoza, to diagnoza opierająca się na solidnym fundamencie metodologicznym. Odnajdujemy więc w tym rozdziale nie tylko przejrzyste ukazanie różnic zachodzących pomiędzy modelem jakościowym a ilościowym oraz eklektycznym, ale i klarowne objaśnienie metod, technik oraz narzędzi badawczych - diagnostycznych. Istotnym dopełnieniem zasygnalizowanych treści stanowi obszerna bibliografia oraz aneks zawierający wzory narzędzi badawczych, zamieszczonych w istotnych fragmentach, lub też - w przypadku narzędzi opracowanych przez Autorkę - w całości. Prezentowana książka uzyskała wysoką ocenę wyrażoną w recenzjach wydawniczych. I tak prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz wskazał na to, iż ".jest to jedna z nielicznych prac w pedagogice, która podejmuje wartościową poznawczo próbę ukazania problematyki diagnostyki w kontekście zastosowania i możliwości korzystania z bogactwa narzędzi diagnostycznych. Stąd uważam, że książka jest potrzebna, wzbogaca bowiem obszary diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice i jest istotnym wprowadzeniem do dalszego zgłębiania tej problematyki, analiz, refleksji i dyskusji nad nią. Wiele wątków zawartych w pracy stanowi nowe spojrzenie i może stanowić podstawę do pogłębienia tej tematyki". Natomiast prof. dr hab. Andrzej Olubiński w recenzji m.in. napisał: "Na uwagę oraz wyróżnienie zasługują również treści ściśle merytoryczne, świadczące o ponadstandardowych kompetencjach Autorki w zakresie wiedzy związanej z diagnozowaniem problemów psychopedagogicznych. Przy czym, wiedza ta ma nie tylko charakter odtwórczo-sprawozdawczy, ale przede wszystkim, w wielu fragmentach, także autorski oraz nowatorski, co w ten sposób staje się przyczynkiem twórczego rozwoju tej psychopedagogicznej subdyscypliny".
55.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Aleksander Czichos
Przemiany ustrojowe w Bośni i Hercegowinie 1995-2018. Geneza. Założenia. Perspektywy


rok wydania: 2022
stron: 187
format: B5
ISBN: 978-83-66951-36-5

spis treściOstatnia dekada ubiegłego wieku radykalnie zmienia mapę polityczną Półwyspu Bałkańskiego, czego wyrazem stał się rozpad wielonarodowej Jugosławii. Towarzyszyły temu krwawe konflikty, które przybrały postać wojny domowej. Objęła ona również teren dzisiejszej Bośni i Hercegowiny, gdzie odezwały się skrywane i tłumione po 1945 roku napięcia etniczne, religijne, językowe, tak charakterystyczne dla tegoż bałkańskiego regionu. Tę bratobójczą wojnę zakończyło dopiero narzucenie temu nowo powstałemu państwu, przez społeczność narodową, skomplikowanego systemu politycznego. Stąd też nieprzypadkowo Autor książki - Aleksander Czichos - próbuje w niej odpowiedzieć m.in. na następujące pytanie: Czy narzucony przez społeczność międzynarodową byt państwowy, jakim jest współczesna Bośnia i Hercegowina, jest rzeczywiście tworem sztucznym, nadal podzielonym etnicznie i dzielącym, a nie łączącym zamieszkujące go społeczności? Odpowiedzi na to i inne pytania Autor poszukuje analizując bogate materiały źródłowe, co pozwoliło ukazać także głębszą perspektywę historyczną zapoczątkowaną kształtowaniem się państwowości po zakończeniu I wojny światowej oraz okresem wojny partyzanckiej (1941-1945) i utrwalonej powstaniem - po zakończeniu II wojny światowej - federacyjnej Jugosławii. Przede wszystkim jednak Autor skupia się na wersyfikacji hipotezy zakładającej, że narzucony Bośni i Hercegowinie przez społeczność międzynarodową system polityczny pozostaje nieefektywny, kraj jest nadal głęboko podzielony etnicznie i religijnie, ze słabą władzą centralną i autonomicznymi jednostkami administracyjnymi, z wszechobecnym parytetem etnicznym, czego przyczyn należy upatrywać w historii dawnej i nowszej, zwłaszcza w błędnych decyzjach kolejnych władz, ale także w zbyt szybko opracowanym i wprowadzonym w życie obecnym systemie politycznym. Nadmienić należy, że prezentowana monografia powstała w efekcie współpracy edytorskiej Wydawnictwa Edukacyjnego "Akapit" z Wydawnictwem Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
39.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Mariusz Z. Jędrzejko, Dariusz Sarzała, Wojciech Piestrzyński
Zagrożone dorastanie i bezpieczeństwo młodzieży


rok wydania: 2022
stron: 248
format: B5
ISBN: 978-83-63955-91-5

spis treściMariusz Z. Jędrzejko, Dariusz Sarzała, Wojciech Piestrzyński analizują w książce "Zagrożone dorastanie i bezpieczeństwo młodzieży" nie tylko różne typy zachowań ryzykownych, co często obecne jest w piśmiennictwie naukowym z zakresu pedagogiki, socjologii, czy psychologii, ale i podejmują kwestie związane z poczuciem bezpieczeństwa, odpowiedzialności i postawy uczniów wobec szkoły. Jak sami zaznaczają, poszukują również "szerszych wyjaśnień omawianych zagadnień, szczególnie tych, które mogą wskazywać na niewłaściwie przyjętą strategię w polityce państwa oraz błędy w modelach profilaktyki realizowanych na szczeblu lokalnym". W swoich dociekaniach odwołują się zarówno do literatury przedmiotu, dotychczasowego stanu badań, jak i wyników badań własnych. Dużo uwagi poświęcają szkole i rodzinie jako podmiotom prowadzącym działania profilaktyczne w zakresie zapobiegania zachowaniom ryzykownym młodzieży. Ponadto formułują też propozycje stawiające za cel podniesienie efektywności działań profilaktycznych. Sprawia to, że z przekonaniem książkę tę można rekomendować nie tylko badaczom zajmującym się wskazaną tu problematyką, ale i praktykom - wychowawcom, nauczycielom i rodzicom, a także studentom przygotowującym się do podjęcia pracy w placówkach edukacyjnych i wychowawczych.
36.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Józef Górniewicz (red.)
Z pogranicza pedagogiki ogólnej i teorii wychowania społecznego. Studia teoretyczne i raporty z badań


rok wydania: 2022
stron: 362
format: B5
ISBN: 978-83-66951-27-3

spis treściRedaktorem naukowym pracy zbiorowej pt. "Z pogranicza pedagogiki ogólnej i teorii wychowania społecznego. Studia teoretyczne i raporty z badań" jest prof. dr hab. Józef Górniewicz. Zgodnie z informacją zawartą w podtytule książki, obejmuje ona studia i raporty z badań, które zostały ujęte w trzy części poczynając od zagadnień wpisujących się w obszar pedagogiki ogólnej, pedagogiki kultury i edukacji międzykulturowej, poprzez zagadnienia polityki naukowej i szkolnictwa wyższego, a kończąc na kwestiach łączących się z funkcjonowaniem oświaty, opieki i wychowania społecznego. Stanowią one nawzajem uzupełniającą się całość harmonijnie scalającą wątki teoretycznych rozważań z autorskim odczytaniem ważnych problemów nurtujących dziś pedagogikę. W efekcie przyjęcia takiego założenia redakcyjnego, opiniowana publikacja uzyskała charakter wielotematycznej monografii, której lektura nie tylko wzbogaci wiedzę Czytelników, ale i dostarczy inspiracji do głębszej refleksji oraz podjęcia własnych eksploracji. Tym bardziej, że Autorzy niektórych z prezentowanych w zbiorze opracowań podejmują rozważania stymulowane rozwojem pandemii COVID-19 i wpływu jaki ona wywarła na różne obszary społeczno-pedagogicznej rzeczywistości. Odnotowania wymaga również istotny autorski wkład redaktora naukowego, co nie zawsze jest spotykane w przypadku prac zbiorowych. Otóż prof. Józef Górniewicz jest Autorem nie tylko klarownego "Wstępu", ale i dwóch obszernych, a przy tym i oryginalnych, wcześniej niepublikowanych opracowań, co dodaje monografii dodatkowego waloru.
49.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Piotr Krakowiak
Wokół straty i żałoby. Jak sobie poradzić? Jak pomóc innym?


rok wydania: 2022
stron: 247
format: B5
ISBN: 978-83-63955-99-1

spis treściAutorem książki "Wokół straty i żałoby. Jak sobie poradzić? Jak pomóc innym?" jest ks. dr hab. Piotr Krakowiak - profesor w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zajmujący się problematyką opieki u kresu życia i wsparcia w żałobie jako naukowiec posiadający bogate doświadczenie praktyczne w tym zakresie, czego zwieńczeniem było powołanie na funkcję Krajowego Duszpasterza Hospicjów przy Konferencji Episkopatu Polski. Książka, którą tu prezentujemy, posiada rozległą podbudowę w postaci wykorzystania bogatej literatury nie tylko polsko-, ale i anglojęzycznej. Autor korzystając z niej obficie, w sposób warsztatowo poprawny a zarazem przystępny, przybliża ją szerokiemu gronu Czytelników. Niemniej w szczególny sposób lekturę książki należy polecić, jak ujmuje to w recenzji wydawniczej dr hab. Czesław Kustra, "profesjonalnym pomagaczom - pracownikom ochrony zdrowia i służb mundurowych stykających się ze śmiercią i żałobą, duszpasterzom i pracownikom socjalnym oraz studentom wszystkich kierunków pomocowych. Solidna i poparta aktualną literaturą przedmiotu wiedza, odnosząca się do badań z pandemii Covid-19, pomoże z pewnością osobom w żałobie, ale też wszystkim, którzy pragnęliby (.) jak najlepiej przyjść z pomocą osieroconym i cierpiącym po stratach". Odwołując się do Autora należy za nim odnotować, że w książce zamieszczono odpowiedzi m.in. na takie pytania jak: Co zrobić, gdy umrze ktoś bliski? Jak poinformować, wysłuchać i wspierać? W jaki sposób złożyć kondolencje i co w ogóle można mówić? Jak pomóc osobom po stracie i w żałobie, by ich nie dotknąć i nie zranić? Co to są grupy wsparcia i grupy samopomocowe i dlaczego warto skorzystać z ich pomocy? Kiedy należy skierować osobę przeżywającą stratę do pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej? Jak pomóc osieroconym po pandemii lub w wyniku katastrof czy działań wojennych? Co więcej, Autor nie tylko, że udziela wyczerpującej odpowiedzi na te i inne pytania, ale i zamieszcza przykłady konkretnych rozwiązań, łącząc tym samym umiejętnie teorię z praktyką.
29.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Paweł Prüfer
Ocalanie człowieczeństwa


rok wydania: 2022
stron: 386
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-66951-40-2

spis treściPrezentujemy kolejną książkę Pawła Prüfera (socjologa, doktora habilitowanego, profesora nadzwyczajnego), którego zainteresowania badawcze i naukowe dotyczą nauk społecznych, zwłaszcza socjologii klasycznej, włoskiej socjologii, socjologii religii i etyki społecznej. W Jego dorobku znajduje się około trzystu prac naukowych i popularnonaukowych. Należy do wielu Komitetów Naukowych i gremiów recenzentów czasopism krajowych i międzynarodowych. W Wydawnictwie Edukacyjnym AKAPIT opublikował wcześniej dwie monografie: Rekonstrukcja jakości życia. Teoretyczno-praktyczne atuty socjologii (2020) oraz współautorskie obszerne opracowanie z włoskim socjologiem religii Roberto Ciprianim pt. Socjologia religii. Ujęcie systematyczno-historyczne (2021). Kolejna książka pt. "Ocalanie człowieczeństwa" przynosi rozbudowaną i pogłębioną refleksję nad tytułową kwestią. Autor odwołuje się tu do wrażliwości "na historię i na jej odsłony, które dokonały się przede wszystkim w ludzkich biografiach, każą nam myśleć o człowieku i jego człowieczeństwie z wielką estymą".

Na strukturę książki składa się siedem rozdziałów, o jakże wymownych tytułach, precyzujących zakres rozważań Autora: Godność - człowieczeństwo "wypełnia się" szlachetnością; Wolność - sprawczość "zestraja się" z podmiotowością; Afirmacja - umysł "zaprzęga się" do kontemplacji; Merytokracja - zasługa "spotyka się" z nagrodą; Afiliacja - człowiek "przypisuje się" do zbiorowości; Pamięć i wyobraźnia - biografia "schodzi się" z historią; Człowieczeństwo człowieka ocalającego i ocalonego - relacja "tułacza" i relacje o "tułaczu".

W tym miejscu warto odwołać się do fragmentu recenzji wydawniczej autorstwa dr hab. Jolanty Łodzińskiej, prof. UKSW w Warszawie, który stanowi niewątpliwie zachętę do lektury rekomendowanej tu książki: "Istnieje pilna potrzeba ocalenia od zapomnienia nie tylko historii, ale ludzi ją tworzących, z całym bogactwem ich systemu wartości, doświadczeń oraz człowieczeństwa w kontekście posiadania przyrodzonej i niezbywalnej godności. Książka jest niezwykle interesującym materiałem biograficzno-socjologiczno-filozoficznym. Dlatego publikacja Ocalanie człowieczeństwa świetnie wpisuje się w zapotrzebowanie na pielęgnowanie pamięci tych, którzy na to zasłużyli swoim życiem. W świecie ponowoczesnym, konsumpcyjnym, gdzie system wartości został mocno zachwiany w swych fundamentach, należy wskazywać na wzorce osobowe, należy pielęgnować dobre imię i czyny. Dzięki tego typu publikacjom, bohaterowie, mimo iż odeszli w sposób fizyczny, mentalnie pozostają wśród żywych, a ich dobre czyny idą wciąż za nimi. Autor poświęcił wiele czasu na , na przywołanie sylwetki Bohatera, unaocznieniu Jego wspomnień, które niejako ożywają i wzruszają Czytelnika. Publikacja nacechowana jest niezwykłą subtelnością oraz taktem".
49.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Maciej Bernasiewicz, Monika Noszczyk-Bernasiewicz (red.)
Wyzwania pedagogiczne w XXI wieku. Zagrożenia społeczne - Edukacja - Terapia


rok wydania: 2022
stron: 392
format: B5 (oprawa twarda)
ISBN: 978-83-66951-20-4

spis treściPrezentowana tu książka jest tomem dedykowanym Profesor dr hab. Annie Nowak z okazji 35-lecia pracy naukowej. Jak podkreślają redaktorzy naukowi tomu, zamieszczone zostały w nim "teksty poświęcone pedagogice jako dyscyplinie naukowej, której tożsamość naukowa jest wciąż in statu nascendi - zarówno na skutek regulacji urzędniczych, jak i w wyniku ciągle wyłaniających się nowych pól badawczych w obszarze wychowania. Szczególnie dużo miejsca Autorzy poświęcili problematyce postulatów i diagnoz dotyczących pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale także w obszarze edukacji całożyciowej (np. zdrowotnej) czy wychowania alternatywnego (edukacja leśna, mediacje rówieśnicze, itp.). W kilku tekstach zakreślono nowatorskie kierunki badawcze w dziedzinie nauk społecznych, w które z powodzeniem włącza się pedagogika jako dyscyplina naukowa (np. cyberprzemoc, patostreaming, sprawiedliwość naprawcza, tożsamość transseksualna, prawa człowieka)". Dodajmy w tym miejscu, że wśród autorów tej szczególnej publikacji znaleźli się nie tylko pracownicy naukowi współfinansującego edycję tej książki Uniwersytetu Śląskiego - macierzystej uczelni Jubilatki, ale także spoza tej uczelni. Wymienić należy tu m.in. tak wybitych reprezentantów pedagogiki jak: Barbara Kromolicka, Bożena Matyjas, Jerzy Modrzewski, Bogusław Śliwerski, Wiesław Theiss, Teresa Żółkowska. Warto odnotować, że recenzent książki prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki, podkreślając unikalny charakter opiniowanej publikacji, stwierdza: "Jestem w pełni przekonany, iż krąg potencjalnych czytelników nie ograniczy się do akademickich środowisk naukowych w Polsce, w tym licznego grona studentów. Skorzystają z opracowania nauczyciele, pracownicy socjalni oraz władze oświatowe wszystkich szczebli, a także Ci pozostali, którzy od lat starają się przekształcać/modyfikować zastaną rzeczywistość społeczno-edukacyjną charakteryzującą się w Polsce wieloma nierównościami/niedoborami dostosowując się do wymogów czasu teraźniejszego globalizującego się świata w społeczeństwach postindustrialnych.
57.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Wojciech Jerzy Skotnicki
Wychowanie w skautingu - harcerstwie

seria: "Monografie Kolegium Jagiellońskiego"
rok wydania: 2021
stron: 187
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-66951-12-9

spis treściAutorem książki pt. "Wychowanie w skautingu - harcerstwie" jest dr nauk humanistycznych Wojciech Jerzy Skotnicki. Jak Autor pisze we Wstępie: "Celem niniejszej pracy jest ukazanie wychowywania w skautingu angielskim i harcerstwie, który jako system wychowawczy oraz ruch młodzieżowy, wspierający dzieci i młodzież w rozwoju fizycznym, umysłowym oraz duchowym zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym opracowany został przez angielskiego generała Roberta Baden Powella, a następnie przetransportowany został na grunt polski przez Andrzeja Małkowskiego". Zgodnie z tym, w czterech rozdziałach W. J. Skotnicki skupia się na: 1) genezie skautingu - harcerstwa (powstaniu skautingu angielskiego i polskiego harcerstwa); 2) metodyce skautingu jako systemie wychowawczym (metodzie i systemie skautowym, podstawach psychologicznych i socjologicznych metody skautowej); 3) uwarunkowaniach pedagogicznych w harcerstwie (wychowaniu harcerskim na tle różnych prądów pedagogicznych, kształceniu charakteru poprzez harcerstwo i samowychowaniu jako modelu harcerskiego stylu życia); 4) wychowaniu ukierunkowanym na wartości (wychowaniu poprzez wiarę, religijności w skautingu - harcerstwie oraz wartościach moralnych skautingu). Autor w szczególności akcentuje, iż skauting jest metodą wychowawczą, działającą w systemie zastępowym, koncentrującą się na wychowaniu do czynu poprzez czyn, która przy uwzględnieniu psychofizycznej konstrukcji dzieci i młodzieży, ich naturalnych potrzeb, wyobrażeń oraz marzeń, obejmuje charakter, zdrowie, siłę, zmysł praktyczn i służbę bliźnim, a także rozwój wiary, poczucia harmonii i szacunku dla stworzonej przez Boga przyrody, rozpoznanie swojego powołania życiowego oraz dążenie do osobistej świętości, w oparciu o hierarchię, symbolikę, obrzędowość i fundamentalne reguły "Przyrzeczenia i Prawa", będącego dobrowolnym i osobistym zobowiązaniem do przestrzegania etycznego kodeksu zachowania. Skotnicki zaznacza, że polski system wychowania harcerskiego różni się znacząco od wspieranego lokalnie przez najbliższą rodzinę i szkołę pierwotnego angielskiego systemu skautowego - jest bowiem niezwykle ważnym historycznie zjawiskiem o charakterze socjologicznym w polskim życiu narodowym, kształtującym jego niepodległościowy byt państwowy, wspartym na dwóch filarach: wierze w Boga i miłości do Ojczyzny. Książką została wydana we współpracy z Jagiellońskim Instytutem Wydawniczym.
26.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Elwira Balcer
Wybrane koncepcje autoformacji. Analiza psychologiczno-pedagogiczna


rok wydania: 2021
stron: 186
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-63951-14-3

spis treściKolejna książka Elwiry Balcer zatytułowana "Wybrane koncepcje autoformacji. Analiza psychologiczno-pedagogiczna" nawiązuje do treści poprzedniej publikacji Autorki pt. "Autoformacja dziś. Wokół problematyki bycia wychowawcą samego siebie" wydanej również w serii "Monografie Kolegium Jagiellońskiego". Książka w swej treści skupia się na ukazaniu psychologiczno-pedagogicznej analizy wybranych koncepcji autoformacji inspirowanej chrześcijaństwem, utożsamionej z samowychowaniem, pracą nad sobą, ale też współpracą z innymi, "byciem wychowawcą samego siebie" i autorem własnej biografii. Prezentuje ona również podstawowe obszary autoformacji "w świetle" inspiracji współczesnych autorów, głównie personalistycznych, którzy podkreślają decydującą rolę czynnika osobowościowego (persogennego, duchowego), przy jednoczesnym respektowaniu czynników genetycznych (endogennych, wewnętrznych), jak i środowiskowych (egzogennych, zewnętrznych). Przywołani w publikacji autorzy, filozofowie, psycholodzy i pedagodzy personalistyczni, tacy jak: Karol Wojtyła, Józef Pastuszka, Zenomena Płużek, Zdzisław Chlewiński, Romuald Jaworski, Władysław Szewczyk, Władysław Prężyna, Stanisław Tokarski, Amadeo Cencini, Viktor Gebsattel oraz Stefan Kunowski, Zofia Matulka, Teresa Kukołowicz, Beata Hiszpańska i Marian Nowak, ukazują autoformację jako możliwość dążenia do integracji wewnętrznej poprzez kształtowanie dojrzałego charakteru. Bycie wychowawcą samego siebie interpretują jako przekraczanie własnych granic w miłości i poprzez miłość, wskazując również konkretne metody, które zasługują na uwagę, ponieważ mogą stać się niezbędną pomocą w codziennym samowychowaniu, stanowiąc bogactwo wskazań zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Prezentowana publikacja zawiera pięć rozdziałów w następującym układzie. W rozdziale pierwszym zatytułowanym "Stanowiska dotyczące możliwości autorstwa własnej biografii" przedstawione zostały klasyczne stanowiska deterministyczne oraz ujęcie personalistyczne wraz z ukazaniem roli tzw. czynnika osobowościowego w trójczynnikowej teorii rozwoju. Rozdział drugi pt. "Etapy (auto)formacyjne ludzkiego życia" prezentuje treści z zakresu pedagogiki prenatalnej jako pierwszego etapu rozwojowego i wychowawczego człowieka, bowiem w samowychowaniu uwzględnienie pierwszego etapu własnego rozwoju i paidei, jakim jest etap przedurodzeniowy, umożliwia prawidłową i pełną autoformację. Rozdział ten przedstawia również wyzwania (samo)wychowawcze na etapach dzieciństwa, dorastania i dorosłości w świetle teorii rozwoju psychospołecznego Erika H. Eriksona, a ostatnia jego część podejmuje tematykę gerontologiczną i tanatologiczną, ukazując potrzebę pedagogii straty, starzenia się i umierania w procesie edukacji dorosłych, jak i ich autoformacji. Rozdział trzeci zatytułowany "Autoformacja jako dążenie do integracji osobowości" i czwarty pt. "Autoformacja jako continuum paidei", stanowią wybrane i uzupełnione fragmenty monografii podoktorskiej Autorki, wydanej w 2017 r., pt. "Samowychowanie w ujęciu wybranych autorów XX wieku". I tak, rozdział trzeci wyodrębnia wskazówki wspomnianych wyżej autorów w zakresie istotnych obszarów autoformacyjnych i rozwija tematykę potrzeby sensu jako "potrzeby potrzeb", podejmowaną w logoterapii Viktora E. Frankla i nooterapii Kazimierza Popielskiego. Rozdział czwarty wobec absolutyzowania współcześnie zniekształconego pojmowania wolności, a w istocie antywolności, przywołuje treści z zakresu antropologii adekwatnej Karola Wojtyły, przedstawiając autoformację jako dążenie do "wolności dla miłości" i przybliża myśl wielkiego "pedagoga świętości" i świętego - Jana Pawła II - o spełnianiu siebie w powołaniu do sanctitas. W ostatniej, piątej części zatytułowanej "Dążenie do obiektywizacji treści sfery emotywnej" Elwira Balcer podjęła próbę odpowiedzi na postulat (samo)wychowawczy Karola Wojtyły dotyczący uwyraźniania i obiektywizacji treści z zakresu sfery emotywnej, a zwłaszcza podświadomości. Kończąc swoją książkę Autorka wyraża nadzieję, że "analiza wybranych koncepcji autoformacji okaże się inspirująca i użyteczna zarówno dla teoretyków, jak i praktyków mających na względzie integralne (samo)wychowanie przyszłych pokoleń. Aby tak się stało, potrzebna jest świadomość, że wychowanie, wprowadzając w przestrzeń tego co prawdziwe, dobre i piękne, ostatecznie jest procesem prowadzącym do autoformacji, do odwagi stawania się wychowawcą samego siebie".
26.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Petra Potměšilová, Magdalena Bełza-Gajdzica
Arteterapia i artefiletika. Pedagogiczne i psychologiczne aspekty wykorzystania arteterapii i artefiletiki w edukacji


rok wydania: 2021 (grudzień)
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-66951-31-0

spis treściPublikacja "Arteterapia i artefiletika. Pedagogiczne i psychologiczne aspekty wykorzystania arteterapii i artefiletiki w edukacji" zapoznaje polskiego czytelnika z pojęciem artefiletiki, które pojawiło się w obszarze arteterapii w latach 90. w Republice Słowackiej i zaczęło rozprzestrzeniać się w różnych krajach Europy. Autorkami książki są Petra Potměšilová i Magdalena Bełza-Gajdzica, które nadały swojej pracy charakter teoretyczny i praktyczny odwołując się do najważniejszych zagadnień związanych z arteterapią, która jest fundamentem artefiletiki wykorzystywanej na gruncie edukacji. Artefiletika korzysta z dorobku arteterapii, ale jej celem nie jest leczenie, a profilaktyka. Metoda ta nie leczy, ale przyczynia się do samowiedzy, rozwoju osobowości, pozytywnych cech. W publikacji zostały przedstawione konkretne techniki zajęć artefiletycznych, a także wyniki badań komparatystycznych prowadzonych w Polsce i Republice Czeskiej.
Jak zauważa w recenzji wydawniczej dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, książka "Petry Potměšilovej i Magdaleny Bełzy-Gajdzicy w zamyśle Autorek ma za zadanie podsumowanie podstawowej wiedzy na temat arteterapii, jej historii i kontekstu międzynarodowego oraz prezentację przykładów indywidualnych technik terapii artystycznej i ich możliwych zastosowań w praktyce. Monografia zawiera również część poświęconą badaniom empirycznym w dziedzinie arteterapii, skoncentrowanych na pozyskiwaniu informacji z zakresu kreatywnego myślenia w kontekście różnych środowisk kulturowych".
Z kolei dr hab. Bernadeta Szczupał, prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie odnotowuje, że recenzowana monografia lokuje się w nurcie publikacji zawierających rozważania dotyczące możliwości wykorzystania arteterapii i artefiletiki w procesie terapeutycznym. Podkreśla, że jest ona "wartościowym i potrzebnym dziełem w pedagogice specjalnej. W monografii omówiono wiele aspektów ważnych z pedagogicznego punktu widzenia i jest próbą zastosowania teoretycznego dorobku, a także wielu rozwiązań praktycznych".
35.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Andrzej Olubiński
Edukacja do oporu i (nie)posłuszeństwa. Ku emancypacji i demokracji


rok wydania: 2021 (grudzień)
stron: 215
format: B5
ISBN: 978-83-66951-26-6

spis treści


Zasadniczym przedmiotem rozważań zawartych w książce "Edukacja do oporu i (nie)posłuszeństwa. Ku emancypacji i demokracji" jest problem roli postaw oporu, buntu oraz nieposłuszeństwa jako czynnika postępowych zmian społeczno-edukacyjnych. Autor książki - profesor Andrzej Olubiński - biorąc pod uwagę zarówno przykłady historyczne, jak i określoną wiedzę społeczno-psychologiczną związaną z rolą postaw krytyki, buntu czy nieposłuszeństwa w rozwoju społecznym oraz w akceleracji pożądanych zmian w osobowości, opowiada się za potrzebą szeroko pojętej edukacji właśnie do tego rodzaju postaw i zachowań, i to w możliwie jak najszerszej skali. Jak poucza nas bowiem historia zmian społecznych, wszędzie tam gdzie naturalne odruchy społecznej niezgody oraz buntu były neutralizowane czy tłumione, tam na ogół mieliśmy do czynienia z funkcjonowaniem systemów opresyjno-autorytarnych, zarówno w skali społeczno-politycznej, jak i na poziomie wąsko pojętej oświaty. Oczywistym zaś edukacyjnym efektem funkcjonowania tego typu niekrytycznych czy niebuntujących się społeczeństw, było ukształtowanie, z jednej strony postaw konformistycznych, uległych oraz zgody, także wobec istnienia zła, niesprawiedliwości, nietolerancji, przemocy, chamstwa czy głupoty, a z drugiej zgoda na społeczno-kulturalną stagnację, na umacnianie opresji, na centralizację działalności poszczególnych instytucji społecznych, a w sumie ogólne przyzwolenie na umacnianie się nieludzkiego systemu. W tym kontekście osobnym wątkiem książki jest problem nie tylko niezgody czy nieposłuszeństwa, ale też problem krytycznej zgody oraz krytycznego posłuszeństwa wobec takich wartości, które stanowią przeciwieństwo systemów autorytarnych oraz wartości antyhumanistycznych, takich jak np.: życia i zdrowia, wolności, tolerancji, miłości, prawdy, mądrości, pomocniczości, demokracji itp. Jak zatem wynika to z treści poszczególnych fragmentów, Autor stara się wyraźnie rozgraniczyć konieczne posłuszeństwo wobec ogólnohumanistycznych wartości, od niezgody na posłuszeństwo wobec zła, a zatem także postawę koniecznego nieposłuszeństwa wobec zła oraz krytycznego posłuszeństwa wobec dobra. Końcowym fragmentem książki jest podsumowanie całości zawartych wcześniej rozważań odnoszących się do potrzeby szerokiej edukacji do kształtowania oraz umacniania właściwych postaw niezgody, buntu, protestów oraz nieposłuszeństwa jako wskaźników oraz warunków rozwijania wolności, twórczości, emancypacji oraz demokracji.
38.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Leszek Sykulski (red.)
Geopolityka Polski

seria: "Strefy Wpływów" 2
rok wydania: 2021
stron: 427
format: 160 mm x 232 mm
ISBN: 978-83-63955-68-7

spis treściKsiążka pt. "Geopolityka Polski" to drugi tom serii monograficznej "Strefy Wpływów" pod redakcją dra Leszka Sykulskiego, zawierający aktualne spojrzenie na sytuację geopolityczną naszego kraju. Temat pracy został tu ukazany oczami polskich ekspertów, którzy przedstawili swoje opinie i wyniki analiz oraz zaprezentowali przekrojowe konkluzje dotyczące zagadnień, o których mowa w dalszej części niniejszej noty bibliograficznej. Książkę otwierają dwa rozdziały autorstwa Piotra Gila i Łukasza Bińczyckiego skoncentrowane na analizie Strategii Bezpieczeń?stwa Narodowego podpisanej przez prezydenta RP 12 maja 2020 roku. Pierwszy rozdział pt. "Strategia bezpieczeństwa narodowego RP a polska tożsamość" po?rusza kwestie cywilizacyjne i kulturowe, rozpatrując wyobrażenia zbiorowe (kody geopolityczne, mapy mentalne) wyłaniające się z tego dokumentu. Drugi zaś - zatytułowany "Ocena geostrategicznych i polityczno-prawnych aspektów Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP z 12 maja 2020 r." - zawiera krytyczne opi?nie Autora na temat spójności dokumentu i me?chanizmów jego wdrażania. W rozdziale trzecim Aleksander Czichos analizuje politykę amery?kańską wobec Trójmorza od początku tej ini?cjatywy aż do roku 2021, kiedy to po spotkaniu Angeli Merkel z Joe Bidenem i wspólnym oświadczeniu rządów Niemiec i USA w sprawie Nord Streamu 2, Trójmorze zaczęło stawać się - w przeciwieństwie do okresu prezydentury Donalda Trumpa - wyłącznie plat?formą współpracy wewnątrz Unii Europejskiej, przy akceptacji USA i coraz bardziej zdominowaną przez Niemcy. Rozdział czwarty autorstwa Michała Siuda?ka "Obszar ULB w koncepcji geopolitycznej paryskiej Kultury" dotyczy ważnej historycznej koncepcji, której twórcami byli Jerzy Giedroyc i Juliusz Mieroszewski. Idea ta, rozwijana na łamach paryskiej "Kultury", do dziś oddziałuje na pol?skie elity intelektualne i decyzyjne. W kolejnym rozdziale Piotr Wilczyński przypa?truje się koncepcjom Międzymorza i Trójmorza przez pryzmat zasobów naturalnych, jakimi są surowce mineralne. Szczegółowa analiza i liczne mapy szczegółowo ukazują geologiczne bogactwo regionu. Szósty rozdział autorstwa Tomasza Pawłuszko dotyka - na przykładzie Polski - wymiaru gospodarczego Trój?morza, stawiając w cen?trum geoekonomię i akcentując brak państwowych liderów w ob?szarze nauki, innowacji i energii. W rozdziale przedostatnim Artur Drzewicki dotyka problemu geopolitycznych uwarunko?wań kultury strategicznej Ukrainy, poruszając zagadnienia dotyczące jej geopolityki regio?nalnej, jak i istoty strate?gicznej kultury. Na za?kończenie niniejszej pracy zbiorowej, w rozdziale ósmym pt. "Strategia szarych stref w wojnach hybrydowych a bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej", Leszek Sykulski wskazuje na nowe typy pro?wadzenia konfrontacji między państwami. Tekst ten dotyczy tworzenia szarych stref m.in. za pomocą instrumentów rewolucji niezbrojnych, co możemy obserwować w naszym regionie od ponad dwóch dekad. Jak pisze kończąc Wstęp Redaktor naukowy książki: "Prezentowany tom stanowi przekrojowe spoj?rzenie polskich badaczy młodego i średniego po?kolenia na przemiany geopolityczne, geostra?tegiczne i geoekonomiczne naszego regionu. Wskazuje na silne i słabe strony takich pro?jektów jak Trójmorze i Międzymorze. Doty?ka także wielu szans i zagrożeń, jakie stoją przed regionem Europy Środkowo-Wschod?niej, w tym bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Mamy nadzieję, że monografia przy?czyni się do wzbogacenia polskich badań nad stosunkami międzynarodowymi i stanie się in?spiracją do pogłębionej refleksji nad zagadnie?niami bezpieczeństwa europejskiego". Książa powstała we współpracy edytorskiej z warszawskim Wydawnictwem "Zona Zero".
45.00 59.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Magdalena Micińska
Ochrona środowiska w Rosji. Wybrane aspekty prawno-porównawcze

seria: "Monografie Kolegium Jagiellońskiego"
rok wydania: 2021
stron: 252
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-66951-05-1

spis treściJednym z gwałtownie narastających problemów współczesnego świata jest niewątpliwie ochrona środowiska. W coraz większym stopniu oczywistym staje się to, że niepowstrzymanie procesów dewastacji środowiska przyrodniczego prowadzi nieuchronnie do katastrofy ekologicznej w wymiarze globalnym. Dlatego też z uwagą należy odnotować książkę Magdaleny Micińskiej zatytułowaną "Ochrona środowiska w Rosji. Wybrane aspekty prawno-porównawcze". Wprawdzie odnosi się ona do jednego kraju, to niemniej jego rozległość terytorialna, skala uprzemysłowienia, ekstensywna eksploatacja surowców naturalnych sprawia, że kondycja środowiska Federacji Rosyjskiej w istotny sposób wpływa na cały światowy ekosystem. Jak bowiem zauważa Autorka książki, "w granicach tego państwa leży dziesiąta część lądu Ziemi, jedna piąta pierwotnych lasów, największe zasoby wód słodkich, unikalna bioróżnorodność. Rosja dysponuje ponadto transkontynentalną infrastrukturą techniczną stwarzającą ryzyko katastrof ekologicznych o zasięgu globalnym. Z tych względów prawo i polityka środowiskowa FR winny być stale w centrum uwagi społeczności międzynarodowej, a zwłaszcza jej bezpośrednich sąsiadów. Tymczasem na gruncie polskiego piśmiennictwa problematyka ta nie cieszy się dużym zainteresowaniem. Bariera językowa, odrębność tradycji i kultury prawnej, a także pewna niechęć do Rosji jako cywilizacji niewpisującej się w ramy politycznych standardów Europy sprawiają, iż prawnicy niechętnie podejmują to wyzwanie. Przedmiotowe zagadnienia były dotychczas traktowane fragmentarycznie, w pojedynczych publikacjach (.)". Magdalena Micińska w swojej monografii podejmuje zarówno zagadnienia ogólne obejmujące genezę, zasady i źródła prawa ochrony środowiska, a także wybrane kwestie szczegółowe wiążące się z partycypacją publiczną, dostępem do informacji o decyzjach rzutujących na stan środowiska przyrodniczego i ochronę różnorodności biologicznej, sytuacjach kryzysowych. Warto tu ponownie zacytować Autorkę, która w zakończeniu stwierdza: "Istotę problemu naukowego tej pracy stanowiło pytanie o stopień umiędzynarodowienia i europeizacji rosyjskiego prawa ochrony środowiska. Metodą analizy norm prawnych zbadano obecność wpływów międzynarodowych i europejskich w wybranych aspektach prawa federalnego, celem wykazania cech wspólnych oraz obszarów, gdzie rozbieżności są największe. Dążąc do końcowej konkluzji, wypada stwierdzić, że rosyjskie prawo ochrony środowiska jest w większym stopniu umiędzynarodowione niż zeuropeizowane. Najwyraźniejszy dysonans między prawem federalnym a standardami europejskimi uwidacznia się w aspektach kształtowanych przez klimat polityczny kraju, takich jak wolność tworzenia i działania stowarzyszeń i organizacji ekologicznych oraz prawo dostępu do informacji o środowisku". W tym miejscu należy tylko dodać, że książka powinna zainteresować nie tylko prawników zajmujących się tytułową tematyką, ale i szeroko pojęte grono ekologów, tym bardziej, że kondycja środowiska przyrodniczego w Rosji w szczególnie istotny sposób rzutuje na stan ekosystemów sąsiadujących z nią krajów.
34.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Łukasz Kwadrans, Ilona Fajfer-Kruczek
Diagnoza i metodyka w pracy kuratorów rodzinnych


rok wydania: 2021
format: B5
ISBN: 978-83-66951-30-3

spis treściKsiążka "Diagnoza i metodyka w pracy kuratorów rodzinnych" autorstwa Łukasza Kwadransa i Ilony Fajfer-Kruczek jest wynikiem badań zleconych przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Jak wskazuje w recenzji wydawniczej prof. Tomasz Bajkowski z Uniwersytetu w Białymstoku, "dostrzeżono w niej potrzebę opisu i diagnozy działalności prowadzonej przez kuratorów sądowych, metod pracy wychowawczo-resocjalizacyjnej i profilaktycznej w sprawach rodzinnych i nieletnich. Współcześnie brakowało takiego opracowania przygotowanego przez pedagogów, traktującego o metodyce pracy resocjalizacyjnej, a nie komentującego czy interpretującego stosowanie przepisów prawa. W opracowaniu podjęto próbę określenia metod i technik zbierania danych, informacji do diagnozy i wywiadów środowiskowych, a także metod i technik stosowanych przez kuratorów sądowych". Jak wyraźnie podkreśla w recenzji wydawniczej dr Jan A. Malinowski (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy), "badania zostały zrealizowane z dużą starannością, poczynając od ich właściwego przygotowania w warstwie koncepcyjnej, doboru próby badawczej, a kończąc na rzetelnej prezentacji uzyskanych wyników, poprawnej analizie wyłonionego do kwerendy materiału, tj. dokumentów w postaci głównie akt wykonawczych kuratorów sądowych. Sama analiza akt została wysoce zobiektywizowana dzięki wykorzystaniu ankiety opracowanej w tym celu". Publikacja zawiera program oddziaływania wychowawczo-resocjalizacyjnego i profilaktycznego dla kuratorów rodzinnych, a kończą ją wnioski de lege lata oraz rekomendacje i zalecenia de lege ferenda. Książka rekomendowana jest wszystkim Czytelnikom zainteresowanym problematyką pedagogiki resocjalizacyjnej, prawa, pracy socjalnej, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Może stać się inspiracją do wzbogacenia warsztatu pracy kuratorów sądowych i przedstawicieli instytucji z nimi współpracujących.
28.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Ilona Fajfer-Kruczek
Ryzyka i zagrożenia dzieci i młodzieży na przykładzie miasta przygranicznego


rok: 2021 (grudzień)
stron: 121
format: B5
ISBN: 978-83-66951-29-7

spis treściPrezentowana książka Ilony Fajfer-Kruczek "Ryzyka i zagrożenia dzieci i młodzieży na przykładzie miasta przygranicznego" podejmuje aktualną i jakże ważną problematykę funkcjonowania nastolatków w przestrzeni nadgranicznej. Stwarza ona m.in. warunki do uzyskiwania większej anonimowości po przekroczeniu dziś otwartej granicy ("granicznego mostu") i znalezienia się w środowisku o innych wyznacznikach kulturowych, społecznych, prawnych. Z drugiej strony, przestrzeń nadgraniczna to również większa otwartość na wpływy płynące z ościennego kraju, będące również rezultatem bezpośrednich relacji rówieśniczych, nie zawsze wywierających korzystny wpływ na rozwój młodych ludzi. Nieprzypadkowo więc, w recenzji wydawniczej prezentowanej tu książki, prof. Mariusz Jędrzejko podkreśla, że "publikacja trafia w sedno problemów, które określamy jako ryzyka, zagrożenia i zachowania autodestrukcyjne dzieci i młodzieży. Wychodząc od zagadnień teoretycznych, w tym rozważań ujętych w publikacjach uchodzących m.in. za klasykę tematu, a także nakładając na to siatkę nowych zjawisk związanych z pandemią, Autorka podejmuje własną - właściwie skonstruowaną i uwzględniającą wymogi badań socjologiczno-pedagogicznych - penetrację problemu w perspektywie miasta przygranicznego". Z kolei prof. Tomasz Bajkowski z Uniwersytetu w Białymstoku wskazuje, że prezentowana monografia "wpisuje się we współczesny nurt badań społecznych dotyczących zagrożeń rozwoju i socjalizacji współczesnej młodzieży. Autorka zapowiada we wstępie interdyscyplinarne podejście podejmowanej tematyki z punktu widzenia nauk o bezpieczeństwie, pedagogiki społecznej i resocjalizacyjnej, psychologii i socjologii. Stanowisko to słusznie motywuje tym, że problem terminologiczny i źródła zagrożeń w badanej przestrzeni jaką jest miasto przygraniczne stanowią wypadkową wielu czynników. Wybór Cieszyna jako przestrzeni badawczej był zamierzonym i przemyślanym posunięciem z uwagi na realizowany przez Autorkę projekt badawczy zlecony przez samorząd terytorialny, a wyodrębnione wyniki stanowią interesującą egzemplifikację współczesnych problemów nastolatków". Publikacja stanowi zatem ciekawą prezentację badań, których wyniki wpisują się w dyskurs na temat kierunków działań profilaktycznych w obliczu współczesnych zagrożeń dzieci i młodzieży, które można z powodzeniem przenieść również na inne obszary przygraniczne, i nie tylko.
24.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Małgorzata Kowalik-Olubińska
Dzieci aktorami w przestrzeniach życia społecznego. Sprawczość w sieci relacji


rok: 2021 (grudzień)
stron: 123
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-66951-25-9

spis treści


Tytuł i treść prezentowanej publikacji nawiązuje do wyeksponowanej w polu badawczym Childhood Studies idei dzieci-aktorów społecznych i powiązanego z nim pojęcia dziecięcej sprawczości. Autorka opowiada się za rozpatrywaniem konceptu dziecięcej sprawczości z perspektywy relacyjnej, w której jest ona uznawana za fenomen społeczny wyłaniający się z sieci relacji, w jakie wchodzą dzieci z ludzkimi i nie-ludzkimi autorami sprawczości. Zawarte w pracy opisy fenomenu dziecięcej sprawczości w różnych przestrzeniach życia społecznego analizuje Autorka właśnie z tej perspektywy. Stara się zatem pokazać, w jakich sieciach relacji między różnymi aktorami ujawnia się dziecięca sprawczość, jaką pozycję aktora mogą w nich zajmować dzieci i jakie są tego konsekwencje.
Warto w tym przywołać fragmenty recenzji wydawniczych:
"Książka Małgorzaty Kowalik-Olubińskiej pod tytułem Dzieci aktorami w przestrzeniach życia społecznego. Sprawczość w sieci relacji wprowadza w zagadnienie dziecięcej sprawczości z perspektywy relacyjnej i stanowi ważną publikację napisaną z dużą starannością oraz dbałością o jakość merytoryczną i formalną tekstu. Książka ma spójną, klarowną strukturę, a uznanie budzi obszerna i celnie dobrana literatura, głównie anglojęzyczna. Książka zmusza też do refleksji, namysłu, zastanowienia się nad fenomenem dziecięcej sprawczości i dlatego powinna trafić do rąk nauczycieli i kandydatów do tego zawodu, a także do tych rodziców, którym na sercu leży dobro i szczęście dziecka" (dr hab. Krystyna Żuchelkowska, prof. Kolegium Jagiellońskiego - Toruńska Szkoła Wyższa).
"Recenzowana praca jest ważnym głosem tak w teorii pedagogicznej i socjologicznej (ma szeroki i pogłębiony kontekst naukowy), jak i praktyce wychowawczej i edukacyjnej. Jest także głosem dzieci w obszarze komfortu ich życia, praw człowieka, globalizacji, współczesnych zagrożeń klimatycznych, ekonomicznych, manifestowanych przez dzieci w bieżącym życiu i sieci online. Problematyka doskonale wpisuje się w sprawczość działań także na rzecz zrównoważonego rozwoju - obejmujących aktywność samych dzieci, a także na rzecz dzieci, o czym głośno dziś mówią międzynarodowe organizacje, m.in. OMEP - Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego" (dr Elżbieta Wieczór, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).
24.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Anna Porczyńska-Ciszewska
O sztuce wychowania szczęśliwego dziecka


rok wydania: 2021 (grudzień)
stron: 146
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-66951-28-0

spis treściKsiążka Anny Porczyńskiej-Ciszewskiej pt. "O sztuce wychowania szczęśliwego dziecka" podejmuje niezwykle trudny temat, jakim jest wychowanie szczęśliwego dziecka. Jest to temat trudny podwójnie, ponieważ - jak czytamy we Wstępie - zarówno na temat wychowania, jak i na temat szczęścia "wszyscy wszystko wiedzą" i każdy ma swoją wizję tak szczęścia, jak i wychowania. Równocześnie jest to publikacja podejmująca problematykę, która dotyczy większości ludzi, bowiem jednym z fundamentalnych pragnień niemal wszystkich rodziców jest pragnienie szczęścia swojego dziecka, a wychowanie szczęśliwego dziecka, które będzie potrafiło radzić sobie we współczesnym świecie oraz stworzyć własną rodzinę bez wątpienia stanowi jedno z najważniejszych wyzwań, w obliczu których staje większość rodziców. Oczywiście nie istnieje jedna idealna droga wychowania ani program obejmujący wszystkich czy recepta na właściwe, a w związku z tym przynoszące sukcesy wychowanie, dlatego też Czytelnik nie znajdzie w niniejszej publikacji prostych rad wskazujących, jak wychować szczęśliwe dziecko, zwłaszcza, że charakter tej książki daleki jest od poradnikowego. Niewątpliwym atutem książki jest to, że jako jedna z nielicznych publikacji podejmujących problematykę wychowania szczęśliwych dzieci oparta jest na wiedzy naukowej i przekazuje wypływające z niej wnioski na temat dobrostanu psychicznego dzieci. Wskazują na to w recenzjach wydawniczych, podkreślając również i inne walory książki, zarówno prof. dr hab. Katarzyna Popiołek z Uniwersytetu SWPS - Wydział Psychologii w Katowicach, jak i dr hab. Małgorzata A. Kuśpit z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W książce poruszonych zostało wiele obszarów istotnych dla rozwoju dziecka oraz przybliżono informacje dotyczące czynników sprzyjających wychowaniu dzieci cieszących się umiejętnością doświadczania szczęścia, i co niezwykle ważne, jeśli nie najważniejsze, Autorka omawiając wszystkie te kwestie stara się zawsze pokazać świat widziany oczami dziecka oraz zachęca do przyjęcia jego dziecięcej perspektywy. Dlatego też wszystkie osoby, dla których szczęście dzieci jest szczególnie ważne powinny sięgnąć po lekturę tej książki.
25.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Roberto Cipriani, Paweł Prüfer
Socjologia religii. Ujęcie systemowo-historyczne


rok wydania: 2021 (grudzień)
stron: 661
format: B5 (twarda oprawa)
ISBN: 978-83-66951-7

spis treści"Socjologia religii" to książka, która zapewne zainteresuje nie tylko socjologów, gdyż została w niej podjęta fundamentalna kwestia towarzysząca człowiekowi od zarania dziejów. Jest nią religia, będąca swoistym fenomenem. W tym kontekście rodzą się odwieczne pytania o to, z jakim fenomenem mamy do czynienia? Czy religia jest wpisana w naturę człowieka, czy może tkwi poza nim? Skąd się biorą motywy i z jakiego powodu pojawiają się potrzeby dla aktywności i ekspresji religijnej? Czy religia ma się dobrze, czy może jest zaćmiona i w postępującym kryzysie? Czy jest zjawiskiem na tyle ewidentnym, by wyprowadzić ją z niewidzialności i czystej transcendencji, a wprowadzić konkretnie i z całym jej bogactwem w praktykę życia jednostek i grup społecznych? W końcu, kogo interesuje religia? Czy tylko przedstawiciela homo religiosus, osobę praktykującą religijnie, która chce w swoim codziennym doświadczeniu wykraczać poza czysto empiryczne i racjonalne doświadczenie? A może i tego, kto przygląda się doświadczeniu religijnemu z pozycji obserwatora, badacza, socjologa? Na te i na wiele innych pytań próbują odpowiedzieć autorzy książki, wybitny badacz dziedziny Roberto Cipriani oraz polski socjolog Paweł Prüfer. Autorzy chcą "przemawiać" głosami i poglądami bardzo wielu przedstawicieli obszarów dotyczących tematyki religijnej, zwłaszcza socjologów religii. W tym obszernym opracowaniu, liczącym ponad 600 stron jest miejsce dla ujęcia bardzo uniwersalnego, szerokiego, wieloparadygmatycznego, a jednocześnie dla podejścia realizowanego w poszczególnych wąskich odsłonach, a więc także precyzyjnego i uściślonego. Takie spojrzenie, historyczno-systematyczne, trafia do rąk polskiego Czytelnika, który będzie mógł podążać długą i fascynującą drogą lektury po zawiłościach zjawiska religii i religijności, wpatrując się w dawne, jak i we współczesne postaci ekspresji i form religijnych. W szczególnym i zasadniczym horyzoncie poznawczym będzie to przygoda, podczas której może dojść do zrozumienia wagi i osobliwości tego szczególnego związku, jaki konstytuuje się pomiędzy religią i społeczeństwem. W tym miejscu warto przywołać chociaż po kilka zdań z recenzji wydawniczych wybitnych znawców podjętej w książce problematyki. I tak prof. dr hab. Janusz Mariański stwierdza: "Socjologia religii w Polsce wzbogaca się o nowe ważne opracowanie pt. Socjologia religii. Ujęcie systematyczno-historyczne, autorstwa dwóch socjologów, znanego w światowej socjologii religii włoskiego socjologa Roberto Ciprianiego i wybijającego się w polskiej socjologii religii młodszego pokolenia polskich socjologów Pawła Prüfera. Jest ono doskonałą syntezą myśli religijnosocjologicznej, ukazanej częściowo w kontekście antropologii kultury, historii religii, a nawet filozofii i teologii, o ile niektórzy badacze - oprócz socjologii religii - prezentowali te dyscypliny naukowe. Publikacja Roberto Ciprianiego i Pawła Prüfera przybliża nas wyraźnie do takiego momentu, w pełni adekwatnego przedstawienia systematyczno-historycznego rozwoju socjologii religii w kontekście europejskim i północnoamerykańskim. Socjologiczny dyskurs z ziemi włoskiej do polskiej, o swoistej i oryginalnej narracji, będzie cieszył się z pewnością ogromnym zainteresowaniem, i to nie tylko w środowiskach profesjonalnych socjologów religii." Z kolei prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz zwraca uwagę na to, że recenzowany przez niego ".podręcznik do socjologii religii w swej pierwotnej i głównej części zredagowany przez prof. Roberto Ciprianiego w formule wykładu systematyczno-historycznego jest też w pewnym sensie prezentacją dziejów socjologii światowej. Pierwsza, włoska edycja podręcznika pochodzi z roku 1997. W wydaniu przygotowanym dla Czytelnika polskiego prof. R. Cipriani przedstawia także dzieje własnego podręcznika i jego recepcji w światowym środowisku socjologicznym. To są znakomite rekomendacje jednoznacznie uzasadniające podjętą przez Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT we współpracy z Centrum Profilaktyki Społecznej inicjatywę."
72.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Ewa Borowiec
Poznawczy aspekt procesu kształcenia ukierunkowany na zrównoważony rozwój


rok wydania: 2021 (grudzień)
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-66951-32-7

spis treściKsiążka Ewy Borowiec zatytułowana "Poznawczy aspekt procesu kształcenia ukierunkowany na zrównoważony rozwój" wpisująca się w obszar dydaktyki ogólnej zawiera propozycję poszerzenia pola poznawczego tej dyscypliny pedagogiki. Wychodzi ona z założenia, że współczesne przemiany procesu kształcenia wynikają z różnicowania jego przebiegu oraz potrzeby ukierunkowania zarówno dydaktyki ogólnej, jak i dydaktyk szczegółowych na wartości zrównoważonego rozwoju. Jak zauważa w recenzji wydawniczej prof. dr hab. Stanisław Palka, "Autorka trafnie rozważa aspekty zrównoważonego rozwoju: ekonomiczne, ekologiczne i społeczne, podkreśla związane z nimi wartości przyrodnicze i społeczne wskazując na potrzebę dbałości o dobro obecnych i przyszłych pokoleń, potrzebę godnego życia w środowisku społecznym, przyrodniczym i technicznym". Wątek ten pojawia się również w recenzji dr hab. Anny Karpińskiej, która wskazuje na to, że w publikacji został podjęty "bardzo ważny i wciąż aktualny problem dotyczący realizacji w praktyce koncepcji zróżnicowanego rozwoju". Kontynuując, Autorka recenzji zauważa, że książka Ewy Borowiec wnosi istotny wkład w dyskusję w zakresie koncepcji metodologicznej badań nad kształceniem do zrównoważonego rozwoju, co wymaga szczególnego odnotowania, gdyż zagadnienie to, w warunkach polskich, dotychczas względnie rzadko jest podejmowane, a tym samym podjęta próba posiada duże znaczenie.
Zwracając uwagę na to, że jednym z głównych celów publikacji jest przedstawienie poznawczego aspektu procesu kształcenia, należy odnotować, że ujęto go w postaci relacji poznawczej zachodzącej między uczniem a przedmiotem jego poznania, akcentując zarazem rolę nauczyciela w jej tworzeniu. W procesie kształcenia w tej relacji następuje łączenie naturalnych/biologicznych cech poznawania ludzi z jej kulturowymi wzorcami nabywania umiejętności poznawczych, budowania wiedzy. Kolejnym celem publikacji jest przedstawienie funkcji relacji poznawczej w strukturze procesu kształcenia oraz stabilizacji jego przebiegu. Wprowadzenie zmiennej - relacji poznawczej do teorii procesu kształcenia może dynamizować jej rozwój. Jej praktyczne funkcjonowanie przedstawiono na przykładzie projektu koncepcji kształcenia w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.
26.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Ewelina Kawiak
Elementy metody George'a Polya w matematycznej edukacji wczesnoszkolnej


rok wydania: 2021 (grudzień)
stron: 227
format: B5
ISBN: 978-83-63955-67-0

spis treściKsiążka "Elementy metody George'a Polya w matematycznej edukacji wczesnoszkolnej" porusza istotny z punktu widzenia teorii i praktyki pedagogicznej temat nauczania matematyki w klasach początkowych. W publikacji wyeksponowano heurystyczną metodę G. Polya oraz ukazano możliwość jej praktycznego wykorzystania w pracy z uczniami w młodszym wieku szkolnym. Ponadto publikacja zawiera wyniki badań Autorki książki - Eweliny Kawiak - dotyczące wpływu zastosowania heurystycznej metody G. Polya na umiejętność rozwiązywania matematycznych zadań problemowych przez uczniów klas trzecich szkoły podstawowej. Książka skierowana jest w szczególności do studentów oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcą wzbogacić swój warsztat pracy i którzy poszukują skutecznych sposobów na rozwijanie umiejętności rozwiazywania zadań przez uczniów. Na tę, a więc nie tylko naukową, ale i metodyczną wartość książki wskazuje w recenzji wydawniczej dr hab. Krystyna Żuchelkowska, prof. Kolegium Jagiellońskiego - Toruńska Szkoła Wyższa, pisząc: "Książka Eweliny Kawiak wpisuje się w nurt rozważań związanych z polepszaniem jakości edukacji wczesnoszkolnej i stanowi istotny oraz twórczy krok w kierunku doskonalenia działań pedagogicznych nauczyciela związanych z wprowadzaniem uczniów klas młodszych w świat matematyki. Dlatego też będzie dobrze służyła nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i kandydatom do tego zawodu we wprowadzaniu ożywczych zmian w zakresie kształtowania pojęć i umiejętności matematycznych najmłodszych uczniów". Z kolei dr hab. Irena Polewczyk, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w recenzji wydawniczej akcentuje to, ".że na szczególną uwagę zasługuje podrozdział poświęcony etapom rozwiązywania zadań i problemów. Zawiera on cenne wskazówki dla nauczyciela do pracy z uczniem w zakresie zadań tekstowych, opatrzone dozą humoru charakterystyczną dla G. Polya, która może być podstawą do sprawnego i efektywnego przejścia przez każdy etap pracy w rozwiązywaniu zadań".
30.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Sebastian Mrózek
Osoba z niepełnosprawnością w strategiach gminnych. Analiza wybranych zagadnień w perspektywie inkluzji społecznej i edukacyjnej

seria: "Problemy pracy socjalnej"
rok wydania: 2021
stron: 121
format: B5
ISBN: 978-83-63955-93-9

spis treści"Osoba z niepełnosprawnością w strategiach gminnych. Analiza wybranych zagadnień w perspektywie inkluzji społecznej i edukacyjnej" - to tytuł kolejnej książki, wydanej drukiem przez Wydawnictwo Edukacyjnego "Akapit" w serii "Problemy Pracy Socjalnej". Jej Autor - Sebastian Mrózek, jak zauważa w recenzji wydawniczej prof. Jolanta Zielińska z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, ".w oryginalny, spójny, przejrzysty, naukowy, a jednocześnie bardzo przystępny dla czytelnika sposób pokazuje niełatwą w odbiorze, społecznie istotną i wrażliwą problematykę dotyczącą osób z niepełnosprawnościami, w tym ich funkcjonowania w społeczeństwie". Recenzentka zwraca uwagę na to, że z jednej strony ukazane zostały w książce już podejmowane i spotykane w obszarze funkcjonowania gmin kierunki działań podnoszących jakość życia osób z niepełnosprawnością, z drugiej zaś wskazane zostały możliwe kierunki dalszych działań w tym zakresie. Z kolei prof. Krzysztof Piątek z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w swojej recenzji wydawniczej m.in. pisze: "Jako ważne i pogłębione uznaję wątki o relacjach między inkluzją a integracją, ukazanie wskaźników i modeli inkluzji społecznej oraz sposobów jej uzyskiwania, a także przybliżenie założeń edukacji inkluzyjnej. Czytelników z pewnością zainteresuje przedstawienie istoty, specyfiki i korzyści wynikających z wprowadzenia do strategii gminnych problematyki osób z niepełnosprawnościami". Można więc wnioskować, że książka spotka się z zainteresowaniem zarówno badaczy podejmujących w swoich eksploracjach tematykę niepełnosprawności i pracy socjalnej, jak i praktyków, w tym i osoby odpowiedzialne na poziomie gmin za wyznaczanie i realizację działań na rzecz osób z niepełnosprawnością. Warto też, aby z książką zapoznali się studenci z takich kierunków jak pedagogika (zwłaszcza specjalna) oraz praca socjalna.
23.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Piotr Mosiek, Mirosław Radoła
W kręgu szkoły i środowiska. Wybrane konteksty relacyjne


rok wydania: 2021
stron: 193
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-63955-92-2

spis treściRelacji szkoła - środowisko poświęcono już niejedną książkę, czy też artykuł. Okazuje się jednak, że są obszary, które były pomijane, marginalizowane lub też i takie, które wymagają nowego, odkrywczego spojrzenia ze względu chociażby na dynamiczny charakter przemian zachodzących wewnątrz zarówno szkoły i środowiska, jak i wzajemnych, niejednokrotnie bardzo złożonych, powiązań. Naprzeciw potrzebie takiego spojrzenia, i to wielowymiarowego, wychodzi książka Piotra Mośka i Mirosława Radoły zatytułowana "W kręgu szkoły i środowiska. Wybrane konteksty relacyjne". I właśnie podtytuł książki stanowi klucz do pełnego zrozumienia intencji jakimi kierowali się Autorzy wybierając do książki wcześniejsze swoje teksty - najczęściej zaktualizowane - jak i zamieszczając nowe, publikowane na prawach pierwodruku. I jak to ujmują, ze skromnością sami Autorzy, "prezentowane szkice są drobnym, acz swoistym świadectwem czasu i dokonujących się w oświacie zmian". Dodać należy, że są one nie tylko niezwykle ważnym i aktualnym świadectwem, ale i "komentarzem", co podkreśla w przedmowie do książki prof. Lech Witkowski ("W stronę myślenia relacyjnego o szkole"), i na co zwraca także uwagę w recenzji wydawniczej prof. Andrzej Radziewicz-Winnicki, którzy rekomendują książkę Czytelnikom zainteresowanym kondycją szkoły i relacjami łączącymi tę instytucję ze środowiskiem, i to nie tylko lokalnym.

Warto w tym miejscu oddać głos Autorom książki:

"Tak samo jak zmienia się otaczająca rzeczywistość, jak transformuje przestrzeń normatywna, jak narasta wielowymiarowość przestrzeni oraz środowisk wychowawczych, jak adaptuje się do tego burzliwego otoczenia i przeobraża się współczesna szkoła - tak samo zmieniają się relacje zachodzące pomiędzy tą właśnie instytucją edukacyjną a środowiskiem jej funkcjonowania. Naszym zamiarem, podszytym głęboką świadomością o fragmentaryczności i niedoskonałości jego realizacji, było zaprezentowanie dynamiki zmian tych relacji, czasami też i względnie nowych przestrzeni, w jakich one zachodzą. Stąd też refleksje na temat: przeobrażeń normatywnych kształtujących szkołę teraźniejszości, szkołę wrażliwą na arytmię egzystencji społecznej jej uczniów, wrażliwą na wykluczenie i marginalizację społeczną oraz zdolną do niesienia wielowymiarowej pomocy; środowiskowych determinantów funkcjonowania szkoły oraz wpływu kapitału społecznego na uczniowskie osiągnięcia oraz wyniki egzaminów zewnętrznych (gimnazjalnych), stanowiących już dzisiaj swoiste wspomnienie i przebrzmiałe świadectwo quasi-reformy oświatowej ostatnich kilku lat; szkoły wiejskiej oraz jej roli i wpływu na codzienne funkcjonowanie społeczności lokalnej; czy wreszcie też - samorządowego partnerstwa edukacyjnego jako podstawowego czynnika rozwoju szkoły i jej środowiska, jako kluczowego mechanizmu dokonywanej modernizacji lokalnych środowisk człowieczej egzystencji."
27.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Michał Białkowski, dk. Waldemar Rozynkowski (red.)
Prymas i Papież. Studia poświęcone prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu i papieżowi Janowi Pawłowi II


rok wydania: 2021
stron: 338
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-66-95-3

spis treściKsiążka "Prymas i Papież. Studia poświęcone prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu i papieżowi Janowi Pawłowi II", jak piszą we Wstępie jej Redaktorzy, ".powstawała przez kilka lat. Jej początki wiążą się z konferencją naukową , zorganizowaną przez Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu oraz Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Toruńskiej z okazji 40. rocznicy wyboru metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły na Stolicę św. Piotra Apostoła". Jej pokłosie zostało- istotnie wzbogacone przez opracowania autorstwa badaczy reprezentujących takie dyscypliny naukowe jak: filozofia, historia, nauki polityczne, teologia. Zostały one ujęte w dwie części - pierwszą poświęconą Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu i drugą poświęconą Papieżowi Janowi Pawłowi II z uwzględnieniem również okresu sprzed pontyfikatu. W szczególny sposób odnotowano związki obu Mężów Kościoła z terenem obecnego województwa kujawsko-pomorskiego.

Termin ukazania się publikacji drukiem, za sprawą jej Redaktorów naukowych - Michała Białkowskiego i dk. Waldemara Rozynkowskiego - nie jest przypadkowy, gdyż poprzedził szczególne wydarzenie, o znacznie szerszym wymiarze niż tylko religijny, za jakie niewątpliwie należy uznać beatyfikację Prymasa Tysiąclecia - kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Warto również odnotować, że książka została wzbogacona wyborem fotografii o charakterze wręcz unikatowym, bo użyczonym nie tylko przez archiwa diecezjalne, ale i pomniejsze instytucje kościelne oraz osoby prywatne.

Druk książki został sfinalizowany dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jej ostateczna postać jest efektem współpracy edytorskiej dwóch toruńskich oficyn: Jagiellońskiego Instytutu Wydawniczego i Wydawnictwa Edukacyjnego "AKAPIT".

Dystrybucja książki - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu


Jan Sebastian Meler
Wykonawcy wyroków śmierci w Polsce w XX wieku. Historia nieznana

seria: "Monografie Kolegium Jagiellońskiego"
rok wydania: 2021
stron: 406
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-66951-06-8

spis treściKsiążka Jana Sebastiana Melera "Wykonawcy wyroków śmierci w Polsce w XX wieku. Historia nieznana", to książka, która nie tylko zainteresuje historyków i prawników. Na pewno sięgną po nią przedstawiciele i innych dyscyplin nauki: socjologii, pedagogiki penitencjarnej oraz psycholodzy i psychiatrzy interesujący się "mroczną" stroną ludzkiej osobowości. Co więcej, książka ta znajdzie szeroki odzew wśród czytelników niebędących naukowcami, ale pasjonujących się literaturą faktu, a i sensacji. I tu trzeba wskazać na trafność podtytułu książki, gdyż rzeczywiście dotyka ona historii nieznanych, często głęboko skrywanych za przeróżnymi klauzulami typu "tajne przez poufne", o których do niedawna nie tylko, że nie wolno było pisać, ale i nie wypadało zajmować opinii publicznej. Autor tej, niewątpliwie naukowej monografii, w przystępny sposób prowadzi czytelnika przez dzieje katowskiej profesji poczynając od ginącego w mrokach średniowiecza urzędu kata, poprzez okres zaborów, aby już w zasadniczy sposób skoncentrować się - zgodnie z poczynioną w tytule zapowiedzią - na okresie II Rzeczypospolitej, czasach II wojny światowej oraz okresie PRL-u, kiedy to w okresie represji stalinowskich kaci wykonywali wyroki śmierci zapadające na polityczne zlecenie. Ten chronologiczny przegląd domykają dwa rozdziały, w których Jan S. Meler zajmuje się nietypowymi metodami egzekucyjnymi z wyłączeniem udziału wykonawców kar śmierci oraz prezentuje i analizuje życiorysy wybranych katów.
47.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Ludwik Stanisław Szuba
Polityka oświatowa państwa polskiego w latach 1955-1970

seria: "Monografie Kolegium Jagiellońskiego"
rok wydania: 2021
stron: 494
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-63955-961-8

spis treściKsiążka "Polityka oświatowa państwa polskiego w latach 1955-1970" autorstwa Ludwika S. Szuby dotyczy dziejów oświaty w okresie pełnienia funkcji I sekretarza KC PZPR przez Władysława Gomułkę, który de facto posiadał pełnię władzy w PRL. Jak stwierdza Autor książki w jej Wstępie: "Były to czasy rządów Władysława Gomułki, pełne nadziei i rozczarowań, gdyż mimo sukcesów oświatowych w pierwszych latach po wojnie, a zwłaszcza wprowadzenia powszechnego kształcenia, likwidacji analfabetyzmu, możliwości ukończenia pełnych szkół podstawowych przez dzieci wiejskie, zwiększenia liczby szkół średnich i uczącej się młodzieży oraz rozbudowy szkolnictwa wyższego - szkoła stała się terenem walki politycznej, instrumentem indoktrynacji i miejscem, gdzie budowano nowego, posłusznego władzy człowieka socjalizmu. Piętnem partii znaczono programy i treści nauczania, które zanim trafiły do szkół w postaci zarządzeń i powielaczowych instrukcji, musiały być zatwierdzane na plenach czy zjazdach PZPR". Treść książki oparta została na wnikliwych analizach mało dotychczas poznanych dokumentów źródłowych znajdujących się nie tylko w Archiwum Akt Nowych, czy Archiwum IPN, ale także w wybranych wojewódzkich archiwach państwowych oraz kuratoriów oświaty. Należy więc zgodzić się z Autorem, że "książka uzupełnia lukę poznawczą w literaturze opisującej politykę oświatową państwa polskiego i sposoby jej realizacji w latach 1956-1970", tym bardziej, że podjęto w niej nie tylko wysiłek opisania, ale także i usystematyzowania faktów związanych z organizacją oświaty i wychowania oraz przeanalizowania polityki państwa wobec różnych sfer życia publicznego i społecznego, w które wpisuje się działalność dydaktyczna i wychowawcza szkoły. W wyniku takiego podejścia Czytelnik odnajdzie w książce bogaty zasób informacji dotyczący relacji państwo - Kościół katolicki, co przekładało się m.in. na kwestię nauczania religii w szkołach, jak też relacji z rodzicami czy też organizacjami młodzieżowymi. Walorem książki jest również to, że tytułowa tematyka została ukazana w szerszym kontekście wydarzeń politycznych, społecznych oraz ekonomicznych. Należy odnotować, że książka Ludwika S. Szuby ukazała się w interdyscyplinarnej serii "Monografie Kolegium Jagiellońskiego" będącej efektem współpracy edytorskiej Jagiellońskiego Instytutu Wydawniczego i Wydawnictwa Edukacyjnego "AKAPIT".
40.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Przemysław Chmielecki
(Nie)zależność uniwersytetu. Spory i dyskusje o kształt dydaktyki i nauki akademickiej w Polsce


rok wydania: 2021
stron: 360
format: B5
ISBN: 978-83-63951-03-7

spis treściTreść obszernej książki "(Nie)zależność uniwersytetu. Spory i dyskusje o kształt dydaktyki i nauki akademickiej w Polsce", jak to podkreśla jej Autor Przemysław Chmielecki, skupia się "na rozpoznaniu istoty i kontekstów oraz opisaniu aktualnej sytuacji polskiego szkolnictwa wyższego wraz z jego problemami oraz uwikłaniem w sieć potencjalnych zależności wewnętrznych i zewnętrznych. Przedmiotem badań są więc wymiary zależności i niezależności współczesnego polskiego uniwersytetu ujmowanego holistycznie na tle innych instytucji szkolnictwa wyższego, a także ich znaczenie dla teleologii działalności uniwersyteckiej". Jako wymowną rekomendację prezentowanej tu książki, Czytelnikowi zainteresowanemu najnowszą historią i współczesnością polskiego szkolnictwa akademickiego ukazaną w wymiarze interdyscyplinarnym i na tle wybranych europejskich modeli szkolnictwa, warto przywołać fragmenty recenzji wydawniczych. I tak, prof. dr hab. Józef Górniewicz m.in. akcentuje to, iż ".praca zawiera podstawowe idee obecne w dyskusji nad systemem szkolnictwa wyższego i rolą współczesnych uniwersytetów w życiu publicznym. Autor ujawnia głęboką erudycję w tym zakresie. Przestudiował wnikliwie wiele tekstów naukowych, dokumentów z zakresu legislatury, wspomnień i wypowiedzi wybitnych uczonych i znawców tej problematyki". Z kolei prof. dr hab. Zdzisław Wołk, podkreślając że uniwersytet będący wiodącą instytucją szkolnictwa wyższego w Polsce, podlegającego od wielu lat rozmaitym zmianom, jest w swojej działalności "uwarunkowany wieloma czynnikami zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Autor wyraźnie to akcentuje i prezentuje w swojej monografii. Przeprowadzone przez Niego wnikliwe analizy ukazujące uwikłanie uniwersytetu w szereg zależności umożliwiły ustosunkowanie się do postawionej hipotezy. Autor wykazał, że współcześnie pełna autonomia uniwersytetu jest niemożliwa". Warto również odnotować, że Przemysław Chmielecki nie unika w swojej książce podjęcia trudnych kwestii, takich chociażby jak: biurokratyzacja nauki i szkolnictwa wyższego, "skostnienie" akademickie, wypaczenie relacji "mistrz - uczeń", zgoda na bylejakość, ocena parametryczna uczonych i placówek naukowych.
39.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Eugeniusz Suwiński
Wychowanie wobec współczesnych wyzwań

seria: "Monografie Kolegium Jagiellońskiego"
rok wydania: 2021
stron: 135
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-66951-00-6

spis treściKsiążka "Wychowanie wobec współczesnych wyzwań" autorstwa Eugeniusza Suwińskiego potwierdza wyraźnie rysującą się obecność szeroko pojętej problematyki edukacyjnej w interdyscyplinarnej serii "Monografie Kolegium Jagiellońskiego" będącej efektem współpracy edytorskiej dwóch toruńskich oficyn: Jagiellońskiego Instytutu Wydawniczego i Wydawnictwa Edukacyjnego "AKAPIT". Jak zostało to zaakcentowane we Wstępie przez Autora prezentowanej tu książki, podjął on "wielowątkowo problematykę wychowania, która jest inspirowana założeniem, że rezultatem wychowania nie ma być jakaś gotowa osobowość, lecz zainicjowanie, pobudzenie i nadanie kierunku rozwoju tej osobowości we wszystkich jej obszarach". Na całość publikacji składają się trzy rozdziały - części. W pierwszej obecna jest pogłębiona analiza wychowania pojmowanego jako proces wartościowania przebiegający w złożonych okolicznościach wyznaczonych z jednej strony tradycją, patriotyzmem, wspólnotowością, z drugiej zaś procesami globalizacji. W kolejnej części, noszącej tytuł "Wychowanie jako rodzaj praktyki społecznej - oczekiwania wobec edukacji", edukacja rozumiana jest jako proces "wyprowadzania z niższego poziomu wiedzy na wyższy, doprowadzania do zmiany postaw, zmiany przekonań, zmiany zachowań, podniesienia na wyższy poziom umiejętności.". W tym kontekście szczególną uwagę Autora skupiły kwestie łączące się m.in. z rolą edukacji zdrowotnej w rozwijaniu umiejętności życiowych, edukacją inkluzyjną przeciwdziałającą marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz zdalnej edukacji w erze cyfryzacji, co nabiera dodatkowego wymiaru w czasie pandemii COVID-19. Część trzecia zatytułowana "Holistyczny wymiar współczesnego wychowania" zawiera szeroki wachlarz refleksji pedagoga odnośnie m.in. takich zagadnień jak starzenie się i starość, wartość zdrowia i szczęścia oraz dobra wspólnego i postawy obywatelskiej, a także wychowania w erze postmodernistycznego społeczeństwa globalnego. Całość wieńczy podsumowanie noszące tytuł "Myślenie wertykalne i lateralne". Zawarta została w nim refleksja akcentująca to, iż każdy pedagog "powinien wyjść poza tradycyjny schemat aktywności dydaktyczno-wychowawczej z młodym pokoleniem". Co więcej, powinien uwzględnić wielość rozwiązań alternatywnych, gdyż dopiero to pozwala dostrzec pewne luki i sprzeczności w poznawanej rzeczywistości", co jest jednym z wyznaczników działań dobrego pedagoga.
25.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Michał Z. Dankowski
Kryzys konstytucyjny w Hiszpanii początku XXI w. Szkice prawnoustrojowe: geneza - rozwój - perspektywy

seria: "Monografie Kolegium Jagiellońskiego"
rok wydania: 2021
stron: 286
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-63955-95-3

spis treściKolejna pozycja z serii wydawniczej "Monografie Kolegium Jagiellońskiego" nosi tytuł: "Kryzys konstytucyjny w Hiszpanii początku XXI w. Szkice prawnoustrojowe: geneza - rozwój - perspektywy". Jej autorem jest Michał Zbigniew Dankowski. Tytułowe zagadnienie Autor rozpatruje w szerokiej perspektywie historycznej sięgając aż do epoki prekonstytucyjnej, a także dużo uwagi poświęca dziewiętnastowiecznym konstytucjom, burzliwym dziejom tego kraju w pierwszej połowie dwudziestego wieku, a także Konstytucji Królestwa Hiszpanii z 1978 roku i koncepcji państwa autonomii. Odnosząc się do ostatniego z wymienionych zagadnień należy podkreślić, że Autor swoją uwagę koncentruje głównie na separatyzmie katalońskim (w mniejszym stopniu podejmując kwestie nacjonalizmu baskijskiego), widzianym zarówno z perspektywy zapisów konstytucyjnych, jak i prawa międzynarodowego. Całość dopełnia studium poświęcone perspektywie reform ustroju Hiszpanii, a także bogata bibliografia obejmująca zarówno pozycje literatury, jak i wykaz wykorzystanych dokumentów i materiałów źródłowych (w dużym stopniu w języku hiszpańskim).
36.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Joanna Górska-Szymczak, Grzegorz Górski
Einen Schaden vergüten, czyli o imperatywie wynagrodzenia szkód popełnionych przez Niemców w Polsce w latach 1939-1945

seria: "Monografie Kolegium Jagiellońskiego"
rok wydania: 2021
stron: 118
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-63955-88-5

spis treściPrezentujemy kolejną publikację, która ukazała się w ramach interdyscyplinarnej serii "Monografie Kolegium Jagiellońskiego". Jej tytuł to: "Einen Schaden vergüten, czyli o imperatywie wynagrodzenia szkód popełnionych przez Niemców w Polsce w latach 1939-1945". Jej autorami są: Joanna Górska-Szymczak i Grzegorz Górski, którzy we Wstępie piszą: "Polska, mimo że była pierwszą - nie tylko w sensie czasowym, ale i z racji poniesionych strat - ofiarą tej wojny, nigdy nie uzyskała praktycznie żadnej rekompensaty z tytułu doznanych szkód. Rozwój wydarzeń po II wojnie światowej, w szczególności zaś podział świata na dwa zwalczające się obozy, zamknęły Polsce drogę do uzyskania uczciwej rekompensaty. Polska bowiem znalazła się w tej zimnej wojnie po stronie przeciwnej wobec prawnego sukcesora III Rzeszy - Niemieckiej Republiki Federalnej. Zimnowojenne zmagania skutecznie zamknęły drogę do sprawiedliwej rekompensaty". Autorzy eksponują w książce to, że: 1) niemieckie zbrodnie popełnione w czasie II wojny światowej zostały poprzedzone ludobójczymi kampaniami na początku XX wieku na terenie Namibii i Tanzanii, a tym samym zbrodnie okresu hitlerowskiego stanowiły kontynuację ich wcześniejszych zbrodniczych działań i nie można ich wiązać wyłącznie z hitlerowską ideologią narodowosocjalistyczną; 2) dokonane przez władze PRL zrzeczenie się roszczeń reparacyjnych wobec Niemiec nie może być uznane jako prawnie wiążące. Podając te i inne argumenty Autorzy puentują: "Stąd chcielibyśmy, aby niniejsza publikacja stała się właśnie elementem poważnej debaty na drodze do budowania szerszego konsensusu narodowego w sprawie podjęcia skutecznych zabiegów o uzyskanie dla Polski i Polaków należnych im od Niemiec reparacji wojennych".
25.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Adam Machowski
Ut omnes aliquam partem habeant in principatu. Uczestnictwo obywateli w życiu politycznym wspólnoty w myśli Tomasza z Akwinu

seria: "Monografie Kolegium Jagiellońskiego"
rok wydania: 2021
stron: 314
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-63955-97-7

spis treściMonografia "Ut omnes aliquam partem habeant in principatu. Uczestnictwo obywateli w życiu politycznym wspólnoty w myśli Tomasza z Akwinu", której autorem jest ks. dr Adam Machowski poszerza i wzbogaca w istotny sposób zakres tematyczny interdyscyplinarnej serii "Monografie Kolegium Jagiellońskiego" będącej efektem współpracy Wydawnictwa Edukacyjnego "Akapit" z Jagiellońskim Instytutem Wydawniczym oraz z Kolegium Jagiellońskim - Toruńską Szkołą Wyższą. W uzasadnieniu podjęcia prac nad przygotowaniem do druku prezentowanej tu książki jej autor przywołuje pogląd wybitnego filozofa francuskiego Jacguesa Maritaina, który twierdził, że niektóre zasady - principia w myśli Tomasza z Akwinu odnoszące się do polityki nie zostały jeszcze wydobyte i należycie przeanalizowane. Wśród nich szczególne miejsce - zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym - zajmuje według Adama Machowskiego partycypacja polityczna obejmująca uczestnictwo obywateli w życiu wspólnoty. I pomimo że od powstania traktatów Tomasza z Akwinu minęły wieki, to zawarta w nich myśl dostarcza ożywczej inspiracji do zrozumienia i zastosowania obywatelskiego uczestnictwa, zwłaszcza w życiu politycznym. Jak bowiem czytamy w końcowej części monografii, dziś gdy rośnie liczba ludzi doświadczających z różnych powodów wykluczenia z życia społecznego i politycznego, jakby na przekór oficjalnym programom, "Akwinata w swym myśleniu o uczestnictwie byłby pewnie głośnym krytykiem postępującej oligarchizacji życia politycznego i społecznego i centralizowania władzy w ręku nielicznych (niekoniecznie czynnych polityków)". Przemyślenie i odczytanie na nowo spuścizny Tomasza z Akwinu odnoszącej się do partycypacji politycznej może też przyczynić się do poprawy funkcjonowania zarówno Unii Europejskiej, jak i poszczególnych państw, a droga ku temu wiedzie poprzez większy i bardziej aktywny "udział w rządzeniu". Warto również odnotować, że przygotowując swoją monografię A. Machowski pracował przede wszystkim na tekstach źródłowych w języku łacińskim, co wynikało zarówno z braku niektórych tłumaczeń, jak i niedostatków w zakresie literatury odnoszącej się do kwestii partycypacji politycznej.
38.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Barbara Tomala
Cukrzyca typu 2. Jakość życia pacjentów


rok wydania: 2021
stron: 255
format: B5
ISBN: 978-83-63955-94-6

spis treściKsiążka Barbary Tomali zatytułowana "Cukrzyca typu 2. Jakość życia pacjentów" zawiera szczegółowe wyniki badań, których celem było uzyskanie informacji na temat stylu ży?cia pacjentów dotkniętych cukrzycą typu 2, ich nawyków żywieniowych oraz wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych. Prezentacja wyników została poprzedzona rozdziałem, w którym Autorka odnosi się do cukrzycy jako problemu nie tylko medycznego, ale i społecznego. Wskazuje, że predyspozycją dla rozwoju cukrzycy jest szeroko rozumiany styl życia pacjenta, w tym jego składowe, takie jak brak przestrzegania zasad zdrowego żywienia, brak ak-tywności fizycznej, stres, sięganie po używki. Nie bez znaczenia są również choroby współistniejące, w tym nad?ciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, lipidemia, otyłość. W tej sytuacji - co zostało podkreślone w książce - znaczenia nabiera promocja aktywnego stylu życia, w tym ograniczenie siedzącego trybu życia oraz edukacja w zakresie samozarządzania cukrzycą i jego wspieranie. Warto również odnotować, że prezentacja wyników badań wykonana została w sposób przejrzysty, zrozumiały dla przeciętnego czytelnika, a nie tylko dla specjalistów. Ponadto została ona zwieńczona szczegółowymi, w klarowny sposób przedstawionymi wnioskami oraz konkluzjami. Wszystko to sprawia, ze recenzenci wydawniczy książki (dr hab. Bożena Zboina, prof. WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz dr Małgorzata Chmielewska z UT-H w Radomiu) zgodnie podkreślają, że jej lektura przyczyni się do lepszego zrozumienia istoty choroby i osób nią dotkniętych, tak przez lekarzy, pielęgniarki, studentów medycyny oraz pacjentów, jak i szeroki kręg czytelników.
34.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Urszula Michalik-Marcinkowska, Paweł Lejman, Halina Kulik (red.)
Aktualne problemy gerontologii wyzwaniem dla zdrowia publicznego. Wymiar społeczny


rok: 2021
stron: 227
format: B5
ISBN: 978-83-63955-86-1

spis treściPrezentowana książka zatytułowana "Aktualne problemy gerontologii wyzwaniem dla zdrowia publicznego. Wymiar społeczny" jest wprawdzie pracą zbiorową, to jednak posiada charakter monografii o wyraźnie określonej tematyce. Jest to zasługą jej redaktorów naukowych w osobach: Urszula Michalik-Marcinkowska, Paweł Lejman, Halina Kulik. Na jej strukturę składają się trzy części. I tak, część pierwsza nosząca tytuł "Miejsce i obraz seniora w przestrzeni publicznej - możliwości i niebezpieczeństwa" zawiera zarówno teksty odwołujące się do wyników badań empirycznych, jak i zrealizowanych w oparciu o kwerendę literatury. Ukazują one społeczny wizerunek seniorów oraz "piękno w dojrzałym wieku", jak też i scharakteryzowano w nich przestępstwa popełniane wobec seniorów i kwestie etyki, a de facto jej brak w tzw. "srebrnym interesie".
Kolejna część wyraźnie w swojej zawartości skupia się na zdrowiu psychicznym seniorów i pokonywaniu problemów z tym wiążących się.
Ostatnia, trzecia - najobszerniejsza - część nosząca wymowny tytuł "Państwo dla seniora" obejmuje sześć opracowań podejmujących kwestie aktywizacji seniorów, wykorzystania ich potencjału, organizacji przestrzeni życia, standardów w zakresie kształtowania form opieki długoterminowej, czy też prawnych zagadnień związanych z dysponowaniem przez seniorów swoim majątkiem. Zwieńczeniem tej części jest studium odnoszące się do uprawnień osób starszych jako elementu kształtowania polityki senioralnej państwa w kontekście prawa polskiego i międzynarodowego. Na interdyscyplinarny charakter monografii zwraca uwagę, w recenzji wydawniczej, dr hab. Grzegorz Głód, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pisząc: "Recenzowana monografia stanowi wartościowe opracowanie z punktu widzenia naukowego oraz praktyki zdrowia publicznego. Poruszane w kolejnych rozdziałach kwestie stanowią spójną całość i mogą stać się inspiracją dla przyszłych badań naukowych w obszarze gerontologii, zarządzania publicznego i polityki społecznej oraz działań podejmowanych praktycznie w sektorze ochrony zdrowia i w dziedzinach bezpośrednio lub pośrednio z nim związanych". Warto więc, aby książka ta znalazła się w zbiorach nie tylko bibliotek naukowych z zakresu różnych dyscyplin, ale też w bibliotekach pedagogicznych i publicznych, nie wspominając o zasobach metodycznych instytucji i placówek realizujących działania na rzecz seniorów.
30.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Agata Rzymełka-Frąckiewicz, Teresa Wilk (red.)
Problematyczność rozwoju człowieka w obszarze edukacji i kultury współczesnej. Socjopedagogiczne szkice polemiczne


rok wydania: 2020
stron: 306
format: B5
ISBN: 978-83-63955-85-4

spis treściPolecając pracę zbiorową pt. "Problematyczność rozwoju człowieka w obszarze edukacji i kultury współczesnej. Socjopedagogiczne szkice polemiczne" należy zwrócić uwagę na to, że Agata Rzymełka-Frąckiewicz i Teresa Wilk, będące jej redaktorkami naukowymi, przyjęły - formułując strukturę książki - założenie, iż funkcjonowanie jednostki w perspektywie minionych stuleci zawsze było wyznaczone wielością czynników, które determinowały możliwości indywidualnego rozwoju oraz kreowania scenariusza życiowego. Czynniki geograficzne, biologiczne, społeczno-kulturowe i ekonomiczne warunkowały zasadniczo możliwości i kierunek rozwoju danej jednostki. Postęp technologiczny i cywilizacyjny sprawił, że i sfera rozwoju społecznego uległa przeobrażeniom, umożliwiając m.in. powszechność edukacji, a tym samym wybór drogi kształcenia i rozwoju. Warto jednak zauważyć, że nawet w krajach, w których zasada powszechności w obszarze edukacji jest realizowana, istnieje szereg nieprawidłowości, które ograniczają pełny i satysfakcjonujący rozwój człowieka. Przyczyn tego stanu należy upatrywać zarówno w globalnych przemianach, szerokiej migracji, a zatem i zjawisku wielokulturowości, w pauperyzacji wielu środowisk społecznych, wadliwej polityce oświatowej nie zawsze dostrzegającej rysujące się potrzeby oraz w czynnikach kulturowych i osobowych ograniczających aspiracje i potrzeby człowieka. Swoistym paradoksem jest fakt, że dysponując takim poziomem rozwoju technologicznego i cywilizacyjnego, tak szerokim rozwojem nauki, nadal w kontekście edukacji oraz możliwości rozwoju indywidualnego pojawia się tak wiele trudności, barier, które skutecznie uniemożliwiają lub ograniczają dążenia znaczącej liczby ludzi. Człowiek coraz częściej "potyka się" o bariery ograniczające jego rozwój. Uwzględniając obecną i rysującą się w perspektywie przyszłości sytuację w obszarze problematyczności rozwoju człowieka, Redaktorki wraz z zespołem Autorów reprezentujących kilka ośrodków akademickich, ukazują w prezentowanej książce wybrane obszary obecne w życiu jednostki, które są doświadczane przez znaczące grupy społeczne, z nadzieją, ale też pilną potrzebą namysłu ich rewizji i kompensacji dla wspólnego dobra. W szczególny sposób kierują uwagę Czytelnika na obszary umożliwiające rozwój jednostki skupiające się wokół edukacji i kultury współczesnej. Warto w tym miejscu wskazać, że formuła pracy zakłada, że każdy temat, w obszarze nauk społecznych - zwłaszcza w zakresie edukacji - winien być analizowany z różnych, ukazujących istotność danego tematu/obszaru, perspektyw rozwoju jednostki. Pomocną w realizacji tego założenia jest interdyscyplinarna kompozycja monografii scalająca bliższe i nieco bardziej odległe dyscypliny, które w każdym przypadku "pracują" na rzecz jakości życia człowieka. Zgromadzone w książce teksty stanowią przykład współczesnego namysłu nad wybranymi przestrzeniami rozwoju człowieka uwikłanego w wielość i różnorodność, z jednej strony uwarunkowań sprzyjających holistycznemu rozwojowi, z drugiej zaś szerokiemu zakresowi czynników/sytuacji, które oswoić może tylko odpowiednio wyedukowana i przygotowana na dynamikę wieloaspektowych przemian jednostka. Prezentowane analizy poszczególnych obszarów ilustrują teorie, aktywności, praktyki, które obejmując pewne wycinki rzeczywistości - nawet jeżeli tylko zasygnalizowane - ujawniają określony potencjał, który odpowiednio scalony tworzy udaną kompozycję/propozycję ukazania perspektywy problematyczności rozwoju człowieka, zarówno w obszarze edukacji, jak i kultury współczesnej. Reasumując, Autorzy poszczególnych tekstów podejmują udaną próbę ukazania własnych przemyśleń/refleksji w zakresie stosowanych rozwiązań sytuacji pedagogicznych, edukacyjnych, wychowawczych i społecznych. W ową przestrzeń pedagogiczno-socjologiczną wpisuje się znacząco kultura/sztuka, ukazując tym samym posiadany potencjał edukacyjno-wychowawczy i wartość emocjonalno-estetyczną, warunkujące pełny i wartościowy rozwój człowieka.
36.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Karolina Muzyczka
Rola administracji w budowie pozycji Chińskiej Republiki Ludowej jako supermocarstwa

seria: "Monografie Kolegium Jagiellońskiego"
rok wydania: 2021
stron: 341
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-63955-75-5

spis treściKsiążka Karoliny Muzyczki pt. "Rola administracji w budowie pozycji Chińskiej Republiki Ludowej jako supermocarstwa" jest kolejną pozycją przygotowaną w rezultacie współpracy edytorskiej Wydawnictwa Edukacyjnego "Akapit" i Jagiellońskiego Instytutu Wydawniczego. Warto odnotować, że w pierwszych dwóch rozdziałach Autorka prezentuje podstawowe założenia modelu ustrojowego oraz systemu prawnego Chińskiej Republiki Ludowej, co pozwala Czytelnikowi, zwłaszcza nie orientującemu się szerzej w zawiłościach ustrojowo-prawnych tego supermocarstwa z większym zrozumieniem odnieść się do tytułowej tematyki. Tematyki wytyczonej rolą jaką odegrała/odgrywa administracja tego kraju w procesie jego modernizacji, co zostało szczegółowo przeanalizowane w kontekście zarówno reform wewnętrznych obejmujących różne dziedziny życia społeczno-gospodarczego (np. system finansowy, gospodarka, system edukacji), jak i wyznaczających relacje Chin z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi na takich polach jak ekologia, transfer technologii, energetyka. Dużo uwagi poświęca Autorka ekspansji gospodarczej ChRL oraz roli administracji publicznej w modernizacji sił zbrojnych tego kraju podejmując również zagadnienia łączące się doktryną wojny informacyjnej, w tym wywiadu satelitarnego i cyberszpiegostwa. Na szczególne odnotowanie zasługuje również to, że w prezentowanej monografii obszernie zaprezentowano rolę administracji publicznej w chińskiej ekspansji kulturowej, mającej istotne znaczenie w kształtowaniu pozycji tego państwa w świecie.
39.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Józef Górniewicz (red.)
W gęstwinie uczuć, odnośników i oznaczeń. Szkice polemiczne z pedagogiki ogólnej i opiekuńczej


rok wydania: 2021
stron: 254
format: B5
ISBN: 978-83-63955-87-8

spis treściJak informuje prof. Józef Górniewicz - redaktor naukowy prezentowanej pracy zbiorowej zatytułowanej "W gęstwinie uczuć, odnośników i oznaczeń. Szkice polemiczne z pedagogiki ogólnej i opiekuńczej" - przedmiotem zawartych w niej rozważań "są różne zagadnienia pedagogiczne klasyfikowane w obrębie teorii opieki, pedagogiki ogólnej, teorii wychowania, czy komparatystyki pedagogicznej. Do tomu włączono materiały ukazujące problematykę kultury i postkultury, nowe media, ale też klasyczne środki komunikacji międzyludzkiej. Zamieszczono rozważania poświęcone najgłębszym ludzkim uczuciom, takim jak miłość. Realizowaną zarówno w bezpośrednich ludzkich relacjach, jak też w formach bardziej skrytych, obecną w literaturze pięknej, w powieściach, bajkach, czy dziełach poetyckich. Osobnym punktem jest retrospektywne spojrzenie na problematykę miłości w działalności wychowawczej Janusza Korczaka. Ten rodzaj głębokiego uczucia do osób wymagających opieki nazwany został miłością wychowawczą. Przedmiotem rozważań są też sprawy nadzwyczajne, okolicznościowe i zadziwiające swoją nieoczywistością, jak funkcjonowanie ludzi w warunkach pandemii koronawirusa i choroby przez niego wywołanej czyli COVID-19". W książce zamieszczono również opracowania podejmujące zagadnienia metodologiczne, odnoszące się do źródeł wiedzy naukowej w obrębie etnopedagogiki, postpedagogiki, czy teorii postkultury. Dostrzega się także znaczenie edukacji międzykulturowej. "Ten problem - na co zwraca uwagę redaktor naukowy książki - rozpatruje się z perspektywy deontycznej, kiedy stanowi przedmiot zobowiązań moralnych, wskazówek do bycia wśród innych, odmiennych kulturowo osób. Jak też z perspektywy badań empirycznych dotyczących rozumienia idei transkulturowości i określenia postaw nauczycieli zarówno do uczniów z odmiennych kultur, jak też ich rodziców oraz idei tolerancji. Podjęto zagadnienia wsparcia rodzin migracyjnych z perspektywy pedagogiki międzykulturowej, określenie znaczenia szlaku kulturowego w rozwijaniu wspólnotowości i animacji społecznej lokalnego środowiska oraz problemy socjoterapii jako jednej z form wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieci wywodzących się z różnych środowisk transnarodowych". Tak zarysowana problematyka tworzy tytułową gęstwinę, wejście w którą dostarcza wielu refleksji i przemyśleń natury nie tylko pedagogicznej, ale i filozoficznej, socjologicznej czy też psychologicznej.
34.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Elwira Balcer
Autoformacja dziś. Wokół problematyki bycia wychowawcą samego siebie

seria: "Monografie Kolegium Jagiellońskiego"
rok: 2021
stron: 147
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-63955-78-6

spis treściKsiążka Elwiry Balcer, zatytułowana "Autoformacja dziś. Wokół problematyki bycia wychowawcą samego siebie" skłania Czytelnika do refleksji nad własnym rozwojem pojmowanym jako autoformacja. Warto w tym miejscu przywołać Autorkę, która utożsamiając autoformację z samowychowaniem, pracą nad sobą, "byciem wychowawcą samego siebie", wskazuje, że umożliwia ona "zaangażowanie w odnalezienie siebie i spotkanie z sobą oraz stawanie się autorem własnej biografii. Samowychowanie, continuum paidei, odgrywa istotną rolę w wychowaniu rozumianym jako proces. Dzięki pracy nad sobą człowiek może budować w sobie autentyczną wolność i wybierać drogę spełniania siebie jako osoby. Zadanie autoformacji dotyczy wszystkich ludzi, ponieważ każdy odpowiedzialny jest za własny rozwój. W uczciwym przebywaniu osobistej wewnętrznej drogi od natury do kultury własnej osoby rodzi się doświadczenie, że człowiek jest w pełni sobą (osobą) tylko w darze z siebie, płynącym z miłości. Odpowiedzialność za treść tego daru prowadzi do podjęcia decyzji o autoformacji. W takim znaczeniu każdy człowiek jest powołany do bycia (auto)formatorem. Tym bardziej jednak wezwane są do tego osoby, które pełnią role i zadania o charakterze pedagogicznym". Przywołany fragment ze "Wstępu" dobrze oddaje zamysł Autorki, który zaowocował prezentowaną tu książką, stanowiącą przykład chrześcijańskiego ujęcia autoformacji. Na jej treść składa się siedem rozdziałów podnoszących zarówno naukowe, jak i metodyczne (praktyczne) wymiary autoformacji, poczynając od integralnych aspektów autoformacji personalistycznej poprzez wskazanie jej roli w budowaniu cywilizacji miłości, charakterystykę homo novus w Ruchu Szensztackim Józefa Kentenicha i w pedagogii Franciszka Blachnickiego, metodyczne propozycje w zakresie autoformacji i jej przydatności w zakresie komunikacji interpersonalnej, po rolę wzoru osobowego w autoformacji na podstawie wybranych aspektów mariologicznych. Tak szerokie spojrzenie na autoformację pozostaje w zgodności z wyrażonym przez Autorkę założeniem, że autentyczna autoformacja dotyczy zawsze "całego" człowieka, a tym samym jest ona interdyscyplinarnym zagadnieniem teoretycznym, jak i wieloaspektową metodycznie aktywnością.
24.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Danuta Morańska (red.)
Dylematy i wyzwania edukacji. Wybrane problemy


rok: 2020
stron: 189
format: B5
ISBN: 978-83-63955-83-0

spis treściEdukacja w dobie pandemii ulega głębokim przemianom, a stymulują je także nowe spojrzenia na koncepcje edukowania dzieci i młodzieży. Prezentowana książka skierowana jest przede wszystkim dla ludzi poszukujących, wychodzących poza schematy współczesnego myślenia o nauczaniu i uczeniu się - od krytycznego spojrzenia na kompetencje nauczycieli, przez możliwości kształcenia demokratycznego i skuteczne metody edukacji zdalnej, aż po takie wyzwania jak profilaktyka cyberzaburzeń, cyberprzemocy oraz rola pedagoga w edukacji medialnej. Publikacja zawiera propozycje praktycznych rozwiązań, podpowiedzi, przez co może być wsparciem metodycznym dla dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców, a także pedagogów i psychologów szkolnych oraz pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Książka powstała jako efekt współpracy Wydawnictwa Edukacyjnego "Akapit" oraz Oficyny Wydawniczej Humanitas. Została przygotowana w ramach projektu "Edukacja 4.0 - Dokąd zmierzamy? Nowa rzeczywistość edukacyjna w systemie zmiany cywilizacyjnej" realizowanego przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu.
32.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Danuta Morańska, Marta Ciesielka, Mariusz Z. Jędrzejko
Edukacja w cyfrowym świecie. Edukacja 4.0


rok: 2020
stron: 172
format: B5
ISBN: 978-83-63955-84-7

spis treściTechnologie cyfrowe zrewolucjonizowały świat oraz stały się narzędziem zmian globalnych. Widać to szczególnie w dobie pandemii, kiedy stały się one skutecznym środkiem powstrzymania kryzysu ekonomicznego. Obszarem szczególnego wykorzystania technologii cyfrowej jest edukacja, która w sytuacji izolacji i konieczności wprowadzenia nauczania zdalnego postawiła z dnia na dzień jej organizatorom i realizatorom nowe wyzwania, niespotykane wcześniej - zwłaszcza na taką skalę. Zagadnienia z tym związane podejmuje zespół Autorów (Danuta Morańska, Marta Ciesielka, Mariusz Z. Jędrzejko) książki zatytułowanej: "Edukacja w cyfrowym świecie. Edukacja 4.0". Warto podkreślić, że Autorzy nie tylko prezentują uwarunkowania, cele i możliwości wykorzystania technologii cyfrowej w nauczaniu, ale też omawiają oryginalne rozwiązania mające bezpośrednie zastosowanie w szkołach. Stoją na stanowisku, że jednym z najistotniejszych zadań jest budowanie bazy cyfrowych materiałów wspomagających edukację, tworzonych w taki sposób, aby nauczyciele mogli je modyfikować i dostosowywać do autorskich programów nauczania. Wiele miejsca poświęcają problematyce cyberzaburzeń oraz prawidłowego modelowania relacji dzieci - technologie cyfrowe. Publikacja została przygotowana przez ekspertów w dziedzinie edukacji medialnej i profilaktyki, wydana w oryginalnej szacie graficznej, z dużą ilością praktycznych wskazówek i propozycji metodycznych dla nauczycieli realizujących zadania dydaktyczne i wychowawcze na wszystkich poziomach i w zakresie różnych przedmiotów.
32.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Józefa Dąbek, Zbigniew Gąsior (red.)
Profilaktyka w medycynie. Monografia pokonferencyjna


rok wydania: 2022
stron: 224
format: B5
ISBN: 978-83-66951-41-9

spis treściPrezentowana tu monografia pokonferencyjna zatytułowana "Profilaktyka w medycynie" zawiera materiały z cyklicznie organizowanej już od 18 lat konferencji odbywającej się pod takim właśnie tytułem. Zostały one zredagowane i przygotowane do druku przez prof. Józefę Dąbek i prof. Zbigniewa Gąsiora ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W monografii tej, wybitni przedstawiciele nauk medycznych i nauk o zdrowiu, jak i adepci tych dyscyplin nauki z kilku uniwersytetów, podejmują tematykę chorób najczęściej spotykanych w obecnych czasach, zwłaszcza tak zwanych chorób cywilizacyjnych. Redaktorzy naukowi tak charakteryzują zawartość publikacji: "Zebrane tematy w monografii podzielono tematycznie na rozdziały: profilaktyka w kardiologii, profilaktyka w gastroenterologii, profilaktyka zburzeń metabolicznych, wybrane aspekty zakażeń SARS-CoV-2, wybrane aspekty wieku rozwojowego. Ze względu na fakt, że choroby układu krążenia zajmują czołowe miejsca na liście przyczyn zgonów, niezwykle istotne znaczenie mają działania profilaktyczne skierowane na promocję zachowań prozdrowotnych i eliminację czynników ryzyka ich rozwoju. Publikacje dotyczące wspomnianych powyżej zagadnień umieszczono w pierwszym rozdziale. Kolejnym, niezwykle istotnym problemem zdrowotnym są choroby przewodu pokarmowego, a zwłaszcza nowotwory i choroby zapalne. Ze względu na stale zwiększającą się liczbę zakażeń wirusami hepatotropowymi, a także obserwowane pomijanie dedykowanych im szczepień ochronnych, omówiono zagadnienia związane z zapaleniami wywoływanymi tymi wirusami oraz powikłaniami mogącymi rozwijać się na ich podłożu. Szczególną uwagę poświęcono sprawom profilaktyki pierwotnej i wtórnej raka wątrobowokomórkowego oraz wczesnemu jego rozpoznawaniu. Z powodu uwarunkowań czasów, w których żyjemy i związanych z nimi ograniczeń wynikających z przymusu pozostawania w domu, w tym: zmniejszoną aktywnością fizyczną, siedzącym trybem życia, zwiększonym spożywaniem pokarmów oraz stresem i długim czasem przebywania w pozycjach nieergonomicznych (komputer, telewizja), a także ogólnym rozpowszechnieniem otyłości w społeczeństwie, rozdział czwarty poświęcono zagadnieniom związanym z zaburzeniami metabolicznymi. Zamieszczone w nim prace dotyczą obecności trzewnej tkanki tłuszczowej i jej udziału w rozwoju cukrzycy, a także chorób związanych z otyłością, a zwłaszcza zespołu metabolicznego. Kolejny rozdział poświęcono wysuwającym się na plan pierwszy czasom, w których żyjemy, problemom związanym z pandemią wirusa SARS-CoV-2 i jej powikłaniami. Prace zawarte w tym rozdziale obejmują wszelakie aspekty związane z epidemiologią, terapią i profilaktyką zakażeń, a także aspekty związane z opiniami i wiedzą mieszkańców miast województwa śląskiego na temat szczepień ochronnych przeciwko wspomnianemu wirusowi oraz negatywnym wpływom pandemii na życie codziennie wymienionych mieszkańców. Ostatni rozdział poświęcono wybranym zagadnieniom wieku rozwojowego. Omówiono w nim wyniki badań dotyczących wiedzy uczniów na temat nowych substancji psychoaktywnych ("dopalaczy") i niepożądanych skutków ich działania na organizm człowieka oraz zagadnienia związane z operacjami prenatalnymi korygującymi wady rozwojowe płodu". Uwzględniając podjętą w książce tematykę, warto ją rekomendować nie tylko naukowcom, ale i lekarzom - praktykom oraz pielęgniarkom (w tym szkolnym), a także pedagogom i wychowawcom.
46.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Paweł Prüfer
Rekonstrukcja jakości życia. Teoretyczno-praktyczne atuty socjologii


rok wydania: 2021
stron: 2176
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-63955-81-6

spis treściPaweł Prüfer w najnowszej swojej książce zatytułowanej "Rekonstrukcja jakości życia. Teoretyczno-praktyczne atuty socjologii" zwraca uwagę na to, że człowiek chce żyć lepiej i dojrzalej. Dążenia człowieka skupiają się na poprawie własnego dobrostanu oraz innych. Pragnie także przekształcać otaczający go świat. Dąży do rozwoju jako jednostka i jako członek społeczeństwa. Posługuje się różnymi metodami, aby osiągać te cele. W takich pragnieniach oraz w sposobach ich realizacji pomaga mu także refleksja, działanie i nauka. Ważną rolę odgrywa tu socjologia. Choć jej podstawowym celem nie jest kształtowanie rzeczywistości, lecz jej obserwacja, opis, rozumienie i wyjaśnianie, można w niej szukać także roli korygującej i motywującej. Taki potencjał mieści w sobie myśl socjologiczna. Treści zawarte w książce są próbą namysłu nad jakością życia oraz możliwością jego udoskonalania z wykorzystaniem mądrości socjologii. Zawarta jest ona zarówno w jej klasycznym jak i współczesnym wyrazie. Refleksja Autora książki otwarta jest także na inne obszary poznawcze, takie chociażby jak filozofia, ekonomia czy religioznawstwo. Na strukturę książki składają się trzy części - rozdziały. Pierwsza zawiera treści dotyczące osobliwości nauki socjologicznej, zwłaszcza co do jej metody i sposobów opisywania oraz wyjaśniania świata społecznego. W drugim rozdziale Autor pragnie skoncentrować swoje refleksje wokół trzech zasadniczych tematów, którymi są w kolejności: człowiek rozwój i społeczeństwo. Rozdział ten przyjmuje formułę ogólnej refleksji nad człowiekiem w społeczeństwie. Trzeci jest próbą zidentyfikowania i opisania niektórych fragmentów oraz elementów zawartych w literaturze pięknej, mogących być nośnikami wiedzy przedsocjologicznej. Całość kompozycji tekstu, jak i specyfika prowadzonego dyskursu koncentrują się na przekonaniu, że refleksja nad człowiekiem i społeczeństwem jest żywym, wartościowym wysiłkiem poznawczym i intelektualnym, który może się konkretnie przekładać na rekonstrukcję jakości życia. Autor prowadzi swój własny wywód, lecz stara się także być wierny bogatej tradycji myśli socjologicznej, nawiązując do wielu myślicieli i badaczy życia społecznego. Metoda zastosowana przez Autora jest zasadniczo analityczno-syntetyczna, z ujmowaniem niektórych elementów w perspektywie porównawczej, synkretycznej i wartościującej. Książka "Rekonstrukcja jakości życia" jest naprawdę dla każdego, gdyż każdy z nas jest w jakimś zakresie socjologiem, skoro żyje z innymi, pośród innych, dla innych, i co ważne, zastanawia się nad tym, jak to robić najlepiej. Poprzez takie zabiegi może też czynić samego siebie i innych nieprzeciętnym i wspaniałymi. Książka Pawła Prüfera jest zaproszeniem do fascynującej przygody intelektualnej i takiej także aktywności, których nie da się zastąpić byle jakim substytutem. Osobiste poszukiwanie i trwanie na własnej drodze, chroni przed nieuprawnionym wchodzeniem na inną drogę innego, która nie jest naszą, ale właśnie kogoś innego. Stąd szacunek dla innego i niepowtarzalnego. Droga ta jest i pozostaje autorska i jedyna w swoim rodzaju, choć kontekst za każdym razem jest przecież rodzaju ludzkiego. Ta książka jest o tym właśnie.
26.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Sławomir Murawiec, Tomasz M. Gondek (red.)
Człowiek w obliczu nieznanego. Psychiatrzy i pacjenci w dobie pandemii COVID-19


rok: 2020
stron: 183
format: B5
ISBN: 978-83-63955-80-9

spis treści"Kim jesteśmy w czasie pandemii COVID-19? Kim byliśmy przed pandemią, co o sobie odkrywamy w jej trakcie i jacy staniemy się po jej ustąpieniu w przyszłości, której horyzontu nie da się określić?" - to pytania, które stawiają we Wstępie do książki "Człowiek w obliczu nieznanego. Psychiatrzy i pacjenci w dobie pandemii COVID-19" jej redaktorzy naukowi - Sławomir Murawiec oraz Tomasz M. Gondek. Podkreślając, że pandemia rzuca na wiele spraw inne światło, wyznacza nowe perspektywy, akcentują, że stanowi ona "wielką społeczną lekcję. Do jej czasów wiele osób postrzegało rzeczywistość według schematu: my zdrowi psychicznie i oni - chorzy, oni z problemami, zaburzeniami psychicznymi. Czas pandemii pokazał, że lęku i strachu, zaburzeń snu, obniżenia nastroju, obsesyjnych zachowań, napadów złości albo paniki, obaw o przyszłość lub przerażenia nią możemy doświadczać wszyscy.". I wprawdzie zasadniczym założeniem redaktorów naukowych książki było zaprezentowanie doświadczeń i refleksji osób o wykształceniu medycznym, zwłaszcza psychiatrycznym, to cennym uzupełnieniem tej publikacji okazało się uwzględnienie spojrzenia pedagoga zajmującego się problemami dzieci i młodzieży spotęgowanymi, a w niektórych przypadkach wręcz wygenerowanymi przez pandemię. To wielorakie spojrzenie na istotne ludzkie problemy czasu pandemii, takie jak izolacja, samotność, frustracja, trudności w relacjach rodzinnych i pozarodzinnych, uzależnienia i cyberzaburzenia, niepewność ekonomiczna, nie wspominając o problemach zdrowotnych, sprawia, że w kręgu odbiorców książki lokują się nie tylko lekarze - zwłaszcza psychiatrzy, ale też psycholodzy i pedagodzy oraz - za sprawą przystępnego języka, co jest dodatkową zaletą tej publikacji - wszyscy interesujący się wspomnianą problematyką. Walory prezentowanej tu książki podkreśla w recenzji wydawniczej prof. dr hab. n. med. i n. o zdrowiu Marek Krzystanek: "Sytuacja lockdownu jest gigantycznym eksperymentem społecznym, o skutkach którego będziemy przekonywać się w ciągu najbliższych lat. Pandemia jest wstrząsowym korygującym doświadczeniem poznawczym dla jednostek i społeczeństw. Jest też wstrząsem dla wielu gałęzi przemysłu i konstrukcji globalnej wioski. Książka w mojej ocenie ma przekaz pozytywny: kryzys epoki może stać się początkiem nowego. Kryzys psychiczny związany z sytuacją covidowego dystresu, jak każdy kryzys, może dekompensować utrwalone strategie radzenia sobie z rzeczywistością, zarówno te indywidualne, jak i społeczne i odsłaniać problemy, które zostały wcześniej stłumione, a teraz mogą być przepracowane i zintegrowane. Kryzys globalny staje się w ten sposób przyczynkiem do dezintegracji pozytywnej, z której człowiek i ludzkość mogą wyjść wygranymi. Wszystko zależy od nas, czy będziemy potrafili nadawać pozytywny sens trudnym doświadczeniom i przekuwać je w rozwój osobisty, oraz czy będziemy potrafili iść pod prąd i zło dobrem zwyciężać. Najtrudniejszy kryzys społeczny może prowadzić na dno rozpaczy albo do odnalezienia siebie, swojej tożsamości, potrzeby relacji i docenienia zwykłej obecności drugiego człowieka w parku, w sklepie czy też lekarza w poradni. Gratuluję autorom szybkiej reakcji w dostrzeżeniu szerokiej gamy problemów, związanych z pandemią COVID-19, jednym z największych kryzysów społecznych XXI wieku".
32.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Grzegorz Górski, Andrzej Potoczek (red.)
Bezpieczeństwo lokalne - wybrane aspekty

seria: "Monografie Kolegium Jagiellońskiego"
rok: 2020
stron: 294
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-63955-69-4

spis treściPraca zbiorowa "Bezpieczeństwo lokalne - wybrane aspekty" pod redakcją naukową Grzegorza Górskiego i Andrzeja Potoczka zawiera 11 rozdziałów, w których zostały kompleksowo omówione kwestie łączące się z zapewnieniem przez organy władzy publicznej bezpieczeństwa obywatelom. Autorzy reprezentujący kilka ośrodków akademickich, kierują się w swoich rozważaniach założeniem, że bezpieczeństwo jest jedną z istotnych wartości w życiu człowieka. Szczególną uwagą obdarzają przy tym zagadnienia wiążące się z zagwarantowaniem bezpieczeństwa na poziomie lokalnym - gmin i powiatów. Tytułowa kwestia, co warto podkreślić, omawiana jest w perspektywie interdyscyplinarnej, w efekcie czego Czytelnik otrzymał monografię, w której bezpieczeństwo ukazane jest jako ważne zagadnienie z obszaru prawa, finansów publicznych, zdrowia, kultury, edukacji, ochrony środowiska, czy też ochrony danych osobowych i transakcji cyfrowych.
34.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Grzegorz Górski
Selected Studies on Polish Constitutional History

seria: "Monografie Kolegium Jagiellońskiego"
rok: 2020
stron: 185
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-63955-63-2

spis treściKsiążka prof. Grzegorza Górskiego "Selected Studies on Polish Constitutional History" jest kolejną pozycją, która ukazuje się w serii "Monografie Kolegium Jagiellońskiego". Jest to anglojęzyczna monografia poświęcona historii polskiego konstytucjonalizmu. Autor podkreśla, że to Rzeczpospolita Obojga Narodów jako pierwsza stworzyła model nowoczesnego państwa konstytucyjnego. Omawia przemiany jakie dokonywały się w okresie od I Rzeczypospolitej, poprzez okres międzywojenny i doświadczenia po II wojnie światowej, do roku 2015.
26.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Reklama:
    Whiteberry | FOTOGRAFIA ŚLUBNA | KINGA + MARCIN MALINOWSCY
strona główna       |       książki       |       zapowiedzi       |       o wydawnictwie       |       wydaj u nas       |       gdzie kupisz       |       kontakt
Copyright © weakapit.pl