wróć na stronę główną
katalog wydawniczy
dzienniki, zeszyty ćwiczeń...
wkrótce w naszej ofercie
nasza historia
możliwość współpracy
nasze książki kupisz m.in. w:
skontaktuj się

KSIĄŻKI


Książki zamieszczono w kolejności alfabetycznej nazwisk autorów (redaktorów).Beata Antoszewska (red.)
Dziecko przewlekle chore - problemy medyczne, psychologiczne i pedagogiczne


stron: 177
format: B5
ISBN: 978-83-89163-61-5

spis treściPrzygotowana do druku pod kierunkiem naukowym Beaty Antoszewskiej praca zbiorowa zatytułowana Dziecko przewlekle chore - problemy medyczne, psychologiczne i pedagogiczne jest kolejną książką Wydawnictwa Edukacyjnego AKAPIT, która ukazała się w cyklu "Heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji". Podjęto w niej niezwykle trudne i złożone problemy ludzkiej egzystencji, tym bardziej że odnoszą się one do dzieci i młodzieży doświadczonej ciężką chorobą - swoją lub kogoś z najbliższych im osób. Chorobą nie tylko przewlekłą, ale i oznaczającą nierzadko rychły kres ludzkiego życia. Podkreśla to w opinii wydawniczej prof. zw. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym pisząc: "Książka przedstawiona do recenzji podejmuje niezwykle ważne, ale i trudne wątki analiz związanych z chorobą, niepełnosprawnością i śmiercią dziecka. Analizy obejmują głównie, choć nie wyłącznie, relacje dziecko chore i jego rodzina (...). Ukazują też sytuację dziecka i młodzieży przewlekle chorej w systemie oświaty. Jednocześnie, co zasługuje na szczególne podkreślenie, autorzy prac zamieszczonych w recenzowanej publikacji prezentują problemy dziecka chorego, jego różnorodne reakcje, podejmowane strategie radzenia sobie z chorobą własną, świadomością śmierci, a także reakcją na śmierć bliskiej osoby (rodzica lub rodzeństwa)". I jak dalej wskazuje Recenzentka, podjęte w książce kwestie zostały przedstawione "z wielu punktów widzenia i z perspektywy różnych dyscyplin naukowych", co sprawia, że jej odbiorcami powinni być nie tylko pedagodzy, ale i psycholodzy oraz przedstawiciele nauk medycznych (zwłaszcza lekarze szpitalnych oddziałów onkologicznych i pediatrycznych, pielęgniarki i rehabilitanci) oraz socjolodzy. Książka powinna też trafić do rąk rodziców dzieci przewlekle chorych, którym jej lektura przynajmniej częściowo pozwoli odnaleźć się w niezwykle trudnej sytuacji życiowej spowodowanej chorobą ich dziecka.
20.00 27.30 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Danuta Apanel, Anetta Jaworska (red.)
Wychowanie - nierozłączność teorii i praktyki. W perspektywie historii edukacji oraz pedagogiki specjalnej i resocjalizacyjnej


stron: 252
format: B5
ISBN: 978-83-89163-68-4

spis treściPrzesłaniem sygnalizowanej tu książki - jak czytamy we Wstępie - jest zaprezentowanie pedagogiki w ujęciu, które wyraźnie wskazuje na nierozłączność teorii z praktyką wychowawczą - podążając śladami historii, aż do dnia dzisiejszego. Działalność wychowawcza w ukazanych w książce subdyscyplinach pedagogiki (historia edukacji, pedagogika specjalna, pedagogika resocjalizacyjna) zaprezentowana została w ujęciu chronologiczno-historycznym, z jednoczesnym osadzeniem jej w paradygmatycznie uzasadnionych koncepcjach teoretycznych. Samo wychowanie nie jest bowiem oderwane od wypracowanych przed jego zaistnieniem źródeł intelektualnych. W różnych koncepcjach pedagogiki, a szczególnie w różnych jej działach, wyraźnie zarysowują się jednak różnice w proporcjach między praktyką a teorią. W części z nich, co wyraźnie zostało ukazane w tej książce - praktyka zyskuje pozycję dominującą, zawsze jednak pozostaje w silnym związku z uznanymi koncepcjami teoretycznymi. Każda z części tego opracowania porusza odmienne, choć zawsze fundamentalne problemy pedagogiki - edukację, opiekę nad osobami specjalnej troski oraz reedukację sprawców przestępstw. Książka ukazała się pod redakcja Danuty Apanel i Anetty Jaworskiej. Na jej zawartość składa się kilkanaście tekstów, których autorami są reprezentanci wspomnianych wcześniej dyscyplin pedagogiki pochodzący z kilku uczelni kraju, m.in. z Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Pomorskiej w Słupsku, Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM w Krakowie. Pozwoliło to szerzej, a także w sposób bardziej zróżnicowany spojrzeć na zagadnienia wskazane w tytule książki.
25.00 31.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej

Żaneta Arentewicz
Aniela Domino - toruński pedagog specjalny


stron: 157 + XII
format: A5
ISBN: 83-905248-6-4

spis treściW książce ukazana została postać Anieli Domino, która całe życie poświęciła pracy z dziećmi głuchymi i niedosłyszącymi oraz zajmowała się logopedyczną terapią wad wymowy. Życie tytułowej bohaterki przedstawione zostało na tle dziejów pedagogiki specjalnej w Polsce i Toruniu.
11.00 12.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniejElwira Balcer
Autoformacja dziś. Wokół problematyki bycia wychowawcą samego siebie

seria: "Monografie Kolegium Jagiellońskiego"
rok: 2021
stron: 147
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-63955-78-6

spis treściKsiążka Elwiry Balcer, zatytułowana "Autoformacja dziś. Wokół problematyki bycia wychowawcą samego siebie" skłania Czytelnika do refleksji nad własnym rozwojem pojmowanym jako autoformacja. Warto w tym miejscu przywołać Autorkę, która utożsamiając autoformację z samowychowaniem, pracą nad sobą, "byciem wychowawcą samego siebie", wskazuje, że umożliwia ona "zaangażowanie w odnalezienie siebie i spotkanie z sobą oraz stawanie się autorem własnej biografii. Samowychowanie, continuum paidei, odgrywa istotną rolę w wychowaniu rozumianym jako proces. Dzięki pracy nad sobą człowiek może budować w sobie autentyczną wolność i wybierać drogę spełniania siebie jako osoby. Zadanie autoformacji dotyczy wszystkich ludzi, ponieważ każdy odpowiedzialny jest za własny rozwój. W uczciwym przebywaniu osobistej wewnętrznej drogi od natury do kultury własnej osoby rodzi się doświadczenie, że człowiek jest w pełni sobą (osobą) tylko w darze z siebie, płynącym z miłości. Odpowiedzialność za treść tego daru prowadzi do podjęcia decyzji o autoformacji. W takim znaczeniu każdy człowiek jest powołany do bycia (auto)formatorem. Tym bardziej jednak wezwane są do tego osoby, które pełnią role i zadania o charakterze pedagogicznym". Przywołany fragment ze "Wstępu" dobrze oddaje zamysł Autorki, który zaowocował prezentowaną tu książką, stanowiącą przykład chrześcijańskiego ujęcia autoformacji. Na jej treść składa się siedem rozdziałów podnoszących zarówno naukowe, jak i metodyczne (praktyczne) wymiary autoformacji, poczynając od integralnych aspektów autoformacji personalistycznej poprzez wskazanie jej roli w budowaniu cywilizacji miłości, charakterystykę homo novus w Ruchu Szensztackim Józefa Kentenicha i w pedagogii Franciszka Blachnickiego, metodyczne propozycje w zakresie autoformacji i jej przydatności w zakresie komunikacji interpersonalnej, po rolę wzoru osobowego w autoformacji na podstawie wybranych aspektów mariologicznych. Tak szerokie spojrzenie na autoformację pozostaje w zgodności z wyrażonym przez Autorkę założeniem, że autentyczna autoformacja dotyczy zawsze "całego" człowieka, a tym samym jest ona interdyscyplinarnym zagadnieniem teoretycznym, jak i wieloaspektową metodycznie aktywnością.
24.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Elwira Balcer
Wybrane koncepcje autoformacji. Analiza psychologiczno-pedagogiczna


rok wydania: 2021
stron: 186
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-63951-14-3

spis treściKolejna książka Elwiry Balcer zatytułowana "Wybrane koncepcje autoformacji. Analiza psychologiczno-pedagogiczna" nawiązuje do treści poprzedniej publikacji Autorki pt. "Autoformacja dziś. Wokół problematyki bycia wychowawcą samego siebie" wydanej również w serii "Monografie Kolegium Jagiellońskiego". Książka w swej treści skupia się na ukazaniu psychologiczno-pedagogicznej analizy wybranych koncepcji autoformacji inspirowanej chrześcijaństwem, utożsamionej z samowychowaniem, pracą nad sobą, ale też współpracą z innymi, "byciem wychowawcą samego siebie" i autorem własnej biografii. Prezentuje ona również podstawowe obszary autoformacji "w świetle" inspiracji współczesnych autorów, głównie personalistycznych, którzy podkreślają decydującą rolę czynnika osobowościowego (persogennego, duchowego), przy jednoczesnym respektowaniu czynników genetycznych (endogennych, wewnętrznych), jak i środowiskowych (egzogennych, zewnętrznych). Przywołani w publikacji autorzy, filozofowie, psycholodzy i pedagodzy personalistyczni, tacy jak: Karol Wojtyła, Józef Pastuszka, Zenomena Płużek, Zdzisław Chlewiński, Romuald Jaworski, Władysław Szewczyk, Władysław Prężyna, Stanisław Tokarski, Amadeo Cencini, Viktor Gebsattel oraz Stefan Kunowski, Zofia Matulka, Teresa Kukołowicz, Beata Hiszpańska i Marian Nowak, ukazują autoformację jako możliwość dążenia do integracji wewnętrznej poprzez kształtowanie dojrzałego charakteru. Bycie wychowawcą samego siebie interpretują jako przekraczanie własnych granic w miłości i poprzez miłość, wskazując również konkretne metody, które zasługują na uwagę, ponieważ mogą stać się niezbędną pomocą w codziennym samowychowaniu, stanowiąc bogactwo wskazań zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Prezentowana publikacja zawiera pięć rozdziałów w następującym układzie. W rozdziale pierwszym zatytułowanym "Stanowiska dotyczące możliwości autorstwa własnej biografii" przedstawione zostały klasyczne stanowiska deterministyczne oraz ujęcie personalistyczne wraz z ukazaniem roli tzw. czynnika osobowościowego w trójczynnikowej teorii rozwoju. Rozdział drugi pt. "Etapy (auto)formacyjne ludzkiego życia" prezentuje treści z zakresu pedagogiki prenatalnej jako pierwszego etapu rozwojowego i wychowawczego człowieka, bowiem w samowychowaniu uwzględnienie pierwszego etapu własnego rozwoju i paidei, jakim jest etap przedurodzeniowy, umożliwia prawidłową i pełną autoformację. Rozdział ten przedstawia również wyzwania (samo)wychowawcze na etapach dzieciństwa, dorastania i dorosłości w świetle teorii rozwoju psychospołecznego Erika H. Eriksona, a ostatnia jego część podejmuje tematykę gerontologiczną i tanatologiczną, ukazując potrzebę pedagogii straty, starzenia się i umierania w procesie edukacji dorosłych, jak i ich autoformacji. Rozdział trzeci zatytułowany "Autoformacja jako dążenie do integracji osobowości" i czwarty pt. "Autoformacja jako continuum paidei", stanowią wybrane i uzupełnione fragmenty monografii podoktorskiej Autorki, wydanej w 2017 r., pt. "Samowychowanie w ujęciu wybranych autorów XX wieku". I tak, rozdział trzeci wyodrębnia wskazówki wspomnianych wyżej autorów w zakresie istotnych obszarów autoformacyjnych i rozwija tematykę potrzeby sensu jako "potrzeby potrzeb", podejmowaną w logoterapii Viktora E. Frankla i nooterapii Kazimierza Popielskiego. Rozdział czwarty wobec absolutyzowania współcześnie zniekształconego pojmowania wolności, a w istocie antywolności, przywołuje treści z zakresu antropologii adekwatnej Karola Wojtyły, przedstawiając autoformację jako dążenie do "wolności dla miłości" i przybliża myśl wielkiego "pedagoga świętości" i świętego - Jana Pawła II - o spełnianiu siebie w powołaniu do sanctitas. W ostatniej, piątej części zatytułowanej "Dążenie do obiektywizacji treści sfery emotywnej" Elwira Balcer podjęła próbę odpowiedzi na postulat (samo)wychowawczy Karola Wojtyły dotyczący uwyraźniania i obiektywizacji treści z zakresu sfery emotywnej, a zwłaszcza podświadomości. Kończąc swoją książkę Autorka wyraża nadzieję, że "analiza wybranych koncepcji autoformacji okaże się inspirująca i użyteczna zarówno dla teoretyków, jak i praktyków mających na względzie integralne (samo)wychowanie przyszłych pokoleń. Aby tak się stało, potrzebna jest świadomość, że wychowanie, wprowadzając w przestrzeń tego co prawdziwe, dobre i piękne, ostatecznie jest procesem prowadzącym do autoformacji, do odwagi stawania się wychowawcą samego siebie".
26.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Aneta Baranowska, Elżbieta Kościńska, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska (red.)
Społeczny wymiar życia i aktywność osób starszych


stron: 203
format: B5
ISBN: 978-83-63955-05-2

spis treściPraca zbiorowa pt. "Społeczny wymiar życia i aktywności osób starszych" pod redakcją Anety Baranowskiej, Elżbiety Kościńskiej i Katarzyny M. Wasilewskiej-Ostrowskiej składa się z trzech części: 1) Starość w perspektywie transdyscyplinarnej, 2) Osoba starsza w rodzinie i społeczeństwie, 3) Aktywność społeczna osób starszych. Jej ważność naukowo-poznawcza - jak pisze w recenzji wydawniczej dr hab. Ewa Kantowicz, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - "uwidacznia się szczególnie w rozwinięciu koncepcji pedagogiczno-psychologicznych dotyczących funkcjonowania osób w wieku senioralnym oraz poszerzeniu diagnozy jakości życia ludzi starszych w aspekcie nowych ról w rodzinie, ich sytuacji społecznej, relacji z otoczeniem, czasu wolnego, przemocy, stereotypów. Niewątpliwym walorem epistemologiczno-pragmatycznym monografii są propozycje działań socjalno-wychowawczych na rzecz seniorów oraz wskazanie płaszczyzn ich pełniejszej aktywizacji." Jak dalej pisze Recenzentka, prezentowana książka jest "adresowana przede wszystkim do pracowników socjalnych i animatorów środowiskowych, których działalność koncentruje się na organizowaniu procesu wsparcia, edukacji oraz na aktywizowaniu jednostek i grup w ich środowiskach, a także na podnoszeniu jakości życia seniorów. Praca może stanowić także ważną lekturę uzupełniającą dla studentów pracy socjalnej, pedagogiki oraz innych kierunków studiów społeczno-humanistycznych, skoncentrowanych na edukacji środowiskowej i animacji". Z kolei profesor UMK dr hab. Krzysztof Piątek w swojej recenzji akcentuje, że "w książce możemy znaleźć ilustracje potwierdzające skomplikowany i wielowymiarowy charakter społecznego wymiaru życia osób starszych. Autorzy koncentrują się na pokazaniu perspektywy makro, czyli ukazaniu problemów starości w społeczeństwie polskim, ale obok wskaźników (np. statystycznych) pochodzących z badań ogólnopolskich, wykorzystują wiedzę uzyskaną z badań własnych realizowanych w konkretnych środowiskach i miejscowościach. Interesuje ich funkcjonowanie osób starszych w rodzinie, a prezentują je za pomocą danych pochodzących z badań ogólnopolskich (np. CBOS) i danych uzyskanych w sondażu na terenie miasta (np. Bydgoszczy)". Profesor podkreśla, że walorem książki jest to, że większość zamieszczonych w niej tekstów poświęcona została aktywizacji seniorów, i co jest jej szczególnym walorem, "pojawiają się w niej bardzo różne sposoby podejścia do aktywizacji, zarówno szukające swojej legitymizacji w badaniach osób starszych, jak również odwołujące się do uznanych ekspertów w tym zakresie".
25.00 29.40 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Urszula Bartnikowska
Sytuacja społeczna i rodzinna słyszących dzieci niesłyszących rodziców


stron: 514
format: B5
ISBN: 978-83-89163-74-5

spis treściKsiążka Urszuli Bartnikowskiej zatytułowana "Sytuacja społeczna i rodzinna słyszących dzieci niesłyszących rodziców" - jak to podkreśla w recenzji wydawniczej prof. Aniela Korzon - "stanowi rezultat wieloletniego doświadczenia surdopedagogicznego i zainteresowania problematyką rodziny", a na jej treść "składają się także refleksje Autorki wynikające ze znajomości rodzin głuchych oraz światowego dorobku w tej dziedzinie wiedzy, jak i z własnych kontaktów ze światem głuchych oraz materiał empiryczny będący podstawą tak obszernego i wnikliwego opracowania". Również prof. Czesław Kosakowski, akcentując że rozprawa U. Bartnikowskiej wnosi znaczący wkład do tej dziedziny wiedzy, zwraca uwagę na to, że "Autorka podejmuje w książce jeden z wątków prawie nieobecnych, i zaniedbanych w surdopedagogice". Strukturę tego obszernego, liczącego 514 stron, studium stanowią trzy części, które wypełnia łącznie 10 rozdziałów. Przynoszą one interdyscyplinarne spojrzenie (od medycznego, poprzez kulturowe, a kończąc na pedagogicznym) na głuchotę. Rzutuje to niewątpliwie na wartość książki wykraczającej w swojej treści poza wąski aspekt surdopedagogiki i pozwalającej spojrzeć na tytułową kwestię również poprzez pryzmat np. pedagogiki rodziny, czy też współczesnych paradygmatów nauk społecznych. Na koniec wato ponownie przywołać fragment recenzji prof. A. Korzon, w której czytamy: "Pragnę podkreślić, iż praca dr Urszuli Bartnikowskiej stanowi cenne opracowanie dla dalszego rozwoju surdopedagogiki i pedagogiki rodziny. Jej udostępnienie surdopedagogom, rehabilitantom, studentom pedagogiki specjalnej, rodzicom jest zadaniem pilnym i ważnym".
44.00 50.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Urszula Bartnikowska, Agnieszka Żyta
Żyjąc z niepełnosprawnością. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość


stron: 147
format: B5
ISBN: 978-83-89163-27-1

spis treściKsiążka zawiera wyniki retrospektywnych badań nad procesem dorastania osób niepełnosprawnych, przywołuje ich wspomnienia dotyczące własnej rodziny i doświadczeń edukacyjnych. Badani wypowiadają się także odnośnie doświadczeń dorosłego życia, relacji interpersonalnych w kontekście procesu integracji społecznej. Omówione zostały lęki i obawy towarzyszące doświadczeniom życiowym oraz planom na przyszłość. Książka uzyskała bardzo pozytywne recenzje wydawnicze. I tak prof. dr hab. Władysław Dykcik pisze m.in.: "Recenzowana praca jest udaną próbą zastosowania podejścia jakościowego w autobiograficznych badaniach dotyczących przebiegu życia młodych dorosłych osób z niepełnosprawnością. W badaniach tych poznawczo cenne są szczególnie opinie i oceny samych jednostek żyjących z niepełnosprawnością, obejmujące sprawy dla nich najważniejsze, najpilniejsze, najboleśniejsze, a ujawniające się w perspektywie minionego dzieciństwa, młodości i aktualizującej się właśnie dorosłości". Drugi z recenzentów - prof. dr hab. Czesław Kosakowski podkreśla natomiast, iż "Urszula Bartnikowska i Agnieszka Żyta zmierzyły się z problemem, który na gruncie pedagogiki specjalnej podejmowany był wycinkowo. Wnoszą więc znaczący wkład do teorii, ale również z poważnymi implikacjami do praktyki". Dalej w przywołanej recenzji czytamy m.in.: "Bardzo wysoko oceniam wnikliwą analizę jakościową i referowanie rezultatów z badań (...). Sumując podkreślam, iż to dojrzała książka. Adresowana do wielu czytelników, nie tylko osób z niepełnosprawnością - choć dla nich przede wszystkim, pobudza do zastanowienia".
20.00 24.50 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Maciej Bernasiewicz, Monika Noszczyk-Bernasiewicz (red.)
Wyzwania pedagogiczne w XXI wieku. Zagrożenia społeczne - Edukacja - Terapia


rok wydania: 2022
stron: 392
format: B5 (oprawa twarda)
ISBN: 978-83-66951-20-4

spis treściPrezentowana tu książka jest tomem dedykowanym Profesor dr hab. Annie Nowak z okazji 35-lecia pracy naukowej. Jak podkreślają redaktorzy naukowi tomu, zamieszczone zostały w nim "teksty poświęcone pedagogice jako dyscyplinie naukowej, której tożsamość naukowa jest wciąż in statu nascendi - zarówno na skutek regulacji urzędniczych, jak i w wyniku ciągle wyłaniających się nowych pól badawczych w obszarze wychowania. Szczególnie dużo miejsca Autorzy poświęcili problematyce postulatów i diagnoz dotyczących pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale także w obszarze edukacji całożyciowej (np. zdrowotnej) czy wychowania alternatywnego (edukacja leśna, mediacje rówieśnicze, itp.). W kilku tekstach zakreślono nowatorskie kierunki badawcze w dziedzinie nauk społecznych, w które z powodzeniem włącza się pedagogika jako dyscyplina naukowa (np. cyberprzemoc, patostreaming, sprawiedliwość naprawcza, tożsamość transseksualna, prawa człowieka)". Dodajmy w tym miejscu, że wśród autorów tej szczególnej publikacji znaleźli się nie tylko pracownicy naukowi współfinansującego edycję tej książki Uniwersytetu Śląskiego - macierzystej uczelni Jubilatki, ale także spoza tej uczelni. Wymienić należy tu m.in. tak wybitych reprezentantów pedagogiki jak: Barbara Kromolicka, Bożena Matyjas, Jerzy Modrzewski, Bogusław Śliwerski, Wiesław Theiss, Teresa Żółkowska. Warto odnotować, że recenzent książki prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki, podkreślając unikalny charakter opiniowanej publikacji, stwierdza: "Jestem w pełni przekonany, iż krąg potencjalnych czytelników nie ograniczy się do akademickich środowisk naukowych w Polsce, w tym licznego grona studentów. Skorzystają z opracowania nauczyciele, pracownicy socjalni oraz władze oświatowe wszystkich szczebli, a także Ci pozostali, którzy od lat starają się przekształcać/modyfikować zastaną rzeczywistość społeczno-edukacyjną charakteryzującą się w Polsce wieloma nierównościami/niedoborami dostosowując się do wymogów czasu teraźniejszego globalizującego się świata w społeczeństwach postindustrialnych.
57.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Sylwester Bębas
Patologie społeczne w sieci


stron: 226
format: B5
ISBN: 978-83-63955-11-3

spis treściAutorem książki pt. "Patologie społeczne w sieci" jest dr Sylwester Bębas - pedagog specjalizujący się w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej, który swoje zainteresowania badawcze skupia m.in. na problematyce patologii społecznych, uzależnień, rodziny, resocjalizacji nieletnich, penitencjarystyce, religijności osób niedostosowanych społecznie oraz nauczaniu Jana Pawła II. W prezentowanej książce Autor zwraca uwagę na to, że nowoczesne technologie informacyjne, których symbolem stał się komputer i Internet, budzące zainteresowanie wszystkich grup wiekowych, w szczególny sposób stały się atrakcyjne dla dzieci i młodzieży. Nie kwestionując ich edukacyjnego potencjału S. Bębas akcentuje, że w cyfrowym świecie młodzi ludzie napotykają na szereg pułapek i niebezpieczeństw, których niejednokrotnie nie są świadomi. "Zagrożenia te mają wielowymiarowy charakter. Chodzi tu, oprócz dostępu do nieodpowiednich treści, także o możliwości wypaczeń psychiki, chorób psychicznych i różnego rodzaju patologii. Szczególnie niepokojące są uzależnienia, a także w coraz większym stopniu nasilające się specyficzne zachowania związane z realizowaniem różnorodnych form przemocy i agresji zarówno w świecie wirtualnym, jak i rzeczywistym, zmiany o charakterze społecznym oraz zagrożenia z zakresu etyki, zanik samodzielnego myślenia i pogłębionej refleksji". W ośmiu rozdziałach zostały przedstawione takie zagadnienia jak: patologie seksualne w cyberświecie, prześladowanie przy użyciu technologii komunikacyjnych, obsesyjne zainteresowanie grami komputerowymi, uzależnienie od komputera i Internetu, pedagogiczne aspekty cyberstalkingu oraz przestępczości komputerowej. Nie zabrakło też odniesienia się do kwestii nierówności społecznych w korzystaniu z nowych technologii komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa w sieci. Jak pisze w recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Adam Stankowski z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach "...organizacja treści książki - podzielonych wg bloków tematycznych - podkreśla interdyscyplinarny charakter pracy. Przybliża czytelnikowi obszar będący w polu zainteresowania wielu dyscyplin naukowych, w tym: pedagogiki (szczególnie pedagogiki resocjalizacyjnej i procesów przez tę pedagogikę analizowanych), socjologii dewiacji, psychologii społecznej i prawa, tak w warstwie teoretycznych, jak i empirycznych dociekań". Z kolei drugi z recenzentów dr hab. Wojciech Kajtoch z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie stwierdza m.in.: "Przedłożona do recenzji książka (...) jest kompetentnym, systematycznie ułożonym kompendium, sumującym stan badań nad określonymi kwestiami i tak napisanym, aby można go było wykorzystać jako podręcznik. Taki podręcznik, który może posłużyć zarówno studentom kierunków nauczycielskich (zwłaszcza przyszłym specjalistom od nauczania początkowego, pedagogom i psychologom szkolnym), jak i już na bieżąco zajmującym się młodzieżą pracownikom najrozmaitszych instytucji wychowawczych".
25.00 29.40 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Sylwester Bębas
Rola religii w procesie resocjalizacji


stron: 341
format: B5
ISBN: 978-83-63955-32-8

spis treściKsiążka Sylwestra Bębasa pt. "Rola religii w procesie resocjalizacji" posiada wymiar teoretyczny oraz praktyczny ukierunkowany przez refleksję o znaczeniu religii we współcześnie realizowanej pracy resocjalizacyjne. Już we "Wprowadzeniu" Autor zwraca uwagę na to, że ".coraz częściej dostrzega się potrzebę działalności resocjalizacyjnej, która opiera swe założenia na duchowości, religijności i praktykach religijnych. Uzasadnione wydaje się odwoływanie w resocjalizacji do właściwie ukształtowanej religijności oraz podjęcie edukacji religijnej w resocjalizacji, która może pomóc w przyjęciu norm zgodnych ze standardami życia społecznego. Działania naprawcze i odnowa życia religijnego mogą stanowić zespół środków korekcyjnych skierowanych do człowieka uwikłanego w życie przestępcze i odbywającego karę pozbawienia wolności, a odniesienie się do religii i przestrzegania praktyk życia religijnego może wzmocnić działania socjalizacyjne i resocjalizacyjne skazanych, posługi religijne mogą stanowić z kolei formę działalności resocjalizacyjnej. (.) Wzmacnianie systemu wartości, rozwijanie życia duchowego, możliwość wypełniania norm religijnych może dać szansę na trwałą resocjalizację". W tym miejscu warto też odnotować kilka uwag wyrażonych przez Recenzentów wydawniczych akcentujących walory książki. Pierwszy z nich, ks. prof. zw. dr hab. Jana Śledzianowski stwierdza: "Praca jest solidnie przygotowana w oparciu o rozległą literaturę z różnych dyscyplin wiedzy. Autor naukowo tkwi w tej problematyce i umie ją perfekcyjnie wykorzystać i włączyć w naukowy nurt licznych przedstawicieli nauki. Pracę oceniam jako prawidłowo opracowane kompendium na temat współczesnej resocjalizacji osób więzionych i nieletnich osadzonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich z aktywnym ich udziałem w wierze religijnej, doświadczeniu Boga, wewnętrznej pracy nad odbudową postaw moralnych ku powrotowi jako ludzie wolni, kreatywni dla społeczeństwa". Z kolei w recenzji prof. UKSW dr. hab. Zdzisława Majchrzyka czytamy: "Opracowanie Sylwestra Bębasa jest wartościowe, spełnia wymogi stawiane pracom naukowym i powinno zostać opublikowane. Jakość resocjalizacji, niezależnie od postaci, którą przybiera, jest wyrazem pedagogicznego postępu. Niniejsze dzieło trzeba i można polecać każdemu, kto interesuje się nie tylko resocjalizacją, lecz szeroko rozumianą kulturą opartą o sprawdzone podstawy społeczne - a te zawarte są w systemie religijnym, do którego odwołuje się Autor. Dominująca problematyka znaczenia religii (.) nadaje nowy sens pytaniom w jaki sposób resocjalizować uwięzionych, zmieniając to co zasadnicze w strukturze osobowości - system wartości w oparciu o odniesienie jakim jest religia".
33.00 36.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Michał Białkowski, dk. Waldemar Rozynkowski (red.)
Prymas i Papież. Studia poświęcone prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu i papieżowi Janowi Pawłowi II


rok wydania: 2021
stron: 338
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-66-95-3

spis treściKsiążka "Prymas i Papież. Studia poświęcone prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu i papieżowi Janowi Pawłowi II", jak piszą we Wstępie jej Redaktorzy, ".powstawała przez kilka lat. Jej początki wiążą się z konferencją naukową , zorganizowaną przez Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu oraz Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Toruńskiej z okazji 40. rocznicy wyboru metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły na Stolicę św. Piotra Apostoła". Jej pokłosie zostało- istotnie wzbogacone przez opracowania autorstwa badaczy reprezentujących takie dyscypliny naukowe jak: filozofia, historia, nauki polityczne, teologia. Zostały one ujęte w dwie części - pierwszą poświęconą Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu i drugą poświęconą Papieżowi Janowi Pawłowi II z uwzględnieniem również okresu sprzed pontyfikatu. W szczególny sposób odnotowano związki obu Mężów Kościoła z terenem obecnego województwa kujawsko-pomorskiego.

Termin ukazania się publikacji drukiem, za sprawą jej Redaktorów naukowych - Michała Białkowskiego i dk. Waldemara Rozynkowskiego - nie jest przypadkowy, gdyż poprzedził szczególne wydarzenie, o znacznie szerszym wymiarze niż tylko religijny, za jakie niewątpliwie należy uznać beatyfikację Prymasa Tysiąclecia - kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Warto również odnotować, że książka została wzbogacona wyborem fotografii o charakterze wręcz unikatowym, bo użyczonym nie tylko przez archiwa diecezjalne, ale i pomniejsze instytucje kościelne oraz osoby prywatne.

Druk książki został sfinalizowany dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jej ostateczna postać jest efektem współpracy edytorskiej dwóch toruńskich oficyn: Jagiellońskiego Instytutu Wydawniczego i Wydawnictwa Edukacyjnego "AKAPIT".

Dystrybucja książki - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu


Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula (red.)
Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych

seria: "Problemy pracy socjalnej"
stron: 257
format: B5
ISBN: 83-89163-19-5

spis treści


Książka zawiera dwadzieścia tekstów znanych badaczy problemów społecznych lokujących się w centrum lub na obrzeżach problematyki wykluczenia społecznego. Reprezentują oni pedagogikę społeczną, socjologię, politykę społeczną, ekonomię. Wśród autorów są tacy znani profesorowie jak: S. Kawula, Z. Kwieciński, M. Kot, J. Modrzewski, A. Olubiński. Akcentuje to recenzentka książki prof. dr hab. Ewa Syrek stwierdzając: "...pragnę podkreślić, iż tom zawiera teksty wybitnych polskich pedagogów - Profesorów reprezentujących różne obszary zainteresowań badawczych, nadając wysoką rangę merytoryczną i problemową podjętym rozważaniom oraz ambitne i interesujące teksty "młodszych" adeptów nauki. Artykuły zawarte w recenzowanym tomie podejmują, niezwykle ważną w dobie współczesnych przemian, problematykę wykluczenia i marginalizacji społecznej wskazując na różne ich aspekty w kontekście zagrożeń i konsekwencji mających wymiar społeczno-pedagogiczny. Teksty zawarte w książce inspirują do refleksji, dyskusji, projektowania i realizowania interdyscyplinarnych badań naukowych służących praktyce społecznej".
szukaj w księgarniach


Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula (red.)
Wykluczenie i marginalizacja społeczna. Wokół problemów diagnostycznych
i reintegracji psychospołecznej

seria: "Problemy pracy socjalnej"
stron: 255
format: B5
ISBN: 83-89163-23-3

spis treści


Na zawartość książka składają się dwadzieścia cztery teksty badaczy problemów społecznych. Podjęta przez autorów (głównie pracowników wyższych uczelni reprezentujących różne środowiska) tematyka koncentruje się na teoretycznych, jak i praktycznych aspektach diagnozy zjawisk z obszaru ekskluzji i inkluzji społecznej, a także możliwościach podejmowania działań o charakterze reintegracyjnym. Na te walory książki zwraca uwagę jej recenzent prof. dr hab. Krzysztof Piątek z Instytutu Socjologii UMK w Toruniu pisząc: Niewątpliwym atutem książki jest jej heterogeniczność, uświadamiająca czytelnikowi, że problematyka wykluczenia może być nie tylko wielowymiarowa i wielopostaciowa z punktu widzenia podejmowanej problematyki, ale także biorąc pod uwagę warsztat, formę i sposób narracji (...). Wymienione wyżej cechy różnicują poszczególne teksty, dlatego też recenzowany zbiór należałoby uznać za swojego rodzaju "burzę mózgów" na temat wykluczenia i marginalizacji społecznej, ukazujący krajobraz ciekawy, inspirujący do zastanowienia się, pobudzający do dyskusji, czasami prowokujący do sprzeciwu, zawsze jednak godny odnotowania.
cena: 30.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Tomasz Biernat
Ukraiński exodus. Oblicza uchodźstwa rodzinnego


rok wydania: 2023
stron: 178
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-66951-50-1

spis treściUkraiński exodus. Oblicza uchodźstwa rodzinnego to kolejna praca Tomasza Biernata poświęcona problematyce złożoności relacji międzykulturowych. Po publikacjach poświęconych losom Polaków na Łotwie oraz w Szkocji, przyszła kolej na zainteresowanie losami uchodźców, którzy napłynęli masowo zza wschodniej granicy po wybuchu pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. Prezentowana monografia jest efektem badań przeprowadzonych przez Autora książki, mających charakter jakościowy. Ich wartością było to, że objęto nimi nie tylko uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy, ale i Polaków, którzy zaangażowali się w pomoc, a więc opiekunów rodzin, pracowników służb socjalnych, wolontariuszy. Pozwoliło to Autorowi, co podkreśla w recenzji wydawniczej także Profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Barbara Grabowska, "uchwycić różne oblicza uchodźstwa: jego dynamikę, aspekty przeżyciowe, procesy adaptacyjne oraz ich konteksty. (.) Problematyka podjęta przez Autora jest niezwykle aktualna, szczególnie w kontekście wciąż toczącej się wojny Rosji z Ukrainą. Autor bardzo trafnie opisał funkcjonowanie uchodźców rodzinnych w różnych kontekstach psychospołecznych i środowiskowych. Poznajemy zatem różne postacie uchodźctwa rodzinnego, jego etapy - od podjęcia decyzji o ucieczce z terenów zagrożonych działaniami wojennymi, poprzez ucieczkę, przekroczenie granicy, relokację i osiedlenie, preadaptację, repatriację i na końcu podjęcie decyzji o pozostaniu w Polsce". Na tę szczególną wartość rekomendowanej tu książki potencjalnym Czytelnikom wskazuje także w swojej recenzji Profesor Uniwersytetu w Białymstoku Wioleta Danilewicz pisząc: "Dlatego też publikacja jest potrzebnym i ważnym głosem mówiącym o rodzinnych doświadczeniach wynikających z uchodźstwa. Ukazuje perspektywę doświadczeń złożonych z różnych punktów widzenia - osób, sytuacji rodzinnych, nadawanych im znaczeń w momencie zmiany życiowej, konfrontacji z nieznanym. Wysłuchanie opowieści, zaobserwowane fakty, pozwoliły Autorowi na rekonstrukcję wydarzeń mających miejsce w życiu rodzin z doświadczeniem uchodźstwa przebywających w Polsce, przez pryzmat podobieństw doświadczeń oraz indywidualnych ścieżek każdej rodziny". Analiza treści pozwala więc stwierdzić, że książka jest ważnym świadectwem, ukazującym złożoność sytuacji towarzyszącej uchodźstwu, a nie jednostronnym spojrzeniem, a tym samym zapewne uzyska status swoistego dokumentu mówiącego o zachowaniach, tak rodzin szukających schronienia w sąsiedzkim kraju, jak i jego obywateli, zwłaszcza zaangażowanych w udzielenie wsparcia. Na zakończenie tej krótkiej notki warto jeszcze raz zacytować fragment recenzji Prof. W. Danilewicz: "Podjęta problematyka ściśle wpisuje się zwłaszcza w obszar zainteresowań pedagogiki społecznej, edukacji międzykulturowej oraz innych subdyscyplin budujących aktualną wiedzę o rodzinach i jej doświadczeniach". /div>
28.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Tomasz Biernat, Janusz Gierszewski
Poczucie bezpieczeństwa społecznego młodzieży w małym środowisku


stron: 205
format: B5
ISBN: 978-83-63955-15-1

spis treściKsiążka Tomasza Biernata i Janusza Gierszewskiego "Poczucie bezpieczeństwa społecznego młodzieży w małym środowisku" jest - jak to akcentuje w recenzji wydawniczej ks. dr hab. prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Czesław Kustra - "nowatorska pod względem prezentacji nowych obszarów badawczych dla pedagogiki, szczególnie dla pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Materiał empiryczny jest bardzo bogaty i wnosi nową wiedzę w problematykę rozumienia poczucia bezpieczeństwa społecznego młodzieży w lokalnym środowisku. (...) Praca jest zarówno teoretycznym studium problemu bezpieczeństwa społecznego, jak i diagnozą poczucia bezpieczeństwa młodzieży pochodzącej z małych środowisk. Jest ono ukazane w różnorodnych uwarunkowaniach środowiskowych i socjodemograficznych". Należy w tym miejscu dodać, że w książce ukazano problem poczucia bezpieczeństwa występujący w środowisku małego miasta oraz wsi. Całość posiada cel badawczy oraz praktyczny. Lektura książki dostarcza czytelnikowi wiele ciekawych propozycji, które na pewno okażą się przydatne w opracowywaniu lokalnych strategii rozwoju społecznego, programów aktywizacyjnych, edukacyjnych i profilaktycznych. Dlatego warto ją rekomendować chociażby władzom samorządowym oraz instytucjom dbającym o bezpieczeństwo w środowiskach lokalnych. "Warto ją także - co akcentuje Recenzent książki - wykorzystać w procesie kształcenia akademickiego na kierunkach studiów przygotowujących do podejmowania działań na rzecz aktywizowania społeczności lokalnych oraz zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa w środowisku lokalnym".
25.00 29.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Tomasz Biernat, Katarzyna Kuziak, Jan A. Malinowski (red.)
Rodzina w pracy socjalnej - pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych

seria: "Problemy Pracy Socjalnej"
stron: 384
format: B5
ISBN: 978-83-63955-35-9

spis treściPrezentowana tutaj praca zbiorowa pod redakcją T. Biernata, K. Kuziak oraz J. A. Malinowskiego pt. "Rodzina w pracy socjalnej - pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych" stanowi dopełnienie książki zatytułowanej "Rodzina w pracy socjalnej - aktualne wyzwania i rozwiązania" opublikowanej przez Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT" również w serii "Problemy Pracy Socjalnej". Obie publikacje zostały zrealizowane jako monografie tematyczne. Praca zbiorowa zawiera 26 obszernych tekstów autorów reprezentujących kilkanaście ośrodków akademickich. Zostały one ujęte w pięć części rozpatrujących pracę socjalną z rodziną: 1) niewydolną wychowawczo, 2) doświadczającą przemocy i z problemem alkoholowym, 3) opiekującą się osobą niepełnosprawną i chorą, 4) sprawującą opiekę nad osobą starszą, 5) niepełną. Tak szeroki wachlarz podjętych w monografii problemów upoważnił jej redaktorów do podkreślenia, że stanowi on ".panoramę trudnych i kryzysowych sytuacji, w których znajdują się współczesne rodziny. Zrozumienie tych sytuacji jest punktem wyjścia do działań, które mogą ją zmienić na lepszą. Teksty zebrane w niniejszej publikacji prezentują autorskie propozycje rozwiązań w zakresie wsparcia rodziny w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Każda z pięciu części książki odkrywa przed Czytelnikiem nowe perspektywy poznawcze. Odpowiedzi na postawione przez Autorów pytania wydają się nam adekwatne do potrzeb współczesnych rodzin, a przedstawione w każdym tekście rozwiązania mogą stanowić interesującą propozycję dla praktyki pracy socjalnej". Wskazuje na to także w recenzji wydawniczej prof. dr hab. Krzysztof Piątek zauważając: "Istota recenzowanej książki, bardzo trafnie przedstawiona w tekście ją otwierającym, sprowadza się do ukazania różnorodności pracy socjalnej w zależności od dysfunkcji, w których znajdują się rodziny, którym udzielane jest wsparcie. Dysfunkcje te przedstawiane są za pomocą kategorii sytuacje trudne i kryzysowe, która daje szansę wyeksponowania ujęcia relacyjnego (jednostki i rodziny w stosunku do otoczenia nie tylko społecznego) oraz miejsca i czasu danej sytuacji". Wątek ten pojawia się również w recenzji dr hab. Haliny Guzy-Steinke, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, która stwierdza: "Rodzina to mikroświat, w którym występuje system zależności, obowiązki, którym należy sprostać, wypracowane normy i wartości, indywidualny system nagród i kar. Każda rodzina posiada własną historię często determinującą sposób zachowania jej członków. Historię rodziny tworzą również sytuacje, z którymi jej członkowie muszą się zmierzyć. Zdarzenia, często losowe, stawiają członków rodziny przed zadaniami, które przerastają ich siły, możliwości, wyobrażenia. Sytuacje kryzysowe, które zawsze są trudne, wystawiają na próbę, często przegraną, całą rodzinę. Książka odpowiada, przynajmniej na kilka pytań związanych z problematyką rodziny borykającej się z problemami, z trudnościami, z sytuacjami kryzysowymi".
37.00 41.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Tomasz Biernat, Jan A. Malinowski (red.)
Edukacja a włączenie społeczne. Konteksty socjalne i pedagogiczne


stron: 231
format: B5
ISBN: 978-83-63955-22-9

spis treściW pracy zbiorowej pt. "Edukacja a włączenie społeczne. Konteksty socjalne i pedagogiczne" ukazana została wielowątkowa problematyka ze styku nauk o edukacji, pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Określając ramy tematyczne książki, jej redaktorzy naukowi - Tomasz Biernat i Jan A. Malinowski - przyjęli, że należy w niej ukazać szerszy kontekst socjalny i pedagogiczny współczesnej edukacji akcentując w szczególny sposób jej funkcję włączającą (inkluzyjną), nie pomijając przy tym i tego, że edukacja stanowi obszar życia społecznego, gdzie daje znać o sobie również wykluczenie. W prezentowanej pracy zamieszczono szereg interesujących opracowań, których Autorzy reprezentują kilka środowisk akademickich, a także praktyki społeczno-edukacyjnej, co niewątpliwie podnosi jej walory poznawcze. Książkę otwiera tekst redaktorów zatytułowany "O włączającej i wykluczającej funkcji edukacji" zawierający refleksje wprowadzające czytelnika w tytułową problematykę. Poprzedza on część pierwszą, która rozpoczyna studium autorstwa Andrzeja Olubińskiego ukazujące nauki pedagogiczne jako dyscypliny inkluzyjno-reformatorskie. Autorem kolejnej publikacji jest Jarosław Bochenek, który empirycznej analizie poddał projekt stypendialny "Zdolni na start" stanowiący przykład działania wspierającego uczniów zdolnych. Bardziej teoretyczny charakter ma kolejne studium przygotowane przez Małgorzatę Kowalik-Olubińską, w którym odnosi się do dzieci jako aktywnych uczestników życia społecznego. Tę część zamyka opracowanie zatytułowane "Dialog Motywujący w pracy z uczniem zdolnym", którego Autorką jest Izabela Krasiejko. Autorzy trzech kolejnych opracowań składających się na część drugą ("Zagrożenia ekskluzją społeczną i działania inkluzyjne w środowisku lokalnym") podejmują zagadnienia, które w czytelny sposób konkretyzują ich tytuły: "Szkoła jako środowisko zachowań zdrowotnych młodzieży dużego miasta" (Paweł Sobierajski i Jacek Szczepkowski), "Aktywność pozalekcyjna i pozaszkolna a włączenie społeczne dzieci i młodzieży" (Jan A. Malinowski), "Oratoria we włączeniu trudnej młodzieży do społeczeństwa" (ks. Czesław Kustra). Na ostatnią, trzecią część, składają się teksty ukazujące wybrane socjalne i edukacyjne wymiary działań z obszaru włączenia społecznego. Zamieszczono tu opracowania odnoszące się do możliwości wzmacniania aspiracji edukacyjnych dzieci pochodzących z rodzin objętych pomocą społeczną i pracą socjalną (Józefa Grodecka), edukacji i koordynacji w tworzeniu wolontariatu sąsiedzkiego i parafialnego w społeczności lokalnej (Anna Janowicz), edukowania osób dorosłych i starszych do wolontariatu na rzecz chorych u kresu życia (ks. Piotr Krakowiak), reintegracji społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych (Arkadiusz Żukiewicz). Całość dopełnia studium Ewy Przybylskiej spełniające rolę swoistego zakończenia książki, wywołującego refleksję nad koniecznością uczenia się przez całe życie.
25.00 29.40 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Tomasz Biernat, Jan A. Malinowski, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska (red.)
Rodzina w pracy socjalnej - aktualne wyzwania i rozwiązania

seria: "Problemy Pracy Socjalnej"
stron: 338
format: B5
ISBN: 978-83-63955-34-2

spis treściPraca zbiorowa "Rodzina w pracy socjalnej - aktualne wyzwania i rozwiązania" pod redakcją Tomasza Biernata, Jana A. Malinowskiego i Katarzyny M. Wasilewskiej-Ostrowskiej składa się z czterech części. Każda z nich poświęcona jest aktualnym pytaniom, na które Autorzy zawartych w książce tekstów udzielają interesujących poznawczo i praktycznie odpowiedzi. I tak w części pierwszej pt. Rodzina w pracy socjalnej - aktualne dylematy aksjologiczne i teoretyczne zamieszczono artykuły, które dotyczą ważnych aspektów pracy socjalnej z rodziną. Część druga książki ukazuje aktualne wyzwania praktyczne i rozwiązania pracy socjalnej z rodziną. Zamieszczone w niej artykuły koncentrują się wokół pytania, jak pracować z rodziną? Tradycyjnym obszarem pracy socjalnej są rodziny zastępcze. Dla każdego dziecka rodzina jest najważniejszym środowiskiem wychowania i socjalizacji, miejscem, gdzie zaspokajane są potrzeby, zarówno materialne, jak i duchowe jej członków. Czasem jednak, z różnych powodów rodzina nie jest w stanie należycie wypełniać swych funkcji. Wówczas pomocne staje się wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej, którym poświęcono część trzecią książki. Ostatnia część książki zatytułowana Konteksty empiryczne pracy socjalnej z rodziną zawiera pięć rozdziałów. Znaczenie podjętej w książce zagadnień podkreślają jej recenzenci, którzy w swoich opiniach m.in. stwierdzają: - "Jak pokazują dobitnie poszczególne teksty recenzowanego zbioru, podejmując temat rodziny w pracy socjalnej, mamy możliwość dotknięcia właściwie wszystkich aspektów pracy socjalnej. (.) Mimo że teksty składające się na pracę zbiorową są dosyć zróżnicowane co do ich 'głębi' teoretycznej, obudowania w najnowszą literaturę przedmiotu, sposobu narracji, itd., wszystkie one spełniają niezbędne kryteria do ich publikacji" [Prof. dr hab. Krzysztof Piątek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu]; - "Recenzowana książka jest (.) udaną próbą połączenia teorii z rozwiązaniami praktycznymi, których poszukują pracownicy socjalni. Namysł teoretyczny i analizy podejmowanych, czy proponowanych działań w obszarze pracy socjalnej z rodziną, dla rodziny i w rodzinie, znajdujące się w prezentowanej publikacji dostarczają interesującego materiału dla debat akademickich oraz zajęć praktycznych ze studentami kierunku praca socjalna. (.) Zawartość merytoryczna przedstawionej do recenzji książki rodzi refleksję dotyczącą różnorodności podejścia do problematyki rodziny, która w naukach społecznych, a zwłaszcza w pedagogice, ma swoje znaczące miejsce. Wydawać by się mogło, że o rodzinie już wszystko zostało napisane, tymczasem oceniana publikacja wskazuje nowe możliwości odkrywania środowiska rodzinnego i jego wspomagania" [Dr hab. Halina Guzy-Steinke, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy].
34.00 36.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Tomasz Biernat, Jarosław Przeperski (red.)
Zintegrowane wsparcie rodziny w środowisku lokalnym: centrum dla rodzin

seria: "Problemy Pracy Socjalnej"
stron: 150
format: B5
ISBN: 978-83-63955-33-5

spis treściKsiążka Tomasza Biernata i Jarosława Przeperskiego pt. "Zintegrowane wsparcie rodziny w środowisku lokalnym: centrum dla rodzin", jak akcentuje się to we Wstępie, "ma na celu wzbudzać refleksję nad poszukiwaniem pozasystemowych rozwiązań w zakresie efektywnego wsparcia rodziny" stając się inspiracją dla wszystkich osób i instytucji troszczących się o rodzinę pojmowaną jako dobro społeczne. Dostrzega to w recenzji wydawniczej ks. dr hab. Piotr Krakowiak, który pisze: "Poprzez krytyczną analizę rzeczywistości książka ukazuje potrzebę i możliwości wsparcia rodziny w środowisku lokalnym. Realistycznie przedstawiona współczesna polska rodzina jest żywym elementem, której rozwój i trwanie zależą od zakorzenienia w społecznej glebie oraz warunków do jej funkcjonowania. (.) Doświadczenie i praktyczna wiedza na temat realiów wspierania rodziny, a także prezentacja projektu sprawiają, że książka jest cennym narzędziem dla badaczy problematyki, studentów dyscyplin pomocowych, ale także przedstawicieli profesji realizujących na co dzień pomoc rodzinom w środowisku lokalnym". Z kolei prof. dr hab. Andrzej Olubiński do zasadniczych zalet książki zalicza to, że "propozycja Projektu Centrum dla Rodzin wydaje się nowatorską alternatywą pomocy rodzinie w środowisku lokalnym, w kontekście nikłej wydolności funkcjonującego obecnie w naszym kraju w tym zakresie sytemu". Ponadto w opinii recenzenta, "zwrócenie uwagi oraz wyeksponowanie roli tzw. zdrowej rodziny jako najważniejszego komponentu środowiska, dzięki któremu możliwy jest autentyczny rozwój społeczny, kulturalny oraz ekonomiczny, zarówno w makro, jak i mikroskali. Autorzy sformułowali w tym zakresie szereg niby oczywistych, jakkolwiek ciągle aktualnych tez i twierdzeń - jakby nieco zapomnianych w najnowszej literaturze oraz badaniach nad funkcjonowaniem rodziny - mówiących m.in. o tym, iż konieczność systemowego oraz wielokierunkowego wspierania rodziny leży w interesie całego społeczeństwa. Jedno z tych twierdzeń odnosi się np. do spostrzeżenia, iż pomimo istnienia oraz działalności wielu instytucji oraz organizacji ukierunkowanych na pomoc rodzinie, w istocie od szeregu lat polska rodzina jest w coraz gorszej kondycji, coraz bardziej słabnie, coraz bardziej jest ona niewydolna lub wręcz dysfunkcyjna. Gdzie leży przyczyna tego stanu rzeczy ? - pytają Autorzy próbując krytycznie poszukać źródeł tego stanu rzeczy".
25.00 27.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Anna Blek (red.)
Przedszkole przyjazne dzieciom (scenariusze zajęć przedszkolnych)


stron: 153
format: B5
ISBN: 83-915476-0-4

spis treściKsiążka składa się z trzech części: 1. Scenariusze zajęć z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu, 2. Tematyka różna, 3. Razem z rodzicami. Łącznie publikacja zawiera 28 scenariuszy do wykorzystania z grupami dzieci w wieku od 4 do 6 lat.
cena: 16.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Ewa Borowiec
Poznawczy aspekt procesu kształcenia ukierunkowany na zrównoważony rozwój


rok wydania: 2021 (grudzień)
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-66951-32-7

spis treściKsiążka Ewy Borowiec zatytułowana "Poznawczy aspekt procesu kształcenia ukierunkowany na zrównoważony rozwój" wpisująca się w obszar dydaktyki ogólnej zawiera propozycję poszerzenia pola poznawczego tej dyscypliny pedagogiki. Wychodzi ona z założenia, że współczesne przemiany procesu kształcenia wynikają z różnicowania jego przebiegu oraz potrzeby ukierunkowania zarówno dydaktyki ogólnej, jak i dydaktyk szczegółowych na wartości zrównoważonego rozwoju. Jak zauważa w recenzji wydawniczej prof. dr hab. Stanisław Palka, "Autorka trafnie rozważa aspekty zrównoważonego rozwoju: ekonomiczne, ekologiczne i społeczne, podkreśla związane z nimi wartości przyrodnicze i społeczne wskazując na potrzebę dbałości o dobro obecnych i przyszłych pokoleń, potrzebę godnego życia w środowisku społecznym, przyrodniczym i technicznym". Wątek ten pojawia się również w recenzji dr hab. Anny Karpińskiej, która wskazuje na to, że w publikacji został podjęty "bardzo ważny i wciąż aktualny problem dotyczący realizacji w praktyce koncepcji zróżnicowanego rozwoju". Kontynuując, Autorka recenzji zauważa, że książka Ewy Borowiec wnosi istotny wkład w dyskusję w zakresie koncepcji metodologicznej badań nad kształceniem do zrównoważonego rozwoju, co wymaga szczególnego odnotowania, gdyż zagadnienie to, w warunkach polskich, dotychczas względnie rzadko jest podejmowane, a tym samym podjęta próba posiada duże znaczenie.
Zwracając uwagę na to, że jednym z głównych celów publikacji jest przedstawienie poznawczego aspektu procesu kształcenia, należy odnotować, że ujęto go w postaci relacji poznawczej zachodzącej między uczniem a przedmiotem jego poznania, akcentując zarazem rolę nauczyciela w jej tworzeniu. W procesie kształcenia w tej relacji następuje łączenie naturalnych/biologicznych cech poznawania ludzi z jej kulturowymi wzorcami nabywania umiejętności poznawczych, budowania wiedzy. Kolejnym celem publikacji jest przedstawienie funkcji relacji poznawczej w strukturze procesu kształcenia oraz stabilizacji jego przebiegu. Wprowadzenie zmiennej - relacji poznawczej do teorii procesu kształcenia może dynamizować jej rozwój. Jej praktyczne funkcjonowanie przedstawiono na przykładzie projektu koncepcji kształcenia w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.
26.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Mariusz Brodnicki, Elżbieta Gorloff, Andrzej Kołakowski (red.)
Wychowanie-opieka-kształcenie. Z badań nad wybranymi problemami edukacji w XX i XXI wieku


stron: 250
format: B5
ISBN: 978-83-89163-73-8

spis treściPraca zbiorowa pt. Wychowanie, opieka, kształcenie. Z badań nad wybranymi problemami edukacji w XX i XXI wieku, pod redakcją M. Brodnickiego, E. Gorloff i A. Kołakowskiego obejmuje trzy części tworzące integralną całość. Pierwsza z nich została zatytułowana "Systemowe uwarunkowania rozwoju edukacji" i obejmuje wnikliwe studium autorstwa R. Grzybowskiego (Systemowe uwarunkowania rozwoju oświaty i wychowania w Polsce w latach 1945-1956), A. Kołakowskiego (Momenty przełomowe w polityce opiekuńczej PRL) oraz T. Maliszewskiego (Z ludźmi - ku ludziom. Tradycje XX wieku versus przyszłość edukacji dorosłych). Część druga pt. "Regionalne i lokalne konteksty wychowania, opieki i kształcenia" przybliża czytelnikowi wybrane wątki odnoszące się do najnowszej historii, jak i aktualnych działań edukacyjnych i opiekuńczych z terenu Pomorza Gdańskiego i Pomorza Środkowego. Autorami artykułów zamieszczonych w tej części są: D. Apanel, L. Burzyńska-Wentland, E. Gorloff, A. Paszkowska, G. Barczewski, T. Ryta , J. Żerko. Część trzecia zatytułowana "Wybrane aspekty kształcenia w szkole wyższej" przybliża - co podkreślają redaktorzy książki - zagadnienia dotyczące roli studenta i znaczenia diagnozy w procesie kształcenia akademickiego, jak też istotne dla tego obszaru tematycznego rozważania o tożsamości historii i historii wychowania jako dziedziny wiedzy oraz metod aktywizujących proces kształcenia studentów. Omówiono tu ponadto znaczenie ikonografii dla procesu dydaktycznego oraz zwrócono uwagę na filozoficzne konteksty edukacji. Autorzy opracowań zamieszczonych w tej części to: D. Apanel, M. Boczoń, M. Groenwald, K. Jaroń, J. Król-Mazurkiewicz i L. Preuss-Kuchta, M. Nawrot-Borowska, A. Niewęgłowska i M. Wiśniewska, I. Stelmasiak. Ze Wstępu dowiadujemy się, że zamierzeniem redaktorów było podkreślenie wielokierunkowości badań pedagogicznych, co wpłynęło na to, że o zabranie głosu w debacie o wybranych problemach edukacji XX i XXI wieku zwrócono się do autorów prezentujących różne zainteresowania badawcze. Dodać należy, że przyniosło to ze wszech miar korzystny efekt, co znalazło odzwierciedlenie w recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Krzysztofa Jakubiaka, w której czytamy: "Jestem przekonany, że opiniowany tom, po jego wydaniu drukiem będzie z pożytkiem wykorzystywany zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i studentów nie tylko specjalności pedagogicznych. Redaktorom szczerze gratuluję… Warto też nadmienić, że druk książki został finansowo wsparty przez Uniwersytet Gdański, którego pracownicy stanowią większość zespołu autorskiego.
25.00 31.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Maria Bulera, Krystyna Żuchelkowska
Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców


stron: 135
format: A5
ISBN: 83-89163-20-9

spis treściZa najlepszą rekomendacje książki mogą posłużyć słowa jej prof. dra hab. Jana Jakóbowskiego, który w recenzji wydawniczej napisał: "Książka ta (...) będzie dobrze służyła nauczycielom przedszkola i kandydatom do tego zawodu w podejmowaniu razem z rodzicami działań dla dobra dziecka. Z uwagi na to, że napisana jest przystępnym językiem i zawiera wiele interesujących przykładów praktycznych, może być wykorzystana również przez rodziców. Jej lektura pomoże rodzicom nawiązać kontakt z nauczycielem nie tylko w przedszkolu, ale i w późniejszych latach szkolnej edukacji ich dziecka...".
18.00 23.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Joanna Bulska
Budowanie kompetencji zdrowotnych ludzi w środowisku ich życia


stron: 165
format: B5
ISBN: 978-83-89163-50-9

spis treściSpołeczne znaczenie edukacji zdrowotnej i potrzeba jej upowszechnienia dostarczyły Autorce inspiracji do napisania książki skierowanej zarówno do pedagogów, nauczycieli i wychowawców, jak również i do pracowników medycznych, którzy z racji swojego przygotowania zawodowego pełnią w edukacji zdrowotnej rolę nauczycieli edukacji zdrowotnej lub promotorów (edukatorów) zdrowia. Najlepszą rekomendację tej książki wydają się być słowa zamieszczone w recenzji wydawniczej sporządzonej przez Profesor Teresy Sochy, według której pozycja ta może być skuteczną pomocą w budowaniu kompetencji zdrowotnych ludzi zajmujących się problemami edukacji zdrowotnej. Ponadto Recenzentka podkreśla, że właśnie takie opracowanie znajdzie zapotrzebowanie wśród grup społecznych, do których propozycje i wskazówki metodyczne zawarte w treści pracy są kierowane. Książka składa się z pięciu rozdziałów.
Rozdział pierwszy - Zdrowie i jego społeczno-środowiskowe uwarunkowania - stanowi wprowadzenie do poruszanej problematyki. Oprócz analizy pojęcia zdrowia syntezie zostały poddane wybrane czynniki kształtujące jego skuteczność, tj. styl życia, umiejętności życiowe, wsparcie społeczne i działania profilaktyczne. Rozdział kończy krótka prezentacja procesu edukacji zdrowotnej.
W rozdziale drugim - Znaczenie wybranych środowisk w budowaniu zdrowia człowieka - zostały zaprezentowane dwa środowiska (rodzina i szkoła), w których formułowanie kompetencji zdrowotnych odgrywa szczególną rolę. Dokonano w nim analizy komponentów środowiska rodziny pod kątem budowania zdrowia, a także zaprezentowano założenia wszechstronnej edukacji zdrowotnej w szkole oraz polskie i zagraniczne programy edukacyjne stawiające za cel kształtowania prawidłowych postaw wobec zdrowia.
Rozdział trzeci - Rola i kompetencje osób realizujących edukację zdrowotną - poświęcony jest prezentacji sylwetki nauczyciela edukacji zdrowotnej, zarówno pracownika medycznego, jak i pedagoga, nauczyciela, wychowawcy. Nakreślony idealny model nauczyciela zdrowia, miejscami może wydawać się Czytelnikowi nieosiągalny, ale jakże potrzebne jest jego urzeczywistnienie w praktyce edukacyjnej XXI wieku.
Rozdział czwarty - Uczenie się - nauczanie w edukacji zdrowotnej - zawiera przegląd wybranych metod aktywizujących i kilka przykładowych propozycji zajęć z wykorzystaniem prezentowanych metod.
W ostatnim, piątym rozdziale - Edukacja zdrowotna w profilaktyce wybranych zagrożeń zdrowia - zostały ukazane wybrane zagrożenia zdrowia człowieka ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Ponieważ przedstawienie w prezentowanej książce wszystkich niebezpieczeństw jakie spotykamy we współczesnym świecie było niemożliwe, dokonano wyboru koncentrując się na zagadnieniach związanych z urazami będącymi efektem wypadków, epidemią HIV/AIDS oraz zapobieganiem wad wrodzonych cewy nerwowej. Kończąc tę krótką prezentację warto sięgnąć do recenzji prof. dr hab. Ewy Syrek, w której m.in. czytamy: Treści zawarte w prezentowanej książce pozwolą osobom prowadzącym edukację zdrowotną poszerzyć swój zakres wiedzy o te elementy, które stanowią o dobrym przygotowaniu kompetencyjnym dla realizacji edukacji zdrowotnej. (…) Czytelnik, potencjalny edukator zdrowia, znajdzie tutaj przegląd wybranych metod aktywizujących oraz przykładowe propozycje zajęć - scenariusze w trzech blokach tematycznych: bezpieczeństwo w życiu codziennym, życie bez nałogu, promocja zdrowia.
20.00 25.50 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Joanna Bulska
Środowisko rodzinne w trosce o zdrowie dziecka


stron: 178
format: B5
ISBN: 978-83-89163-88-2

spis treściKsiążka Joanny Bulskiej - co podkreśla autorka - skierowana jest nie tylko do rodziców, studentów pedagogiki i pedagogów pracujących z dziećmi, ale do wszystkich tych osób, dla których pozytywne samopoczucie dziecka jest ważne. Zawiera ona nie tylko teoretyczne, ale również praktyczne wskazówki, które mogą stać się pomocne w rozwiązywaniu licznych problemów natury pedagogicznej i psychospołecznej, z którymi muszą się zmierzyć rodzice, wychowawcy oraz nauczyciele. Tworzenie dzieciom zdrowego startu w życie jest najwyższym priorytetem dla każdego społeczeństwa. Nie od dziś bowiem wiadomo, że wczesne inwestowanie w zdrowie przynosi pożądane efekty. Dobre samopoczucie dziecka, a w konsekwencji jego zdrowie łączy się ściśle z jego rozwojem psychospołecznym w środowisku życia. Warto też odwołać się do recenzji wydawniczej, w której prof. dr hab. Grażyna Gunia stwierdza, że ".omawiane przez Autorkę zagadnienia wpisują się w nurt de-medykalizacji problemów zdrowotnych, gdyż zdrowie w drugiej połowie XX wieku stało się przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych, w tym nauk psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych. Powoduje to rozbieżności i niezrozumienie wielopoziomowych problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży. Dlatego zasadna jest publikacja w formie teoretycznego i praktycznego podręcznika pod tytułem "Środowisko rodzinne w trosce o zdrowie dziecka". (.) Książka ta powinna zostać opublikowana, gdyż zawiera teoretyczne i praktyczne wskazówki dla rodziców, pedagogów oraz studentów kierunków pedagogicznych na temat tworzenia dzieciom zdrowego startu w życie".
22.00 28.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Przemysław Chmielecki
(Nie)zależność uniwersytetu. Spory i dyskusje o kształt dydaktyki i nauki akademickiej w Polsce


rok wydania: 2021
stron: 360
format: B5
ISBN: 978-83-63951-03-7

spis treściTreść obszernej książki "(Nie)zależność uniwersytetu. Spory i dyskusje o kształt dydaktyki i nauki akademickiej w Polsce", jak to podkreśla jej Autor Przemysław Chmielecki, skupia się "na rozpoznaniu istoty i kontekstów oraz opisaniu aktualnej sytuacji polskiego szkolnictwa wyższego wraz z jego problemami oraz uwikłaniem w sieć potencjalnych zależności wewnętrznych i zewnętrznych. Przedmiotem badań są więc wymiary zależności i niezależności współczesnego polskiego uniwersytetu ujmowanego holistycznie na tle innych instytucji szkolnictwa wyższego, a także ich znaczenie dla teleologii działalności uniwersyteckiej". Jako wymowną rekomendację prezentowanej tu książki, Czytelnikowi zainteresowanemu najnowszą historią i współczesnością polskiego szkolnictwa akademickiego ukazaną w wymiarze interdyscyplinarnym i na tle wybranych europejskich modeli szkolnictwa, warto przywołać fragmenty recenzji wydawniczych. I tak, prof. dr hab. Józef Górniewicz m.in. akcentuje to, iż ".praca zawiera podstawowe idee obecne w dyskusji nad systemem szkolnictwa wyższego i rolą współczesnych uniwersytetów w życiu publicznym. Autor ujawnia głęboką erudycję w tym zakresie. Przestudiował wnikliwie wiele tekstów naukowych, dokumentów z zakresu legislatury, wspomnień i wypowiedzi wybitnych uczonych i znawców tej problematyki". Z kolei prof. dr hab. Zdzisław Wołk, podkreślając że uniwersytet będący wiodącą instytucją szkolnictwa wyższego w Polsce, podlegającego od wielu lat rozmaitym zmianom, jest w swojej działalności "uwarunkowany wieloma czynnikami zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Autor wyraźnie to akcentuje i prezentuje w swojej monografii. Przeprowadzone przez Niego wnikliwe analizy ukazujące uwikłanie uniwersytetu w szereg zależności umożliwiły ustosunkowanie się do postawionej hipotezy. Autor wykazał, że współcześnie pełna autonomia uniwersytetu jest niemożliwa". Warto również odnotować, że Przemysław Chmielecki nie unika w swojej książce podjęcia trudnych kwestii, takich chociażby jak: biurokratyzacja nauki i szkolnictwa wyższego, "skostnienie" akademickie, wypaczenie relacji "mistrz - uczeń", zgoda na bylejakość, ocena parametryczna uczonych i placówek naukowych.
39.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Bożena Chrostowska, Ewa Kantowicz, Cezary Kurkowski (red.)
Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku


stron: 322
format: B5
ISBN: 978-83-89163-70-7

spis treściKsiążka Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży zamyka swoisty tryptyk dedykowany Profesorowi Stanisławowi Kawuli w 70. rocznicę Jego urodzin. Podjęte zostały w nim aktualne kwestie nurtujące tak teorię, jak i praktykę pedagogiki społecznej. Dwie pozostałe książki w tym cyklu, które ukazały się już drukiem to: Szkoły polskiej pedagogiki społecznej wobec nowych wyzwań oraz Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny. Łączy je wspólny podtytuł: "Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku". Strukturę prezentowanej tu pracy tworzą cztery części. Pierwsza z nich zatytułowana "Młodzież w obliczu wyzwań współczesności" przynosi szerokie spojrzenie na aktywność podejmowaną przez młodzież oraz na uwarunkowania postaw moralnych oraz poglądów młodzieży. Część druga grupuje teksty skupione wokół hasła przewodniego "Szanse i perspektywy pracy z młodzieżą". Kolejna część podejmuje niezwykle istotne kwestie społeczno-pedagogiczne wiążące się z kryzysami i zagrożeniami jakich doświadcza polska młodzież. Ostatnia, czwarta część skupia się na ukazaniu różnorodności działań podejmowanych w pracy opiekuńczo-wychowawczej i socjalnej na rzecz młodzieży oraz z udziałem młodzieży. Wartość tej części pracy jest tym większa, że zamieszczone w niej opracowania dowodzą skuteczności wspomnianych działań, zachęcając do czerpania z zaprezentowanych "dobrych praktyk". Należy odnotować, że książka odznacza się - co podkreśla w recenzji wydawniczej prof. dr hab. Elżbieta Łuczak - wysokim poziomem naukowym zawartych w niej publikacji, które ukazują, "że współczesna młodzież - wbrew obiegowym opiniom - potrafi angażować się w wiele cennych inicjatyw, że może być twórcza i kreatywna, a przez to bardziej wartościowa. Jestem przekonana - pisze Recenzentka - że lektura tej książki będzie stanowiła poważny wkład w ogólnopolską dyskusję nt. problemów młodzieży oraz że przyczyni się do rozwoju i poszerzenia pól badawczych pedagogiki społecznej".
28.00 32.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Dorota Ciechanowska (red.)
Studiowanie dla społeczeństwa wiedzy


stron: 236
format: B5
ISBN: 978-83-89163-64-6

spis treściLektura pracy zbiorowej pt. "Studiowanie dla społeczeństwa wiedzy" pod redakcją Doroty Ciechanowskiej wprowadza czytelnika w obszar ważnych społecznie kwestii łączących się z kształceniem na poziomie wyższym. Zgromadzone w niej teksty dobrze oddają dylematy współczesnego szkolnictwa wyższego, które nie bez problemów realizuje wyzwania jakie stawia przed nim "społeczeństwo wiedzy". Zamieszczone w książce wnikliwe studia zostały ujęte w dwie części: "Studiowanie w zamęcie współczesności" oraz "Wartości w edukacji akademickiej". W tym miejscu warto przywołać fragment recenzji wydawniczej autorstwa Prof. dra hab. Eugeniusza Piotrowskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: "To nauka ukazuje, jak można stawać się obywatelem nowego świata bez zatracania swoich własnych korzeni, związanych z życiem własnego narodu i społeczności lokalnej. Jak przezwyciężać dysonans między tradycją a nowoczesnością, jak budować własną autonomię w ścisłym związku z innymi ludźmi, jak przezwyciężać napięcia między działaniami perspektywicznymi a doraźnymi, wreszcie, jak pogodzić opinię publiczną, która zbyt często domaga się rozwiązań natychmiastowych, podczas gdy wiele ważnych problemów wymaga przemyślanych działań strategicznych. Wyzwaniom tym może sprostać jednostka dobrze wykształcona, przygotowana do podejmowania i rozwiązywania pojawiających się problemów. Dobrze się zatem stało, że pod redakcją Doroty Ciechanowskiej ujrzała światło dzienne opiniowana do druku praca, której treść koncentruje się wokół dwóch ważnych kwestii, a mianowicie: studiowania w zamęcie współczesności i wartości w edukacji akademickiej". I dalej Prof. E. Piotrowski pisze: "Trzeba z uznaniem przyjąć inicjatywę D. Ciechanowskiej dotyczącą redakcji tej interesującej pracy, której szerokie pole treściowe obejmuje wiele ważnych problemów dla współczesnej edukacji akademickiej". Należy też zauważyć, że Redaktor książki pozyskała do autorskiej współpracy znaczących znawców problematyki edukacyjnej, spośród których wymienić należy m.in. prof. prof.: Janusza Morbitzera, Józefa Półturzyckiego, Jolantę Wilsz, Roberta B. Woźniaka.
22.00 30.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Ewa Kantowicz (red.)
Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku


stron: 374
format: B5
ISBN: 978-83-89163-71-4

spis treściKsiążka "Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny" - dedykowana prof. S. Kawuli - stanowi drugą część swoistego tryptyku podejmującego aktualne kwestie nurtujące tak teorię, jak i praktykę pedagogiki społecznej. Dwie pozostałe książki w tym cyklu, to: "Szkoły polskiej pedagogiki społecznej wobec nowych wyzwań" oraz "Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży". Wszystkie trzy łączy wspólny podtytuł: "Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku".
Strukturę prezentowanej tu pracy tworzą cztery części. Pierwsza z nich zatytułowana "Perspektywy badań nad rodziną" przybliża m.in. fenomenologiczno-hermeneutyczną koncepcję badań nad rodziną, jak również dotyczy wielowymiarowości macierzyństwa w realiach współczesności. B. Kromolicka podejmuje cenną próbę dookreślenia definicyjnego problematyki zjawiska małoletnich matek. Całości dopełnia artykuł E. Sierankiewicz-Miernik poświęcony zagadnieniom rodzin niepełnych czasowo. W tekście W. Danilewicz pojawia się natomiast nowa kategoria pojęciowa - transnarodowego rodzicielstwa jako alternatywnej formy "organizacji" rodziny. W części II monografii pt.: "Współczesna rodzina w procesie zmiany" przybliżona została problematyka przeobrażeń współczesnej rodziny, ukazująca kierunki przemian w życiu małżeńsko-rodzinnym oraz nowe obszary zadań socjalno-wychowawczych w pracy z rodziną. G. Orzechowska zwraca uwagę na zagadnienia związane z potrzebą wspierania rodziny w odniesieniu do seniorów, zaś M. Ciczkowska-Giedziun - rodzin doświadczających rozwodu. Obraz współczesnej rodziny w polskich serialach telewizyjnych przedstawiony przez K. Szatrawskiego stanowi następny wątek tego rozdziału, który kończy się rodzicielskimi strategiami edukacyjnymi w kontekście uczestnictwa chłopców w treningach piłki nożnej, rozpatrywanymi przez K. Hübscher. Na część III składają się artykuły ukazujące "Rodzinę i dziecko jako podmiot wsparcia społecznego". Autorzy zwracają uwagę na wielość zagrożeń tkwiących w środowisku rodzinnym oraz sugerują różnorodne działania wspierające rodzinę. B. Matyjas podejmuje zagadnienie osamotnienia dziecka w rodzinie dysfunkcjonalnej. A. Rozłucka i G. Szabelska omawiają temat krzywdzenia dzieci w środowisku rodzinnym i społecznej wrażliwości na tę krzywdę, zaś Cz. Lewicki - funkcjonowania dzieci i młodzieży w obliczu przewlekłej choroby. Odrębny blok artykułów dotyczy socjalizacji dziecka w rodzinach: biednej, wielodzietnej, z przemocą i alkoholowej. Ciekawym wątkiem jest także problematyka dziecka ulicy w społeczeństwie ponowoczesnym. Część IV dotyczy "Działań społeczno-pedagogicznych i instytucjonalnych form pomocy dziecku i rodzinie". Dyskusję otwiera artykuł M. Gawęckiej poświęcony nowym podejściom do interwencji socjalnej zorientowanej na rodzinę. Kolejny z nich przybliża funkcjonowanie domów dziecka w Polsce, po reformie systemu opieki. Jednym z sugerowanych tu przez J. Białą rozwiązań w pokonywaniu barier społecznych wychowanków jest wielopodmiotowy model relacji domu dziecka, szkoły i środowiska lokalnego. Inne instytucje pomocy rodzinie, na które zwrócili uwagę Autorzy, to między innymi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ale także szkoła w kontekście pomocy dzieciom czeczeńskim. Pozostałe artykuły ukazują różne wymiary funkcjonowania dziecka we współczesnym świecie. Całości zaś dopełnia tekst W. Łuczaka poświęcony prawnym możliwościom wspierania rodziny niewydolnej wychowawczo.
30.00 36.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Roberto Cipriani, Paweł Prüfer
Socjologia religii. Ujęcie systemowo-historyczne


rok wydania: 2021 (grudzień)
stron: 661
format: B5 (twarda oprawa)
ISBN: 978-83-66951-7

spis treści"Socjologia religii" to książka, która zapewne zainteresuje nie tylko socjologów, gdyż została w niej podjęta fundamentalna kwestia towarzysząca człowiekowi od zarania dziejów. Jest nią religia, będąca swoistym fenomenem. W tym kontekście rodzą się odwieczne pytania o to, z jakim fenomenem mamy do czynienia? Czy religia jest wpisana w naturę człowieka, czy może tkwi poza nim? Skąd się biorą motywy i z jakiego powodu pojawiają się potrzeby dla aktywności i ekspresji religijnej? Czy religia ma się dobrze, czy może jest zaćmiona i w postępującym kryzysie? Czy jest zjawiskiem na tyle ewidentnym, by wyprowadzić ją z niewidzialności i czystej transcendencji, a wprowadzić konkretnie i z całym jej bogactwem w praktykę życia jednostek i grup społecznych? W końcu, kogo interesuje religia? Czy tylko przedstawiciela homo religiosus, osobę praktykującą religijnie, która chce w swoim codziennym doświadczeniu wykraczać poza czysto empiryczne i racjonalne doświadczenie? A może i tego, kto przygląda się doświadczeniu religijnemu z pozycji obserwatora, badacza, socjologa? Na te i na wiele innych pytań próbują odpowiedzieć autorzy książki, wybitny badacz dziedziny Roberto Cipriani oraz polski socjolog Paweł Prüfer. Autorzy chcą "przemawiać" głosami i poglądami bardzo wielu przedstawicieli obszarów dotyczących tematyki religijnej, zwłaszcza socjologów religii. W tym obszernym opracowaniu, liczącym ponad 600 stron jest miejsce dla ujęcia bardzo uniwersalnego, szerokiego, wieloparadygmatycznego, a jednocześnie dla podejścia realizowanego w poszczególnych wąskich odsłonach, a więc także precyzyjnego i uściślonego. Takie spojrzenie, historyczno-systematyczne, trafia do rąk polskiego Czytelnika, który będzie mógł podążać długą i fascynującą drogą lektury po zawiłościach zjawiska religii i religijności, wpatrując się w dawne, jak i we współczesne postaci ekspresji i form religijnych. W szczególnym i zasadniczym horyzoncie poznawczym będzie to przygoda, podczas której może dojść do zrozumienia wagi i osobliwości tego szczególnego związku, jaki konstytuuje się pomiędzy religią i społeczeństwem. W tym miejscu warto przywołać chociaż po kilka zdań z recenzji wydawniczych wybitnych znawców podjętej w książce problematyki. I tak prof. dr hab. Janusz Mariański stwierdza: "Socjologia religii w Polsce wzbogaca się o nowe ważne opracowanie pt. Socjologia religii. Ujęcie systematyczno-historyczne, autorstwa dwóch socjologów, znanego w światowej socjologii religii włoskiego socjologa Roberto Ciprianiego i wybijającego się w polskiej socjologii religii młodszego pokolenia polskich socjologów Pawła Prüfera. Jest ono doskonałą syntezą myśli religijnosocjologicznej, ukazanej częściowo w kontekście antropologii kultury, historii religii, a nawet filozofii i teologii, o ile niektórzy badacze - oprócz socjologii religii - prezentowali te dyscypliny naukowe. Publikacja Roberto Ciprianiego i Pawła Prüfera przybliża nas wyraźnie do takiego momentu, w pełni adekwatnego przedstawienia systematyczno-historycznego rozwoju socjologii religii w kontekście europejskim i północnoamerykańskim. Socjologiczny dyskurs z ziemi włoskiej do polskiej, o swoistej i oryginalnej narracji, będzie cieszył się z pewnością ogromnym zainteresowaniem, i to nie tylko w środowiskach profesjonalnych socjologów religii." Z kolei prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz zwraca uwagę na to, że recenzowany przez niego ".podręcznik do socjologii religii w swej pierwotnej i głównej części zredagowany przez prof. Roberto Ciprianiego w formule wykładu systematyczno-historycznego jest też w pewnym sensie prezentacją dziejów socjologii światowej. Pierwsza, włoska edycja podręcznika pochodzi z roku 1997. W wydaniu przygotowanym dla Czytelnika polskiego prof. R. Cipriani przedstawia także dzieje własnego podręcznika i jego recepcji w światowym środowisku socjologicznym. To są znakomite rekomendacje jednoznacznie uzasadniające podjętą przez Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT we współpracy z Centrum Profilaktyki Społecznej inicjatywę."
72.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Marta Czechowska-Bieluga
Poczucie jakości życia studentów pracy socjalnej i kierunków ekonomicznych.
Analiza porównawcza


stron: 284
format: B5
ISBN: 978-83-63955-01-4

spis treściKsiążka Marty Czechowskiej-Bielugi zatytułowana "Poczucie jakości życia studentów pracy socjalnej i kierunków ekonomicznych. Analiza porównawcza" umiejętnie łączy studium teoretyczne poświęcone zagadnieniom jakości życia oraz empiryczne przynoszące analizę wyników badań przeprowadzonych wśród studentów kierunku praca socjalna. Empiryczny ogląd jakości życia zbiorowości kandydatów do zawodu pracownika socjalnego został wzbogacony analizą porównawczą, do której posłużyły badania przeprowadzone wśród studentów kierunków ekonomicznych, co pozwoliło Autorce dogłębnie przyjrzeć się jakości życia badanych studentów, a w rezultacie i wyodrębnić typy jakości życia oraz ukazać uwarunkowania społeczno-demograficzne. Nadmienić należy też, że w części teoretycznej M. Czechowska-Bieluga wyczerpująco naświetliła również takie zagadnienie jak motywacja do działania rozpatrując wybrane teorie i modele motywacji oraz motywację do nauki i udzielania pomocy drugiemu człowiekowi. Przybliżyła ponadto czytelnikowi stan wiedzy naukowej na temat aspiracji oraz planów edukacyjnych i zawodowych młodzieży akademickiej. To wszystko pozwaliło lepiej zinterpretować wyniki własnych, autorskich badań. W rezultacie prezentowana tu książka - jak zauważa jej recenzentka prof. dr hab. Anna Kotlarska-Michalska - "jest niewątpliwie rzetelnie przeprowadzonym dowodem empirycznym na istnienie zróżnicowania w postawach studentów pracy socjalnej i kierunków ekonomicznych, dowodem na istnienie innych orientacji w wyborach życiowych, innych wizji przyszłego życia zawodowego". Z kolei prof. dr hab. Ewa Kantowicz podkreślając w recenzji wydawniczej oryginalność badań i ich przydatność "w kształtowaniu wiedzy i postaw adeptów zawodu pracownika socjalnego, także w toku profesjonalnej edukacji oraz ukierunkowania osobistego rozwoju" wyraża przekonanie, że książka znajdzie szerokie grono odbiorców zarówno wśród teoretyków, jak i praktyków pracy socjalnej w Polsce, będąc ważnym uzupełnieniem dotychczasowych publikacji skoncentrowanych na edukacji i profesjonalizacji pracy socjalnej. Książka kierowana może być także do osób zainteresowanych problematyką jakości życia oraz przydatna w poszukiwaniu różnorodnych rozwiązań pozwalających podnieść poziom jakości życia wybranych grup osób dorosłych, również w aspekcie przyszłego funkcjonowania społeczno-zawodowego".
25.00 32.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Aleksander Czichos
Przemiany ustrojowe w Bośni i Hercegowinie 1995-2018. Geneza. Założenia. Perspektywy


rok wydania: 2022
stron: 187
format: B5
ISBN: 978-83-66951-36-5

spis treściOstatnia dekada ubiegłego wieku radykalnie zmienia mapę polityczną Półwyspu Bałkańskiego, czego wyrazem stał się rozpad wielonarodowej Jugosławii. Towarzyszyły temu krwawe konflikty, które przybrały postać wojny domowej. Objęła ona również teren dzisiejszej Bośni i Hercegowiny, gdzie odezwały się skrywane i tłumione po 1945 roku napięcia etniczne, religijne, językowe, tak charakterystyczne dla tegoż bałkańskiego regionu. Tę bratobójczą wojnę zakończyło dopiero narzucenie temu nowo powstałemu państwu, przez społeczność narodową, skomplikowanego systemu politycznego. Stąd też nieprzypadkowo Autor książki - Aleksander Czichos - próbuje w niej odpowiedzieć m.in. na następujące pytanie: Czy narzucony przez społeczność międzynarodową byt państwowy, jakim jest współczesna Bośnia i Hercegowina, jest rzeczywiście tworem sztucznym, nadal podzielonym etnicznie i dzielącym, a nie łączącym zamieszkujące go społeczności? Odpowiedzi na to i inne pytania Autor poszukuje analizując bogate materiały źródłowe, co pozwoliło ukazać także głębszą perspektywę historyczną zapoczątkowaną kształtowaniem się państwowości po zakończeniu I wojny światowej oraz okresem wojny partyzanckiej (1941-1945) i utrwalonej powstaniem - po zakończeniu II wojny światowej - federacyjnej Jugosławii. Przede wszystkim jednak Autor skupia się na wersyfikacji hipotezy zakładającej, że narzucony Bośni i Hercegowinie przez społeczność międzynarodową system polityczny pozostaje nieefektywny, kraj jest nadal głęboko podzielony etnicznie i religijnie, ze słabą władzą centralną i autonomicznymi jednostkami administracyjnymi, z wszechobecnym parytetem etnicznym, czego przyczyn należy upatrywać w historii dawnej i nowszej, zwłaszcza w błędnych decyzjach kolejnych władz, ale także w zbyt szybko opracowanym i wprowadzonym w życie obecnym systemie politycznym. Nadmienić należy, że prezentowana monografia powstała w efekcie współpracy edytorskiej Wydawnictwa Edukacyjnego "Akapit" z Wydawnictwem Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
szukaj w księgarniach


Katarzyna Ćwirynkało (red.)
Wychowanie w edukacji specjalnejosób z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji


stron: 228
format: B5
ISBN: 978-83-89163-83-7

spis treściPrezentowana książka "Wychowanie w edukacji specjalnej osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną", której redaktorem naukowym jest Katarzyna Ćwirynkało, stanowi kolejną już pozycję z cyklu "Heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji". Redaktor książki pozyskała - co warto tu podkreślić - teksty wybitnych w kraju znawców tytułowej problematyki, reprezentujących znaczące w pedagogice ośrodki badań z zakresu pedagogiki specjalnej. Wymienić tu należy chociażby profesorów: Krystynę Baranowicz, Czesława Kosakowskiego, Adama Mikruta, czy też doktorów: Urszulę Bartnikowską, Elżbietę M. Minczakiewicz, Leszka Plocha, Agnieszkę Żytę. Treści książki zostały ujęte w trzy części. Pierwsza z nich przynosi publikacje podejmujące zagadnienia ogólne łączące się z wychowaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Część druga koncentruje się na tematyce wychowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną w środowisku ich bytowania. Wśród analizowanych środowisk jest m.in. środowisko szkolne, rodzinne, internatu. Z kolei trudności wychowawcze w pracy z osobami z lekką niepełnosprawnością intelektualną stanowią przedmiot zainteresowania autorów tekstów zamieszczonych w ostatniej części. Jak zaznacza w recenzji wydawniczej prof. dr hab. Teresa Żółkowska "recenzowana książka dotyczy ważnego i, niestety, rzadko analizowanego zagadnienia pedagogiki specjalnej, tj. kwestii wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Niewiele publikacji poświęconych jest tej problematyce. (…) Codzienność praktyki edukacyjnej pokazuje jednak, że jest to problem ważny i wymagający wnikliwej analizy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. (…) Zamieszczone w książce opracowania przygotowane są w sposób interesujący i świadczący o bardzo dobrej znajomości problematyki. (…) Zgromadzony i opracowany w niej materiał powinien zainteresować zarówno teoretyków, jak i osoby, które bezpośrednio zajmują się edukacją niepełnosprawnych intelektualnie, tj. rodziców, nauczycieli, wychowawców, terapeutów oraz studentów i słuchaczy pedagogiki specjalnej".
25.00 31.50 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Katarzyna Ćwirynkało
Społeczne funkcjonowanie osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną (w kontekście ich autonomii i podmiotowości)


stron: 216
format: B5
ISBN: 978-83-89163-63-9

spis treściCelem pracy jest uzupełnienie istniejącej wiedzy na temat aktywności osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną oraz kształtowania się ich autonomii. Praca została podzielona na jedenaście rozdziałów. Rozdział pierwszy poświęcono zagadnieniu niepełnosprawności intelektualnej. Prześledzono różne definicje niepełnosprawności w ogóle oraz przedstawiono podejście Światowej Organizacji Zdrowia. Rozdział drugi traktuje o społecznym funkcjonowaniu osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Wyjaśniono w nim pojęcia: rozwój społeczny, funkcjonowanie społeczne, dojrzałość społeczna, a także scharakteryzowano osoby z lekką niepełnosprawnością intelektualną pod kątem ich funkcjonowania w zakresie umiejętności poznawczych, praktycznych oraz w relacjach z innymi. Zagadnienia dotyczące autonomii i podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną zawarto w rozdziałach: trzecim i czwartym. Przedstawiono ustalenia terminologiczne, klasyfikacje, przykłady ujmowania ww. pojęć w koncepcjach filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych i pedagogicznych. Zamieszczono informacje dotyczące warunków i wyznaczników rozwoju autonomii, wymiarów podmiotowości (subiektywnego i obiektywnego). W rozdziałach tych ukazany został też stan dotychczasowych badań na temat kształtowania autonomii u osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także realizacji zasady podmiotowości w wychowaniu młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. W rozdziale piątym omówiona została metodologia badań własnych, zaś w kolejnym scharakteryzowano organizację i teren badań oraz badaną populację. W rozdziale siódmym zaprezentowano wyniki badań dotyczące autonomii osób z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej w poszczególnych zakresach czynności życiowych w percepcji badanych uczniów, a częściowo również ich rodziców i nauczycieli. Oparto się przy tym częściowo na koncepcji Światowej Organizacji Zdrowia, która wyróżniła następujące zakresy autonomii: orientacja w otoczeniu, czynności życiowe, integracja społeczna, poruszanie się w przestrzeni, praca zawodowa i niezależność ekonomiczna. Podmiotowości uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną (rozumianej jako norma postępowania oraz poczucie sprawczości) w perspektywie badanej młodzieży, jej rodziców i nauczycieli, poświęcono rozdział ósmy. W rozdziale dziewiątym przedstawiono, jakie jest społeczne funkcjonowanie uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w zakresie umiejętności poznawczych (motywacja do nauki, umiejętności językowe, czytanie i pisanie, wyniki w nauce), społecznych/interpersonalnych i praktycznych. Skorzystano tu głównie z danych zebranych od rodziców badanych uczniów. Rozdział dziesiąty poświęcono analizie zależności pomiędzy poczuciem autonomii, podmiotowości i autorewalidacji uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną przez badane grupy (młodzież, rodzice, nauczyciele) a poziomem umiejętności społecznych młodzieży. Rozdział jedenasty to synteza pracy. Zawarte w nim zostało podsumowanie wyników badań oraz implikacje wynikające dla kształcenia osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną.
22.00 28.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Ingrid Emmerova (red.)
Nauki społeczne wobec kryzysu i nowych wyzwań. Teoria i praktyka


stron: 402
format: B5
ISBN: 978-83-63955-16-8

spis treściPraca zbiorowa "Nauki społeczne wobec kryzysu i nowych wyzwań. Teoria i praktyka" pod redakcją naukową Zdzisławy Dacko-Pikiewicz i Ingrid Emmerovej otwiera cykl książek, dla których przygotowania inspiracji dostarczyła XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Człowiek w obliczu wielkiej zmiany - wyzwania dla subdyscyplin współczesnej pedagogiki - SOCIALIA 2013", która po raz pierwszy odbyła się w Polsce, a jej głównym organizatorem była Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Rekomendowana tu publikacja - jak podkreślają to we "Wprowadzeniu" jej Redaktorki - "przedstawia szeroko zakrojony wachlarz obejmowanych problemów oraz próby ich przeanalizowania z różnych perspektyw teoretycznych, empirycznych i metod naukowych. To co łączy analizowane obszary, to globalne i lokalne oblicze współczesnych przemian z perspektywy, w jakiej znalazły się nauki społeczne. Publikacja zawiera nie tylko dogłębne analizy, ale również treści o charakterze refleksyjno-przeglądowym, które mają służyć rozwojowi teorii, przede wszystkim z zakresu pedagogiki społecznej". Książka składa się z dwóch obszernych części. W pierwszej, zatytułowanej "Współczesne dylematy edukacyjne w rozważaniach teoretycznych", dokonano m.in. analizy wymiaru społecznego, psychologicznego oraz pedagogicznego nauk społecznych. Przedstawione w niej teksty, autorstwa tak znanych wybitnych przedstawicieli nauk o edukacji jak: Andrzej Radziewicz-Winnicki, Jerzy Nikitorowicz, Erich Petlak, Zdzisław Wołk, dostarczają pogłębionej humanistycznie refleksji nad współczesnymi problemami edukacyjno-społecznymi. Część druga - "Diagnoza i praktyka edukacyjna z perspektywy pedagogiki społecznej" - przynosi analizę wybranych zagadnień praktyki edukacyjnej rozpatrywanej w szeroko pojętym procesie społeczno-kulturowym. Wartość poznawcza przeprowadzonych w tej części książki analiz jest tym większa, że autorzy poszczególnych opracowań na co dzień zajmują się nie tylko teorią społeczno-edukacyjno-aksjologiczną, ale i praktyką, co niewątpliwie pozwoliło wzbogacić ich warsztat naukowy i metodyczny.
37.00 40.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Michał Z. Dankowski
Kryzys konstytucyjny w Hiszpanii początku XXI w. Szkice prawnoustrojowe: geneza - rozwój - perspektywy

seria: "Monografie Kolegium Jagiellońskiego"
rok wydania: 2021
stron: 286
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-63955-95-3

spis treściKolejna pozycja z serii wydawniczej "Monografie Kolegium Jagiellońskiego" nosi tytuł: "Kryzys konstytucyjny w Hiszpanii początku XXI w. Szkice prawnoustrojowe: geneza - rozwój - perspektywy". Jej autorem jest Michał Zbigniew Dankowski. Tytułowe zagadnienie Autor rozpatruje w szerokiej perspektywie historycznej sięgając aż do epoki prekonstytucyjnej, a także dużo uwagi poświęca dziewiętnastowiecznym konstytucjom, burzliwym dziejom tego kraju w pierwszej połowie dwudziestego wieku, a także Konstytucji Królestwa Hiszpanii z 1978 roku i koncepcji państwa autonomii. Odnosząc się do ostatniego z wymienionych zagadnień należy podkreślić, że Autor swoją uwagę koncentruje głównie na separatyzmie katalońskim (w mniejszym stopniu podejmując kwestie nacjonalizmu baskijskiego), widzianym zarówno z perspektywy zapisów konstytucyjnych, jak i prawa międzynarodowego. Całość dopełnia studium poświęcone perspektywie reform ustroju Hiszpanii, a także bogata bibliografia obejmująca zarówno pozycje literatury, jak i wykaz wykorzystanych dokumentów i materiałów źródłowych (w dużym stopniu w języku hiszpańskim).
36.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Józefa Dąbek, Zbigniew Gąsior (red.)
Profilaktyka w medycynie. Monografia pokonferencyjna

seria: "Profilaktyka w Medycynie"
rok wydania: 2022
stron: 224
format: B5
ISBN: 978-83-66951-41-9

spis treściPrezentowana tu monografia pokonferencyjna zatytułowana "Profilaktyka w medycynie" zawiera materiały z cyklicznie organizowanej już od 18 lat konferencji odbywającej się pod takim właśnie tytułem. Zostały one zredagowane i przygotowane do druku przez prof. Józefę Dąbek i prof. Zbigniewa Gąsiora ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W monografii tej, wybitni przedstawiciele nauk medycznych i nauk o zdrowiu, jak i adepci tych dyscyplin nauki z kilku uniwersytetów, podejmują tematykę chorób najczęściej spotykanych w obecnych czasach, zwłaszcza tak zwanych chorób cywilizacyjnych. Redaktorzy naukowi tak charakteryzują zawartość publikacji: "Zebrane tematy w monografii podzielono tematycznie na rozdziały: profilaktyka w kardiologii, profilaktyka w gastroenterologii, profilaktyka zburzeń metabolicznych, wybrane aspekty zakażeń SARS-CoV-2, wybrane aspekty wieku rozwojowego. Ze względu na fakt, że choroby układu krążenia zajmują czołowe miejsca na liście przyczyn zgonów, niezwykle istotne znaczenie mają działania profilaktyczne skierowane na promocję zachowań prozdrowotnych i eliminację czynników ryzyka ich rozwoju. Publikacje dotyczące wspomnianych powyżej zagadnień umieszczono w pierwszym rozdziale. Kolejnym, niezwykle istotnym problemem zdrowotnym są choroby przewodu pokarmowego, a zwłaszcza nowotwory i choroby zapalne. Ze względu na stale zwiększającą się liczbę zakażeń wirusami hepatotropowymi, a także obserwowane pomijanie dedykowanych im szczepień ochronnych, omówiono zagadnienia związane z zapaleniami wywoływanymi tymi wirusami oraz powikłaniami mogącymi rozwijać się na ich podłożu. Szczególną uwagę poświęcono sprawom profilaktyki pierwotnej i wtórnej raka wątrobowokomórkowego oraz wczesnemu jego rozpoznawaniu. Z powodu uwarunkowań czasów, w których żyjemy i związanych z nimi ograniczeń wynikających z przymusu pozostawania w domu, w tym: zmniejszoną aktywnością fizyczną, siedzącym trybem życia, zwiększonym spożywaniem pokarmów oraz stresem i długim czasem przebywania w pozycjach nieergonomicznych (komputer, telewizja), a także ogólnym rozpowszechnieniem otyłości w społeczeństwie, rozdział czwarty poświęcono zagadnieniom związanym z zaburzeniami metabolicznymi. Zamieszczone w nim prace dotyczą obecności trzewnej tkanki tłuszczowej i jej udziału w rozwoju cukrzycy, a także chorób związanych z otyłością, a zwłaszcza zespołu metabolicznego. Kolejny rozdział poświęcono wysuwającym się na plan pierwszy czasom, w których żyjemy, problemom związanym z pandemią wirusa SARS-CoV-2 i jej powikłaniami. Prace zawarte w tym rozdziale obejmują wszelakie aspekty związane z epidemiologią, terapią i profilaktyką zakażeń, a także aspekty związane z opiniami i wiedzą mieszkańców miast województwa śląskiego na temat szczepień ochronnych przeciwko wspomnianemu wirusowi oraz negatywnym wpływom pandemii na życie codziennie wymienionych mieszkańców. Ostatni rozdział poświęcono wybranym zagadnieniom wieku rozwojowego. Omówiono w nim wyniki badań dotyczących wiedzy uczniów na temat nowych substancji psychoaktywnych ("dopalaczy") i niepożądanych skutków ich działania na organizm człowieka oraz zagadnienia związane z operacjami prenatalnymi korygującymi wady rozwojowe płodu". Uwzględniając podjętą w książce tematykę, warto ją rekomendować nie tylko naukowcom, ale i lekarzom - praktykom oraz pielęgniarkom (w tym szkolnym), a także pedagogom i wychowawcom.
46.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Józefa Dąbek, Zbigniew Gąsior (red.)
Człowiek i zdrowie

seria: "Profilaktyka w Medycynie"
rok wydania: 2023
stron: 269
format: B5
ISBN: 978-83-66951-48-8

spis treściPrezentujemy monografię pt. "Człowiek i zdrowie" - redakcja naukowa: Józefa Dąbek i Zbigniew Gąsior - w ramach nowej serii wydawniczej "PROFILAKTYKA W MEDYCYNIE". W ubiegłym roku mieliśmy zaszczyt rozpocząć współpracę z Katedrą i Kliniką Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, czego efektem była monografia obejmująca dorobek cyklicznej konferencji zatytułowanej "Profilaktyka w medycynie". Kontynuując tę współpracę, przygotowaliśmy do druku pokłosie kolejnej edycji wspomnianej konferencji. Wraz z redaktorami naukowymi obu monografii - prof. prof. Józefą Dąbek oraz Zbigniewem Gąsiorem podjęliśmy decyzję o zainicjowaniu wydawania serii wydawniczej "PROFILAKTYKA W MEDYCYNIE". Natomiast prezentowany tu tom otrzymał tytuł "Człowiek i zdrowie". Zaprezentowano w nim oryginalne wyniki badań naukowych przeprowadzanych przez kadrę naukowo-dydaktyczną oraz studentów i doktorantów, a także zapis wykładów programowych przygotowanych przez naukowców Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i innych polskich jednostek naukowych. Należy podkreślić, że monografia zawiera najnowsze doniesienia z zakresu nowych możliwości zapobiegania wybranym chorobom układu krążenia, różnych aspektów zachowań prozdrowotnych, profilaktyki i wczesnego rozpoznawania nowotworów, a także wybranych aspektów chorób zakaźnych obecnych czasów, zagadnień związanych z zaburzeniami metabolicznymi oraz profilaktyką pierwotną i wtórną w stomatologii. Tak szerokie spektrum podjętych w monografii tematów sprawia, że na pewno zainteresuje ona nie tylko przedstawicieli nauk medycznych i nauk o zdrowiu, ale i pedagogów i psychologów zajmujących się edukacją i profilaktyką zdrowia. Kończąc krótką prezentację monografii warto przywołać fragmenty recenzji wydawniczych. I tak w recenzji prof. dr hab. n. med. Elżbiety Krajewskiej-Kułak z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku czytamy: "W ostatnich latach także w Polsce można zaobserwować, niezależnie od wieku, pogorszenie się stanu zdrowia społeczeństwa. W związku z tym, w myśl przekonania Arthura Schopenhauera, że Dziewięć dziesiątych naszego szczęścia polega na zdrowiu, znaczenia nabiera szeroko rozumiana profilaktyka umożliwiająca uniknięcie choroby, zahamowanie jej rozwoju lub ograniczenie jej skutków. Znaczenia nabierają także badania naukowe zajmujące się tematyką działań profilaktycznych i edukacji zdrowotnej, prowadzone w zakresie tzw. chorób cywilizacyjnych, diagnostyki problemów zdrowotnych oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa zdrowotnego. Już bowiem Hipokrates twierdził, że Zdrowie wymaga stanu równowagi między wpływami środowiska, sposobem życia oraz różnymi elementami ludzkiej natury. Stąd edycja monografii jest cenna. Jestem przekonana, że z pewnością umożliwi ona Czytelnikom pogłębienie wiadomości z zakresu różnych aspektów zachowań prozdrowotnych i profilaktyki. Uzmysłowi także Czytelnikom, że ich zdrowie jest w ich rękach (.). Treści zawarte w monografii z powodzeniem mogą być wykorzystane w kształceniu przeddyplomowym i podyplomowym". Natomiast prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) m.in. stwierdza: "Wszystkie prace zamieszczone w monografii są niezwykle ciekawe i aktualne, oparte na najnowszych podglądach i zaleceniach w medycynie. Profilaktyka zarówno pierwotna, jak i wtórna stanowi bowiem jeden z najważniejszych działów ochrony zdrowia społeczeństwa. Właściwie stosowana i szeroko prowadzona zapobiega i istotnie zmniejsza zachorowalność na często groźne choroby, a tym samym powoduje znaczne oszczędności w budżecie państwa, obniża absencję w pracy i - co jest najważniejsze - dolegliwości oraz cierpienia obywateli. Dlatego też wszelkie działania w tym zakresie są podstawą dobrostanu fizycznego i psychicznego każdego społeczeństwa. Zgłoszone do monografii artykuły zostały opracowane przez znane na forum ogólnopolskim autorytety w swoich dziedzinach, a wiadomości w nich umieszczone są aktualne, najnowsze, zawarte w ostatnich standardach i wytycznych. Prace napisane są poprawnym stylistycznie naukowym językiem, ze starannie dobranymi przypisami i bibliografią. Poszczególne rozdziały mają charakter nowatorski, wszystkie posiadają dużą wartość poznawczą, a także praktyczną, stanowią samodzielny, oryginalny oraz wartościowy dorobek Autorów". /div>
48.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Kazimierz Denek
Ku dobrej edukacji


stron: 243
format: B5
ISBN: 83-89163-13-6

spis treściNa zawartość książki składa się jedenaście części, w których prof. Kazimierz Denek podejmuje najważniejsze kwestie współczesnej edukacji. Noszą one m.in. następujące tytuły: "Reforma systemu edukacji", "Wspieranie i doskonalenie reformy systemu edukacji", "W stronę dobrej szkoły", "Podmiotowość uczestników procesu kształcenia", "Wartości edukacji szkolnej", Teleologiczne aspekty edukacji szkolnej", "Metody dydaktyczne a aktywność i kreatywność uczniów", "Ewaluacja uczniowskich postępów w nauce". Składające się na nie rozdziały stanowią dobrze komponującą się całość, a ich lektura pozwala w kompleksowy i wielostronny sposób ogarnąć problematykę lokującą się w centrum zainteresowania nauk o edukacji. Książka adresowana jest do szerokiego grona czytelników - zarówno reprezentujących środowiska akademickie, jak też i praktyków (zwłaszcza dyrektorów szkół i nauczycieli). Szczególną kategorię odbiorców stanowić będą studenci ubiegający się o kwalifikacje pedagogiczne, jak i ci, którzy takowe kwalifikacje już nabyli, ale dbają o swój dalszy rozwój zawodowy.
20.00 29.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Kazimierz Denek
O nowy kształt edukacji

seria: Biblioteka miesięcznika "Wychowanie na co dzień"
stron: 259
format: A5
ISBN: 93-905248-3-X

spis treściNa zawartość książki składa się jedenaście obszernych rozpraw (łącznie 259 stron) podejmują-cych ważne, aktualne problemy polskiej edukacji w dobie transformacji ustrojowej. Prof. Kazimierz Denek - pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor szeregu publikacji z zakresu dydaktyki, pedeutologii, krajoznawstwa i turystyki w szkole - dużo uwagi po-święca reformie szkolnictwa oraz problemom edukacji nauczycieli wobec wyzwań XXI wieku. Jak pisze jeden z recenzentów prof. dr hab. J. Skrzypczak: To niezmiernie ważna i cenna praca zarów-no dla decydentów reformy oświatowej, jak i, a może przede wszystkim, dla jej głównych realiza-torów - nauczycieli różnych przedmiotów i szczebli kształcenia...
szukaj w księgarniach


Barbara Dobrowolska
Nauczyciel wobec postaw twórczych uczniów. Pedagogiczne uwarunkowania kompetencji zawodowych


stron: 196
format: B5
ISBN: 978-83-89163-55-4

spis treściNa strukturę książki składa się osiem rozdziałów koncentrujących się m.in. na następujących zagadnieniach: współczesne koncepcje twórczości w psychologii i pedagogice, postawy twórcze - ich różne płaszczyzny i predykatory, kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, rozpoznawanie i wspieranie postaw twórczych uczniów w praktyce edukacyjnej, rozpoznawanie i wspieranie postaw twórczych a możliwości kreatogenne szkoły. Jak podkreśla w recenzji wydawniczej prof. dr hab. Anna Karpińska "Wartością recenzowanej książki jest wnikliwa analiza wybranej kategorii czynników warunkujących kompetencje zawodowe współczesnego nauczyciela w bardzo istotnym obszarze jego działań edukacyjnych. (...) praca stanowi nie tylko interesujący szkic pedentologiczny, ale zawiera także szereg cennych wskazówek dla dydaktyki twórczości oraz inspiruje do wypracowania koncepcji oraz strategii kształcenia nauczycieli do twórczości edukacji".
20.00 26.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Alina Dworak
Jakość życia dziecka z alergią. Uwarunkowania środowiska rodzinnego


stron: 160
format: B5
ISBN: 978-83-89163-76-9

spis treściKsiążka Alicji Dworak pt. "Jakość życia dziecka z alergią. Uwarunkowania środowiska rodzinnego" jest - jak to podkreśla w recenzji wydawniczej prof. dr hab. Józefa Brągiel "...dojrzałym studium empirycznym podejmującym problematykę jakości życia dziecka z alergią ze szczególnym zwróceniem uwagi na środowisko rodzinne, które w znaczącym stopniu determinuje tę jakość życia u dzieci. (...)". I jak dalej możemy przeczytać w recenzji pracy "...jej adresatem powinny być w pierwszym rzędzie rodziny, które mają dzieci z alergią. Książka powinna dotrzeć również do nauczycieli mających w swych klasach dzieci alergiczne, jak również do szerokiego grona pielęgniarek podejmujących opiekę nad tą grupą dzieci. Sądzę, że będzie ona przydatna również dla studentów pedagogiki opiekuńczej, jak i studentów nauk o rodzinie, którzy z dzieckiem alergicznym oraz z rodziną mającą takie dziecko będą podejmować pracę". Z kolei ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski w swojej recenzji wskazuje, że "...prawdziwą kopalnię wiedzy pedagogicznej stanowią rozdziały, w których Autorka omawia (...) niezwykle interesujący materiał badawczy, pozwalający szerzej spojrzeć na rodzinę, która staje się wyznacznikiem jakości życia dziecka z alergią. W dobie mody na różnego rodzaju poradniki, słowniki i encyklopedie, recenzowana książka jawi się jako kompetentny przewodnik po wychowaniu chorego dziecka. Nie są to wykoncypowane przy biurku teorie, lecz oparte o doświadczenie badanych rodzin sposoby realizowania potrzeb dziecka z alergią". Cytowane opinie upoważniają do rekomendowania tej książki jako dojrzałej publikacji ukazującej tytułowy problem w perspektywie pedagogicznej, co stanowi niezwykle oryginalne i pionierskie ujęcie w literaturze przedmiotu.
20.00 26.50 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Alina Dworak
Zdrowie i zachowania zdrowotne kobiet. Perspektywa społeczno-pedagogiczna

Women's health and health behaviours. Social-pedagogic perspective

seria: ZDROWIE - CHOROBA. SPOŁECZEŃSTWO - WSPARCIE.
Od edukacji zdrowotnej do opieki u kresu życia
stron: 152
format: B5
ISBN: 978-83-63955-55-7

spis treści

summaryKsiążka Aliny Dworak zatytułowana "Zdrowie i zachowania zdrowotne kobiet. Perspektywa społeczno-pedagogiczna" uzmysławia, jakże - wydawałoby się - oczywistą prawdę o szczególnym znaczeniu zdrowia wśród ogółu wartości. Tymczasem okazuje się, że zdrowie będące istotnym wyznacznikiem kondycji człowieka w wielu wymiarach jest często bagatelizowane, i to zarówno przez samą jednostkę, jak i tych, którzy powinni zapewnić ogółowi społeczeństwanie tylko właściwą opiekę zdrowotną w sytuacji choroby, ale i wcześniej - działania profilaktyczne służące eliminowaniu zagrożeń chorobowych, czy też wczesnemu wykrywaniu choroby. W szczególny sposób można to odnieść do kobiet, które jakże często przeciążone łączeniem obowiązków zawodowych i rodzinnych, z jednej strony nie tyle, że lekceważą troskę o swoje zdrowie, co zaniedbują je poświęcając czas i uwagę osobom będącympod ich pieczą, z drugiej zaś nie spotykają się z systemowym wsparciem - zachętą do dbałości o zdrowie. I właśnie kobietom w aspekcie ich zdrowia "dedykuje" swoją książkę Alina Dworak. Jak podkreśla w recenzji wydawniczej profesor Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach dr hab. Bożena Zawadzka: "podjęta w pracy problematyka jest o dużym znaczeniu społeczno-pedagogicznym, nie tylko dla teraźniejszości, ale głównie dla przyszłości, zgodnie z tezą WHO, że inwestycja w zdrowie człowieka to największy kapitał dla społeczeństwa". Zwraca także uwagę na to,"że nieczęsto mamy do czynienia z umiejętnym połączeniem teorii z praktyką w publikacjach o charakterze naukowym, a to się w pełni udało Autorce ocenianej monografii. (.) Duże walory poznawcze i praktyczne upoważniają do tego, aby książkę rozpowszechniać, by dotarła do rąk jak najszerszej rzeszy odbiorców: teoretyków i praktyków, decydentów, nauczycieli, wychowawców, metodyków, oraz studentów kierunków nauk o wychowaniu i o zdrowiu oraz tych wszystkich, którzy troszczą się o zdrowie społeczeństwa". Rekomendując do druku opiniowaną monografię, prof. E. Zawadzka wskazuje także na jej oryginalność naukową oraz spójność tematyczną, akcentując zarazem, że praca A. Dworak "wnosi nową wiedzę w teorię i praktykę pedagogiki społecznej i pedagogiki zdrowia, a także w promocję zdrowia".
25.00 28.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Ilona Fajfer-Kruczek
Ryzyka i zagrożenia dzieci i młodzieży na przykładzie miasta przygranicznego


rok: 2021 (grudzień)
stron: 121
format: B5
ISBN: 978-83-66951-29-7

spis treściPrezentowana książka Ilony Fajfer-Kruczek "Ryzyka i zagrożenia dzieci i młodzieży na przykładzie miasta przygranicznego" podejmuje aktualną i jakże ważną problematykę funkcjonowania nastolatków w przestrzeni nadgranicznej. Stwarza ona m.in. warunki do uzyskiwania większej anonimowości po przekroczeniu dziś otwartej granicy ("granicznego mostu") i znalezienia się w środowisku o innych wyznacznikach kulturowych, społecznych, prawnych. Z drugiej strony, przestrzeń nadgraniczna to również większa otwartość na wpływy płynące z ościennego kraju, będące również rezultatem bezpośrednich relacji rówieśniczych, nie zawsze wywierających korzystny wpływ na rozwój młodych ludzi. Nieprzypadkowo więc, w recenzji wydawniczej prezentowanej tu książki, prof. Mariusz Jędrzejko podkreśla, że "publikacja trafia w sedno problemów, które określamy jako ryzyka, zagrożenia i zachowania autodestrukcyjne dzieci i młodzieży. Wychodząc od zagadnień teoretycznych, w tym rozważań ujętych w publikacjach uchodzących m.in. za klasykę tematu, a także nakładając na to siatkę nowych zjawisk związanych z pandemią, Autorka podejmuje własną - właściwie skonstruowaną i uwzględniającą wymogi badań socjologiczno-pedagogicznych - penetrację problemu w perspektywie miasta przygranicznego". Z kolei prof. Tomasz Bajkowski z Uniwersytetu w Białymstoku wskazuje, że prezentowana monografia "wpisuje się we współczesny nurt badań społecznych dotyczących zagrożeń rozwoju i socjalizacji współczesnej młodzieży. Autorka zapowiada we wstępie interdyscyplinarne podejście podejmowanej tematyki z punktu widzenia nauk o bezpieczeństwie, pedagogiki społecznej i resocjalizacyjnej, psychologii i socjologii. Stanowisko to słusznie motywuje tym, że problem terminologiczny i źródła zagrożeń w badanej przestrzeni jaką jest miasto przygraniczne stanowią wypadkową wielu czynników. Wybór Cieszyna jako przestrzeni badawczej był zamierzonym i przemyślanym posunięciem z uwagi na realizowany przez Autorkę projekt badawczy zlecony przez samorząd terytorialny, a wyodrębnione wyniki stanowią interesującą egzemplifikację współczesnych problemów nastolatków". Publikacja stanowi zatem ciekawą prezentację badań, których wyniki wpisują się w dyskurs na temat kierunków działań profilaktycznych w obliczu współczesnych zagrożeń dzieci i młodzieży, które można z powodzeniem przenieść również na inne obszary przygraniczne, i nie tylko.
24.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Krystyna Faliszek (red.)
Wprowadzenie do badań ewaluacyjnych.
Aspekty teoretyczne i praktyczne na podstawie doświadczeń badawczych


stron: 235
format: B5
ISBN: 978-83-63955-10-6

spis treściPraca zbiorowa "Wprowadzenie do badań ewaluacyjnych. Aspekty teoretyczne i praktyczne na podstawie doświadczeń badawczych" pod redakcja Krystyny Faliszek została przygotowana do druku przez zespół badaczy z Uniwersytetu Śląskiego zajmujących się problematyką ewaluacji w obszarze nauk społecznych. Badania nad ewaluacją stanowią dziś jedną z priorytetowych dziedzin, gdyż w systemie działań finansowanych ze środków unijnych (ale nie tylko) wymogiem staje się poddanie ich efektów ewaluacji. W pełni więc zasadne staje się podkreślenie we Wprowadzeniu do książki przez K. Faliszek, że dopiero w momencie podjęcia działań dotowanych przez Unię Europejską wiele "polskich instytucji publicznych musiało po raz pierwszy zmierzyć się z procedurą, która ma celu określić, jaka jest jakość (.), w jakim stopniu są one efektywne, skuteczne, użyteczne. Już tylko pobieżny przegląd dotychczasowej praktyki ewaluacyjnej pokazuje, jak wiele problemów z tym się wiąże. Wymagają one od ich realizatorów wszechstronnej wiedzy nie tylko z zakresu metod i technik badawczych, ale i umiejętności zastosowania ich zgodnie z celami i funkcjami ewaluacji, a także wiedzy związanej z charakterem ewaluowanych działań. Jednym z problemów, związanych z ewaluacją w Polsce, jest niedostateczna liczba wyspecjalizowanych profesjonalnych badaczy i instytucji prowadzących badania ewaluacyjne w stosunku do zapotrzebowania". Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu prezentowana książka została pomyślana jako publikacja - cytując ponownie jej Redaktor - "przydatna zarówno dla studentów, rozpoczynających dopiero zgłębianie meandrów wiedzy na temat badań ewaluacyjnych, ale także dla praktyków, którzy realizując różnorodne programy i projekty finansowane (lub współfinansowane) ze środków unijnych, muszą umieć bądź przygotować i przeprowadzić ich ewaluację bądź też ocenić, czy ewaluacja przeprowadzona przez zewnętrznych ekspertów została przygotowana i zrealizowana zgodnie z zasadami rzetelności badawczej". Przywołując z kolei fragment recenzji wydawniczej autorstwa Prof. dr hab. Anny Kotlarskiej-Michalskiej z Instytutu Socjologii UAM w Poznaniu należy odnotować, że omawiana praca "jest zbiorem tekstów podporządkowanych specyfice badań ewaluacyjnych. Ich prawnym i metodologicznym podstawom oraz wymogom formalnym, jakie muszą one spełniać ze względu na podporządkowanie zaleceniom i standardom oraz schematom, które wraz ze środkami unijnymi stały się obowiązujące (wraz z innymi regułami poakcesyjnymi)".
22.00 29.40 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Jolanta Flanz
Wdrażanie dzieci do samokształcenia - aspekty teoretyczne i praktyczne


stron: 115
format: A5
ISBN: 978-83-89163-43-1

spis treściRecenzowana książka wydaje się na wskroś interesująca, zarówno ze względów poznawczych, jak i praktycznych. W społeczeństwie informacyjnym, społeczeństwie wiedzy, umiejętność uczenia się oraz samokształcenia stanowi podstawową kompetencję, w którą powinna wyposażać dorastające pokolenie współczesna szkoła. Realizacja idei edukacji całożyciowej wymaga od każdego człowieka nieustannego aktualizowania wiedzy i nabywania nowych kompetencji, a proces uczenia się, samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności, powinien rozpoczynać się bardzo wcześnie. W praktyce pedagogicznej przedstawia się to bardzo różnie, a z efektami braku tej umiejętności mamy do czynienia od poziomu podstawowego aż do szkoły wyższej. Na każdym etapie edukacji widoczna jest bezradność uczniów i studentów w samodzielnym zdobywaniu wiedzy, co w przyszłości przełoży się na funkcjonowanie ich w środowisku zawodowym. Książka Jolanty Flanz odpowiada na pytanie nie tylko dlaczego należy przygotowywać dziecko do samokształcenia na etapie edukacji wczesnoszkolnej, ale przede wszystkim, jak to konkretnie czynić. Są to zarówno propozycje dla nauczycieli, jak i rodziców, a poniekąd samych uczniów.
16.00 20.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Małgorzata Fopka-Kowalczyk, Małgorzata H. Kowalczyk, Renata Deka, Julia Drzewiecka, Agnieszka Karpińska, Anita Kotlenga, Danuta Mackojć
Wielowymiarowość oddziaływań z zakresu profilaktyki i resocjalizacji

seria: "Za Kurtyną Resocjalizacji"
stron: 199
format: B5
ISBN: 978-83-63955-58-8

spis treści"Wielowymiarowość oddziaływań z zakresu profilaktyki i resocjalizacji" to wieloautorska książka, na której zawartość składa się 7 rozdziałów, ukazujących złożoność i wieloaspektowość działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych w kontekście złożonych przejawów niedostosowania i zachowań przestępczych. Trzy pierwsze obszerne rozdziały łączą podejście teoretyczne i metodyczne wprowadzając czytelnika w zagadnienia dotyczące istoty profilaktyki i resocjalizacji. Z kolei następne cztery rozdziały o charakterze empirycznym stanowią bezpośrednie nawiązanie do rezultatów działań zespołu badawczego realizującego w Toruniu projekt "Na drodze do Song of Songs" we współpracy z Fundacją BIT MASTERS, w ramach konkursu Ministra Sprawiedliwości dotyczącego działań w zakresie Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości". Znajdujemy w nich interesujące ustalenia dotyczące m.in. zasadności prowadzenia projektów muzycznych, wartości zawartych w muzyce chrześcijańskiej postrzeganych przez "młodych dorosłych", wolontariatu jako jednej z form aktywizacji młodzieży niedostosowanej społecznie, a także kategorii przebaczenia w narracji skazanych za przestępstwa gwałtowne. Jak podkreśla recenzent książki prof. Roman Leppert, już jej tytuł "wskazuje, że Autorki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają gamę (a może panoramę) podejść, stanowisk, koncepcji, a w niektórych przypadkach nawet teorii dotyczących tytułowych kategorii: profilaktyki i resocjalizacji. Użyte sformułowanie "wielowymiarowość" sugeruje, że nie istnieje jeden sposób działania oraz myślenia o profilaktyce i resocjalizacji, stąd w kolejnych opracowaniach nie poszukuje się konkluzji, która miałaby zwieńczyć prowadzone poszukiwania jakimś uniwersalnym konceptem". Oceniając książę pozytywnie, Recenzent stwierdza: "Potencjalny Czytelnik doświadczy po lekturze książki poznawczej satysfakcji", co stanowi wymowną rekomendację dla prezentowanej tu publikacji.
cena: 28.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Przemysław Frąckowiak, Michał Szykut (red.)
Wielowymiarowość profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej. Tradycja, współczesność i perspektywy inicjatyw probacyjnych


stron: 227
format: B5
ISBN: 978-83-63955-52-6

spis treściPraca zbiorowa pt. "Wielowymiarowość profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej. Tradycja, współczesność i perspektywy inicjatyw probacyjnych" pod redakcją Przemysława Frąckowiaka i Michała Szykuta zawiera kilkanaście opracowań, które łączy tytułowa tematyka. Jej pierwszą, zasadniczą część, zatytułowaną "Prakseologiczna różnorodność opieki naprawczej" otwiera opracowanie "Kara ograniczenia wolności w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z 2015 r. Zagadnienia materialno-prawne". Jego Autorka - K. Witkowska-Rozpara - dokonuje szczegółowej analizy przepisów prawa formułujących w Polsce wykonywanie kary ograniczenia wolności. Z kolei P. Chrzczanowicz jest autorem interesującego studium poświęconego mediacji w rodzinnym prawie karnym. Komparatystyczną perspektywę probacyjną podejmują w swoim tekście J. Barash i L. Dubchak, którzy omawiają nową ustawę o probacji obowiązującą na Ukrainie. P. Chomczyński koncentruje się na zagadnieniu autostygmatyzacji nieletnich przebywających w zakładach poprawczych. H. Karaszewska opisuje wyjątkowo ważny problem społeczny jakim są przestępstwa, których ofiarami stają się osoby starsze ("metoda na wnuczka"), zaś R. Deka rozpatruje kwestię readaptacji społecznej skazanych jako jeden z warunków bezpieczeństwa społeczności lokalnych. P. Popek w swoim tekście odnosi się bezpośrednio do pracy kuratora sądowego, identyfikując, a następnie opisując podstawowe zasady resocjalizacji. Do szczególnego aspektu pracy zawodowej kuratorów sądowych - wypalenia zawodowego - nawiązuje J. Karolak. Tę część książki wieńczy studium C. Kustry, który analizuje rolę modlitwy w terapii uzależnionych. Druga część książki pt. "Przyczynki i szkice z obszaru praktyki resocjalizacyjnej" przynosi przykłady konkretnych działań realizowanych w środowiskach lokalnych odwołujących się do inicjatyw socjalnych (M. Krystjańczuk, M. Mikliński), czy też wybranych form prewencji (H. Czajkowska, G. Miśta). Ostatnia część, posiadająca charakter swoistego dokumentu, zawiera kronikę lęborskich spotkań probacyjnych oraz przynosi opis inicjatyw realizowanych przez Sekcję Resocjalizacji Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, mającej w swoim dorobku znaczące przedsięwzięcia promujące tematykę resocjalizacji.
28.00 30.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Krzysztof Frysztacki, Krzysztof Piątek
Problematyka pracy socjalnej w perspektywie socjologii i polityki społecznej

seria: "Problemy pracy socjalnej"
stron: 148
format: B5
ISBN: 978-83-63955-51-9

spis treściKsiążka Profesorów Krzysztofa Frysztackiego i Krzysztofa Piątka zatytułowana "Problematyka pracy socjalnej w perspektywie socjologii i polityki społecznej" została wydana w ramach serii "Problemy Pracy Socjalnej". Początki serii sięgają 2002 roku kiedy to ukazała się zredagowana przez K. Frysztackiego i K. Piątka książka pt. "Wielowymiarowość pracy socjalnej", która w edytorskim zamyśle zainspirowana została wydaną w 1996 r. pracą zbiorową noszącą tytuł "Socjologia a edukacja socjalna". Od tego czasu ukazało się w serii 35 pozycji. Rekomendowana tu książka otrzymała nową szatę graficzna, co obejmuje okładkę (nawiązującą częściowo do pierwszej "odsłony" serii) oraz layout. Tematykę książki dobrze oddaje jej tytuł, zaś "o wartości naukowej pracy - jak to ujął jej recenzent wydawniczy dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie - świadczy prezentowana przez Autorów bardzo dobra znajomość aktualnej literatury przedmiotu, odniesienie analizowanej kwestii do istotnych koncepcji teoretycznych w socjologii, pracy socjalnej oraz polityce społecznej i rzeczywistości współczesnego społeczeństwa polskiego, stawianie przez Autorów nowych tez, nadto weryfikacja tez podejmowanych już we wcześniejszych swoich studiach. Do zalet monografii należy również jej klarowność narracyjna, przejrzystość metodologiczna oraz artykułowana świadomość filozoficznych, metodologicznych i merytorycznych dylematów, napotykanych przez Autorów w ich naukowej peregrynacji poprzez rozległe meandry różnych nurtów nauki łączących się w powstałą z początkiem dwudziestego wieku dyscyplinę, jaką jest praca socjalna". Z kolei drugi z recenzentów - dr Jan A. Malinowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - podkreślając zgodność podjętej w książce tematyki z profilem serii wydawniczej "Problemy Pracy Socjalnej" wyraził przekonanie, "że spotka się ona z dużym zainteresowaniem nie tylko ze strony socjologów i polityków społecznych reprezentujących środowiska akademickie eksplorujące tematykę socjalną, ale i ze strony praktyków z obszaru szeroko pojętej pracy socjalnej. Niewątpliwie też powinna ona wejść do kanonu lektur na kierunkach studiów przygotowujących przyszłych pracowników służb społecznych oraz różnych form doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych".
25.00 28.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Krzysztof Frysztacki, Krzysztof Piątek (red.)
Wielowymiarowość pracy socjalnej

seria: "Problemy pracy socjalnej"
stron: 268
format: B5
ISBN: 83-915476-6-3

spis treściKsiążka otwiera nową serię wydawniczą PROBLEMY PRACY SOCJALNEJ. Na jej zawartość składają się cztery części: I. Praca socjalna w obramowaniu nauk społecznych, II. Praca socjalna - pomoc społeczna, III. Wokół zagadnień społeczności lokalnych, IV. Wybrane sprawy i kwestie społeczne. Autorami poszczególnych opracowań zamieszczonych w publikacji są przedstawiciele różnych środowisk akademickich kraju, m.in.: K. Faliszek, J. Grotowska-Leder, K. Frysztacki, J. Krzyszkowski, J. A. Malinowski, J. Mikulski, A. Olubiński, K. Piątek, J. Supińska, K. Wódz.
szukaj w księgarniach


Agnieszka Furmańska-Maruszak, Anna Wójtewicz
Polityka społeczna wobec wyzwań demograficznych i przemian społecznych


stron: 294
format: B5
ISBN: 978-83-63955-43-4

spis treści


Książka "Polityka społeczna wobec wyzwań demograficznych i przemian społecznych" jest pracą zbiorową, która została zredagowana przez Agnieszkę Furmańską-Maruszak i Annę Wójtewicz. Ukazała się w serii "Problemy Pracy Socjalnej". Jej zasadniczą strukturę stanowią dwie części: 1) Systemy i formy wsparcia opieki nad osobami starszymi - perspektywa międzynarodowa, krajowa i lokalna, 2) Polityki szczegółowe wobec przemian społecznych. Ponadto książka została wzbogacona o studium Mirosława Grewińskiego zatytułowane "Dylematy rozwoju usług socjalnych w nowym paradygmacie inwestycyjnej polityki społecznej", które spełnia rolę swoistego zwieńczenia całej książki.
Warto odnotować, że książka uzyskała dwie rekomendacje, których autorami są reprezentanci dwóch dyscyplin naukowych, współpracujących ze sobą na polu pracy socjalnej - polityki społecznej oraz pedagogiki społecznej. I tak prof. Krzysztof Piątek pisząc recenzję z opcji polityki społecznej zaznacza m.in., że "recenzowana książka w sposób szczególny koncentruje się na różnych aspektach 'borykania się' polityki społecznej z problemem starości, przybliżając czytelnikowi zróżnicowane formy i sposoby pomagania ludziom starym, a także ich konsekwencje. Przedstawiona jest w niej wizja starzenia się w społeczeństwie konsumpcyjnym, problemy wynikające z procesu instytucjonalizacji i próby 'ucieczki' opieki nad osobami starszymi w kierunku deinstytucjonalizacji, poprzez szczegółowe zilustrowanie nowego zjawiska jakim jest szybki rozwój nieformalnej opieki prowadzonej przez cudzoziemki (głównie Ukrainki) w Polsce. Zagadnienia te przedstawiane są z perspektywy lokalnej, regionalnej, krajowej, a także międzynarodowej (opieka długoterminowa w Japonii i polityka emerytalna wobec wdów i wdowców w Niemczech). Pozostałe teksty dotyczą bardzo różnych 'wątków' mieszczących się w tzw. politykach szczegółowych. Możemy zapoznać się zarówno z ogólnymi problemami, typu: przemiany w zakresie polityki mieszkaniowej w Polsce po II wojnie światowej, czy odpowiedzialność w działalności zawodowej pracowników socjalnych, jak również przeczytać na temat znaczenia sztuki osób niepełnosprawnych, polityki w zakresie refundacji leków, czy różnych aspektów lokalnej polityki społecznej".
Drugi z recenzentów - dr Jan A. Malinowski podkreśla natomiast to, że "recenzowana praca zbiorowa stanowi interesującą propozycję wydawniczą zawierającą teksty wzbogacające wiedzę odnoszącą się do różnych aspektów polityki społecznej i pracy socjalnej. Zasługuje ona na opublikowanie także dlatego, że obecne w niej wątki dostarczają z jednej strony inspiracji do badań realizowanych na gruncie polityki społecznej, demografii, ekonomii, socjologii i pedagogiki, z drugiej zaś, przemyśleń nad aktualnym i przyszłym kształtem pracy socjalnej. Warto też zauważyć, że treści zawarte w książce mogą wzbogacić nie tylko warsztat badaczy, ale i dydaktykę akademicką realizowaną na kierunkach przygotowujących młodzież studencką do efektywnego i profesjonalnego wypełniania w przyszłości powinności stojących przed reprezentantami coraz bardziej różnicujących się instytucji i placówek służb społecznych".
30.00 33.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Grażyna Gajewska
Edukacja środowiskowa w przestrzeni życiowej dzieci i młodzieży. Środowisko edukacyjne a poczucie oparcia dzieci i młodzieży - studium pedagogiczne


stron: 299
format: B5
ISBN: 83-915476-7-1

spis treści


Przedmiot poszukiwań badawczych, przedstawionych w książce to edukacja środowiskowa w warunkach zmiany przestrzeni życiowej dzieci i młodzieży. Jest on usytuowany na pograniczu pedagogiki, psychologii i socjologii. Autorka wyznaczyła dwa cele. Pierwszy - poznawczy, drugi - praktyczny. Celem poznawczym jest ustalenie i wyjaśnienie związków zachodzących między jakością (pod względem edukacyjnym) środowiska życia dzieci w dużym mieście a poczuciem oparcia w nim i prezentowanymi postawami wobec zmian. Celem praktycznym badań było sformułowanie dyrektyw praktycznych pozwalających na podnoszenie efektywności oddziaływań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży.
20.00 26.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Mieczysław Gałaś
Wartości kultury w epoce współczesnej


stron: 243
format: B5
ISBN: 83-905248-7-2

spis treści


Autor książki - wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a wcześniej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - we Wstępie wskazuje, że treści w niej zawarte dotyczą "spraw aktualnie dziejących się w naszym społeczeństwie, analizowanych w kontekście szerszych zmian zachodzących we współczesnym świecie. Niektóre omawiane kwestie zdają się mieć charakter ponadczasowy i odnoszą się do każdej epoki i każdej kultury. Są to m.in. dylematy aksjologiczne w kulturze i wynikające z nich wyzwania edukacyjne, niebezpieczne ścieżki rozwoju oferowane przez cudotwórców i szarlatanów, na które wstępują ludzie zagubieni duchowo, kontrowersje edukacyjne w perspektywie sacrum, a także niedostrzegane lub lekceważone współcześnie - powszechne zjawisko ludzkiego cierpienia. Część tekstów dotyczy zjawisk dawniej nie występujących, które niesie ze sobą postmodernistyczna kultura i które w sposób ekspansywny i masowy przenikają do społeczeństw. W ramach tego obszaru zjawisk analizą objęto: obraz świata kreowanego przez skomercjalizowaną kulturę masową, upowszechnianą przez elektroniczne środki przekazu i jej wpływ na osobowość dzieci i młodzieży, gry komputerowe jako podstawową formę cyberkultury tworzonej w świecie wirtualnym, reklamę postmodernistyczną i ruchy postfeministyczne". Należy także odnotować, że Autor podjął wysiłek wskazania strategii edukacyjnej do wykorzystania w pracy z młodzieżą służącej kształtowaniu jej osobistych wartości i systemu wartościowania, a także zgodnych z tym zachowań i działań. Książka uzyskała dwie bardzo pozytywne recenzje wydawnicze. W recenzji prof. nadzw. dra hab. Jana Żebrowskiego czytamy m.in.: "Książka stanowi istotny wkład do naszej wiedzy o wartościach kultury w epoce współczesnej. Ma bardzo duże walory teoretyczne, a także dużą wartość dla praktyki wychowawczej; jest pożyteczna i potrzebna, może stać się źródłem twórczej refleksji. Publikację Mieczysława Gałasia czyta się z dużym zainteresowaniem i przyjemnością". Natomiast dr hab. Dzierżymir Jankowski m.in. podkreśla, że "Autor mistrzowsko stosuje wiedzę w szukaniu rozwiązania nurtujących go problemów. Znakomity jest jego warsztat naukowotechniczny i język pracy. Czyta się ją z podziwem dla wysiłku i zaangażowania Autora. Znaczenie analizowanych w książce problemów dla edukacji i pedagogiki jest niezwykle doniosłe".
30.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Joanna Garbula-Orzechowska
Edukacja historyczna w klasach początkowych


stron: 187
format: B5
ISBN: 83-915476-4-7

spis treści


Na strukturę książki składa się pięć rozdziałów: 1. Propedeutyczny kurs historii w klasach początkowych, 2. Podstawy metodologiczne badań własnych, 3. Wiedza historyczna dzieci, 4. Świadomość historyczna nauczycieli, 5. Znajomość przez dzieci uczestniczące w eksperymentalnym programie doświadczania historycznego pojęć związanych z tradycją. W pracy obszernie omówione zostały zwyczaje i obrzędy składające się na polski rok obrzędowy, co dodatkowo czyni tę książkę niezwykle przydatną w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.
14.00 20.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Grzegorz Godawa
Funkcjonowanie rodziny dziecka objętego domową opieką hospicyjną. Studium tanatopedagogiczne


stron: 452
format: B5
ISBN: 978-83-63955-45-8

spis treściKsiążka ks. Grzegorza Godawy zatytułowana "Funkcjonowanie rodziny dziecka objętego domową opieką hospicyjną. Studium tanatopedagogiczne" jest dziełem szczególnym. Ocena ta wynika z tego, że łączy ona w sobie, w niezwykle udany sposób, dwie narracje. Pierwsza prowadzona językiem psychologii i pedagogiki, a więc w sposób naukowy, druga językiem przepełnionym wrażliwością na bezmiar ludzkiego nieszczęścia, gdy pojawia się w rodzinie nieuleczalna choroba, która dotyka dziecko. Lektura książki pozwala zorientować się, że nie jest to dziełem przypadku, Autor bowiem jest nie tylko pedagogiem-badaczem, ale i osobą zaangażowaną w opiekę hospicyjną najbardziej bezbronnych istot - dzieci oraz we wspieranie dorosłych członków ich rodzin. I właśnie funkcjonowanie rodziny - jak pisze Autor - "nieuleczalnie chorego dziecka objętego opieką domowego hospicjum stało się fundamentalnym obszarem poszukiwań empirycznych podjętych w zrealizowanym projekcie badawczym. Spośród funkcji pełnionych przez rodzinę zostały wybrane dwie, które mają szczególne znaczenie pedagogiczne: funkcja opiekuńcza i wychowawcza. Rozwój i dojrzewanie człowieka są ściśle związane z opieką i wychowaniem, a realizacja tych funkcji w rodzinie nieuleczalnie chorego dziecka ma wymiar tanatopedagogiczny". Należy też zgodzić się z Autorem, "że proces opieki i wychowania w warunkach domowej opieki hospicyjnej znacznie różni się od wychowania dziecka przebywającego w szpitalu bądź w domu, ale niekorzystającego ze wsparcia hospicjum. Dlatego potrzebne są badania, które choć w części wyjaśnią omawiane zagadnienie. Ich rolą jest nie tylko diagnoza sytuacji, ale również pomoc". I to przesłanie jest konsekwentnie realizowane na stronach prezentowanej tu monografii.
Warto w tym miejscu zapoznać się chociaż z fragmentami recenzji wydawniczych, które stanowią najlepszą rekomendację zachęcającą do lektury książki:

To niełatwa, bo angażująca egzystencjalnie, ale zarazem w pewnym sensie fascynująca lektura. Autor wykorzystał obszerną literaturę, głównie psychologiczno-pedagogiczną, a także na podstawie obszernych i zarazem pomysłowych badań opisał świat doznań rodzin dzieci objętych domową opieką hospicyjną. Studium ks. dra G. Godawy stanowi istotne osiągnięcie badawcze w tanatopedagogice, zatem zdecydowanie popieram jak najszybsze opublikowanie recenzowanej książki. Niewątpliwie znajdzie ona wielu czytelników. Ze względu na bogatą, interdyscyplinarną część teoretyczną będą z niej korzystali naukowcy rozmaitych dyscyplin humanistycznych, głównie pedagogowie i psychologowie. Zaś część empiryczna - stanowiąca głównie świadectwo dramatu terminalnej choroby dziecka, jak i opis rozmowy Autora z rodzicami takich dzieci - jest cennym przykładem niełatwej przecież drogi do poznania szczególnego doświadczenia przemijania.

ks. prof. dr hab. Józef Makselon

Godne uwagi jest przede wszystkim to, że Autor podjął zagadnienie tanatopedagogiki, dyscypliny nabierającej wagi w naukach pedagogicznych. Dał rozwiniętą analizę podstaw teoretycznych, metodologicznych i praktycznych tanatopedagogiki, a wiązanie teorii z praktyką jest pożądanym kierunkiem działań w pedagogice. Autor zilustrował analizę stosowania praktycznego podstaw tanatopedagogicznych w praktyce, poddając badaniom empirycznym i analizie wyników tych badań problematykę funkcjonowania rodziny dziecka objętego domową opieką hospicyjną. Przeprowadził niełatwe badania autorskie - nie ograniczając się do wyników badań innych autorów. Zastosował metody obserwacji uczestniczącej oraz wywiadu swobodnego, pogłębionego, co było dobrym rozwiązaniem badawczym.

prof. dr hab. Stanisław Palka
41.00 44.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Małgorzata Gosek
Cyfrowy uczeń. Dylematy mediatyzacji


rok: 2020
stron: 324
format: B5
ISBN: 978-83-63955-77-9

spis treściKsiążka Małgorzaty Gosek "Cyfrowy uczeń. Dylematy mediatyzacji" zawiera rzetelny i wieloaspektowy opis problemów związanych z cyfrową edukacją uczniów - od ujęć teoretycznych, do zweryfikowanych w badaniach aspektów praktyki edukacji medialnej. Jej zaletą jest bardzo przystępny opis kluczowych teorii naukowych związanych ze znaczeniem mediów cyfrowych w edukacji współczesnych uczniów oraz zagadnień wiążących się z kształtowaniem kompetencji medialnych dzieci i młodzieży oraz ich nauczycieli. Praca trafiająca w sedno współczesnych zadań i problemów edukacji zdalnej oraz możliwych implikacji przechodzenia na masowe kształcenie cyfrowe. Sprawia to, że monografia jest niezwykle aktualna i nabiera dodatkowego znaczenia w sytuacji powszechnej edukacji zdalnej mającej miejsce po wybuchu pandemii wywołanej koronawirusem COVID-19. Bogactwo zawartych w niej treści oraz oryginalność wywodów pozwala uznać rekomendowaną tu książkę za kompendium wiedzy dla osób zarządzających palcówkami edukacyjnymi, nauczycieli oraz studentów przygotowujących się do pracy pedagogicznej, a także i dla rodziców pragnących dobrze kształtować kompetencje medialne swoich dzieci będących w wieku szkolnym. Wartością dodaną pracy są sformułowane przez Autorkę rekomendacje dotyczące kształtu edukacji przyszłości, a wynikające z faktu postępujących procesów mediatyzacji, które wywierają wpływ na mentalność oraz sposób myślenia i funkcjonowania młodego pokolenia. Szczególnie cenne jest stworzenie projektu systemu nauczania edukacji medialnej w szkołach, zawierającego realne, przemyślane i konkretne propozycje rozwiązań, na różnych szczeblach systemu oświaty. Warto też odnotować, że książka stanowi efekt współpracy edytorskiej Wydawnictwa Edukacyjnego "Akapit" oraz Centrum Profilaktyki Społecznej.
szukaj w księgarniach


Ewa Górniewicz
Diagnozowanie trudności w czytaniu i pisaniu


stron: 321
format: B5
ISBN: 978-83-63955-48-9

spis treściKsiążka Ewy Górniewicz to obszerne studium, którego lektura pozwala czytelnikowi w przystępny sposób poznać teoretyczne oraz metodyczne założenia diagnozowania trudności w czytaniu i pisaniu. Jej treść została ujęta w trzy rozdziały. Pierwszy z nich przynosi m.in. ogląd takich kwestii jak: czytanie i pisanie w ujęciu behawioralnym, funkcjonalna analiza tego procesu, a także jego neuroanatomiczna organizacja. Omówione zostały tu ponadto trudności w czytaniu i pisaniu ze szczególnym uwzględnieniem dysleksji rozwojowej. W kolejnym rozdziale obszernej analizie poddano nie tylko samą istotę diagnozy trudności w czytaniu i pisaniu - jej pojęcie, definicje, cele i zasady - ale i zaprezentowano typy diagnoz odnoszących się do tytułowej kwestii. Naświetlono także podstawy prawne diagnozy pedagogicznej, co ma niebagatelne znaczenie dla pedagogów i psychologów szkolnych oraz zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Szczególną wartość, zwłaszcza dla wspomnianych tu praktyków, posiada rozdział trzeci, w którym Autorka skupiła się na procesie pedagogicznego diagnozowania trudności w czytaniu i pisaniu najmłodszych uczniów szkół podstawowych, dodatkowo różnicując podejście dla uczniów klas I oraz uczniów klas II-III. W centrum uwagi znalazły się wskazania dla terapeuty pedagogicznego realizującego postępowanie badawcze w zakresie badania mowy i języka, znajomości liter w izolacji, czytania oraz pisania. Dopełnieniem tego są zamieszczone w formie aneksu autorskie narzędzia przydatne w realizacji badania, stanowiące samoistną wartość rekomendowanej książki. Zauważyła to także w recenzji wydawniczej dr hab. Krystyna Żuchelkowska - profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w której m.in. czytamy: ".Dzieciom mającym trudności w czytaniu i pisaniu trzeba pomóc. Aby pomoc ta była skuteczna, najpierw należy rozpoznać trudności w czytaniu i pisaniu, co wcale nie jest łatwe. Dlatego też dobrze się stało, że Pani dr Ewa Górniewicz zajęła się problematyką związaną z diagnozowaniem trudności w czytaniu i pisaniu. Jest to problematyka o istotnym znaczeniu dla edukacji wczesnoszkolnej, chociażby z tego powodu, że w czasach współczesnych od 10 do 15% uczniów danego rocznika ma trudności w czytaniu i pisaniu. (.) Uznanie i szacunek budzi fakt, że wszystkie narzędzia do zdiagnozowania trudności w czytaniu i pisaniu Autorka opracowała samodzielnie, dbając o to, by spełniały warunki obiektywności i standaryzacji. (.) Przedłożona do recenzji wydawniczej książka Pani dr Ewy Górniewicz w pełni zasługuje na opublikowanie. Jej treść w pełni odpowiada tematowi określonemu w tytule. Pokazuje, że chcąc świadomie oraz z dobrym skutkiem likwidować trudności w czytaniu i pisaniu, należy je rozpoznać na określonym etapie edukacyjnym. Daje to podstawę do stwierdzenia, że książka będzie dobrze służyła nauczycielom wczesnej edukacji i kandydatom do tego zawodu, a także rodzicom, którzy pomagają dzieciom w opanowaniu umiejętności czytania i pisania".
37.00 40.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Józef Górniewicz (red.)
Dylematy współczesnej edukacji


stron: 189
format: B5
ISBN: 978-83-89163-07-3

spis treściKsiążka obejmuje kilkanaście artykułów, których autorzy skupiają się m.in. na takich dylematach współczesnej edukacji jak: - ingerencja ekonomii w edukację, konstruowanie i realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego współczesnej szkoły, -perspektywy edukacji przedszkolnej, - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk o zróżnicowanym statusie ekonomicznym, - przemoc w szkole, - rozwijanie zdolności specjalnych uczniów, - odpowiedzialność moralna nauczycieli, - kształcenie na odległość, - dylematy teorii wychowania oraz miejsce i zadania pedagogiki specjalnej w procesie zmian edukacyjnych. Autorami poszczególnych opracowań są - oprócz Józefa Górniewicza - m.in.: Stanisław Kawula, Małgorzata Kowalik-Olubińska, Amadeusz Krause, Henryk Mizerak, Małgorzata Suświłło.
22.00 27.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Józef Górniewicz
Memoria Universitatis - pamięć uniwersytetu. Szkice humanistyczne


stron: 220
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-63955-44-1

spis treściKsiążka prof. Józefa Górniewicza pt. "Memoria Universitatis - pamięć uniwersytetu. Szkice humanistyczne" niewątpliwie wybiega poza utarte schematy naukowej rozprawy. To zapis przemyśleń zgromadzonych w ciągu ponad trzydziestu lat uniwersyteckiej kariery poczynając od stanowiska asystenta na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu po profesorski tytuł i funkcję rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Uwagę czytelnika zapewne zwróci forma książki, której J. Górniewicz nadał postać narracji. Warto w tym miejscu przywołać samego Autora, który w swoistym wstępie zatytułowanym "Przedsmak narracji" pisze: "Pamięć u człowieka jest fenomenem niezwykłym. I o tym jest ta książka. Posiada swojego bohatera, narratora. Jest nim Profesor uniwersytetu, filozof i antropolog kultury, specjalista od problemów ludzkiej duchowości. Czyni on przedmiotem swej refleksji pamięć instytucji, pamięć uniwersytetu i w tym procesie rozpoznania problemu korzysta ze swojej pamięci, ale też z pamięci swojego komputera podłączonego do światowej sieci zasobów kultury, pamięci innych urządzeń elektronicznych jak telefony komórkowe, smartfony, ipady, generatory różnych jakości estetycznych, pamięci utrwalonej w kronikach, zapisanej we wspomnieniach pracowników tej instytucji, obecnej w narracjach uczonych, czy wypowiedziach przedstawicieli różnych organów władzy.

Ma swoją patronkę w tej duchowej przeprawie przez dzieje nauki i sztuki. Jest nią Mnemosyne - bogini pamięci, postać pełna uroku i zarazem niebezpieczna. Przechowuje to, co przyniosło sukces osobisty, co wydaje się jednostce atrakcyjne i wzniosłe, co daje jej ulgę i zadowolenie, ale też takie wspomnienia, które ranią, drażnią, wyzwalają negatywne emocje. (.) Treścią tej pracy jest pamięć uniwersytetu jako droga wiodąca do prawdy, do odróżnienia tego, co jest tylko blichtrem i poświatą w działalności ludzi nauki, od tego, co stanowi źródło światła wiedzy i mądrości. Co jest aksjologicznym drogowskazem dla młodych badaczy." Na oryginalność rozważań wskazał w recenzji wydawniczej prof. dr hab. Andrzej Olubiński, który ponadto zwrócił uwagę m.in. na następujące walory książki:

"Recenzowana pozycja - w moim odczuciu - jest swoistym rodzajem osobistej syntezy zgromadzonej wiedzy, doświadczeń, przemyśleń, badań oraz refleksji na temat szkolnictwa wyższego jako zjawiska kulturowego, instytucji edukacyjnej, placówki badawczej, korporacji uczonych oraz studentów. Niepowtarzalna specyfika, oryginalność i wartość tego opracowania polega nie tylko na tym, że jej Autor próbuje poprzez indywidualną narrację odtworzyć zakodowane w pamięci własne przeżycia, doświadczenia oraz wiedzę - zgromadzone na przestrzeni ponad 35 lat pracy na uczelni wyższej; ale także na tym, że w ten sposób przywołana osobista pamięć uniwersytetu wzbogacona zostaje wielowątkową oraz interdyscyplinarną wiedzą z zakresu szeroko rozumianej kultury, historii, estetyki, edukacji, socjologii, a także - a może w głównej mierze - historii filozofii. Bowiem jak gdyby specyficzną oraz charakterystyczną cechą całości narracji jest odnoszenie niemal każdego wątku poruszanego zagadnienia do czasów starożytności, zwłaszcza zaś antycznej filozofii. W ten sposób Autor "Pamięci uniwersytetu" przypomina, że dzisiejsza idea uczelni wyższej wraz ze swoją kulturową misją oraz swoimi edukacyjno-badawczymi funkcjami - posiada swoją wielowiekową tradycję, wielowiekowy dorobek, wielowiekową historię czy wielowiekowe osiągnięcia głęboko osadzone w intelektualnej kulturze Europy. Jednocześnie - jak się wydaje - w ten sposób wypowiedziane memento jest pośrednią krytyką obecnych tendencji w kierunku prób przekształcania uczelni wyższych w instytucje komercyjno-korporacyjne, przedsiębiorstwa produkcyjne czy placówki realizujące zadania o charakterze stricte politycznym.
22.00 27.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Józef Górniewicz, Jan A. Malinowski (red.)
Od pedagogiki społecznej i humanistycznej do pedagogiki krytycznej i emancypacyjnej


rok wydania: 2023
stron: 271
format: B5 (oprawa twarda, szyta)
ISBN: 978-83-66951-49-5

spis treści"Od pedagogiki społecznej i humanistycznej do pedagogiki krytycznej i emancypacyjnej" - to tom jubileuszowy dedykowany Profesorowi Andrzejowi Olubińskiemu w związku z jubileuszem 50-lecia działalności naukowej w środowiskach akademickich Torunia i Olsztyna. Przygotowali go współpracownicy Profesora z okresu Jego zatrudnienia - najpierw w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Na zawartość tomu składa się, oprócz obszernego wprowadzenia, 17 studiów ujętych w cztery części: 1) Twórczość naukowa i działalność akademicka Profesora Andrzeja Olubińskiego, 2) Problemy społeczno-wychowawcze - perspektywa pedagogiki i nauk pokrewnych, 3) Wychowanie - wyzwania i realizacje, 4) W kręgu kultury i wartości. Dokładny spis treści w załączniku. Zgodnie ze zwyczajem przyjętym w tego typu "tomach" poszczególni autorzy w swoich publikacjach podejmując określoną problematykę, najczęściej wiodącą dla swoich poszukiwań badawczych, wskazują na inspirującą rolę twórczości naukowej Profesora Andrzeja Olubińskiego, odnoszącą się zwłaszcza do problematyki środowiska wychowawczego, sił społecznych, identyfikacji i tożsamości, opieki, funkcjonowania rodziny, pracy socjalnej. O Jego działalności naukowej pisze w następujący sposób recenzent wydawniczy tomu - Profesor Wiesław Theiss: "Recenzowana książka jest dedykowana Profesorowi Andrzejowi Olubińskiemu, szeroko znanemu w kraju i zagranicą pedagogowi, którego wkład w rozwój - zwłaszcza - pedagogiki społecznej i pracy socjalnej jest niezaprzeczalny. Niemniej ważne i liczne są Jego osiągnięcia na polu organizacji i kierowania strukturami uczelni wyższych, kształcenia młodych kadr naukowych, jak i działalności społecznej i kulturalnej. Była to i jest działalność systematyczna i konsekwentna, poszukująca i dynamiczna, zawsze skierowana na problemy społeczno-wychowawcze i ich rozwiązywanie". /div>
56.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Józef Górniewicz (red.)
Studia i szkice z zakresu pedagogiki ogólnej, andragogiki oraz historii oświaty o poczuciu bezpieczeństwa, migracji, ludziach dojrzałych i problemach oświaty


rok wydania: 2023
stron: 305
format: B5
ISBN: 978-83-66951-43-3

spis treściPraca zbiorowa pt. "Studia i szkice z zakresu pedagogiki ogólnej, andragogiki oraz historii oświaty o poczuciu bezpieczeństwa, migracji , ludziach dojrzałych i problemach oświaty" jest już kolejną monografią zredagowaną przez prof. dr. hab. Józefa Górniewicza, która ukazuje się nakładem Wydawnictwa Edukacyjnego "Akapit" przy finansowym wsparciu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jej tytuł celnie oddaje problematykę, która jest eksplorowana przez Autorów zamieszczonych w niej opracowań. Zostały one ujęte w trzy grupy - części tematyczne. Najobszerniejsza, obejmująca studia z zakresu pedagogiki ogólnej, i to zarówno lokujące się w jej centrum, jak i na obrzeżach graniczących z innymi dyscyplinami szczegółowymi, zawiera dziewięć tekstów. Znajdujemy tu m.in. rozważania odnoszące się do psychospołecznych skutków edukacyjnej działalności socjopatycznych edukatorów (A. Olubiński), głupoty jako (anty)wartości wychowawczej (P. Piotrowski), czy też do jakże aktualnej kwestii, która kreuje pedagogikę migracji (M. Guziuk-Tkacz). Z innych zagadnień podjętych w tej części wymienić należy chociażby analizę ewaluacji jednostek naukowych z polskich uniwersytetów przeprowadzoną przez redaktora tomu J. Górniewicza. Dwie kolejne części przynoszą studia z zakresu andragogiki oraz studia z zakresu historii oświaty. W całości można się zapoznać z ich zawartością w załączonym na niniejszej stronie internetowej spisie treści. W tym miejscu warto odwołać się do recenzji wydawniczych. I tak dr hab. Teresa Wilk - profesor Uniwersytetu Śląskiego wskazuje, że recenzowana praca została osadzona "w pedagogice, psychologii, andragogice, filozofii, socjologii i historii. Spojrzenie na losy człowieka z tak różnych perspektyw pozwala na odczytanie różnorodności rzeczywistości, w której przyszło człowiekowi realizować swoje życie. Prezentowane teksty nie pozwalają pozostać Czytelnikowi obojętnym. Mogą oburzać, wywoływać sprzeciw, zastanawiać, ale też budzić nadzieję, identyfikować się z przedstawionymi relacjami, zastanawiać się czy milczeć, bo teksty wykraczają poza tradycyjne i powszechnie ujmowane analizy. Przedstawione sytuacje można odczytywać na nowo, szerzej je poznawać, ale można też się z nimi utożsamiać. Prezentowane treści to nie epizody w życiu społecznym, tym samym recenzowany tom jest znakomitym zaproszeniem dla Czytelnika do poszerzenia wiedzy i refleksji nad codziennością". Z kolei dr Jan A. Malinowski (Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy) podkreśla, że opiniowana praca "posiada charakter wielotematycznej monografii naukowej. Zamieszczone w niej materiały zostały przez jej redaktora naukowego - prof. Józefa Górniewicza - ujęte w trzy grupy odpowiadające problematyce lokującej się w obszarze pedagogiki ogólnej, andragogiki oraz historii oświaty. Podjęte w poszczególnych opracowaniach problemy dowodzą różnorodności poszukiwań badawczych współczesnej pedagogiki, a tym samym wskazują jak szeroki jest zakres eksploracji podejmowanych przez pedagogów, którzy jakże często tematykę swoich badań lokują na pograniczu z innymi dyscyplinami naukowymi. Jest to widoczne również w trakcie lektury opiniowanej książki, która dzięki temu niewątpliwie staje się dla Czytelnika bardziej zajmującą, budząc niejednokrotnie refleksję nie tylko nad kondycją współczesnej, szeroko pojętej edukacji, ale i jej złożonymi i rozciągniętymi w czasie oraz przestrzeni życia społecznego uwarunkowaniami". Można więc stwierdzić, że publikacje warto polecić każdemu refleksyjnemu pedagogowi - zarówno naukowcom reprezentującym tę dyscyplinę naukową, jak i praktykom.
40.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Józef Górniewicz (red.)
W gęstwinie uczuć, odnośników i oznaczeń. Szkice polemiczne z pedagogiki ogólnej i opiekuńczej


rok wydania: 2021
stron: 254
format: B5
ISBN: 978-83-63955-87-8

spis treściJak informuje prof. Józef Górniewicz - redaktor naukowy prezentowanej pracy zbiorowej zatytułowanej "W gęstwinie uczuć, odnośników i oznaczeń. Szkice polemiczne z pedagogiki ogólnej i opiekuńczej" - przedmiotem zawartych w niej rozważań "są różne zagadnienia pedagogiczne klasyfikowane w obrębie teorii opieki, pedagogiki ogólnej, teorii wychowania, czy komparatystyki pedagogicznej. Do tomu włączono materiały ukazujące problematykę kultury i postkultury, nowe media, ale też klasyczne środki komunikacji międzyludzkiej. Zamieszczono rozważania poświęcone najgłębszym ludzkim uczuciom, takim jak miłość. Realizowaną zarówno w bezpośrednich ludzkich relacjach, jak też w formach bardziej skrytych, obecną w literaturze pięknej, w powieściach, bajkach, czy dziełach poetyckich. Osobnym punktem jest retrospektywne spojrzenie na problematykę miłości w działalności wychowawczej Janusza Korczaka. Ten rodzaj głębokiego uczucia do osób wymagających opieki nazwany został miłością wychowawczą. Przedmiotem rozważań są też sprawy nadzwyczajne, okolicznościowe i zadziwiające swoją nieoczywistością, jak funkcjonowanie ludzi w warunkach pandemii koronawirusa i choroby przez niego wywołanej czyli COVID-19". W książce zamieszczono również opracowania podejmujące zagadnienia metodologiczne, odnoszące się do źródeł wiedzy naukowej w obrębie etnopedagogiki, postpedagogiki, czy teorii postkultury. Dostrzega się także znaczenie edukacji międzykulturowej. "Ten problem - na co zwraca uwagę redaktor naukowy książki - rozpatruje się z perspektywy deontycznej, kiedy stanowi przedmiot zobowiązań moralnych, wskazówek do bycia wśród innych, odmiennych kulturowo osób. Jak też z perspektywy badań empirycznych dotyczących rozumienia idei transkulturowości i określenia postaw nauczycieli zarówno do uczniów z odmiennych kultur, jak też ich rodziców oraz idei tolerancji. Podjęto zagadnienia wsparcia rodzin migracyjnych z perspektywy pedagogiki międzykulturowej, określenie znaczenia szlaku kulturowego w rozwijaniu wspólnotowości i animacji społecznej lokalnego środowiska oraz problemy socjoterapii jako jednej z form wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieci wywodzących się z różnych środowisk transnarodowych". Tak zarysowana problematyka tworzy tytułową gęstwinę, wejście w którą dostarcza wielu refleksji i przemyśleń natury nie tylko pedagogicznej, ale i filozoficznej, socjologicznej czy też psychologicznej.
34.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Józef Górniewicz (red.)
Z pogranicza pedagogiki ogólnej i teorii wychowania społecznego. Studia teoretyczne i raporty z badań


rok wydania: 2022
stron: 362
format: B5
ISBN: 978-83-66951-27-3

spis treściRedaktorem naukowym pracy zbiorowej pt. "Z pogranicza pedagogiki ogólnej i teorii wychowania społecznego. Studia teoretyczne i raporty z badań" jest prof. dr hab. Józef Górniewicz. Zgodnie z informacją zawartą w podtytule książki, obejmuje ona studia i raporty z badań, które zostały ujęte w trzy części poczynając od zagadnień wpisujących się w obszar pedagogiki ogólnej, pedagogiki kultury i edukacji międzykulturowej, poprzez zagadnienia polityki naukowej i szkolnictwa wyższego, a kończąc na kwestiach łączących się z funkcjonowaniem oświaty, opieki i wychowania społecznego. Stanowią one nawzajem uzupełniającą się całość harmonijnie scalającą wątki teoretycznych rozważań z autorskim odczytaniem ważnych problemów nurtujących dziś pedagogikę. W efekcie przyjęcia takiego założenia redakcyjnego, opiniowana publikacja uzyskała charakter wielotematycznej monografii, której lektura nie tylko wzbogaci wiedzę Czytelników, ale i dostarczy inspiracji do głębszej refleksji oraz podjęcia własnych eksploracji. Tym bardziej, że Autorzy niektórych z prezentowanych w zbiorze opracowań podejmują rozważania stymulowane rozwojem pandemii COVID-19 i wpływu jaki ona wywarła na różne obszary społeczno-pedagogicznej rzeczywistości. Odnotowania wymaga również istotny autorski wkład redaktora naukowego, co nie zawsze jest spotykane w przypadku prac zbiorowych. Otóż prof. Józef Górniewicz jest Autorem nie tylko klarownego "Wstępu", ale i dwóch obszernych, a przy tym i oryginalnych, wcześniej niepublikowanych opracowań, co dodaje monografii dodatkowego waloru.
49.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Alina Górniok-Naglik
W dialogu sztuki z edukacją


stron: 184
format: A5
ISBN: 978-83-89163-35-6

spis treściW książce składającej się z dwóch części Alina Górniok-Naglik w kompetentny sposób (Autorka posiada doktorat w zakresie pedagogiki oraz doktorat w dziedzinie teorii muzyki) podejmuje interesujące rozważania koncentrujące się na dialogu sztuki z edukacją. W pierwszej części zatytułowanej "Wielowymiarowość wzajemnych relacji sztuki z edukacją" obecne są takie kwestie jak: nauka i sztuka podstawą kształcenia i wychowania, kulturowe uwarunkowania edukacji, komunikacyjne walory sztuki, sztuka nośnikiem wartości ponadczasowych. W części drugiej autorka skupia się na muzycznych inspiracjach wychowania przez sztukę. Jak podkreśla recenzentka książki prof. zw. dr hab. Krystyna Duraj-Nowakowa "książka będzie publikacją znacznie przydatną dla nauczycieli różnych szczebli kształcenia, także szkół wyższych i innych, studentów oraz tych wszystkich Czytelników, którym bliskie są problemy edukacji i sztuki, nie osobno, lecz łącznie, komplementarnie, całościowo, systemowo".
18.00 25.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Joanna Górska-Szymczak, Grzegorz Górski
Einen Schaden vergüten, czyli o imperatywie wynagrodzenia szkód popełnionych przez Niemców w Polsce w latach 1939-1945

seria: "Monografie Kolegium Jagiellońskiego"
rok wydania: 2021
stron: 118
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-63955-88-5

spis treściPrezentujemy kolejną publikację, która ukazała się w ramach interdyscyplinarnej serii "Monografie Kolegium Jagiellońskiego". Jej tytuł to: "Einen Schaden vergüten, czyli o imperatywie wynagrodzenia szkód popełnionych przez Niemców w Polsce w latach 1939-1945". Jej autorami są: Joanna Górska-Szymczak i Grzegorz Górski, którzy we Wstępie piszą: "Polska, mimo że była pierwszą - nie tylko w sensie czasowym, ale i z racji poniesionych strat - ofiarą tej wojny, nigdy nie uzyskała praktycznie żadnej rekompensaty z tytułu doznanych szkód. Rozwój wydarzeń po II wojnie światowej, w szczególności zaś podział świata na dwa zwalczające się obozy, zamknęły Polsce drogę do uzyskania uczciwej rekompensaty. Polska bowiem znalazła się w tej zimnej wojnie po stronie przeciwnej wobec prawnego sukcesora III Rzeszy - Niemieckiej Republiki Federalnej. Zimnowojenne zmagania skutecznie zamknęły drogę do sprawiedliwej rekompensaty". Autorzy eksponują w książce to, że: 1) niemieckie zbrodnie popełnione w czasie II wojny światowej zostały poprzedzone ludobójczymi kampaniami na początku XX wieku na terenie Namibii i Tanzanii, a tym samym zbrodnie okresu hitlerowskiego stanowiły kontynuację ich wcześniejszych zbrodniczych działań i nie można ich wiązać wyłącznie z hitlerowską ideologią narodowosocjalistyczną; 2) dokonane przez władze PRL zrzeczenie się roszczeń reparacyjnych wobec Niemiec nie może być uznane jako prawnie wiążące. Podając te i inne argumenty Autorzy puentują: "Stąd chcielibyśmy, aby niniejsza publikacja stała się właśnie elementem poważnej debaty na drodze do budowania szerszego konsensusu narodowego w sprawie podjęcia skutecznych zabiegów o uzyskanie dla Polski i Polaków należnych im od Niemiec reparacji wojennych".
25.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Grzegorz Górski
Selected Studies on Polish Constitutional History

seria: "Monografie Kolegium Jagiellońskiego"
rok: 2020
stron: 185
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-63955-63-2

spis treściKsiążka prof. Grzegorza Górskiego "Selected Studies on Polish Constitutional History" jest kolejną pozycją, która ukazuje się w serii "Monografie Kolegium Jagiellońskiego". Jest to anglojęzyczna monografia poświęcona historii polskiego konstytucjonalizmu. Autor podkreśla, że to Rzeczpospolita Obojga Narodów jako pierwsza stworzyła model nowoczesnego państwa konstytucyjnego. Omawia przemiany jakie dokonywały się w okresie od I Rzeczypospolitej, poprzez okres międzywojenny i doświadczenia po II wojnie światowej, do roku 2015.
26.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Grzegorz Górski, Andrzej Potoczek (red.)
Bezpieczeństwo lokalne - wybrane aspekty

seria: "Monografie Kolegium Jagiellońskiego"
rok: 2020
stron: 294
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-63955-69-4

spis treściPraca zbiorowa "Bezpieczeństwo lokalne - wybrane aspekty" pod redakcją naukową Grzegorza Górskiego i Andrzeja Potoczka zawiera 11 rozdziałów, w których zostały kompleksowo omówione kwestie łączące się z zapewnieniem przez organy władzy publicznej bezpieczeństwa obywatelom. Autorzy reprezentujący kilka ośrodków akademickich, kierują się w swoich rozważaniach założeniem, że bezpieczeństwo jest jedną z istotnych wartości w życiu człowieka. Szczególną uwagą obdarzają przy tym zagadnienia wiążące się z zagwarantowaniem bezpieczeństwa na poziomie lokalnym - gmin i powiatów. Tytułowa kwestia, co warto podkreślić, omawiana jest w perspektywie interdyscyplinarnej, w efekcie czego Czytelnik otrzymał monografię, w której bezpieczeństwo ukazane jest jako ważne zagadnienie z obszaru prawa, finansów publicznych, zdrowia, kultury, edukacji, ochrony środowiska, czy też ochrony danych osobowych i transakcji cyfrowych.
szukaj w księgarniach


Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek (red.)
Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza - uwarunkowania - kierunki działań

seria: "Problemy pracy socjalnej"
stron: 282
format: B5
ISBN: 83-89163-11-X

spis treściKsiążka ukazała się w ramach serii "Problemy pracy socjalnej". Na jej zawartość składają się studia teoretyczne i empiryczne. Ich przedmiotem są aktualne problemy społeczne analizowane z wykorzystaniem perspektywy wykluczenia społecznego i integracji społecznej. Zostały one zaprezentowane i przedyskutowane w trakcie obrad sekcji Pracy Socjalnej PTS XII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, jaki miał miejsce we wrześniu ubiegłego roku w Poznaniu. Książka składa się z czterech części: 1. Teoretyczne i praktyczne aspekty wykluczenia społecznego, 2. Obszary społecznego wykluczenia, 3. Działania inkluzywne - różnorodność i efektywność, 4. Eekskluzja i inkluzja w mediach. Autorami poszczególnych artykułów są wybitni znawcy problematyki socjalnej. I tak, oprócz redaktorów naukowych pracy wymienić należy chociażby: Krzysztofa Frysztackiego, Barbarę Szatur-Jaworską, Jerzego Krzyszkowskiego. Praca zainteresuje nie tylko socjologów, ale też i psychologów oraz pedagogów spotykających się w swojej pracy z problemami łączącymi się z wykluczeniem społecznym i jego następstwami. Pedagogów w szczególny sposób zaciekawią zapewne takie teksty jak: "Wyrównywanie szans? Reforma polskiego systemu edukacji a realizacja idei inkluzji społecznej", czy też "Marginalizacja młodzieży w społeczeństwie ludzi dorosłych".
25.00 30.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Marta Guziuk-Tkacz
Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice. Wydanie II zmienione i rozszerzone


rok wydania: 2022
stron: 402
format: B5
ISBN: 978-83-66951-42-6

spis treściKsiążka "Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice" autorstwa Marty Guziuk-Tkacz posiada znamiona monografii naukowej z zakresu szeroko pojętej metodologii badań pedagogicznych, która z powodzeniem może być także wykorzystana w procesie kształcenia studentów i doktorantów, i to nie tylko pedagogiki. Z przekonaniem można ją bowiem polecić także badaczom reprezentującym całą dziedzinę nauk społecznych, co wyraźnie zaznacza sama Autorka w rozdziale pierwszym zatytułowanym "Proces i procedura diagnostyczna w naukach społecznych". Podjęte zostały w nim m.in. kwestie łączące się z kryteriami profesjonalizmu procesu diagnozowania w naukach społecznych, błędami popełnianymi w trakcie diagnozowania, a także etycznym wymiarem diagnozowania. Z kolei treść rozdziału drugiego koncentrująca się na diagnozie psychologicznej w kontekście potrzeb opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych w naturalny sposób łączy się z tematyką kolejnego rozdziału pt. "Specyfika procesu diagnozowania w pedagogice". Na szczególne odnotowanie zasługuje liczący ok. 150 stron rozdział czwarty. Jego tytuł: "Metodologiczne podstawy diagnozowania w pedagogice i psychopedagogice" niejako już wskazuje na to, że dobra - trafna diagnoza, to diagnoza opierająca się na solidnym fundamencie metodologicznym. Odnajdujemy więc w tym rozdziale nie tylko przejrzyste ukazanie różnic zachodzących pomiędzy modelem jakościowym a ilościowym oraz eklektycznym, ale i klarowne objaśnienie metod, technik oraz narzędzi badawczych - diagnostycznych. Istotnym dopełnieniem zasygnalizowanych treści stanowi obszerna bibliografia oraz aneks zawierający wzory narzędzi badawczych, zamieszczonych w istotnych fragmentach, lub też - w przypadku narzędzi opracowanych przez Autorkę - w całości. Prezentowana książka uzyskała wysoką ocenę wyrażoną w recenzjach wydawniczych. I tak prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz wskazał na to, iż ".jest to jedna z nielicznych prac w pedagogice, która podejmuje wartościową poznawczo próbę ukazania problematyki diagnostyki w kontekście zastosowania i możliwości korzystania z bogactwa narzędzi diagnostycznych. Stąd uważam, że książka jest potrzebna, wzbogaca bowiem obszary diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice i jest istotnym wprowadzeniem do dalszego zgłębiania tej problematyki, analiz, refleksji i dyskusji nad nią. Wiele wątków zawartych w pracy stanowi nowe spojrzenie i może stanowić podstawę do pogłębienia tej tematyki". Natomiast prof. dr hab. Andrzej Olubiński w recenzji m.in. napisał: "Na uwagę oraz wyróżnienie zasługują również treści ściśle merytoryczne, świadczące o ponadstandardowych kompetencjach Autorki w zakresie wiedzy związanej z diagnozowaniem problemów psychopedagogicznych. Przy czym, wiedza ta ma nie tylko charakter odtwórczo-sprawozdawczy, ale przede wszystkim, w wielu fragmentach, także autorski oraz nowatorski, co w ten sposób staje się przyczynkiem twórczego rozwoju tej psychopedagogicznej subdyscypliny".
55.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Halina Guzy-Steinke
Między oczekiwaniami a rzeczywistością. Postrzeganie nauczycieli przez gimnazjalistów


stron: 145
format: A5
ISBN: 978-83-89163-34-9

spis treści


Autorka książki, podejmując rozważania teoretyczne i analizę wyników badań własnych, wychodzi z założenia, że szkoła stanowi środowisko, w którym uczeń podlega różnorodnym interakcjom. Wpisują się w nie relacje zachodzące między uczestnikami procesu dydaktycznego i wychowawczego stanowiące jeden z istotnych mierników szkolnej rzeczywistości. Odznaczają się one niesymetrycznością, przekładająca się na nierówność szans uczniów w zakresie przekazu opinii o nauczycielach i ich pracy. Kierując się tym Autorka przedmiotem swoich badań, których wyniki prezentowane są w książce, uczyniła postrzeganie nauczycieli przez uczniów - gimnazjalistów. Projekt wydawniczy będący pokłosiem tych badań - jak pisze w recenzji książki prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki - wpisuje się w dotychczasowy nurt badań środowiska szkolnego, tutaj relacji nauczyciel - uczeń, i odpowiada wymogom stawianym tego rodzaju publikacjom. Na korzyść tej propozycji przemawia grono możliwych odbiorców książki: praktykujących i przyszłych nauczycieli, studentów kierunków nauczycielskich, jak również pedagogiki".
16.00 24.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Halina Guzy-Steinke, Teresa Wilk
Uczeń i teatr. Realia a poszukiwania możliwości realizacji edukacji teatralnej w szkole


stron: 194
format: B5
ISBN: 978-83-89163-53-0

spis treści


Uczestnictwo w kulturze jest procesem złożonym, na który składają się różnorodne formy kontaktu z wartościami kultury. Jednym z nich jest kontakt ze sztuką teatru. Pozostawia on wiele do życzenia, zwłaszcza gdy analizujemy dane statystyczne odnoszące się do tego, jak często przeciętny Polak odwiedza teatr. Stąd też szczególnego znaczenia nabiera edukacja teatralna realizowana przez szkołę. I właśnie edukacja do uczestnictwa w kulturze teatralnej jest centralnym punktem studiów teoretycznych oraz badań empirycznych prezentowanych w książce Haliny Guzy-Steinke oraz Teresy Wilk reprezentujących Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wskazanie na te dwie uczelnie funkcjonujące w dwóch odległych od siebie regionach Polski nie jest tu przypadkowe. Autorki bowiem prezentują wyniki badań przeprowadzonych w rejonach oddziaływania Bydgoszczy i Katowic, przez co praca dodatkowo zyskała większy stopień reprezentatywności. Warto za recenzentką książki dr hab. Ewą Ogrodzką-Mazur podkreślić, że stanowi ona istotny głos w debacie nad kształtem dojrzewania młodego pokolenia do wymogów współczesności, do udziału nauczycieli w ich przestrzeni funkcjonowania szkolnego i pozaszkolnego. Jest głosem naukowców inspirowanych problemami z życia wziętymi dla potrzeb eksploracji teatru nasyconego wartościami edukacyjnymi. (...) Recenzowana publikacja wniesie niezaprzeczalnie duży wkład w rozwój zarówno teorii, jak i praktyki edukacji teatralnej w szkole, ze względu na niewątpliwe walory pogłębionej analizy i interpretacji problemów społecznych, kulturowych i pedagogicznych. Wskazane jest więc, aby sięgnęli po nią nie tylko naukowcy, ale i przedstawiciele praktyki edukacyjnej kierując się przesłaniem, że szkoła powinna przygotowywać młodych ludzi do świadomego partycypowania w wartościach współczesnej kultury.
20.00 26.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Mateusz Hübner, Krzysztof Zieliński
Dziedzictwo kulturowe w świadomości współczesnego człowieka


stron: 223
format: B5
ISBN: 978-83-63955-46-5

spis treściKsiążka pt. "Dziedzictwo kulturowe w świadomości współczesnego człowieka" jest pracą zbiorową, której redaktorzy naukowi - Mateusz Hübner i Krzysztof Zieliński - zaprosili do refleksji nad tytułową problematyką reprezentantów różnych dyscyplin naukowych, a więc: historyków, politologów, kulturoznawców, pedagogów, archeologów, a nawet nauk o zarządzaniu i nauk rolniczych. Sprawia to, że - jak podkreślił to w recenzji wydawniczej prof. dr hab. Roman Czaja - ".zaletą tomu jest zróżnicowanie metodologiczne, które dobrze oddaje charakter współczesnych badań nad dziedzictwem kulturowym prowadzonych, z nieco odmiennych perspektyw przez różne dyscypliny naukowe". Całość rozważań została ujęta w trzy części. Pierwsza z nich koncentruje się na problemach łączących się z utrwalaniem dziedzictwa kulturowego, druga na historycznym wymiarze dziedzictwa kulturowego, trzecia na dziedzictwie kulturowym w procesie nauczania i wychowania. Jak zaznaczają we Wstępie redaktorzy tomu, stanowiącego kontynuację wcześniejszej pracy zatytułowanej "Miejsca pamięci w świadomości współczesnego człowieka" (wydanej również przez Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit"), autorzy zamieszczonych w nich studiów "w sposób wielowymiarowy ukazali zagadnienie dziedzictwa kulturowego, rozumianego jako ogół wartości historycznych, patriotycznych, religijnych, naukowych i artystycznych, które należy ocalić od zapomnienia i przekazać następnym pokoleniom". Wartości te, wytworzone w trakcie historycznego rozwoju, niestety są często zapominane i niedostrzegane. Dlatego też redaktorzy zapraszają potencjalnych czytelników "do podjęcia refleksji na temat spojrzenia współczesnego człowieka na zagadnienie dziedzictwa kulturowego".
28.00 31.50 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Renata M. Ilnicka
Środowiskowy kontekst niedostosowania społecznego młodzieży


stron: 219
format: B5
ISBN: 978-83-89163-41-7

spis treściInspiracji do przeprowadzenia badań i napisania książki dostarczyły Autorce (adiunkt w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu) obserwacje poczynione w trakcie wieloletniej praktyki zawodowej oraz studia literatury przedmiotu. W sposób szczególny uwzględniono środowiskowy kontekst niedostosowania społecznego uczniów w okresie adolescencji, który uważa się za najważniejszą fazę życia kształtującą osobowość człowieka. W tym okresie nasila się tendencja do uniezależniania się od rodziców, następują gwałtowne zmiany w sferze życia emocjonalnego, pojawiają się takie zachowania jak: arogancja, buntowniczość, lekceważenie autorytetów. Wtedy to młody człowiek przeszacowuje swoje dotychczasowe wartości oraz wybiera nowe, własne. Praca stanowi ważne uzupełnienie istniejącej wiedzy w zakresie środowiskowych uwarunkowań niedostosowania społecznego nastolatków. Uwzględnia w szczególności wpływ warunków społeczno-ekonomicznych na ich aspołeczne zachowania. Głównym celem pracy jest ustalenie, które z czynników socjo-kulturowych najczęściej współwystępują z niedostosowaniem społecznym młodzieży. Pracę podzielono na dwie zasadnicze części. Pierwszą - poświęcono rozważaniom teoretycznym. Wyodrębniono i opisano środowiska społeczne, w których funkcjonuje jednostka. Analizując aspekty teoretyczne związane z procesem socjalizacji, zwrócono uwagę na rolę rodziny, szkoły, grupy rówieśniczej i pośrednie środowiska wychowawcze w genezie niedostosowania społecznego. W wyniku analiz różnych ujęć tego problemu w literaturze przedmiotu, podjęto próbę stworzenia własnego modelu teoretycznego, dotyczącego przyczyn, przebiegu i skutków zachowań aspołecznych. Następnie zweryfikowano je w konfrontacji z uzyskanymi wynikami badań własnych. W celu obiektywnej i głębszej eksploracji zjawiska niedostosowania społecznego i jego zależności, zastosowano odpowiednie procedury i techniki badawcze. Wykorzystano narzędzia wystandaryzowane, jak i konstrukcji własnej. Zamieszczono je w formie aneksu, jako pomoc metodyczną dla studentów zainteresowanych problematyką niedostosowania społecznego. Część druga pracy przedstawia wyniki badań w grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Przeprowadzono je koncentrując się na: wstępnej identyfikacji młodzieży niedostosowanej społecznie, analizie środowiska rodzinnego, rówieśniczego, szkolnego oraz lokalnego i regionu w doświadczeniu badanych. Ukazano też rolę mass mediów jako pośredniego środowiska wychowawczego. Warto podkreślić, że końcowa część książki zawiera program profilaktyczny będący praktyczną propozycją dla pedagogów i nauczycieli, mającą na celu przeciwdziałanie zjawiskom aspołecznym, uważanym za szkodliwe w funkcjonowaniu młodzieży w roli ucznia. Jak akcentuje Autorka, książka jest adresowana m.in. "do pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców placówek opiekuńczo-resocjalizacyjnych, którzy w swojej praktyce zawodowej rozwiązują problemy "trudnych" dzieci. Książka może okazać się także przydatna studentom kierunków pedagogicznych, zwłaszcza pedagogiki resocjalizacyjnej oraz osobom zainteresowanym problematyką wychowania młodzieży".
25.00 27.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Renata M. Ilnicka, Joanna Cichla (red.)
Wybrane aspekty przemocy. Diagnoza i profilaktyka


stron: 182
format: B5
ISBN: 978-83-89163-52-3

spis treściW pracy zbiorowej pt. Wybrane aspekty przemocy. Diagnoza i profilaktyka" ukazana została wielowątkowa problematyka zjawiska przemocy. Zaprezentowano nurt terapeutyczno-resocjalizacyjny w postępowaniu z jednostkami agresywnymi, jak również analizę doświadczeń praktycznych dotyczących specyfiki przemocy w rodzinie. Książkę otwierają rozważania teoretyczne związane z przemocą seksualną wobec dzieci. Następnie omówiono kwestie zachowań autodestrukcyjnych w populacji dzieci i młodzieży w aspekcie badań i doświadczeń praktycznych (w tym samobójczych - studium R. M. Ilnickiej) oraz przestępczości nieletnich z perspektywy przestępstw agresywnych (obszerny artykuł pedagoga, prawnika V. Kopińskiej) oraz oddziaływań resocjalizacyjnych o charakterze psychoterapeutycznym wobec osób agresywnych. Zachowania agresywne stanowią też przedmiot zainteresowania kolejnego studium, którego autor J. A. Malinowski analizuje je zwłaszcza w kontekście doświadczeń alkoholowych będących udziałem sprawców przemocy, jak i ich rodziców. Z funkcjonowaniem rodziny związany jest następny artykuł, w którym J. Cichla pisze o formach pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Kolejnym aspektem problematyki przemocy jest kwestia funkcjonowania sekt w Polsce, a w szczególności jednostkowe skutki, jakie niesie ta forma działań przemocowych (autor W. Kata). Poświęcono także uwagę teoretyczno-praktycznej analizie przemocy instrumentalnej w zakładach penitencjarnych oraz możliwości jej zapobiegania/ograniczania (K. Dziedzic). Omówiono również zagadnienie przemocy psychicznej wobec osób dorosłych, jakże często występującej w miejscu pracy, ukazując zarazem przykładowe metody oddziaływań profilaktycznych wobec ofiar lobbingu (A. Skuza, D. Łuczak). Autorzy przedstawionych w książce zagadnień prezentują różne ośrodki akademickie, które kształcą studentów w zakresie pedagogiki, w tym pedagogiki resocjalizacyjnej oraz w zakresie pracy socjalnej. Uwzględniając zatem zakres ich kompetencji, można założyć, iż opracowanie nie tylko zainteresuje krąg badaczy problemów wiążących się z agresja i przemocą, ale stanowić będzie istotną pomoc przydatną w samokształceniu studentów, jak również ułatwi prowadzenie zajęć nauczycielom akademickim.
22.00 26.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Andrzej W. Janke (red.)
Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań


stron: 371
format: B5
ISBN: 83-89163-08-X

spis treściNa zawartość książki oprócz wstępu składa się pięć części: "Pedagogika rodziny i jej przedmiot", "Perspektywa historyczna badań nad rodziną", "Kulturowe, społeczne, edukacyjne i filozoficzne aspekty działalności rodziny", "Kontekst pedagogiczny dysfunkcji i patologii oraz wsparcia społecznego w rodzinie", "Stosunki rodziny i szkoły". Już tylko ta informacja, a także wymienienie przykładowo niektórych autorów poszczególnych tekstów zamieszczonych w książce (m.in.: Zbigniew Tyszka, Stanisław Kawula, Teresa Kukołowicz, Andrzej M. de Tchorzewski, Juliusz Jundziłł, Krzysztof Jakubiak, Jerzy Nikitorowicz, Józefa Brągiel, Krystyna Marzec-Holka, Maria Mendel) -czołowych znawców tytułowej problematyki - pozwala stwierdzić, że książka stanowi ważne wydarzenie edytorskie z obszaru pedagogiki. Książkę dopełnia część końcowa zawierająca opracowanie A. W. Janke pt. Próba syntetycznego spojrzenia na rozwój pedagogiki rodziny oraz obszerna bibliografia prac familiologicznych opublikowanych od roku 1989. Jak pisze prof. Andrzej Olubiński w recenzji wydawniczej, książka ma charakter zarówno podręcznikowy, w którym różni znawcy oraz badacze nad rodziną przytaczają przykłady określonej praktyki wychowawczej, tudzież poszczególnych koncepcji społeczno-pedagogicznych jako środowiska bardziej sprzyjającego rozwojowi dziecka, jak i naukowy
25.00 30.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Andrzej W. Janke (red.)
Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce. Rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej


stron: 323
format: B5
ISBN: 978-83-89163-45-5

spis treściWysokie walory prezentowanej pracy podkreślił w recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Andrzej Olubiński pisząc m.in., że "prezentowana książka porusza wszystkie elementarne aspekty funkcjonowania środowiska wychowawczego rodziny, w ujęciu zarówno historycznym, teoretycznym, interdyscyplinarnym, jak i profilaktyczno-terapeutycznym. Tego rodzaju całościowa oraz spójna koncepcja merytorycznej struktury publikacji, będąca wynikiem świadomego zamysłu jej Redaktora, znawcy oraz popularyzatora problematyki wychowania rodzinnego, nadaje opracowaniu charakter wyjątkowy, w porównaniu z wieloma innymi tego typu publikacjami, które ukazały się w ostatnich latach na rynku. Zasadniczą bowiem myślą przewodnią Wychowania rodzinnego w teorii i praktyce jest teza, iż pomimo licznych zawirowań, a zwłaszcza zagrożeń społeczno-cywilizacyjnych, pomimo rozwoju koncepcji oraz praktyki funkcjonowania jednostek poza rodziną, tudzież w tzw. rodzinach alternatywnych, pomimo pewnych symptomów tzw. kryzysu rodziny itd. itp., klasyczna rodzina składająca się z mężczyzny i kobiety oraz przynajmniej jednego dziecka, wydaje się stanowić ciągle - przynajmniej w europejskim kręgu kulturowym - statystyczną większość. I nic nie wskazuje na to - sądząc chociażby na podstawie preferencji rodziny jako wartości przez kolejne pokolenia młodzieży - aby stan ten miał ulec zasadniczej zmianie. Jak pisze jeden z autorów tej publikacji, iż im bardziej ludzie czują się w swojej codziennej egzystencji zagrożeni, zagubieni oraz niepewni, tym bardziej kierują się w stronę rodziny jako swoiście pojmowanej grupy pierwotnej, zapewniającej właśnie poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, pomocy i wsparcia oraz możliwości indywidualnego rozwoju. W tym sensie rację ma A. W. Janke, iż każdy z nas jest jakby z natury homo familiaris. Z drugiej strony - na co wskazują również liczne artykuły w niniejszym zbiorze - rodzina jako element systemu społeczno-cywilizacyjnego, podlega różnorakim przeobrażeniom, zarówno jeśli chodzi o strukturę, jak i zakres oraz jakość wypełnianych przez nią funkcji. Zapewne w przyszłości będzie to grupa mniejsza, mniej sformalizowana, ale bardziej spójna, zintegrowana oraz pełniej realizująca zwłaszcza funkcje psychologiczno-edukacyjne. Inne z kolei opracowania wskazują na liczne zagrożenia, a także problemy funkcjonowania współczesnych rodzin polskich: bezrobocie, biedę, alkoholizm, pracoholizm, przemoc, sieroctwo społeczne, niewydolność wychowawczą itd. Swoistym antidotum dla tych problemów jest szereg publikacji na temat koncepcji oraz metod usprawniania podstawowych funkcji rodziny, a głównie na temat działań o charakterze profilaktycznym, poczynając od edukacji w zakresie przygotowania do życia rodzinnego, poprzez rozwój polityki prorodzinnej, aż do bieżącego monitoringu działalności rodziny w środowisku przez odpowiednie służby socjalne. Niniejsze opracowanie gorąco polecam np. jako podręcznik do zajęć na wielu kierunkach oraz specjalnościach studiów społeczno-humanistycznych, jako publikację w dalszych badaniach oraz refleksjach nad kierunkami przeobrażeń współczesnej rodziny, jako mądrą książkę wzbogacającą wiedzę o procesach społeczno-edukacyjnych zachodzących w tego typu środowisku, dla tych wszystkich, którzy swoje rodzinne życie pragną głębiej zrozumieć, poznać, a głównie polepszyć oraz usprawnić".
25.00 30.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Jadwiga M. Jaraczewska, Izabela Krasiejko (red.)
Dialog Motywujący w teorii i praktyce. Motywowanie do zmiany w pracy socjalnej
i terapii

seria: "Problemy pracy socjalnej"
stron: 254
format: B5
ISBN: 978-83-89163-94-3

spis treściKsiążka "Dialog Motywujący w teorii i praktyce. Motywowanie do zmiany w pracy socjalnej i terapii" została przygotowana przez zespół autorski związany z Polskim Towarzystwem Terapii Motywującej. Współredaktorkami i autorkami książki są: Jadwiga Jaraczewska - przewodnicząca Zarządu Głównego PTTM oraz Izabela Krasiejko - autorka m.in. uznanych prac poświęconych metodyce działania asystenta rodziny. Ponadto zespół autorski tworzą: Magdalena Połeć, Marta Lizis-Młodożeniec, Beata Kita, Joanna Rutkowska, Anna Derwich, Anna Repelewicz-Iwaniuk oraz Brad McKenzie, który przybliża w interesujący sposób polskiemu czytelnikowi system interwencji i wsparcia w placówkach pomocy społecznej skoncentrowanych na ochronie dziecka i rodziny w sytuacji przemocy. Jak czytamy we Wstępie, "tematem książki jest Dialog Motywujący (DM) - specyficzna metoda wyzwalania i wzmacniania motywacji, stosowana w pracy z osobami mało zmotywowanymi. DM zakłada, iż pomoc jest najbardziej skuteczna, kiedy klient wewnętrznie zaangażuje się w proces zmian. Niezwykle duże znaczenie ma tu postawa osoby udzielającej specjalistycznej pomocy w stosunku do klienta. Postawa specjalisty często bardziej niż cokolwiek innego, warunkuje niepowodzenie lub sukces tego procesu. (...) Zgodnie ze współczesnymi celami pomocy społecznej, w modelu Dialogu Motywującego klient postrzegany jest w nowej roli - jako podmiot zmiany, a nie jako bierny odbiorca opieki społecznej. Nowoczesny model pracy socjalnej (socjalno-wychowawczej, opiekuńczej i terapeutycznej), zakłada potrzebę poszukiwania rozwiązań aktywizujących klienta, skoncentrowanych na jego potencjale i ukierunkowanych na dialogową z nim relację. Czasy nakazów i zakazów już się skończyły. Znakomita większość pracowników pomocy społecznej zrozumiała te zmiany i podąża teraz innym nurtem komunikacji i motywowania. Nie zawsze metody stosowane tradycyjnie muszą być jedynymi. Można szukać i próbować innych, niż dotychczas stosowaliśmy sposobów motywowania. (...) Celem książki jest prezentacja w zakresie podstawowym Dialogu Motywującego - nowatorskiego modelu budowania motywacji oraz osiągnięć w zastosowaniu go w pracy z klientem w obszarze pracy socjalnej i terapii. Zazwyczaj pracownicy służb społecznych wiedzą, co mają robić (zasady pracy są szczegółowo opisane w literaturze przedmiotu i przepisach prawa). Brakuje natomiast szczegółowego opisu sposobów, czyli metod pracy opartych na dowodach naukowych. Niniejsza publikacja jest więc odpowiedzią na to zapotrzebowanie". Praktyczny aspekt książki akcentują również jej recenzenci. Przykładowo prof. Ewa Kantowicz pisze: ".Monografia ma więc kapitalne znaczenie dla budowania profesjonalnej wiedzy i rozwiązań praktycznych w pracy socjalnej z wybranymi kategoriami klientów. (...) Niewątpliwie recenzowane opracowanie znajdzie szerokie grono odbiorców zarówno wśród teoretyków, jak i praktyków pracy socjalno-wychowawczej i terapeutycznej, będąc ważnym uzupełnieniem dotychczasowych publikacji skoncentrowanych na podejściach nastawionych na rozwiązaniach.". Z kolei prof. Beata Szluz podkreśla, że "Książka (...) stanowi propozycję dla osób podejmujących działania w dziedzinie pomocy społecznej. Przybliża Czytelnikowi zajmujący i jednocześnie ważny temat dotyczący nowoczesnego modelu świadczenia pomocy człowiekowi. Przedstawione w publikacji zagadnienia zostały ukazane zarówno w ujęciu teoretycznym, jak również praktycznym, co umożliwi ich zastosowanie. Publikacja jest skierowana i niezbędna dla pracowników socjalnych, socjologów, pedagogów, psychologów, a także polityków społecznych".
35.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Jadwiga Jastrząb (red.)
Edukacja Terapeutyczna. Toruńska Szkoła Terapeutyczna - dziesięć lat doświadczeń


stron: 447 + XVI
format: B5
ISBN: 83-915476-3-9

spis treściKsiążka stanowi obszerne i bogate w treści merytoryczne i rozwiązania organizacyjno-metodyczne kompendium wiedzy z zakresu edukacji terapeutycznej. Jej wartość jest tym większa, że zawarte w niej propozycje zostały zweryfikowane w dziesięcioletniej praktyce Toruńskiej Szkoły Terapeutycznej (Szkoły Podstawowej nr 33 w Toruniu) - unikalnej w kraju placówki edukacyjnej. Sposób w jaki zostały one zaprezentowane w książce (m.in. konkretne przykłady rozwiązań metodycznych, scenariusze zajęć lekcyjnych - z różnych przedmiotów - i pozalekcyjnych oraz imprez szkolnych) sprawia, że proponowana tu pozycja powinna stać się swoistym poradnikiem dla wszystkich nauczycieli, zwłaszcza szkół podstawowych (nie tylko o profilu terapeutycznym) i to niezależnie od tego, jaki przedmiot realizują. W poszczególnych rozdziałach książki omówiono, wzbogacając to konkretnymi przykładami, możliwości jakie stwarza prowadzenie różnych przedmiotów w zakresie realizowania oddziaływań terapeutycznych (np. w trakcie lekcji języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, historii, przyrody, edukacji plastycznej i muzycznej, wychowania fizycznego, katechezy).
30.00 36.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Jadwiga Jastrząb (red.)
Toruńska Szkoła Terapeutyczna


stron: 256
format: B5
ISBN: 83-905248-2-1

spis treściKsiążka prezentuje pięcioletnie doświadczenia jedynej w Polsce szkoły dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; szkoły realizującej autorski program terapii pedagogicznej redaktora naukowego niniejszego wydania. Zawartość tego dzieła mieści się w dziesięciu rozdziałach ułożonych w dwie części: I. Projekt Szkoły - pierwsze doświadczenia, II. Edukacja terapeutyczna - rozwiązania programowe. Znaleźć w niej można zarówno założenia koncepcyjne tej placówki edukacyjnej, jak i konkretne programy nauczania i terapii edukacyjnej. Całość wzbogacona jest aneksem zawierającym m. in. przykłady narzędzi diagnostycznych oraz fotoreportaż z życia szkoły.
szukaj w księgarniach


Tadeusz Jasudowicz
Problematyka podatkowa w orzecznictwie strasburskim. Wybór orzecznictwa

seria: "Monografie Kolegium Jagiellońskiego"
rok: 2020
stron: 367
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-63955-73-1

spis treściNa strukturę książki autorstwa prof. Tadeusza Jasudowicza "Problematyka podatkowa w orzecznictwie strasburskim. Wybór orzecznictwa" składają się dwie części: "Orzecznictwo Europejskiej Komisji Praw Człowieka" oraz "Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka". W pierwszej z nich Autor odnosi się do 12 decyzji Europejskiej Komisji Praw Człowieka (od decyzji X. pko Austrii z 8.07.1980 r. do decyzji Max von Sydow pko Szwecji z 12.05.1987 r.). W części drugiej zaś analizuje kilkadziesiąt wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, poczynając od wyroku Engel i inni pko Holandii z 8.06.1976 r., a kończąc na wyroku Euromark Metal Doo pko Macedonii z 14.06.2018 r.
39.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Kozłowski
Dzieci i młodzież poszukujące ryzyka. 33 paradoksy. Studium socjopedagogiczne


rok wydania: 2023
stron: 267
format: B5
ISBN: 978-83-66951-46-4

spis treściMariusz Z. Jędrzejko oraz Tomasz Kozłowski - są Autorami kolejnej książki, która koncentruje się na ryzykownych zachowaniach młodego pokolenia, a która posiada jakże wymowy tytuł: "Dzieci i młodzież poszukujące ryzyka. 33 paradoksy. Studium socjopedagogiczne". Odnosząc się do jej treści, należy zaznaczyć, że nie jest to "typowy" raport z badań, lecz monograficzne, a przy tym holistyczne, odniesienie się nie tylko do istoty zjawiska, ale i jego przyczyn i złożonych uwarunkowań z istotnymi, konkretnymi propozycjami działań/rozwiązań profilaktycznych i naprawczych. Jak piszą Autorzy we wprowadzeniu "...publikacja zwraca uwagę na kilka zjawisk, które naszym zdaniem stanowią widoczne i niebezpieczne ryzyko, a tym samym są one wyzwaniem profilaktycznym. Skupiliśmy się na m.in. wyzwaniach edukacji medialnej, w kontekście wpływu nowoczesnych urządzeń i ich treści na rozwój emocjonalny i edukacyjny; na edukacji seksualnej - w tym wyzwaniach związanych z ekspansją pornografii; w kolejnych rozdziałach koncentrujemy się także na zagrożeniach związanych z patostreamingiem, cyfrowymi przeciążeniami, marihuaną i nowymi substancjami psychoaktywnymi oraz zagrożeniach związanych z kształtowaniem patriotyzmu na nieprawdzie i mitach. Staraliśmy się - na tyle, na ile potrafimy - nadać książce wymiar praktyczny poprzez delegacje, wskazówki i podpowiedzi. Piszemy o tych sprawdzonych np. w szkołach, z którymi od lat współpracujemy". Warto nadmienić, że osią przewodnią książki są tytułowe "paradoksy". Przykładowo jeden z nich brzmi następująco: "Chociaż sygnały płynące - od rodziców, pedagogów szkolnych, pediatrów i psychiatrów - są czytelne i jasne: mamy do czynienia z problemem narastania cyberzaburzeń, nie mamy ze strony centralnych władz oświatowych i instytucji państwa odpowiedzialnych za profilaktykę odpowiedzi adekwatnych do realnych problemów. Podobnie jak w przypadku tzw. dopalaczy państwo polskie (mając tak potężne narzędzia oddziaływania, jak np. media publiczne i centralne ) jest spóźnione. To ważny sygnał dla samorządów i placówek oświatowych - nie można czekać na decyzje i działania władz, trzeba to robić samemu." Dodać w tym miejscu jednak należy, że sporo ze wspomnianych paradoksów odnosi się także do innych podmiotów - potencjalnych i rzeczywistych realizatorów oddziaływań profilaktycznych, do których przede wszystkim jest adresowana ta książka, a więc rodziców, nauczycieli, pedagogów szkolnych, decydentów edukacyjnych różnego szczebla.
38.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Mariusz Jędrzejko, Jan A. Malinowski (red.)
Młode pokolenie w zderzeniu cywilizacyjnym. Studia - badania - praktyka


stron: 446
format: B5
ISBN: 978-83-63955-18-2

spis treściMonografia pt. "Młode pokolenie w zderzeniu cywilizacyjnym. Studia - badania - praktyka", której redaktorami naukowymi są Mariusz Jędrzejko oraz Jan A. Malinowski, posiada wprawdzie charakter interdyscyplinarny, to niemniej treść większości zamieszczonych w niej studiów teoretycznych oraz analiz empirycznych oscyluje wokół pedagogiki społecznej. Jej zawartość podzielona została na trzy integralnie łączące się części: "Cywilizacja wyzwań - wyzwania wobec cywilizacji", "Niepokoje i bariery u progu XXI wieku" oraz "Praca i bezrobocie w perspektywie życiowej młodzieży". Jak piszą redaktorzy książki, zawiera ona "rozprawy nader ważne, bo odnoszące się do płaszczyzny wyjątkowo zaniedbanej w pędzącym świecie zawirowań, dewiacji, wykluczeń, naznaczeń, zaburzeń i uzależnień - diagnozy wielkiej zmiany oraz profilaktyki społecznej. Jako ich współautorzy, pragniemy zwrócić uwagę Czytelników na zjawiska nader istotne, a wynikające z przemian kulturowych, dychotomizacji kultury i cywilizacji, rewolucji obyczajowych oraz silnej presji na młode pokolenie aby szybko dorastało i korzystało z życia. Stąd nasze rozważania dotyczą kwestii rzadziej poruszanej w pedagogice społecznej - zależności pomiędzy postępem a dobrem człowieka oraz naszych umiejętności korzystania z dorobku nieustannie rozwijającej się cywilizacji. Jest to stan, który wielu z badaczy trafnie określa jako przestrzeń, w której cywilizacja wyprzedza kulturę, co skutkuje niezdolnością człowieka do rozumowego skonsumowania swojego wielkiego dorobku". Nic więc dziwnego, że przedmiotem zainteresowania Autorów monografii stały się zagadnienia wiążące się z zagrożeniami jakie niesie dla młodzieży ponowoczesność, szeroka dostępność do technologii cyfrowych, różne formy cyberprzemocy, ale też i problemy będące wynikiem pauperyzacji i wiążącego się z tym ubóstwa, czy też barier napotykanych na rynku pracy. Dodatkowym walorem ksiązki jest to, że w gronie jej Autorów znaleźli się - obok polskich naukowców - badacze problemów młodzieży ze Słowacji i Czech, co nadaje książce dodatkowy, komparatystyczny walor.
41.00 44.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Mariusz Jędrzejko, Jan A. Malinowski (red.)
Zachowania ryzykowne w okresie pandemii COVID-19 i zapobieganie im


rok wydania: 2023
stron: 228
format: B5
ISBN: 978-83-66951-44-0

spis treściPraca zbiorowa pt. "Zachowania ryzykowne w okresie pandemii COVID-19 i zapobieganie im" pod redakcją naukową Mariusza Z. Jędrzejko i Jana A. Malinowskiego stanowi kontynuację wydanej także w roku 2023 przez Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit" wieloautorskiej monografii, zredagowanej przez Teresę Sołtysiak i Mieczysława Oliwę, zatytułowanej "Pandemia koronawirusa. Od wyzwań i dramatów do działań". Świadczą o tym nie tylko wymowne w swym przekazie okładki obu książek zaprojektowane przez Iwonę Adamus, ale i podjęta problematyka, czyniąc z nich dopełniające się "tomy". Koncentrując się na treściach zawartych w prezentowanej tu książce należy stwierdzić, że będąc efektem wnikliwej pracy kilkunastu naukowców oraz praktyków poszerza ona spojrzenie na towarzyszące pandemii, z jednej strony zachowania ryzykowne, z drugiej zaś na możliwości zapobiegania im. Podjęte zostały w niej kwestie związane z działaniami realizowanymi w obszarach edukacji, profilaktyki, resocjalizacji oraz diagnozy zachowań ryzykownych w szczególnych warunkach jakie towarzyszyły w sytuacji dotychczas nieznanej w Polsce i na świecie. Pandemia objawiła się jako problem interdyscyplinarny, i jak się szybko okazało, dynamicznie zmienny. Nieprzypadkowo więc zamieszczone w tomie teksty zostały przygotowane przez autorów reprezentujących pedagogikę, psychologię, nauki prawne oraz odpowiadające im obszary praktyki ukierunkowane zwłaszcza na pracę z dziećmi i młodzieżą. Ujęto je w dwie części wyznaczające pola studiów teoretycznych i analiz empirycznych. I tak część pierwsza została zatytułowana: "Panorama zachowań i zagrożeń towarzyszących pandemii", zaś druga "Pandemia a obszary profilaktyki i wsparcia". Pozwala to sformułować przypuszczenie, że po tę publikację sięgną zarówno naukowcy, jak i praktycy. Część pierwszą otwiera studium przynoszące analizę nowej sytuacji społecznej jaka stała się skutkiem pandemii, determinującej zachowania ludzi oraz generującej konieczność indywidualnego i grupowego modyfikowania zachowań (A. Molesztak). Do tych treści bezpośrednio - ale już w odniesieniu do grupy seniorów - nawiązuje artykuł (I. Mandrzejewska-Smól). To bowiem najstarsza część polskiego społeczeństwa poddana została szczególnie silnej opresji wirusa i pandemii, a także poniosła najbardziej dotkliwe straty zdrowotne. W kolejnym opracowaniu analizie poddano opinie studentów kierunku pedagogika na temat zmian jakie w ich edukacji wymusiła pandemia koronawirusa (R. Poklek). Trzy kolejne artykuły łączy analityczne podejście do zmiany wektorów zagrożeń w czasie pandemicznym, a związanych ze zjawiskiem: sextingu (U. Kempińska i J.A. Malinowski), stalkingu i cyberprzemocy (A. Dziergawka) oraz zjawiska sponsoringu seksualnego (A. Chańko-Kraszewska). Tę część monografii wieńczy studium przypadku młodej biznesmenki zdeterminowanej na "pokonanie" pandemii rujnującej jej nowy projekt zawodowy, która od kryzysu zaznaczonego myślami samobójczymi dokonuje rewolucyjnej zmiany w swoim życiu (M.Z. Jędrzejko). Część drugą rozpoczynają dwa artykuły odnoszące się do wyzwań jakie stanęły w dobie pandemii przed systemem kształcenia (A. Kozubska) i procesem dydaktyczno-wychowawczym (K. Ostrowski). W kolejnym tekście wykorzystano doświadczenia z pracy Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji "Dajemy Dzieciom Siłę" w Gdańsku skupiające się na interwencji i wsparciu dzieci poszkodowanych przestępstwem w okresie pandemii, a także na konsekwencjach funkcjonowania dzieci i młodzieży po zdarzeniach traumatycznych (J. Jezierska). Kryzysy otwierają także szeroką paletę zachowań konstruktywnych stanowiących element systemów samoochronnych. O takich inicjatywach obecnych w programach i praktyce organizacji scoutowych i harcerskich w czasie pandemii COVID-19 pisze K. Marszałek. Do tego też okresu nawiązują rozważania dotyczące zadań kuratorów sądowych wynikające z zagrożeń spowodowanych pandemią (R. Łukomski). Z kolei o innym obszarze instytucjonalnej pracy z nieletnimi w warunkach rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, a mianowicie z przebywającymi w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych traktuje artykuł B. Turek. Część tę zamyka tekst przygotowany przez Ilonę Dybicz. Zawarte w nim przykładowe rozwiązania stanowią egzemplifikację codziennych działań realizowanych w konkretnej placówce o charakterze resocjalizacyjno-rewalidacyjnym - ośrodku wychowawczym dla dziewcząt. /div>
36.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Mariusz Z. Jędrzejko, Dariusz Sarzała, Wojciech Piestrzyński
Zagrożone dorastanie i bezpieczeństwo młodzieży


rok wydania: 2022
stron: 248
format: B5
ISBN: 978-83-63955-91-5

spis treściMariusz Z. Jędrzejko, Dariusz Sarzała, Wojciech Piestrzyński analizują w książce "Zagrożone dorastanie i bezpieczeństwo młodzieży" nie tylko różne typy zachowań ryzykownych, co często obecne jest w piśmiennictwie naukowym z zakresu pedagogiki, socjologii, czy psychologii, ale i podejmują kwestie związane z poczuciem bezpieczeństwa, odpowiedzialności i postawy uczniów wobec szkoły. Jak sami zaznaczają, poszukują również "szerszych wyjaśnień omawianych zagadnień, szczególnie tych, które mogą wskazywać na niewłaściwie przyjętą strategię w polityce państwa oraz błędy w modelach profilaktyki realizowanych na szczeblu lokalnym". W swoich dociekaniach odwołują się zarówno do literatury przedmiotu, dotychczasowego stanu badań, jak i wyników badań własnych. Dużo uwagi poświęcają szkole i rodzinie jako podmiotom prowadzącym działania profilaktyczne w zakresie zapobiegania zachowaniom ryzykownym młodzieży. Ponadto formułują też propozycje stawiające za cel podniesienie efektywności działań profilaktycznych. Sprawia to, że z przekonaniem książkę tę można rekomendować nie tylko badaczom zajmującym się wskazaną tu problematyką, ale i praktykom - wychowawcom, nauczycielom i rodzicom, a także studentom przygotowującym się do podjęcia pracy w placówkach edukacyjnych i wychowawczych.
36.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Ewa Kantowicz, Andrzej Olubiński (red.)
Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku

seria: "Problemy pracy socjalnej"
stron: 509
format: B5
ISBN: 83-89163-04-7-6-3

spis treściKsiążka w serii PROBLEMY PRACY SOCJALNEJ. Na jej zawartość składa się pięć części: I. Teoretyczno-praktyczne perspektywy badania i działania w pracy socjalnej, II. Aktualne wymiary kwestii społecznych a praca socjalna na progu XXI wieku, III. Kształcenie do działań społecznych profesjonalistów i wolontariuszy, IV. Nowy paradygmat w opiece a praca socjalna na rzecz dziecka i rodziny. V. Działania społeczne na rzecz ludzi starszych na progu XXI wieku. Autorami są m.in.: E. Marynowicz-Hetka, A. Kotlarska-Michalska, J. Krzyszkowski, J. Szmagalski, Z. Kawczyńska-Butrym.
szukaj w księgarniach


Ewa Kantowicz, Anna Leszczyńska-Rejchert (red.)
Stereotypy w pedagogice, pracy socjalnej i resocjalizacji


stron: 285
format: B5
ISBN: 978-83-63955-07-6

spis treściPrezentowana praca zbiorowa przygotowana do druku przez Ewę Kantowicz i Annę Leszczyńską-Rejchert jest - jak czytamy we Wstępie - monografią stanowiącą "egzemplifikację badań teoretyczno-empirycznych nad zjawiskiem stereotypizacji i stygmatyzacji w kontekście pedagogiki, socjologii, pracy socjalnej i resocjalizacji, będąc ważnym wyzwaniem dla profesjonalistów społecznych w kreowaniu świadomości społecznej, dotyczącej mechanizmów naznaczania osób lub grup charakteryzujących się jakąś odmiennością oraz poszerzania wiedzy w tym obszarze. Niewątpliwie obydwa analizowane zjawiska (pojęcia - stereotypizacja i stygmatyzacja), choć są przez autorów tekstów niejednokrotnie używane zamiennie, posiadają nieco odmienny kontekst semantyczny. (...) Oddając w ręce Czytelnika prezentowaną monografię mamy nadzieję, że zainteresuje ona tych, którym procesy wykluczenia i stereotypizacji są bliskie oraz będzie ważnym drogowskazem dla pedagogów i innych profesjonalistów społecznych w kreowaniu nowej świadomości społecznej dotyczącej stereotypów". Na oryginalność, a zarazem i na znaczenie książki wskazuje jej Recenzentka - dr hab. Małgorzata Orłowska, Profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, która akcentuje, że podjęto w niej "...ciekawy i stosunkowo rzadko eksplorowany problem jakim jest funkcjonowanie stereotypów w pedagogice, zwłaszcza w obszarze pedagogiki resocjalizacyjnej i społecznej. Problem ten jest o tyle ważki, że od jego uświadomienia i właściwej reakcji samych zainteresowanych, jak i wychowawców zależy sukces wychowawczy - zarówno w resocjalizacji, jak i w pracy socjalnej. Zwłaszcza w tej ostatniej, którą coraz rzadziej wiążemy z procesami wychowawczymi. A szkoda, tym bardziej, że bez odwołania się do aspektu wychowawczego nie możemy mówić w zasadzie o pracy socjalnej jako takiej, a jedynie o pewnych procesach zarządzania społecznego biedą czy wykluczeniem. Stąd chwała Redaktorom, jak i Autorom za podjęcie się tego problemu".
25.00 31.50 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Ewa Kantowicz, Bożena Chrostowska, Małgorzata Ciszkowska-Giedziun (red.)
Szkoły polskiej pedagogiki społecznej wobec nowych wyzwań. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku


stron: 253
format: B5
ISBN: 978-83-89163-69-1

spis treściKsiążka Szkoły polskiej pedagogiki społecznej wobec nowych wyzwań - dedykowana prof. S. Kawuli - otwiera swoisty tryptyk podejmujący aktualne kwestie nurtujące tak teorię, jak i praktykę pedagogiki społecznej. Dwa kolejne książki w tym cyklu, które wkrótce się ukażą drukiem to: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży oraz Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny. Łączy je wspólny podtytuł: "Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku". Strukturę prezentowanej tu pracy tworzą trzy części. Pierwsza z nich zatytułowana "Wybrane perspektywy metodologiczno-poznawcze polskiej pedagogiki społecznej i Mistrz Szkoły Olsztyńskiej" zawiera obszerne studia takich autorów jak: A. Radziewicz-Winnicki i M. Walancik, M. Cichosz, T. Frąckowiak i J. Modrzewski, M. Winiarski, A. Janke, A. Olubiński. Kolejna część poświęcona została wieloparadygmatyczności pedagogiki społecznej i jej związkom z praca socjalną. Tu pozyskani zostali do zespołu autorskiego m.in. tacy znaczący znawcy tej tematyki jak: E. Marynowicz-Hetka czy też J. Szmagalski. Ostatnia - trzecia część rozpatruje pedagogikę społeczną w kontekście starych i nowych obszarów zainteresowań badawczych. Akcentowane są tu m.in. zagadnienia łączące się z uzależnieniami rozpatrywanymi w perspektywie pedagogiki społecznej i resocjalizacyjnej, z dyskursem feministycznym, spotkaniem z buddyzmem, czy też z zagrożeniami współczesnej rodziny.
25.00 30.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Anna Karłyk-Ćwik
Humor w kreowaniu klimatu społecznego instytucji resocjalizacyjnych dla nieletnich


stron: 342
format: B5
ISBN: 978-83-63955-57-1

spis treściKsiążka Anny Karłyk-Ćwik wpisuje się w nurt resocjalizacji cechującej się otwartością na nowe teorie inspirujące do działań charakteryzujących się m.in. humanistyczną wrażliwością oraz odchodzących od twardej technologii resocjalizacyjnej z równoczesnym odwołaniem się do empatycznego dialogu i budowania właściwej atmosfery i klimatu społecznego.W takim podejściu do resocjalizacji Autorka wyznacza ważną rolę dla humoru i śmiechu, które to "ze względu na swe liczne społeczne funkcje, coraz bardziej zyskują na znaczeniu i na popularności, stając się preferowanymi czynnikami motywacji, zachęty i otwartości w kontaktach międzyludzkich". Okazuje się jednak, że w pedagogice, a zwłaszcza w pedagogice resocjalizacyjnej, rola humoru jest stosunkowo rzadko dostrzegana. Kierując się tym A. Karłyk-Ćwik podjęła w swojej książce "próbę włączenia humoru do refleksji i praktyki resocjalizacyjnej, próbę z jednej strony niełatwą - bo w zasadzie pionierską, z drugiej zaś - znamienną - bo podejmowaną w kontekście potrzeby kreowania nowej filozofii resocjalizacji instytucjonalnej nieletnich". Podjęte w monografii studia i eksploracje empiryczne koncentrują się wokół następujących pytań: "czy i do czego resocjalizacja instytucjonalna nieletnich potrzebuje humoru?, czy humor stanowi właściwą odpowiedź na te potrzeby i co może zaoferować/wnieść do resocjalizacji?, czy w szeroko rozumianej - mentalnej, społecznej, organizacyjnej - przestrzeni resocjalizacyjnej jest miejsce dla humoru? i wreszcie - w jaki sposób wprowadzać/implementować humor do środowiska wychowawczego instytucji resocjalizacyjnych dla nieletnich?" Warto sięgnąć do rekomendowanej tu książki, aby uzyskać odpowiedzi na te, oraz inne pytania.
37.00 38.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Anna Karłyk-Ćwik
Kompetencje zawodowe pedagogów w pracy z nieletnimi agresorami


stron: 328
format: B5
ISBN: 978-83-89163-49-3

spis treściKsiążka składa się z części teoretycznej oraz badawczej. W pierwszej Autorka dokonuje wnikliwej analizy problematyki wiążącej się z pracą resocjalizacyjną z nieletnimi agresorami zwracając szczególną uwagę na jej uwarunkowania pedeutologiczne. W części empirycznej prezentuje wyniki własnych, oryginalnych badań analizujących m.in. zagadnienie kompetencji zawodowych pedagogów resocjalizacyjnych oraz przebieg pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi agresorami w kontekście samooceny kompetencji zawodowych pedagogów. Zwraca tu uwagę na takie kwestie jak: formy, metody i środki oddziaływań resocjalizacyjnych, optymalizowanie oddziaływań resocjalizacyjnych wobec wychowanków zakładów poprawczych, styl pracy z nieletnimi agresorami, efektywność oddziaływań wychowawczych wobec nieletnich agresorów. Pracę dopełniają wnioski oraz bogata bibliografia, a także autorski kwestionariusz ankiety dla wychowawców nieletnich agresorów. Prezentowana książka uzyskała bardzo dobre opinie wydawnicze. I tak, w recenzji wydawniczej dr hab. Małgorzaty Sekułowicz, prof. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu czytamy m.in.: Recenzowana praca ma nowatorski charakter, gdyż do tej pory analizy badawcze kompetencji zawodowych pedagogów specjalnych dotyczyły przeważnie pracy w placówkach o charakterze rehabilitacyjnym. (...) Autorka monografii podejmuje badania w kierunku ustalenia odpowiednich, właściwych dla skutecznego procesu resocjalizacji, kompetencji zawodowych pedagogów specjalnych. Przedmiotem jej badań jest samoocena badanych w zakresie ich kompetencji zawodowych wymaganych w pracy z nieletnimi agresorami. Praca z tego typu klientem edukacyjnym wymaga szczególnych umiejętności, zwłaszcza gdy dotyczy niwelowania zachowań destrukcyjnych i antyspołecznych. (...) Monografia ma duże walory poznawcze. Stanowi bogate źródło wiedzy dla studentów pedagogiki, a szczególnie pedagogiki specjalnej, nauczycieli, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, ale także dla pracowników ośrodków socjoterapeutycznych i poradni psychologiczno-pedagogicznych. Może też pomagać w pracy władz oświatowych, kuratoryjnych i samorządowych. Ponadto wysunięte przez Autorkę postulaty dotyczące potrzeb reformy kształcenia przyszłych pedagogów resocjalizacyjnych są warte przedstawienia środowisku akademickiemu. Z kolei ks. dr hab. Czesław Kustra, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podkreślił, że recenzowana praca stanowi diagnozę samooceny poziomu kompetencji zawodowych pedagogów resocjalizacyjnych w kontekście analizy przebiegu ich pracy z nieletnimi agresorami. Publikacja ukazuje, że potrzebna jest stała formacja (doskonalenie) pedagogów nie tylko w zakresie teorii, ale bardziej praktyki. Pedagodzy powinni prezentować sobą świat wartości: "być a nie mieć", moralnych postaw, duchowości, "nie samym chlebem żyje człowiek", a podopiecznych traktować jako osoby mające swoją godność. (...) Pełnienie roli społecznej przez pedagoga można rozumieć jako powołanie. Nie chodzi tylko o wiedzę, ale o umiejętność pracy nad sobą, o wyrobienie w sobie refleksyjności, daru empatii i szukania niezbędnych środków do doskonalenia siebie i innych, o nabycie umiejętności komunikacyjnych, prowadzenia dialogu, filozofii spotkania: JA - TY. (...) Dlatego też warto sięgnąć po tę książkę, bo wnosi ona dużo nowych wątków do świata edukacji, w którym ciągle dyskutują "starsi", a "młodzi" nadal czują się zagubieni, tym bardziej kiedy mają ze sobą problemy i podlegają resocjalizacji.
30.00 35.50 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Anna Karłyk-Ćwik, Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy (red.)
Resocjalizacja - czarno na białym. Konteksty niedostosowania społecznego i ich praktyczne odniesienia


stron: 267
format: B5
ISBN: 978-83-63955-42-7

spis treściProwadzone analizy procesu resocjalizacji coraz wyraźniej uwidaczniają rozbieżności pomiędzy formułowanymi postulatami a faktycznym jego przebiegiem, jakością oraz jego efektywnością. Zwracają na to uwagę Anna Karłyk-Ćwik i Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy - redaktorzy naukowi książki "Resocjalizacja - czarno na białym. Konteksty niedostosowania społecznego i ich praktyczne odniesienia". We wstępie do niej czytamy m.in.: "Konfrontacja oczekiwań z rzeczywistością obnaża liczne słabości i problemy resocjalizacji w wymiarze systemowym, instytucjonalnym, metodycznym, a także po prostu ludzkim. Wyłaniający się zarówno z naukowego oglądu i refleksji, jak też z potocznych obserwacji i opinii, niekorzystny obraz polskiej resocjalizacji domaga się z jednej strony podejmowania coraz bardziej intensywnych poszukiwań czynników optymalizujących proces resocjalizacji, z drugiej zaś - uczciwej, rzetelnej i ciągłej diagnozy jego stanu. Diagnoza owa, podobnie jak resocjalizacyjna diagnoza niedostosowania społecznego, powinna koncentrować się nie tylko na symptomach zaburzeń (słabościach, błędach, problemach), ale przede wszystkim na potencjale i zasobach (tradycji, wartościach, koncepcjach i teoriach naukowych, doświadczeniu praktycznym, inspirujących rozwiązaniach i przykładach innych krajów, kompetencjach i zaangażowaniu personelu, itp.), którymi nasz system resocjalizacji dysponuje. Stanowiący zwieńczenie tego procesu wymaga zatem stałego konfrontowania przesłanek wywodzonych z tradycji wychowania resocjalizującego z realiami i współczesnymi oczekiwaniami społecznymi, a także pokazywania w sposób niezawoaluowany - - obiektywnego i rzeczywistego obrazu, aby ostatecznie poddać go krytycznej refleksji i interdyscyplinarnej dyskusji badaczy, teoretyków i praktyków resocjalizacji i pokrewnych dyscyplin". Analiza zawartości książki pozwala stwierdzić, że Ów trud opisu i krytycznej analizy rzeczywistości resocjalizacyjnej podjęli Autorzy tekstów zamieszczonych w niniejszym tomie. Przekonanie to podziela recenzent książki prof. UMCS w Lublinie, dr hab. Andrzej Węgliński, który m.in. stwierdza: "Wielkowymiarowość recenzowanej pracy, przystępność i klarowność wywodów poszczególnych Autorów, zakres poruszanych zagadnień stanowić będzie znacząca inspirację i gorącą zachętę do teoretyczno-badawczego i praktycznego zajmowania się i zainteresowania, przez szeroką rzeszę czytelników niedostosowaniem społecznym, profilaktyką, penitencjarystyką i resocjalizacją w Polsce. Wdzięcznymi jej czytelnikami mogą być zarówno praktycy, jak i teoretycy, studenci różnych kierunków studiów, jak i osoby zatrudnione w instytucjach profilaktyczno-edukacyjnych i oświatowych mających do czynienia z osobami niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi czynnikami ryzyka i dezadaptacją społeczną".
30.00 33.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Zbigniew Karpus, Paweł Kost, Paweł Krawcewicz, Olesia Taterska (red.)
Zeszyty Naukowe Doktorantów. Litwa - Rosja - Ukraina - Polska Nr 1/2007


stron: 232
format: B5
ISBN: 978-83-89163-37-0

spis treściPublikacja została przygotowana przez Instytut Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w wyniku wspólnej inicjatywy władz instytutu oraz doktorantów. Zeszyt zawiera 16 artykułów z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego, integracji europejskiej, współczesnej myśli politycznej, bilateralnych stosunków Polski z krajami dawnego ZSRR. Autorami są młodzi pracownicy nauki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Rosyjskiego Uniwersytetu Państwowego im. Emannuela Kanta w Kaliningradzie, Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, oraz Uniwersytetu Tarasa Szewczenki w Kijowie.
16.00 25.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Ewelina Kawiak
Elementy metody George'a Polya w matematycznej edukacji wczesnoszkolnej


rok wydania: 2021 (grudzień)
stron: 227
format: B5
ISBN: 978-83-63955-67-0

spis treściKsiążka "Elementy metody George'a Polya w matematycznej edukacji wczesnoszkolnej" porusza istotny z punktu widzenia teorii i praktyki pedagogicznej temat nauczania matematyki w klasach początkowych. W publikacji wyeksponowano heurystyczną metodę G. Polya oraz ukazano możliwość jej praktycznego wykorzystania w pracy z uczniami w młodszym wieku szkolnym. Ponadto publikacja zawiera wyniki badań Autorki książki - Eweliny Kawiak - dotyczące wpływu zastosowania heurystycznej metody G. Polya na umiejętność rozwiązywania matematycznych zadań problemowych przez uczniów klas trzecich szkoły podstawowej. Książka skierowana jest w szczególności do studentów oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcą wzbogacić swój warsztat pracy i którzy poszukują skutecznych sposobów na rozwijanie umiejętności rozwiazywania zadań przez uczniów. Na tę, a więc nie tylko naukową, ale i metodyczną wartość książki wskazuje w recenzji wydawniczej dr hab. Krystyna Żuchelkowska, prof. Kolegium Jagiellońskiego - Toruńska Szkoła Wyższa, pisząc: "Książka Eweliny Kawiak wpisuje się w nurt rozważań związanych z polepszaniem jakości edukacji wczesnoszkolnej i stanowi istotny oraz twórczy krok w kierunku doskonalenia działań pedagogicznych nauczyciela związanych z wprowadzaniem uczniów klas młodszych w świat matematyki. Dlatego też będzie dobrze służyła nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i kandydatom do tego zawodu we wprowadzaniu ożywczych zmian w zakresie kształtowania pojęć i umiejętności matematycznych najmłodszych uczniów". Z kolei dr hab. Irena Polewczyk, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w recenzji wydawniczej akcentuje to, ".że na szczególną uwagę zasługuje podrozdział poświęcony etapom rozwiązywania zadań i problemów. Zawiera on cenne wskazówki dla nauczyciela do pracy z uczniem w zakresie zadań tekstowych, opatrzone dozą humoru charakterystyczną dla G. Polya, która może być podstawą do sprawnego i efektywnego przejścia przez każdy etap pracy w rozwiązywaniu zadań".
30.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Stanisław Kawula
Człowiek w relacjach socjopedagogicznych. Szkice o współczesnym wychowaniu

seria: Biblioteka miesięcznika "Wychowanie na co dzień"
wydanie: II poszerzone
stron: 372
format: A5
ISBN: 83-89163-05-05-5

spis treściKsiążka (seria: "Biblioteka Wychowania na co dzień") prof. Stanisława Kawuli składa się z dwóch części: "W poszukiwaniu teoretycznych odniesień" oraz "Obszary relacji edukacyjnych". Obok zaktualizowanych rozdziałów zamieszczonych w pierwszym wydaniu (np.: "Edukacyjne właściwości relacji międzyludzkich", "Sieć wsparcia społecznego w życiu człowieka i jego rodziny", "Rodziny współczesne jako źródło sieroctwa społecznego"), w drugiej edycji ponadto Autor zamieścił następujące teksty: "Społeczeństwo ryzyka - perspektywa polityki społecznej", "Rola pedagogiki w społeczeństwie przetrwania i/lub rozwoju", "Profilaktyka zachowań dewiacyjnych i patologicznych młodzieży w reformie edukacji", " Survival jako metoda resocjalizacji nieletnich przestępców".
22.00 26.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Stanisław Kawula
Pedagogika społeczna dzisiaj i jutro


stron: 239
format: B5
ISBN: 978-83-89163-66-0

spis treściNa zawartość książki prof. Stanisława Kawuli zatytułowanej "Pedagogika społeczna dzisiaj i jutro" oprócz obszernego "Wprowadzenia" składa się jedenaście rozdziałów ujętych w dwie części: I - "Podstawy teoretyczne", II - "Obszary diagnozy i działania". Jak stwierdza recenzent prezentowanej tu pracy prof. dr hab. Wojciech Sroczyński "można uznać, że Autor książki, profesor zwyczajny piastujący przez długi okres stanowisko kierownika Katedry Pedagogiki Społecznej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, włącza się rekomendowaną przez Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit" pracą w tok toczącej się wśród teoretyków dyskusji o: 1) statusie samej pedagogiki społecznej; 2) przedmiocie, zakresie i problemach badawczych tej nauki, a także obszarów, którymi się interesuje (rodzina, środowisko życia jako przestrzeń wychowania, środowisko młodzieży; 3) kwestiach socjalnych, zagrożeniach, dysfunkcjonalności i patologiach, jakie mają miejsce w życiu publicznym, rodzinnym, rówieśniczym i wymagają rozpoznania i prowadzenia działalności ratowniczej, profilaktycznej, kompensacyjnej, wsparcia i wspomagania: 4) działaniu (pracy) pedagogicznym o charakterze edukacyjnym, wychowawczym, opiekuńczym, kulturalnym, socjalnym w środowisku lokalnym." Warto odnotować, co też podkreśla Recenzent, książka S. Kawuli "nie tylko umożliwia czytelnikowi zapoznanie się z teorią pedagogiki społecznej, ale podaje też przykłady rozwiązywania problemów społeczno-wychowawczych w praktyce. (.). Zamieszczone w książce studia były już wprawdzie wcześniej publikowane - o czym Autor wyraźnie informuje czytelników - zebrane w osobnym tomie nabierają jednak innego charakteru - autorskiego poglądu na współczesną pedagogikę społeczną, co zainicjuje zapewne szerszą dyskusję wśród jej przedstawicieli. Rekomendując książkę potencjalnym Czytelnikom: pedagogom - zarówno teoretykom, jak i praktykom, pracownikom socjalnym, socjologom należy jeszcze raz przywołać opinię Recenzenta, który wyraża przekonanie, że publikacja "spotka się z zainteresowaniem profesjonalnych badaczy z kręgu nie tylko pedagogiki społecznej - także i tych, którzy dobrze znają z wcześniejszych prac stanowisko prof. Stanisława Kawuli odnośnie do metodologicznych podstaw pedagogiki społecznej, roli środowiska społecznego w wychowaniu, zagrożeń wynikających z przemian społeczno-ekonomicznych towarzyszących globalizacji, znaczenia rodziny i dokonujących się w niej przemian."
25.00 31.50 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Urszula B. Kazubowska
Odpowiedzialność rodzicielska jako wartość. Teoria i praktyka


stron: 269
format: B5
ISBN: 978-83-89-163-72-1

spis treściKsiążka Odpowiedzialność rodzicielska jako wartość. Teoria i praktyka powstała w rezultacie przyjęcia zaproszenia do autorskiej współpracy skierowanego przez Urszulę Kazubowską do wybitnych znawców tytułowej problematyki wywodzących się zarówno ze środowisk akademickich z całego kraju (m.in.: Białystok, Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, Szczecin) i Niemiec, jak i środowiska praktyków reprezentujących instytucje samorządowe oraz organizacje pozarządowe skupiające się na pracy z rodziną. Efektem tego jest publikacja zbiorowa zasługująca na uwagę tych wszystkich teoretyków i praktyków, którym nieobojętna jest problematyka odpowiedzialności rodzicielskiej. Problematyka, która - jak zauważa recenzent książki prof. Tomasz Biernat - "szczególnie w dzisiejszych czasach wymaga przypomnienia i aktualizacji". Zgromadzone w książce studia zostały ujęte w dwie części. Pierwsza z nich nosi tytuł "Odpowiedzialność rodzicielska - konteksty teoretyczne". Część druga ogniskuje się natomiast na kontekstach badawczych i teoretycznych. Zamieszczone w nich teksty - dopełniając się nawzajem - stanowią istotne uzupełnienie literatury dotyczącej tak ważnego obszaru refleksji o rodzinie, za jaki niewątpliwie należy uznać problematykę odpowiedzialności. Jak podkreśla to prof. Barbara Kromolicka w recenzji wydawniczej "książka wychodzi naprzeciw społecznym oczekiwaniom, a zgromadzony w niej materiał treściowy będzie budził żywe zainteresowanie czytelników rekrutujących się nie tylko spośród profesjonalistów: pedagogów, pracowników socjalnych czy studentów kierunków pedagogicznych, nauk o rodzinie, lecz także innych osób, dla których problematyka odpowiedzialności, rodziny, rodzicielstwa jest kluczowa z uwagi na realizowane zadania własne, zawodowe i społeczne".
25.00 31.50 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Urszula Kempińska
Małżeństwa młodocianych. Ciąża, ślub i co dalej...?


stron: 204
format: B5
ISBN: 978-83-89-163-92-9

spis treściTreści prezentowanej książki układają się w dwie części. Pierwsza z nich przynosi rezultaty kwerendy literatury oraz danych urzędowych dotyczących zawierania małżeństw przez osoby młodociane. Szczególną uwagę Autorka skupia na wychowaniu i edukacji seksualnej, inicjacji seksualnej, zjawisku ciąż u nastolatek, problemów najczęściej spotykanych w małżeństwach młodocianych niejednokrotnie prowadzących do separacji i rozwodu. W rozdziałach składających się na część drugą Czytelnik znajduje informację o metodologicznych założeniach badań, które stanowią kontynuację badań zrealizowanych 10 lat wcześniej. Dzięki takiemu podejściu uzyskano unikalne w polskiej literaturze porównanie sytuacji małżeństw zawieranych przez młodocianych w momencie bezpośrednio po ślubie z sytuacją jaka ma miejsce po dziesięciu latach. W tym miejscu warto przywołać fragment recenzji wydawniczej prof. dr hab. Józefy Brągiel z Uniwersytetu w Opolu, która podkreśla, że Autorce udało się dotrzeć "do często skrywanego przed innymi wnętrza przeżyć tych osób i opisuje, jak przedwczesne urodzenie dziecka przez niepełnoletnią zamyka drogę jej rozwoju i skazuje ją często na bycie stałą beneficjentką opieki społecznej". Z kolei w recenzji wydawniczej dr hab. Barbary Smolińskiej-Theiss - profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie czytamy m.in.: ".Szczególna wartość książki Urszuli Kempińskiej wykracza poza bezpośrednią analizę seksuologiczną. W drugiej warstwie przedstawiony przez Autorkę problem ma uniwersalny wymiar społeczno-etnograficzny i socjalny. Jest znakiem czasu i kultury. Badania U. Kempińskiej na temat seksu ludzi młodych można porównać z klasycznymi badaniami Oskara Lewisa nad kulturą biedy. Życie seksualne, wczesna inicjacja, ustawiczne zmiany partnerów, pogoń za przyjemnością fizyczną, jak pokazuje Lewis, są podstawową treścią codzienności ludzi biednych. Przypadkowy seks i niechciane ciąże to w dużej mierze problem socjalny związany z dziedziczeniem niskich statusów społecznych. Właśnie te wątki socjalno-kulturowe powodują, iż książkę Urszuli Kempińskiej czyta się z dużym zainteresowaniem. Dotyczy ona szczególnych środowisk naznaczonych historycznie i kulturowo piętnem biedy, zaniedbania, dystansem wobec szkoły i edukacji". Już tylko te dwa fragmenty recenzji wydawniczych stanowią wystarczającą zachętę do sięgnięcia po książkę U. Kempińskiej, którą należy polecić nie tylko pedagogom, socjologom i pracownikom socjalnym, ale wszystkim tym, którzy interesują się problemami współczesnej młodzieży i rodziny.
22.00 29.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Tadeusz Kluz
Psychospołeczne uwarunkowania wyboru wartości przez młodzież


stron: 102
format: A5
ISBN: 978-83-89-163-26-4

spis treściPrezentowana praca dra Tadeusza Kluza, aczkolwiek niewielkiej objętości, "stanowi - jak podkreśla jej recenzent prof. dr hab. Zbigniew Zandecki - istotny przyczynek do powszechnej dyskusji nad współczesną młodzieżą polską, głównie w kontekście budzących niepokój patologicznych zachowań znacznej części młodego pokolenia, a których rozmiary nadają zjawisku charakter problemu społecznego. Praca ta ma charakter swoistego suplementu, dopełnienia, wydanej przed rokiem - przez tegoż Autora - znaczącej na gruncie polskiej pedagogiki książki pt. Zachowania dewiacyjne młodzieży w percepcji rówieśników. Studium psychologiczno-pedagogiczne (Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005)". A dalej prof. A. Zandecki dodaje: "Lektura recenzowanej tu pracy daje czytelnikowi szereg nowych ustaleń empirycznych odnoszących się do złożonej sfery ludzkiej egzystencji jaką jest bez wątpienia sfera wartości, w istotnym stopniu determinująca wiele aspektów zachowań człowieka".
14.00 19.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Anna M. Kola, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska (red.)
Wolontariat szansą rozwoju społecznego. Rekomendacje dla pracy socjalnej

seria: "Problemy pracy socjalnej"
stron: 209
format: B5
ISBN: 978-83-89163-90-5

spis treściRedagując książkę zatytułowaną "Wolontariat szansą rozwoju społecznego. Rekomendacje dla pracy socjalnej" jej redaktorki Anna M. Kola i Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska przyjęły założenie, że wolontariat może być ujęty w wymiarze odnoszącym się do jego funkcji i roli pełnionej w społeczeństwie, jak też w wymiarze skupiającym się na cechach osobowych i predyspozycjach wolontariusza oraz wartościach jego pracy. Zarówno jedna, jak i druga perspektywa jest reprezentowana w studiach zamieszczonych w książce, a dodatkowym ich walorem jest to, że wzajemnie się one uzupełniają. Książka, ukazująca się w serii "Problemy pracy socjalnej", umiejętnie łączy ogląd tytułowej kwestii poprzez warsztat teoretyka, badacza, ale też - co szczególnie zasługuje na odnotowanie - i praktyka. Odpowiada temu struktura książki, na którą składają się trzy części: 1) Wolontariat w teorii, 2) Wolontariat w badaniach, 3) Wolontariat w praktyce. I tak w części pierwszej obecne są zagadnienia dotyczące istoty i roli wolontariatu w społeczeństwie obywatelskim, relacji zachodzących pomiędzy wolontariatem pracowniczym a społecznością lokalną, a także znaczenia empatii w wolontariacie realizowanym w obrębie pomocy społecznej. Część druga przynosi wyniki badań empirycznych dotyczących odbioru wolontariatu przez młodzież studencką oraz studiów materiałów źródłowych wiążących się z wolontariatem misyjnym. Ostatnia część (najobszerniejsza) ukazuje przykłady instytucjonalnych działań oraz zaangażowania wolontariuszy. Zamieszczone w niej analizy i prezentacje odnoszą się zarówno do doświadczeń polskich widzianych z opcji "dobrych praktyk" (np. wolontariat w społeczności lokalnej, wolontariat jako droga do aktywności zawodowej osób wykluczonych, wolontariat w służbie więźniom, wolontariat studencki, wolontariat seniorów), jak i zagranicznych (przykład organizacji "Habitat for humanity"). Rekomendując książkę warto też sięgnąć do recenzji wydawniczych, w których m.in. stwierdzono: "Wartość prezentowanej pracy jest tym większa, iż porusza ona ciągle aktualną problematykę wolontariatu opisując prowadzone w tym względzie działania nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Problematyka wolontariatu to przecież przestrzeń wychowawczego kształtowania dobrych postaw w odniesieniu do drugiego człowieka - niejednokrotnie potrzebującego, niesamodzielnego, wykluczanego. Przygotowywana do druku książka jest nie tylko opisem działań wolontariackich, ale często jest precyzyjnie zaprezentowaną propozycją działania - jest rekomendacją dla praktyki i to, jak się wydaje, nie tylko dla pracy socjalnej - ma ona bowiem szerokie pedagogiczne odniesienia" (dr hab. Mariusz Cichosz, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy); "Szczególnym walorem recenzowanej pracy jest to, że ukazuje ona wolontariat w wielu wymiarach. Pozwala to Czytelnikowi dostrzec bogactwo i różnorodność tego szczególnego zaangażowania społecznego na rzecz innych ludzi. Z kolejnych odsłon wyłania się bowiem wolontariat jako zjawisko, które we współczesnym, zagonionym i dotkniętym znieczulicą świecie, wcale nie traci na znaczeniu, a wręcz przeciwnie, zyskuje, wkraczając na nowe obszary i dowodząc swej ponadczasowej aktualności. Ta różnorodność dotyczy zarówno form pracy wolontariackiej, jak i osób, grup, a nawet społeczności lokalnych, do których kieruje się społeczne zaangażowanie wolontariuszy stanowiących również zbiorowość niejednorodną, bo są wśród nich uczniowie, studenci, ludzie w sile wieku, a coraz częściej i seniorzy. Ich zaangażowanie, a nierzadko i poświęcenie, wytrwałość w dążeniu do celu oraz inwencja, stanowić mogą cenną inspirację, zachętę, a także metodyczny przewodnik dla tych wszystkich, którzy dzięki lekturze tej wartościowej książki odczują potrzebę wyjścia naprzeciw drugiemu człowiekowi" (dr Jan A. Malinowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).
25.00 29.40 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Violetta Kopińska
Współczesna młodzież wobec problemu wolności. Studium socjologiczno-pedagogiczne


stron: 329
format: B5
ISBN: 978-83-89-163-38-7

spis treściKsiążka składa się z dwóch części. W pierwszej, noszącej tytuł "Teoretyczne podstawy badań" Violetta Kopińska wykorzystując bogatą literaturę przedmiotu przedstawia filozoficzne i prawne interpretacje pojęcia "wolność" oraz charakteryzuje społeczne wymiary wolności skupiając się na takich kwestiach szczegółowych jak: znaczenie wolności w kontekście edukacyjnym, różne konotacje pojęcia wolność (np.: poczucie wolności i jej ograniczenia, odpowiedzialność, tolerancja, autokreacja i samorealizacja), interpretacje wolności w środowisku rodzinnym, rówieśniczym oraz szkolnym, wolność a media. W części drugiej koncentrującej się na analizie wyników badań własnych przeprowadzonych wśród młodzieży uczęszczającej do liceów ogólnokształcących i techników Autorka skupia się nie tylko na definiowaniu i interpretowaniu przez badanych takich pojęć jak: wolność, odpowiedzialność, tolerancja ale także ukazuje stosunek badanych do wolności i jej poczucie wolności w różnych kontekstach społecznych. W recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) m.in. pisze: "Pragnę stwierdzić z pełnym przekonaniem, iż recenzowana książka stoi na bardzo wysokim poziomie merytorycznym - i to zarówno w kontekście przyjętych przez Autorkę założeń teoretycznych i metodologicznych, sposobu przeprowadzenia badań, narracji oraz argumentacji, jak i konkretnych rezultatów analitycznych. Violetta Kopińska jawi się w niej jako dojrzały młody naukowiec, który potrafi samodzielnie rozwiązać podjęty przez siebie problem badawczy. Bardzo swobodnie porusza się po poszczególnych zagadnieniach, wreszcie potrafi komunikatywnie i precyzyjnie wyrażać swoje myśli i przedstawiać swoje linie argumentacji. (…) Narracje Autorki są dynamiczne i otwarte, dając czytelnikowi możliwość dokonania własnych interpretacji omawianych zagadnień. Literatura, która stanowiła punkt wyjścia do analiz jest bardzo reprezentatywna dla badanego problemu, a badania są niezwykle mocno osadzone zarówno w przyjętym przez Nią "zestawie" kategorii teoretycznych, jak i - w wyznaczonej przez tytułowy problem - logice pracy (…). W ostatecznej konkluzji uważam, że problem badawczy postawiony przez Violettę Kopińską jest wartościowym problemem naukowym. Autorka rozwiązała go samodzielnie i zgodnie z obowiązującymi we współczesnej nauce regułami metodologicznymi. Jest to oryginalne i twórcze dzieło stanowiące niezaprzeczalny wkład Autorki w wybrane przez Nią pole problemowe. Dowodzi Jej bardzo wysokiej ogólnej wiedzy teoretycznej, zarówno w zakresie nauk społecznych, jak i szeroko rozumianej humanistyki".
28.00 35.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Czesław Kosakowski
Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej


stron: 298
format: A5
ISBN: 83-89163-02-0

spis treściKsiążka składa się z trzech następujących części: I. Pedagogika specjalna - zagadnienia ogólne, II. Kształcenie specjalne - pomoc specjalna - wsparcie społeczne, III. Pedagog specjalny - dylematy roli. Spośród dziewiętnastu rozdziałów wymieńmy tylko niektóre: Niepełnosprawność ludzka - perspektywa zmiany spojrzenia; Podmiotowość i autorewalidacja w pedagogice specjalnej; Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym - implikacje dla teorii i praktyki; Nauczanie zintegrowane w kształceniu specjalnym.
20.00 25.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Czesław Kosakowski (red.)
Nauczanie i wychowanie osób lekko upośledzonych umysłowo


stron: 307
format: B5
ISBN: 83-905248-9-9

spis treściNa strukturę książki składa się kilkadziesiąt rozpraw ujętych w cztery części: 1. Kształcenie lekko upośledzonych umysłowo, 2. Zajęcia wspierające proces dydaktyczno-wychowawczy, 3. Wychowanie w internacie, 4. Dziecko niepełnosprawne w szkole masowej. Autorami rozpraw są nauczyciele akademiccy zajmujący się kształceniem pedagogów specjalnych oraz nauczyciele i wychowawcy pracujący z dziećmi lekko upośledzonymi umysłowo.
szukaj w księgarniach


Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause, Marta Wójcik (red.)
Relacje i doświadczenia społeczne osób z niepełnosprawnością

seria: "Dyskursy pedagogiki specjalnej"
stron: 375
format: B5
ISBN: 978-83-89163-57-8

spis treściPrezentowana praca zbiorowa pt. Relacje i doświadczenia społeczne osób z niepełnosprawnością wpisuje się w serię "Dyskursy Pedagogiki Specjalnej" (jako ósmy jej tom), której poprzednim edytorem było Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zawarte w niej materiały stanowią pokłosie kolejnej konferencji naukowej z wyżej wymienionego cyklu, organizowanej przez Katedrę Pedagogiki Specjalnej i Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Strukturę książki oraz przyjęte założenia metodyczne wyznaczające jej konstrukcję dobrze tłumaczą Redaktorzy w "Przedmowie". Poniżej, uznając, że jest ona najlepszą rekomendacją tej jakże wartościowej publikacji, zamieszczono jej fragment: "Praca składa się z dwóch części:
Część I - Problemy wspólne,
Część II - Problemy swoiste.
Wyodrębniając owe części uwzględniliśmy strukturę pedagogiki specjalnej jako nauki integrującej szczegółowe dziedziny wiedzy dotyczące osób z różnymi typami niepełnosprawności. Mamy więc w niej dwa poziomy teorii: teoria stanowiąca nadbudowę dla wszystkich subdyscyplin pedagogiki specjalnej - pedagogika specjalna ogólna, teoria w obszarze każdej z subdyscyplin.
Część pierwsza obejmuje problematykę wspólną dla subdyscyplin pedagogiki specjalnej. Ujęliśmy ją w trzech rozdziałach: 1. Zagadnienia ogólne, 2. Wczesna diagnoza i stymulacja rozwoju dziecka z niepełnosprawnością, 3. Integracja w kształceniu i bytowaniu osób z niepełnosprawnością.
Część druga obejmuje problematykę swoistą dla rehabilitacji, edukacji i społecznego bytowania osób z różnymi typami niepełnosprawności. Ujęliśmy ją w czterech rozdziałach: 4. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, 5. Osoby z zaburzeniami widzenia i słyszenia, 6. Osoby chronicznie chore oraz z niepełnosprawnością ruchową, 7. Osoby z innymi typami niepełnosprawności.
Pedagogika specjalna jest nauką o silnie wyakcentowanym celu sprawczym z uwagi na podmiot zainteresowań oraz swoiste cele, nie może się więc od tej powinności uchylać. Czas dla osoby z niepełnosprawnością może być nadzieją na skuteczną rehabilitację i edukację, ale może być i zagrożeniem, gdy jej zabraknie lub nie pojawi się w porę. Stąd też w niniejszej publikacji znalazły się artykuły o charakterze teoretycznym, ale również i takie, które są przekładem teorii na język praktyki".
30.00 36.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Czesław Kosakowski, Marzenna Zaorska (red.)
Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych


stron: 222
format: B5
ISBN: 83-905248-8-0

spis treściNa strukturę książki składa się pięć części. Pierwszą z nich, zatytułowaną "Zagadnienia ogólnopedagogiczne" otwiera artykuł wprowadzający w tematykę, nie tylko tej części ale i całej książki. Jego autorem jest Cz. Kosakowski, który zatytułował go "Niepełnosprawność ludzka". W kolejnym tekście (autorzy: U. Horsch, Ch. Fautz, S. Bischoff) zaprezentowano polsko-niemiecki projekt promujący wychowanie dialogowe. Dwa kolejne opracowania (autorkami są: M. Dworznikowska i A. Surażyńska) skoncentrowane zostały na wybranych zagadnieniach kształcenia specjalnego oraz opieki rehabilitacyjnej nad dzieckiem. Z kolei M. Żelechowska i A. Żyta zajęły się kwestią pomocy osobom z upośledzeniem umysłowym, zaś E. Binięda zespołem wypalenia się u nauczycieli. Część druga pt. "Integracyjne formy kształcenia osób z zaburzeniami rozwojowymi" zawiera 6 artykułów, których autorzy m.in. omawiają: sytuację dziecka niepełnosprawnego w szkole masowej (Cz. Kosakowski), kształcenie integracyjne osób ze zaburzeniami sprzężonymi (M. Zaorska), integracyjne formy pomocy osobom dorosłym z upośledzeniem umysłowym (A. Krause), wspomaganie rozwoju dziecka z złożonymi anomaliami słuchu i wzroku (M. Zaorska) oraz dzieci autystycznych (W. Jabłońska, I. Olszewska, D. Zakrzewska). Tę część dopełnia opracowanie A. Pasymowskiego poświęcone problematyce dziecka z lekkim upośledzeniem umysłowym przebywającemu w internacie. Na zagadnieniach edukacji lekko upośledzonych umysłowo koncentrują swoja uwagę autorki tekstów zamieszczonych w części trzeciej (A. Wasilewska, B. Klimek, M. Zielska, T. Kozłowska). Natomiast teksty D. Kaniewskiej, I. Sulikowskiej, T. Starzyńskiej, J. Jasko i B. Michałowskiej ukazują różne wymiary kształcenia i rehabilitacji głębiej upośledzonych umysłowo. Ostatnia - piąta - część książki przynosi naświetlenie wybranych problemów kształcenia osób z różnymi zaburzeniami rozwoju (M. Dworznikowska, U. Byczkowska, T. Wasilewska, W. Kuczyńska, M. Zaorska, S. Nosarzewska).
szukaj w księgarniach


Anna Kotlarska-Michalska, Krzysztof Piątek (red.)
Praca socjalna - jej dyskursy, usytuowania i profile

seria: "Problemy pracy socjalnej"
stron: 404
format: A5
ISBN: 978-83-63955-04-5

spis treści"Praca socjalna - jej dyskursy, usytuowania i profile" to kolejna pozycja ukazująca się w serii "Problemy pracy socjalnej". Jej "charakter" najlepiej oddają przywołane poniżej fragmenty zaczerpnięte ze Wstępu oraz z recenzji wydawniczych. I tak we wstępie redaktorzy naukowi książki, prof. Anna Kotlarska-Michalska oraz prof. Krzysztof Piątek, piszą: "Artykuły zgromadzone w czterech, tematycznie wyodrębnionych częściach pokazują czynniki determinujące kondycję pracy socjalnej i różne jej oblicza jako dyscypliny naukowej i sfery działań praktycznych. Są dowodem na to, że dyskurs w pracy socjalnej o jej usytuowaniach, polach działania, profilach i dylematach jest ciągle aktualny, obecny i potrzebny. Wieloaspektowość i wielodyscyplinarność pracy socjalnej, jej zakotwiczenie w wielu dziedzinach wzbogacają wiedzę o uwarunkowaniach problemów jednostkowych i społecznych." Wspomniane cztery części noszą następujące tytuły: 1. Aspekty pracy socjalnej, 2. Kształcenie do pracy socjalnej, 3. Środowiska pracy socjalnej, 4. Problemy praktyki socjalnej. W recenzjach wydawniczych czytamy m.in.: "Zgodnie z zamierzeniem Redaktorów pracy książka ma ukazywać interdyscyplinarne związki między dyscyplinami, które stanowią odniesienia teoretyczne i metodologiczne dla podejmowanych badań i praktyki w polu pracy socjalnej. (.) Teksty zgromadzone w tej książce przedstawiają przede wszystkim perspektywę polityki społecznej, socjologii, nieznacznie pedagogiki społecznej, ale także filozofii i pedagogiki kultury" (prof. Ewa Marynowicz-Hetka, Uniwersytet Łódzki). "Trafiająca do czytelników zbiorowa monografia pt. "Praca socjalna - jej dyskursy, usytuowania i profile" wydaje się w dużym stopniu wypełniać istniejącą na polskim rynku lukę, ponieważ: 1) wypowiadają się tutaj specjaliści z wielu różnych dyscyplin naukowych, i praktycy, i decydenci (.); 2) jak rzadko w którym opracowaniu, poruszane problemy - zarówno w sensie teoretycznym, jak i empirycznym - odnoszą się do rzeczywistości polskiej, najczęściej tu i teraz, którą trzeba zmienić, udoskonalić czy zreformować; 3) tego typu zbiorowe opracowanie z powodzeniem może stanowić rodzaj podręcznika, tudzież - w najlepszym tego słowa znaczeniu - poradnika i dla studentów wszystkich specjalności pracy socjalnej (.) i dla pracowników socjalnych; i dla wszystkich wolontariuszy pomocy społecznej; i wreszcie po prostu dla tych wszystkich osób, którzy z tych czy innych powodów chcieliby poznać meandry zarówno problemów socjalnych, jak i elementarne metody ich rozwiązywania" (prof. Andrzej Olubiński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).
37.00 40.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Małgorzata H. Kowalczyk, Michała Szykut
Demoralizacja, resocjalizacja i readaptacja. Aktualne problemy, wyzwania i możliwości

seria: "Za Kurtyną Resocjalizacji"
stron: 345
format: B5
ISBN: 978-83-63955-40-3

spis treściStruktura książki "Demoralizacja, resocjalizacja i readaptacja. Aktualne problemy, wyzwania i możliwości" pod redakcją Małgorzaty H. Kowalczyk oraz Michała Szykuta, wydanej w serii "Za kurtyną resocjalizacji", składa się z czterech części. Pierwsza została zatytułowana "Kryminologiczne, wiktymizacyjne i ekonomiczne mikroświaty współczesnych zachowań przestępczych". Druga nosi tytuł "Komparatystyczne perspektywy teorii i praktyki resocjalizacyjnej". Trzecia została poświęcona współczesnym wyzwaniom dla resocjalizacji nieletnich, zaś czwarta obszarom pomocy dla osób popełniających przestępstwa. Już tylko ten pobieżny wgląd w zawartość publikacji pokazuje, że przynosi ona całościowe wejrzenie w problemy pozostające w zainteresowaniu nauk zajmujących się problematyka resocjalizacyjną. Potwierdza to lektura zamieszczonych w książce opracowań, która pokazuje że prezentowana tu książka posiada charakter interdyscyplinarnej monografii problemowej. Ponadto, odwołując się do recenzji wydawniczej przygotowanej przez profesora Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Jarosława Utrat-Mileckiego, należy podkreślić, że ".lektura opracowania daje satysfakcjonujące poczucie uczestniczenia w aktualnej debacie na wiele tematów wprost odnoszących się do zagadnień teoretycznych, kto, kogo, do czego - jakiego społeczeństwa - oraz jakimi efektywnymi i humanitarnymi metodami miałby resocjalizować, jak i wskazań praktycznych, co to są wyzwania naszej aktualnej współczesności i jakimi narzędziami dysponuje praktyka, nauka i w sumie społeczeństwo, żeby sobie z nimi radzić. Poczucie aktualności wzmacnia w opracowaniu odwoływanie się do licznych doświadczeń z badań empirycznych, i to prowadzonych w różnych płaszczyznach badawczych i z różnych perspektyw poznawczych: pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, kryminologicznych i prawnych. Niezależnie od tego że wiele tekstów tomu mogłoby świetnie stanowić samodzielny przyczynek do przedstawianych w nich zagadnień, na szczególne uznanie zasługuje sam efekt jaki dzieło zawdzięcza redaktorom. Udało im się stworzyć tym tomem, będącym częścią pewnego już programu naukowego, ramy dla poważnej interdyscyplinarnej i międzynarodowej debaty teoretyków i praktyków w obszarze holistycznie rozumianej przestrzeni resocjalizacji."
34.00 38.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Małgorzata H. Kowalczyk, Michał Szykut
Współczesne problemy resocjalizacji. W poszukiwaniu nowych rozwiązań

seria: "Za Kurtyną Resocjalizacji"
stron: 393
format: B5
ISBN: 978-83-63955-30-4

spis treściPraca zbiorowa "Współczesne problemy resocjalizacji. W poszukiwaniu nowych rozwiązań" pod redakcją Małgorzaty H. Kowalczyk i Michała Szykuta otwiera nową serię wydawniczą zatytułowaną "Za kurtyną resocjalizacji". Zarówno tytuł serii, jak i książki dobrze oddają jej zawartość treściową, którą dookreślają tytuły czterech części: 1) Kryminologiczny i wiktymizacyjny wymiar zachowań przestępczych, 2) Specyfika pracy kuratorów sądowych w ujęciu porównawczym, 3) Teoretyczne i praktyczne aspekty resocjalizacji nieletnich, 4) Opieka i wsparcie wobec osób zagrożonych przestępczością. Książka jest, co akcentują jej redaktorzy, "efektem dyskusji, której celem jest określenie oczekiwań i poszukiwanie optymalnych rozwiązań służących podejmowaniu zróżnicowanych i efektywnych form oddziaływań resocjalizacyjnych realizowanych w różnych warunkach - zarówno w środowisku wolnościowym, jak i w warunkach izolacyjnych". Zwraca na to uwagę również recenzent wydawniczy książki - prof. zw. dr hab. Eleonora Sapia-Drewniak z Uniwersytetu Opolskiego, która podkreśla, że "We współczesnych społeczeństwach dokonuje się szereg zmian w wielu obszarach życia. Nadążanie za nimi staje się częstokroć zbyt trudne dla jednostki, powodując jej dezorientację, zagubienie. Jednocześnie postępujący proces rozluźniania więzi łączących różnego typu wspólnoty (rodzinne, sąsiedzkie czy koleżeńskie), pozbawia go nieodzownego w tych sytuacjach wsparcia. Toteż w obecnej niestabilnej sytuacji ekonomicznej i społecznej następuje systematyczny wzrost przestępczości. Tymczasem działalność resocjalizacyjna realizowana w warunkach izolacji wykazuje stosunkowo niską efektywność. Większe nadzieje na poprawę sprawców przestępstw wiąże się z podejmowaniem wobec nich oddziaływań w środowisku otwartym. Niemniej ich realizacja zarówno w pracy penitencjarnej, jak w systemie probacyjnym wymaga wciąż doskonalenia, modernizacji, adekwatnie do zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Nadal więc kwestie z zakresu resocjalizacji i profilaktyki przestępczości pozostają ważnym przedmiotem dyskursów oraz debat publicznych, nie tylko w gronie profesjonalistów. Dlatego z uznaniem należy się odnieść do podjętej w monografii problematyki resocjalizacyjnej, ze względu na jej aktualność związaną z nasilaniem się niekorzystnych zjawisk społecznych w naszym społeczeństwie oraz koniecznością poszukiwań nowych rozwiązań ograniczających jej zasięg. Autorzy poszczególnych opracowań prezentują zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne rozwiązania realizowane w Polsce i innych krajach". Niewątpliwie to należy uznać za istotny walor książki, pozwalający polecić ją szerokiemu gronu odbiorców.
37.00 40.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Małgorzata H. Kowalczyk (red.)
Uwarunkowania i przebieg procesów resocjalizacji, readaptacji i inkluzji społecznej

seria: "Za Kurtyną Resocjalizacji"
stron: 348
format: B5
ISBN: 978-83-63955-53-3

spis treściPraca zbiorowa pod redakcją naukową Małgorzaty H. Kowalczyk jest kolejną pozycją, która ukazała się w serii wydawniczej "Za Kurtyną Resocjalizacji". Na jej strukturę składają się dwie części. Pierwsza zatytułowana "Nieletni i dorośli sprawcy przestępstw jako podmiot oddziaływań resocjalizacyjnych" zawiera 14 opracowań ukazujących w wieloaspektowym naświetleniu tytułową kwestię. Część druga obejmuje 10 tekstów koncentrujących się tematycznie zarówno na poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, jak i popularyzowaniu sprawdzonych już działań wykorzystywanych w resocjalizacji. Warto też, za recenzentem wydawniczym prof. dr hab. Anną Nowak, zwrócić uwagę na to, iż autorzy opracowań opublikowanych w omawianej tu tematycznej monografii "prezentują interdyscyplinarne podejście do podejmowanych zagadnień dotyczących uwarunkowań i przebiegu procesów resocjalizacji, readaptacji i inkluzji społecznej. Reprezentują oni różne ośrodki naukowe, a także placówki resocjalizacyjne i jednostki penitencjarne. W książce są teksty teoretyczne i empiryczne, doniesienia z badań czy prowadzonych programów resocjalizacyjnych. Publikacja stanowi interesującą propozycję, wzbogacającą wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarystyki. Autorzy przedstawiają ciekawe diagnozy i projekty nowatorskich oddziaływań". Kierując się tym Recenzentka prognozuje, "że praca spotka się z zainteresowaniem studentów i pedagogów pracujących z nieletnimi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i niedostosowanymi społecznie, a także z osadzonymi w jednostkach penitencjarnych, gdyż zawiera wiele cennych informacji na temat dobrych praktyk resocjalizacyjnych".
34.00 38.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Małgorzata Kowalik-Olubińska
Dzieci aktorami w przestrzeniach życia społecznego. Sprawczość w sieci relacji


rok: 2021 (grudzień)
stron: 123
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-66951-25-9

spis treści


Tytuł i treść prezentowanej publikacji nawiązuje do wyeksponowanej w polu badawczym Childhood Studies idei dzieci-aktorów społecznych i powiązanego z nim pojęcia dziecięcej sprawczości. Autorka opowiada się za rozpatrywaniem konceptu dziecięcej sprawczości z perspektywy relacyjnej, w której jest ona uznawana za fenomen społeczny wyłaniający się z sieci relacji, w jakie wchodzą dzieci z ludzkimi i nie-ludzkimi autorami sprawczości. Zawarte w pracy opisy fenomenu dziecięcej sprawczości w różnych przestrzeniach życia społecznego analizuje Autorka właśnie z tej perspektywy. Stara się zatem pokazać, w jakich sieciach relacji między różnymi aktorami ujawnia się dziecięca sprawczość, jaką pozycję aktora mogą w nich zajmować dzieci i jakie są tego konsekwencje.
Warto w tym przywołać fragmenty recenzji wydawniczych:
"Książka Małgorzaty Kowalik-Olubińskiej pod tytułem Dzieci aktorami w przestrzeniach życia społecznego. Sprawczość w sieci relacji wprowadza w zagadnienie dziecięcej sprawczości z perspektywy relacyjnej i stanowi ważną publikację napisaną z dużą starannością oraz dbałością o jakość merytoryczną i formalną tekstu. Książka ma spójną, klarowną strukturę, a uznanie budzi obszerna i celnie dobrana literatura, głównie anglojęzyczna. Książka zmusza też do refleksji, namysłu, zastanowienia się nad fenomenem dziecięcej sprawczości i dlatego powinna trafić do rąk nauczycieli i kandydatów do tego zawodu, a także do tych rodziców, którym na sercu leży dobro i szczęście dziecka" (dr hab. Krystyna Żuchelkowska, prof. Kolegium Jagiellońskiego - Toruńska Szkoła Wyższa).
"Recenzowana praca jest ważnym głosem tak w teorii pedagogicznej i socjologicznej (ma szeroki i pogłębiony kontekst naukowy), jak i praktyce wychowawczej i edukacyjnej. Jest także głosem dzieci w obszarze komfortu ich życia, praw człowieka, globalizacji, współczesnych zagrożeń klimatycznych, ekonomicznych, manifestowanych przez dzieci w bieżącym życiu i sieci online. Problematyka doskonale wpisuje się w sprawczość działań także na rzecz zrównoważonego rozwoju - obejmujących aktywność samych dzieci, a także na rzecz dzieci, o czym głośno dziś mówią międzynarodowe organizacje, m.in. OMEP - Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego" (dr Elżbieta Wieczór, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).
24.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Beata Krajewska
Podstawy prawne pracy socjalnej - historia i współczesność. Wybór ustawowych aktów prawnych


stron: 192
format: A5
ISBN: 978-83-89163-29-5

spis treści


Jak pisze autorka we wstępie do książki "publikacja jest próbą wyjścia na przeciw dydaktycznej i praktycznej potrzebie przedstawienia podstaw prawnych pracy socjalnej poprzez przytoczenie treści przepisów prawnych trzech ustaw, tj. ustawy o opiece społecznej z 1923 r., ustawy o pomocy społecznej z 1990 r. i ustawy o pomocy społecznej z 2004 r."
18.00 24.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Beata Krajewska
Rada rodziców w szkole


stron: 114
format: B5
ISBN: 978-83-63955-02-1

spis treści


Książka Beaty Krajewskiej zatytułowana "Rada rodziców w szkole" podejmuje ważną, chociaż nie w pełni docenianą - zarówno przez badaczy edukacji, jak i praktyków odpowiedzialnych za funkcjonowanie szkoły - tematykę. Już tylko to sprawia, że budzi ona zainteresowanie wszystkich tych osób, którym nie jest obojętna kondycja szkoły. Jak zauważa recenzentka książki prof. dr hab. Inetta Nowosad ".zawartość opracowania jest nośna poznawczo. Porusza problem funkcjonowania rodziców w instytucjonalnej strukturze szkoły. W tym przypadku zainteresowania Autorki możliwościami partycypacji rodziców w edukacji dzieci zostały ograniczone do wnikliwej analizy potencjału rad rodziców w codziennej pracy szkoły. Są to bardzo wartościowe rozważania, często polemiczne, w których Autorka przywołując stanowiska ekspertów w tej dziedzinie stawia własne odważne wnioski. W efekcie ukazany został rozdźwięk w trzech dziedzinach - pomiędzy oczekiwaniami społecznymi, aktualnym stanem prawnym i realnym funkcjonowaniem rad rodziców w szkole. Innym walorem publikacji jest fakt, iż w dotychczasowym piśmiennictwie (czego również jest świadoma Autorka) brakuje opracowania zwartego o charakterze naukowym, a istniejące opracowania to najczęściej artykuły lub poradniki. Podjęcie przez Autorkę próby ukazania problematyki rady rodziców w funkcjonowaniu szkoły (i szkolnictwa) w oparciu o warsztat naukowy oraz konsekwentne i wyczerpujące prowadzenie narracji sprawia, że książka opracowana jest z ogromnym znawstwem i może być z powodzeniem przydatna zarówno w środowisku akademickim, jak i szkolnym, rodzicom i nauczycielom. Jest to możliwe, gdyż tekst książki został napisany w sposób bardzo komunikatywny, jasnym językiem, a poszczególne fragmenty opracowania zawierają swoją wewnętrzną strukturę i logikę". Wskazując na walory publikacji należy podkreślić także i to, że inspiruje ona i zachęca do badań naukowych nad radami rodziców. Ponadto, skłaniając do głębszej refleksji, toruje drogę autentycznemu partnerstwu rodziców i szkoły.
18.00 25.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Piotr Krakowiak
Wokół straty i żałoby. Jak sobie poradzić? Jak pomóc innym?


rok wydania: 2022
stron: 247
format: B5
ISBN: 978-83-63955-99-1

spis treściAutorem książki "Wokół straty i żałoby. Jak sobie poradzić? Jak pomóc innym?" jest ks. dr hab. Piotr Krakowiak - profesor w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zajmujący się problematyką opieki u kresu życia i wsparcia w żałobie jako naukowiec posiadający bogate doświadczenie praktyczne w tym zakresie, czego zwieńczeniem było powołanie na funkcję Krajowego Duszpasterza Hospicjów przy Konferencji Episkopatu Polski. Książka, którą tu prezentujemy, posiada rozległą podbudowę w postaci wykorzystania bogatej literatury nie tylko polsko-, ale i anglojęzycznej. Autor korzystając z niej obficie, w sposób warsztatowo poprawny a zarazem przystępny, przybliża ją szerokiemu gronu Czytelników. Niemniej w szczególny sposób lekturę książki należy polecić, jak ujmuje to w recenzji wydawniczej dr hab. Czesław Kustra, "profesjonalnym pomagaczom - pracownikom ochrony zdrowia i służb mundurowych stykających się ze śmiercią i żałobą, duszpasterzom i pracownikom socjalnym oraz studentom wszystkich kierunków pomocowych. Solidna i poparta aktualną literaturą przedmiotu wiedza, odnosząca się do badań z pandemii Covid-19, pomoże z pewnością osobom w żałobie, ale też wszystkim, którzy pragnęliby (.) jak najlepiej przyjść z pomocą osieroconym i cierpiącym po stratach". Odwołując się do Autora należy za nim odnotować, że w książce zamieszczono odpowiedzi m.in. na takie pytania jak: Co zrobić, gdy umrze ktoś bliski? Jak poinformować, wysłuchać i wspierać? W jaki sposób złożyć kondolencje i co w ogóle można mówić? Jak pomóc osobom po stracie i w żałobie, by ich nie dotknąć i nie zranić? Co to są grupy wsparcia i grupy samopomocowe i dlaczego warto skorzystać z ich pomocy? Kiedy należy skierować osobę przeżywającą stratę do pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej? Jak pomóc osieroconym po pandemii lub w wyniku katastrof czy działań wojennych? Co więcej, Autor nie tylko, że udziela wyczerpującej odpowiedzi na te i inne pytania, ale i zamieszcza przykłady konkretnych rozwiązań, łącząc tym samym umiejętnie teorię z praktyką.
29.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Izabela Krasiejko
Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej

seria: "Problemy pracy socjalnej"
stron: 479
format: B5
ISBN: 978-83-63955-08-3

spis treści


Książka Izabeli Krasiejko zatytułowana "Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej" stanowi efekt zarówno studiów teoretycznych, badań empirycznych oraz - co trzeba szczególnie podkreślić - działań praktycznych. Autorka jest bowiem powszechnie znanym promotorem nowej profesji jaką jest zawód asystenta rodziny. Od samego początku pojawienia się w Polsce możliwości realizowania projektu "Asystent Rodziny" współpracowała z ośrodkami pomocy społecznej z całego kraju, które podjęły się wprowadzenia w życie tej innowacji. Asystenturze rodziny poświęciła kilka książek oraz kilkadziesiąt artykułów i referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych i metodycznych. Prezentowana tu książka stanowi swoiste ukoronowanie aktywności naukowej i praktycznej Autorki. Uzyskała ona wysoką ocenę recenzentów wydawniczych. I tak dr hab. Anna Kotlarska-Michalska prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podkreśla, że "Autorka pracy postawiła sobie bardzo jasny, ale nie taki prosty cel badawczy - poznanie procesu tworzenia się nowej roli zawodowej i nowego zawodu poprzez opis kształtowania się asystentury rodzinnej jako nowej formy pomocy rodzinie (...). Ten cel został zrealizowany nie tylko dzięki szerokiej wiedzy Autorki o ustawowej i praktycznej stronie zawodu asystenta rodziny, ale przede wszystkim na bazie rzetelnie przeprowadzonych badań empirycznych - opartych na wielu technikach. Dzięki temu powstała pierwsza monografia, obrazująca istotę pracy asystenta rodziny w różnych relacjach i powiązaniach z przedstawicielami służb społecznych i różnych instytucji, z którymi styka się on w trakcie wykonywania specyficznej misji i odpowiedzialnego zawodu, współkreowanego przez wiele czynników. (...) Można wyrazić słowa uznania pod adresem Autorki; wykonała ona pionierskie badania nad rolą asystenta rodziny (...)". Również ks. prof. dr hab. Andrzej Gretkowski z Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie akcentuje, że książka "stanowi dużą wartość poznawczą i praktyczną i zasługuje na bardzo wysoką ocenę. Z pewnością może stać się ważnym źródłem wiedzy dla szerokiego grona czytelników. Przede wszystkim chodzi o asystentów rodziny zainteresowanych rozwojem swojego warsztatu, a co za tym idzie przeobrażeniem się zawodu w profesję, a także osób będących we władzach gmin, kadry kierującej ośrodkami pomocy społecznej, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych i socjologów zajmujących się różnymi formami pomocy ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji. To także bardzo dobra pomoc dla studentów pracy socjalnej, resocjalizacji, pedagogiki, psychologii i socjologii oraz pokrewnych dyscyplin".
43.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Amadeusz Krause, Agnieszka Żyta, Sylwia Nosarzewska
Normalizacja środowiska społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną


stron: 188
format: B5
ISBN: 978-83-89163-67-7

spis treści


Za najlepszą rekomendację książki przygotowanej do druku przez Amadeusza Krause, Agnieszkę Zytę i Sylwię Nosarzewską może posłużyć recenzja wydawnicza dr hab. Sławomiry Sadowskiej - prof. Uniwersytetu Gdańskiego w której m.in. czytamy: "Autorzy recenzowanej pracy, włączając się w szeroki obszar dyskusji dotyczącej normalizacji środowiska życia osób niepełnosprawnych, koncentrują swoją uwagę teoretyczną i badawczą na dorosłych osobach z niepełnosprawnością intelektualną. Warto docenić ten fakt, gdyż dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną upomina się o naukowe zainteresowanie. Nic więc dziwnego, że pracę tę przyjęłam ze szczególną radością i aprobatą. Po jej przeczytaniu nie mam wątpliwości, że spełnia ona ważny cel: uzasadnia konieczność rozpoczęcia nie tylko dyskusji nad praktycznymi rozwiązaniami w zakresie pomocy dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną, ale także szybkich zmian na tym polu. Dodam, że problemowe (przekrojowe) zorientowanie Autorów w korzystaniu z literatury sprawia, że opracowanie może być inspiracją dla wartościowych badań w przyszłości. Zamysł pracy zamyka się w trzech częściach, które poprzedzone zostały wprowadzeniem (wraz z ustaleniami metodologicznymi), a zrekapitulowane zakończeniem odsłaniającym iluzje i pułapki społecznej troski. Szeroko zarysowane konteksty życia osób niepełnosprawnych stanową oś części I. W części II uwaga skoncentrowana jest na środowisku instytucjonalnym i rodzinnym. Walorem tego fragmentu pracy jest ukazanie osobistej perspektywy osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ta część opracowania powinna jednoznacznie przekonywać wszystkich nieprzekonanych o wadze prowadzenia tego typu badań." Należy także dodać, że ostatnia - trzecia część przynosi wyniki badań skupiających się na warunkach życia osób z niepełnosprawnością intelektualną analizowanych zarówno w wymiarze egzystencji materialnej, jak i społecznej.
22.00 27.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Barbara Kromolicka (red.)
Praca socjalna w organizacjach pozarządowych. Z problemów działania i kształcenia

seria: "Problemy pracy socjalnej"
stron: 399
format: B5
ISBN: 83-89163-16-0

spis treściNa treść pracy składa się ponad trzydzieści opracowań dotyczących różnych wymiarów pracy socjalnej realizowanych przez organizacje pozarządowe lub też z ich udziałem. Autorami poszczególnych opracowań są: socjolodzy, pedagodzy, politycy społeczni - zarówno teoretycy, jak i praktycy pracy socjalnej (m.in.: K. Faliszek, K. Frysztacki, E. Leś, K. Marzec-Holka, J. A. Malinowski, K. Piątek, F. Prüß, B. Smolińska-Theiss T. Wilk). Całość została ujęta w dwie części: 1) "Wielowymiarowość sektora pozarządowego", 2) "Wielość problemów pomocy społecznej dnia powszedniego". Jak napisał w recenzji wydawniczej prof. Andrzej Olubiński oddane "do rąk czytelników opracowanie wydaje się stanowić unikalne na polskim rynku źródło informacji, poglądów, opinii, ale również konkretnych rozwiązań praktycznych opisujących rzeczywistą rolę sektora pozarządowego w realizacji zadań socjalno-opiekuńczych. Praca ta kierowana jest do szerokiego grona czytelników: pracowników pomocy społecznej, wolontariuszy, polityków społecznych, wychowawców - opiekunów, nauczycieli szkół policealnych oraz uczelni wyższych kształcących pracowników socjalnych, uczniów i studentów takich szkół, wreszcie również tych wszystkich ludzi, którym nieobojętne jest życie oraz przyszłość tysięcy współobywateli pokrzywdzonych przez los.
28.00 32.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Barbara Kromolicka (red.)
Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych

seria: "Problemy pracy socjalnej"
stron: 274
format: B5
ISBN: 83-89163-15-2

spis treściKsiążka składa się z trzech części: "Humanistyczny wymiar wyzwań opiekuńczych współczesności", "Wolontariat w ruchu opiekuńczym" oraz "Pomoc społeczna w społeczeństwie obywatelskim". Redaktorem pracy jest profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Barbara Kromolicka - autorka książek poświęconych wolontariatowi i pracy socjalnej. Autorami zamieszczonych w pracy tekstów są znani przedstawiciele pedagogiki społecznej, filozofii, psychologii, socjologii - m.in: Andrzej Olubiński, Anna Kotlarska-Michalska, Stanisław Kowalik, Maria Czerepaniak-Walczak, czy też Lech Witkowski, którego obszerne studium zatytułowane "Człowiek i profesjonalizm w pracy socjalnej (czyli jak bronić wolontariat przed woluntaryzmem)" otwiera książkę. Jak pisze B. Kromolicka we "Wprowadzeniu" do książki, jej treść koncentruje się "wokół humanistycznych powinności opiekuńczych człowieka, akcentując szczególnie istotę jego zaangażowania wolontarystycznego w pomoc społeczną". W opinii recenzentów książka powinna stanowić ważne źródło wiedzy w policealnym i akademickim kształceniu pracowników socjalnych oraz pedagogów.
22.00 29.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Barbara Kromolicka (red.)
Z pomocą człowiekowi. Wsparcie i opieka w sytuacji nieuleczalnej choroby

seria: "Problemy pracy socjalnej"
stron: 221
format: B5
ISBN: 83-89163-95-0

spis treściPraca zbiorowa pt. "Z pomocą człowiekowi. Wsparcie i opieka w sytuacji nieuleczalnej choroby" zredagowana przez prof. Barbarę Kromolicką jest książką szczególną. W wymowny sposób jej wartości ukazują poniżej zamieszczone fragmenty recenzji wydawniczych. I tak prof. Andrzej Olubiński stwierdza: "Recenzowaną pracę - w moim najgłębszym przekonaniu - należy uznać za pozycję wyjątkową, zarówno z poznawczego, praktycznego, jak i psychologicznego punktu widzenia. Merytoryczny sens upowszechniania wiedzy na temat roli śmierci oraz umierania jako ostatecznego kresu ludzkiego życia, można wiązać z określoną ewolucją poglądów oraz postaw w tym zakresie (zwłaszcza w kulturze europejskiej), idącą w kierunku: od skrajnej kultury żałoby, żalu, dramatu, ale także filozoficznej oraz religijnej nadziei na drugie życie, aż po kulturę postaw ignorancji, obojętności, odrzucania, wykluczania, zapomnienia, nicości, a nawet eutanazji. Współczesna cywilizacja preferująca głównie wartości hedonistyczne oraz materialistyczne, życie tu i teraz oraz kult młodości, raczej szerokim łukiem stara się omijać odwieczne oraz naturalne przecież problemy choroby, starości czy, wreszcie, umierania. (...) Ale chyba największa wartość publikacji na temat problemu śmierci wiąże się z jej edukacyjnym przesłaniem. Problem ten można zawrzeć w pytaniu o stopień przygotowania ludzi, nawet nie tyle do zmierzenia się ze śmiercią osób trzecich, osób bliskich, po których trzeba przecież nadal po ludzku żyć, czy oczywiście śmiercią własną - ale przede wszystkim chodzi tutaj o znalezienie stosownej odpowiedzi na pytanie właśnie o przygotowanie do wsparcia, pomocy, opieki czy określonych relacji z osobami chorymi, cierpiącymi oraz umierającymi. Jak mi wiadomo, żadna formalna edukacja do takiej, koniecznej oraz odpowiedzialnej roli nie przygotowuje. (...) Dobrze, że lukę braku tego rodzaju smutnej edukacji, w jakimś stopniu zapełniają takie jak ta publikacje. Zachęcam wszystkich tych, którzy gotowi są na wspieranie życia w obliczu śmierci, do zapoznania się z tego typu lekturą". W recenzji ks. prof. Mariana Nowaka czytamy natomiast m.in.: "Książka pod redakcją naukową Pani Prof. dr hab. Barbary Kromolickiej jest wydarzeniem na wielką skalę w polskim kontekście badań nad problematyką pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. (...) Książkę tę można czytać według klucza podstawowych problemów geragogiki, czy gerontologii, jak również pedagogiki społecznej, pedagogiki pielęgniarstwa, pedagogiki opiekuńczej, a nade wszystko pedagogiki pracy socjalnej i w ogóle problemów pracy socjalnej, które układają się w interesującą lekturę i z pewnością będą stanowić ważną inspirację dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów, jak i praktyków pracy socjalnej, a także wychowania. (...) Podjęty problem, struktura i treść książki pozwalają stwierdzić, że książka będzie stanowiła oryginalny i wartościowy wkład do budowania w Polsce współczesnej teorii i praktyki pracy socjalnej, a jej wyraźny profil także pedagogiczny sprawia, że można wręcz mówić o charakterze całej publikacji jako pedagogice pracy socjalnej (oczywiście w tym przypadku skoncentrowanej na chorobie terminalnej i śmierci oraz umieraniu). To wszystko też sprawia, że z całkowitym przekonaniem popieram wydanie tej książki i to w jak najbliższej perspektywie czasowej, aby jej oryginalność i treść mogła jak najszybciej ubogacać zarówno myśl pedagogiczną, jak i tę związaną bezpośrednio z pracą socjalną w Polsce".
25.00 31.50 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Tomasz Kruszewski
Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo-wychowawczych


stron: 188
format: B5
ISBN: 83-89163-17-9

spis treściJak czytamy w jednej z recenzji książki - autorstwa prof. dr hab. Grażyny Gzelli - "Autor swe rozważania zaadresował do szerokiego grona odbiorców - terapeutów, osób zajmujących się doradztwem i wspieraniem osób potrzebujących pomocy, w tym również do bibliotekarzy-biblioterapeutów. (…) należy stwierdzić, że książka w istotny sposób poszerza naszą wiedzę nie tylko o biblioterapii (...), ale przede wszystkim o jej roli w pracy z młodzieżą przebywającą w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szczególnie tą wchodzącą w samodzielne, dorosłe życie".
22.00 26.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Maciej Krzemiński
Dziecko i młodzież. Przestrzenie literackie, kulturowe i wychowawcze


stron: 160
format: B5
ISBN: 978-83-63955-25-0

spis treściChcąc przybliżyć potencjalnemu czytelnikowi treść najnowszej książki Macieja Krzemińskiego zatytułowanej "Dziecko i młodzież. Przestrzenie literackie, kulturowe i wychowawcze", a tym samym i zachęcić do sięgnięcia po nią, warto odwołać się do opinii sformułowanej przez prof. Ryszarda Parzęckiego: "Przedstawiona do recenzji praca dotyczy interdyscyplinarnie ujętej problematyki w obszarach: literackim, kulturowym, wychowawczym. Początkowo wydaje się, że wymiar pedagogiczny (edukacyjny) nie jest dominujący, ale wraz ze zgłębianiem się w tekst pracy, wręcz przeciwnie, można odnieść wrażenie mocno zaakcentowanych holistycznie ujęć podmiotowych kategorii pojęciowych jakimi są: i . Płaszczyzna ta bowiem styka się i znajduje uzasadnienie m.in. w antropologii kulturowej, filozofii edukacji, pedagogice, czy też pedeutologii. Ukorzenienie recenzowanego tekstu przez Autora w naukach humanistyczno-społecznych, w tym badań kultury, jest zatem zasadne i stanowi ważny głos w dyskusji. Przyjęty tok myślenia przez Autora pracy jest spójny, wyważony i potrzebny. Zaletą pracy jest również innowacyjność rozumiana jako analiza i synteza zgromadzonych tekstów literackich, w których przeplatana jest problematyka z wymienionych nauk humanistyczno-społecznych".
Na ten niezwykle ważny aspekt zwraca uwagę także drugi z recenzentów wydawniczych prof. Sławomir Buryła zaznaczając, że książka M. Krzemińskiego przynosi interpretacje ".tekstów literackich podejmujących problemy właściwe współczesnej pedagogice i psychologii rozwojowej. Autor nie ogranicza się do dzieł z kręgu tzw. kultury wysokiej, ale sięga po przykłady z obszarów popkultury i zjawisk konstytuujących oblicze współczesnej cywilizacji. Przy czym Maciej Krzemiński wykorzystuje egzemplifikacje zarówno literatury polskiej, jak i światowej". W tym kontekście warto też przywołać samego Autora książki, który we Wstępie akcentuje, że "dzieciństwo i młodość to okresy w życiu człowieka, dla których ważnymi, jeśli nie kluczowymi, aspektami są edukacja i szeroko rozumiane wychowanie. Proces kształcenia dzieci i młodzieży, zarówno ten formalny, realizowany przez placówki edukacyjne, jak i ten związany ze środowiskiem rodzinnym, z literaturą i dziedzictwem kultury, a także innymi czynnikami społecznymi kształtującymi osobowość, jest niewyczerpanym źródłem refleksji dotyczącej rozwoju młodych ludzi".
22.00 27.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Czesław Kustra, Małgorzata Fopka-Kowalczyk (red.)
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w środowisku otwartym. Stare i nowe wyzwania dla społeczności lokalnych


stron: 328
format: B5
ISBN: 978-83-63955-13-7

spis treściPraca zbiorowa pt. "Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w środowisku otwartym. Stare i nowe wyzwania dla społeczności lokalnych" pod redakcją dr. hab. Czesława Kustry, profesora UMK i dr Małgorzaty Fopka-Kowalczyk zawiera siedemnaście opracowań, których Autorzy - jak czytamy we Wstępie - "badając interdyscyplinarne zagadnienia profilaktyki społecznej i resocjalizacji, wytyczają m.in. takie obszary badawcze jak: zapobieganie patologiom społecznym, dewiacji, przestępczości, wykluczeniu społecznemu i innym problemom społecznym. W swoich opracowaniach poszukują odpowiednich metod rozwiązywania powstających problemów społecznych w takich zakresach jak: polityka i prawo socjalne, pedagogika prawa, penitencjarystyka, pedagogika resocjalizacyjna, diagnostyka profilaktyczna i resocjalizacyjna, socjologia dewiacji i kontroli społecznej, psychologia sądowniczo-penitencjarna, psychologia kliniczna, penologia, zarządzanie placówkami opiekuńczymi i resocjalizacyjnymi, marginalizacja i wykluczenie społeczne, reintegracja społeczna, aksjologia profilaktyki społecznej i resocjalizacji, religia w resocjalizacji, promocja zdrowia". Na szczególne odnotowanie zasługuje to - co podkreśla także w recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Krystyna Marzec-Holka z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - że Redaktorzy książki przyjęli m.in. perspektywę zakładającą, że podejmowanie działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych wyznaczają zarówno stare, jak i nowe wyzwania jakie stają dziś przed społecznościami lokalnymi, które są rezultatem przeobrażeń ustrojowo-cywilizacyjnych oraz społeczno-kulturowych. W konkluzji Recenzentka stwierdza, że praca "zasługuje w pełni na opublikowanie", zaś "jej lektura upoważnia do wyrażenia opinii, że spotka się ona z dużym zainteresowaniem zarówno badaczy, jak i praktyków zajmujących się na co dzień działalnością profilaktyczną i resocjalizacyjną. W szczególny sposób należy wskazać jej przydatność w procesie kształcenia przyszłych pedagogów i pracowników socjalnych, co zapewne zauważą nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia z zakresu przedmiotów wpisujących się w obszar tematyczny określony jej tytułem".
30.00 33.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Czesław Kustra, Małgorzata Fopka-Kowalczyk, Agnieszka Bandura (red.)
Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe. Studia z pedagogiki opiekuńczej


stron: 336
format: B5
ISBN: 978-83-63955-49-6

spis treściPraca zbiorowa pod redakcją Czesława Kustry, Małgorzaty Fopki-Kowalczyk oraz Agnieszki Bandury zatytułowana "Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe. Studia z pedagogiki opiekuńczej" składa się z dwóch części. Pierwsza pt. "Opieka i wsparcie jako kategoria naukowa" zawiera 7 opracowań autorstwa uznanych reprezentantów pedagogiki opiekuńczej, m.in. Mikołaja Winiarskiego, Grażyny Gajewskiej, Czesława Kustry, Ireneusza Pyrzyka. Na część drugą noszącą tytuł "Opieka i wsparcie w różnych sytuacjach ludzkiego życia" składa się 14 opracowań, których autorami są m.in.: Bożena Matyjas, Katarzyna Kuziak, Małgorzata Fopka-Kowalczyk. Używając słów Autora "Wprowadzenia" - prof. Czesława Kustry - można powiedzieć, że zaprezentowane w książce publikacje pedagogów reprezentujących wiele ośrodków akademickich z całego kraju dobrze wpisują się w studia z zakresu pedagogiki opiekuńczej będącej dyscypliną, "która ciągle się rozwija i poszukuje swojej tożsamości, ale już ma pewną pozycję wśród nauk pedagogicznych. Ponieważ wyrosła z praktyki, jej mocną stroną jest diagnozowanie środowiska opiekuńczo-wychowawczego, a wnioski płynące z badań wzbogacają istniejącą teorię. Nadal pewnym problemem jest brak swoistej metodologii badawczej pedagogiki opieki. W toczącej się dyskusji nad tożsamością pedagogiki opiekuńczej M. Winiarski wskazuje, że niezbędne jest nieco inne spojrzenie na mapę nauk pedagogicznych i zdanie sobie sprawy ze szczególnego miejsca na niej pedagogiki opiekuńczej. Na niewątpliwe walory prezentowanej publikacji wskazuje także w recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Krystyna Marzec-Holka z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, która w swojej opinii m.in. zwraca uwagę na to, że "recenzowana praca stanowi obszerne studium dotyczące opieki i wsparcia jako zadania całożyciowego. Jest to zagadnienie o dużej wadze teoretyczno-poznawczej, jak również praktyczno-społecznej. W Polsce próby i starania instytucjonalnego opanowania i rozwiązania problemów opieki nad dzieckiem, rodziną i jednostkami z dysfunkcjami społecznymi i zdrowotnymi mają długą historię, znaczne dokonania, w miarę bogate doświadczenia i kompetentne diagnozy. Niestety, bywa i tak, że niektóre z tych działań nie przynoszą jednak spodziewanych rezultatów. (.) Tym bardziej więc należy podkreślić znaczenie ocenianej tu publikacji zawierającej analizę problemów "opieki i wsparcia jako zadania całożyciowego" będącego także nieodłącznym elementem społecznej nauki kościoła i mechanizmu odnowy moralnej. (.) Podjęty przez Autorów dyskurs zawiera kategorię powinności-opieki i wsparcia jako zadania całożyciowego wobec osób w normie, osób z odchyleniami od normy fizjologiczno-psychologicznej oraz osób z odchyleniami od normy społecznej. Uważam go za całkowicie uzasadniony i wartościowy merytorycznie. Należy dodać, że jest to dyskurs interdyscyplinarny, w którym poddano analizie wiele konstruktów pojęciowych nauk społecznych, a szczególnie pedagogiki opiekuńczej. Autorzy tekstów zamieszczonych w monografii odwołują się do klasyki pedagogiki i wybitnych reprezentantów pedagogiki opiekuńczej, pedagogiki społecznej, pedagogiki specjalnej, teorii wychowania oraz psychologii". I dalej w przywołanej recenzji czytamy: "Reasumując, rekomenduję niniejszą publikację - pod znakomitą redakcją naukową ks. dra hab. Czesława Kustry, prof. UMK i zespołu Współpracowników - do druku w Wydawnictwie Edukacyjnym "Akapit", gdyż w mojej ocenie, podjęte w pracy merytoryczne analizy teoretyczne i diagnozy stanu opieki i wsparcia znacznie poszerzą pole badań pedagogiki opiekuńczej".
cena: 37.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Łukasz Kwadrans, Ilona Fajfer-Kruczek
Diagnoza i metodyka w pracy kuratorów rodzinnych


rok wydania: 2021
format: B5
ISBN: 978-83-66951-30-3

spis treściKsiążka "Diagnoza i metodyka w pracy kuratorów rodzinnych" autorstwa Łukasza Kwadransa i Ilony Fajfer-Kruczek jest wynikiem badań zleconych przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Jak wskazuje w recenzji wydawniczej prof. Tomasz Bajkowski z Uniwersytetu w Białymstoku, "dostrzeżono w niej potrzebę opisu i diagnozy działalności prowadzonej przez kuratorów sądowych, metod pracy wychowawczo-resocjalizacyjnej i profilaktycznej w sprawach rodzinnych i nieletnich. Współcześnie brakowało takiego opracowania przygotowanego przez pedagogów, traktującego o metodyce pracy resocjalizacyjnej, a nie komentującego czy interpretującego stosowanie przepisów prawa. W opracowaniu podjęto próbę określenia metod i technik zbierania danych, informacji do diagnozy i wywiadów środowiskowych, a także metod i technik stosowanych przez kuratorów sądowych". Jak wyraźnie podkreśla w recenzji wydawniczej dr Jan A. Malinowski (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy), "badania zostały zrealizowane z dużą starannością, poczynając od ich właściwego przygotowania w warstwie koncepcyjnej, doboru próby badawczej, a kończąc na rzetelnej prezentacji uzyskanych wyników, poprawnej analizie wyłonionego do kwerendy materiału, tj. dokumentów w postaci głównie akt wykonawczych kuratorów sądowych. Sama analiza akt została wysoce zobiektywizowana dzięki wykorzystaniu ankiety opracowanej w tym celu". Publikacja zawiera program oddziaływania wychowawczo-resocjalizacyjnego i profilaktycznego dla kuratorów rodzinnych, a kończą ją wnioski de lege lata oraz rekomendacje i zalecenia de lege ferenda. Książka rekomendowana jest wszystkim Czytelnikom zainteresowanym problematyką pedagogiki resocjalizacyjnej, prawa, pracy socjalnej, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Może stać się inspiracją do wzbogacenia warsztatu pracy kuratorów sądowych i przedstawicieli instytucji z nimi współpracujących.
28.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Łukasz Kwadrans, Sławomir Stasiorowski
Diagnoza i metodyka w pracy kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach karnych


rok wydania: 2024
stron: 219
format: B5
ISBN: 978-83-66951-54-9

spis treściPrezentowana książka zatytułowana "Diagnoza i metodyka w pracy kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach karnych" autorstwa Łukasza Kwadransa i Sławomira Stasiorowskiego powstała w ramach badań prowadzonych w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Inicjatorem badań, a następnie kierownikiem projektu był S. Stasiorowski, który we Wstępie objaśnia: "Celem głównym prezentowanych badań było ujawnienie metod pracy wychowawczo-resocjalizacyjnej i profilaktycznej stosowanych przez kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach karnych wobec podopiecznych - skazanych i sprawców przestępstwa. Właściwe zaprezentowanie możliwych form oddziaływania na sprawcę przestępstwa wymagało jednak uprzedniego przeprowadzenia szczegółowej analizy funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej, wykonującej orzeczenia w sprawach karnych w wymiarze sprawiedliwości, w tym poprzez analizę statystyczną w ujęciu wieloletnim. Celem tego zabiegu było ukazanie ewolucji kuratorskiej służby sądowej w drugiej dekadzie XXI wieku zarówno co do zakresu zadań, obowiązków i uprawnień, jak i pod względem organizacyjnym i ustrojowym, który pozwala nakreślić przyszłe alternatywne kierunki rozwoju - także biorąc pod uwagę aspekt jakościowy, tj. sposób prowadzenia oddziaływań właściwych służbie kuratorskiej". Jak podkreślają Autorzy, badania przeprowadzono w strategii jakościowej i ilościowej, co stanowi niewątpliwy walor zaprezentowanych w monografii analiz, co też odnotowuje z uznaniem recenzent wydawniczy pracy dr hab. Krzysztof Sawicki, prof. Uniwersytetu w Białymstoku. Z kolei drugi z recenzentów dr Michał Szykut z Katedry Kryminalistyki Akademii Nauk Stosowanych w Pile, podkreśla, że "praca okazuje się interesująca zarówno dla badaczy zainteresowanych problematyką wykonywania orzeczeń sądów poza zakładami karnymi w Polsce, a także praktyków, którzy codziennie doświadczają zidentyfikowanych w raporcie trudności i ograniczeń".
36.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Krystyna Lenartowska, Wacława Świętek
Wiersz w zintegrowanej edukacji elementarnej. Książka pedagogiczno-metodyczna dla nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej


stron: 142
format: B5
ISBN: 83-89163-22-5

spis treści


Książka - jak piszą we wstępie jej Autorki - przygotowana została z myślą o nauczycielach dzieci młodszych i studentach kierunków pedagogicznych, a także rodzicach interesujących się nauką swoich dzieci. Na jej strukturę składają się trzy części. W części pierwszej omówiono znaczenie kontaktów dziecka z poezją w aspekcie przekazywania wartości, a także przedstawiono rolę wiersza w edukacji oraz scharakteryzowano różnorodną aktywność dziecka mającą miejsce podczas kontaktu z utworami poetyckimi. Część druga zawiera propozycje wiązania wybranych utworów poetyckich z obszarami i treściami zintegrowanej edukacji w klasach I-III. W każdym z siedmiu podrozdziałów przedstawione są koncepcje zajęć zintegrowanych powiązanych z takimi ośrodkami tematycznymi, jak: "Świat nas zaciekawia", "Przyjaźń w wierszu i życiu", "Szanujemy symbole narodowe", "Pamiątki z dawnych lat w naszym otoczeniu". Ostatnia - trzecia część książki zawiera materiały edukacyjne: karty pracy związane z poszczególnymi zintegrowanymi ośrodkami tematycznymi, arkusze ewaluacyjne, scenariusze inscenizacji itp.
18.00 24.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Anna Leszczyńska-Rejchert, Ewa Kantowicz
Stereotypy a starość i niepełnosprawność - perspektywa społeczno-pedagogiczna


stron: 235
format: B5
ISBN: 978-83-63955-09-0

spis treści


Prezentowana praca zbiorowa przygotowana do druku przez Annę Leszczyńską-Rejchert i Ewę Kantowicz jest monografią przynoszącą egzemplifikację wyników studiów i badań teoretyczno-empirycznych nad zjawiskiem stereotypizacji osób będących w fazie starości oraz osób niepełnosprawnych. Zostały one wpisane w szerszy kontekst społeczno-pedagogiczny, co sprawia, że książka wzbudzi zainteresowanie nie tylko u pedagogów zajmujących się problematyką człowieka w okresie starości, czy też borykającego się z następstwami niepełnosprawności. Zapewne znajdzie ona uznanie i u czytelników reprezentujących także inne dyscypliny szczegółowe pedagogiki, a także socjologii, psychologii oraz innych nauk, w przypadku których w obszarze ich zainteresowania pozostaje zagadnienie stereotypizacji, czy też problemy społecznego funkcjonowania osób starych i niepełnosprawnych. Jak podkreśla w recenzji wydawniczej dr hab. Zofia Szarota - prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie - publikacja "jest zbiorem tekstów, merytorycznie różnych, jednak tożsamych w obszarze wyznaczonym przez tytuł pracy zbiorowej. Podjęty problem jest ważny i aktualny. Autorki przez pryzmat swej naukowej wiedzy identyfikują ważne społecznie problemy dotyczące stereotypów, podejmują rozważania nad zjawiskami stereotypizacji w aspektach pedagogicznych. (...) Przedstawiona publikacja może stać się wartościową pozycją w grupie wydawnictw pedagogicznych, z korzyścią dla szerokiego audytorium. (...) Dwa zbiorowe podmioty rozważań - osoby starsze oraz osoby niepełnosprawne, doświadczają przejawów marginalizacji społecznej. Każdy głos w dyskusji nad optymalizowaniem tego stanu rzeczy jest cenny". Całość została ujęta w trzy części: 1) Starość i osoby starsze a stereotypy oraz zjawiska inkluzji i ekskluzji społecznej - inspiracje teoretyczne, 2) Stereotypizacja związana z fazą późnej dorosłości w świetle badań empirycznych, 3) Niepełnosprawność w aspekcie stereotypów.
22.00 29.40 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Artur Lewiński, Jacek Szczepkowski, Tomasz Świtek
Upside down. Solution Focused Paradigms - Revolutions and Evolutions


stron: 182
format: B5
ISBN: 978-83-63955-19-9

spis treściThe Solution Focused ideas, models and techniques are the collective results of hundreds of skilful researchers and clinicians around the world. They are truly open source products. Many in the SF community have at the same time been aware of the other side of the coin. - Anybody can claim working with a Solution Focused stance or present a Solution Focused model. All trainers and writers have in fact their own definitions. Gale Miller once said that Solution Focus is a rumour. Nobody seems to know what it is. (...) Developed inductively rather than deductively, the Solution Focused Practice is a highly disciplined, pragmatic approach rather than a theoretical one. The developers observed hundreds of hours of therapy over the course years, carefully noting the questions and client's answers, behaviours, and emotions that led to clients conceptualizing and achieving viable, real-life solutions. (part of a description of the model taken from the European Brief Therapy Association website: www.ebta.eu)

Foreign sales of books Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT leads Scientific Bookstore of Nicolaus Copernicus University in Toruń through the website: www.kopernikanska.pl Contact: www.kopernikanska.pl e-mail: ksiazki@umk.pl tel./fax +48 56 611 42 98

Zamówienia z wysyłką na terenie Polski poprzez Sklep Internetowy Wydawnictwa Edukacyjnego AKAPIT s.c. lub bezpośrednio w Wydawnictwie: info@weakapit.pl
34.00 42.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Adam Machowski
Ut omnes aliquam partem habeant in principatu. Uczestnictwo obywateli w życiu politycznym wspólnoty w myśli Tomasza z Akwinu

seria: "Monografie Kolegium Jagiellońskiego"
rok wydania: 2021
stron: 314
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-63955-97-7

spis treściMonografia "Ut omnes aliquam partem habeant in principatu. Uczestnictwo obywateli w życiu politycznym wspólnoty w myśli Tomasza z Akwinu", której autorem jest ks. dr Adam Machowski poszerza i wzbogaca w istotny sposób zakres tematyczny interdyscyplinarnej serii "Monografie Kolegium Jagiellońskiego" będącej efektem współpracy Wydawnictwa Edukacyjnego "Akapit" z Jagiellońskim Instytutem Wydawniczym oraz z Kolegium Jagiellońskim - Toruńską Szkołą Wyższą. W uzasadnieniu podjęcia prac nad przygotowaniem do druku prezentowanej tu książki jej autor przywołuje pogląd wybitnego filozofa francuskiego Jacguesa Maritaina, który twierdził, że niektóre zasady - principia w myśli Tomasza z Akwinu odnoszące się do polityki nie zostały jeszcze wydobyte i należycie przeanalizowane. Wśród nich szczególne miejsce - zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym - zajmuje według Adama Machowskiego partycypacja polityczna obejmująca uczestnictwo obywateli w życiu wspólnoty. I pomimo że od powstania traktatów Tomasza z Akwinu minęły wieki, to zawarta w nich myśl dostarcza ożywczej inspiracji do zrozumienia i zastosowania obywatelskiego uczestnictwa, zwłaszcza w życiu politycznym. Jak bowiem czytamy w końcowej części monografii, dziś gdy rośnie liczba ludzi doświadczających z różnych powodów wykluczenia z życia społecznego i politycznego, jakby na przekór oficjalnym programom, "Akwinata w swym myśleniu o uczestnictwie byłby pewnie głośnym krytykiem postępującej oligarchizacji życia politycznego i społecznego i centralizowania władzy w ręku nielicznych (niekoniecznie czynnych polityków)". Przemyślenie i odczytanie na nowo spuścizny Tomasza z Akwinu odnoszącej się do partycypacji politycznej może też przyczynić się do poprawy funkcjonowania zarówno Unii Europejskiej, jak i poszczególnych państw, a droga ku temu wiedzie poprzez większy i bardziej aktywny "udział w rządzeniu". Warto również odnotować, że przygotowując swoją monografię A. Machowski pracował przede wszystkim na tekstach źródłowych w języku łacińskim, co wynikało zarówno z braku niektórych tłumaczeń, jak i niedostatków w zakresie literatury odnoszącej się do kwestii partycypacji politycznej.
38.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Jolanta Majewska, Andrzej Majewski, Anna Parakiewicz, Marzenna Zaorska (red.)
Integracja sensoryczna w dialogu z psychomotoryką. Teoria i praktyka wspomagania rozwoju poprzez ruch


stron: 292
format: B5
ISBN: 978-83-63955-39-7

spis treściKsiążka "Integracja sensoryczna w dialogu z psychomotoryką. Teoria i praktyka wspomagania rozwoju poprzez ruch" posiadająca charakter teoretyczno-praktyczny jest efektem współpracy międzynarodowej. Jej Autorzy - Jolanta Majewska i Andrzej Majewski pracują bowiem w Niemczech i tam realizują swoją aktywność terapeutyczną, z kolei Anna Parakiewicz i Marzenna Zaorska - reprezentują olsztyńskie środowisko pedagogów specjalnych. Struktura książki obejmuje osiem rozdziałów. Dokonano w nich stosunkowo krytycznej, ale też równocześnie refleksyjnej analizy niezwykle popularnej w aktualnie realizowanych działaniach terapeutycznych metody integracji sensorycznej oraz zaproponowano alternatywne, autorskie podejście do takich działań w oparciu o osiągnięcia współczesnej nauki, w tym nauk medycznych, społecznych (zwłaszcza pedagogiki i psychologii) i humanistycznych. Zostało ono opisane m.in. w kategoriach możliwości jakie stwarza psychomotoryka empowermentu. Warto w tym miejscu przywołać chociaż fragment recenzji wydawniczej profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk: ".Co do problematyki podjętej w książce, to jest ona zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym bardzo interesująca. Analiza metody terapii integracji sensorycznej autorstwa A. J. Ayres, krytyczne i zarazem refleksyjne podejście do jej założeń, skutkujące propozycjami praktycznych działań terapeutycznych, może okazać się interesujące do poszukiwania nowych form pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami w rozwoju. Upodmiotowienie dziecka w procesie diagnozy i terapii, zindywidualizowanie pracy z nim, jak też i z jego rodziną, a więc uwzględnienie kontekstu życia jako istotnego elementu w tym procesie, to istotne walory prezentowanej Czytelnikom metody". Rekomendowana książka jest skierowana przede wszystkim do terapeutów, pedagogów, psychologów zajmujących się terapią, edukacją, rehabilitacją, wspomaganiem rozwoju osób z zaburzeniami rozwojowymi - zwłaszcza dzieci i młodzieży. Zapewne znajdzie ona także uznanie wśród nauczycieli akademickich realizujących zajęcia z zakresu różnych specjalności pedagogiki (i to nie tylko pedagogiki specjalnej), psychologii, terapii zajęciowej, a także u studentów przygotowujących się do pracy z dziećmi z różnego typu zaburzeniami rozwojowymi. Podkreślając praktyczny charakter książki, należy też wskazać na jej przydatność dla rodziców oraz opiekunów dzieci wykazujących różnorodne ograniczenia rozwojowo-funkcjonalne.
37.00 39.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Zdzisław Majkut
Łączenie się, podział i przekształcanie spółek prawa handlowego


stron: 229
format: A5
ISBN: 978-83-89163-28-8

spis treściJak zauważa we Wstępie książki jej Autor "znaczenie gospodarcze instytucji przekształcania spółek handlowych nie budzi wątpliwości. W czasach szybko zmieniających się warunków gospodarowania, przedsiębiorcy coraz częściej będą postawieni przed potrzebą zmiany formy prowadzenia swej działalności, jeżeli będą chcieli sprostać coraz to nowym wymogom obrotu gospodarczego. Wspólnicy spółek osobowych, w miarę ich rozwoju będą zainteresowani ograniczeniem osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki, jak również możliwością pozyskania nowego kapitału drogą np. emisji obligacji, co wymaga przekształcenia w spółkę kapitałową lub komandytowo-akcyjną, albo pozyskaniem kapitału od szerokich rzesz anonimowych akcjonariuszy, co łączy się z przekształceniem w spółkę akcyjną lub komandytowo-akcyjną. Jeszcze innym motywem przekształcania spółek handlowych może być opóźniony efekt wejścia w życie Kodeksu spółek handlowych, który to wprowadził nowe minimalne wysokości kapitałów zakładowych spółek kapitałowych..." Te i inne zagadnienia wiążące się z tytułową kwestia zostały wyczerpująco przedstawione w sygnalizowanej tu książce, której treść została podzielona na trzy bloki tematyczne. I tak, pierwsze trzy rozdziały dotyczą instytucji łączenia, trzy następne - instytucji podziału, natomiast trzy ostatnie - instytucji przekształcania spółek prawa handlowego.
20.00 25.50 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Jan A. Malinowski (red.)
Diagnoza i profilaktyka uzależnień wśród młodzieży wyzwaniem dla społeczności lokalnej


stron: 233
format: A4
ISBN: 978-83-63955-41-0

spis treści


Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT" sfinalizowało druk kolejnej pozycji w nieco zmienionej edytorsko serii wydawniczej Biblioteka "Wychowania na co Dzień". Trzy poprzednio wydane we wspomnianej serii książki posiadały autorski charakter (Andrzej Olubiński - "Socjalno-wychowawcze problemy postkomunistycznego społeczeństwa", Kazimierz Denek - "O nowy kształt edukacji", Stanisław Kawula - "Człowiek w relacjach socjopedagogicznych. Szkice o współczesnym wychowaniu"), zaś prezentowana tu, to praca zbiorowa - monografia tematyczna. Jej tytuł: "Diagnoza i profilaktyka uzależnień wśród młodzieży wyzwaniem dla społeczności lokalnej" dobrze oddaje zakres zawartych w niej studiów teoretycznych i empirycznych - zarówno o charakterze naukowym, jak i metodycznym. Wybór tytułowej problematyki nie jest przypadkowy i łączy się z wieloletnią jej obecnością na łamach czasopisma "Wychowanie na co Dzień", którego jeden z numerów corocznie poświęcony jest zagadnieniom związanym z uzależnieniami, zarówno od środków psychoaktywnych, jaki i z tzw. uzależnieniami behawioralnymi. Zasadniczą strukturę książki tworzą dwie części. Pierwsza z nich obejmuje artykuły odnoszące się do istoty uzależnień, ich uwarunkowań i diagnozy zjawiska, druga zaś koncentruje się na możliwościach prowadzenia pracy pedagogicznej na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, a tam gdzie one już zaistniały - podejmowania skutecznej terapii. Dopełnieniem zawartości książki jest studium, w którym redaktor książki Jan A. Malinowski analizuje osiemnastoletnie działania profilaktyczne prowadzone w Toruniu z inicjatywy władz miasta, co zostało zilustrowane obszerną fotorelacją. Stanowi to dodatkową przesłankę przemawiającą za tym, żeby w gronie czytelników znaleźli się nie tylko pracownicy nauki zajmujący się problematyką uzależnień, studenci pedagogiki i pracy socjalnej, pedagodzy i psycholodzy - praktycy, ale i samorządowcy, dla których lektura książki powinna dostarczyć inspiracji do podejmowania w środowisku lokalnym zintegrowanych działań profilaktycznych.
szukaj w księgarniach


Jan A. Malinowski (red.)
Używanie środków psychoaktywnych przez uczniów w percepcji
studentów - kandydatów na nauczycieli. Raport z badań


stron: 223
format: A4
ISBN: 83-89163-10-1

spis treści


Raport zawiera wyniki badań przeprowadzonych jesienią 2004 r. wśród ogółu studentów rozpoczynających w tym czasie zajęcia kursu pedagogicznego, którego ukończenie daje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela. Autorów raportu interesowało zarówno to, jakie są doświadczenia kandydatów do zawodu nauczycielskiego w zakresie kontaktu z środkami uzależniającymi (alkohol, nikotyna, narkotyki) - z wyszczególnieniem poszczególnych etapów ich dotychczasowej edukacji (szkoła podstawowa, średnia, uczelnia), jak też to, jak oceniają oni pracę szkół w zakresie profilaktyki uzależnień. Badanych pytano również o stosunek do picia alkoholu przez młodzież uczęszczającą do szkół średnich, a także i o to, jak zareagowaliby na sytuację picia alkoholu czy też używania lub rozprowadzania narkotyków przez swoich przyszłych uczniów. Oprócz diagnozy spostrzegania przez badanych zagrożeń rozwoju społecznego młodzieży w książce podjęto analizę wybranych psychologicznych czynników sprawczych uzależnienia oraz stanu świadomości prawnej studentów w zakresie uzależnień. Autorami zamieszczonych w pracy tekstów, tworzących spójną całość, są pedagodzy i psycholodzy Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: Joanna Cieślikowska, Joanna Dreszer, Tadeusz Kluz, Violetta Kopińska, Tomasz Kucharski, Jan Lachowicz, Jan A. Malinowski, Jolanta Neubauer, Aleksander Zandecki.
20.00 22.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Jan A Malinowski, Aleksander Zandecki (red.)
Środowisko - młodzież - zdrowie. Pedagogiczne i psychologiczne wymiary zagrożeń życia i rozwoju młodzieży


stron: 255
format: B5
ISBN: 978-83-89163-14-1

spis treści


W książce zamieszczono studia zarówno o charakterze teoretycznym, jak i empirycznym. Ich szczególną właściwością jest to, że tematycznie grupują się one na linii wyznaczonej tytułem książki: środowisko - młodzież - zdrowie. Charakterystyczną cechą publikacji jest, że wychodzi ona od uwarunkowań rozwoju człowieka (akcentując szczególnie młodzież w wieku szkolnym) o charakterze "ogólnym" - szeroko rozumiana ekologia, z naciskiem na ekologię społeczną, aby przejść do kwestii szczegółowych, łączących się z takimi zjawiskami jak: przemoc, praca z młodzieżą dotkniętą uzależnieniem od narkotyków, zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych, działania profilaktyczno-resocjalizacyjne w środowisku szkolnym, niepełnoletnie dziewczęta jako matki, samobójstwa wśród młodzieży. Za istotną wartość książki należy uznać to, że autorzy zamieszczonych w niej opracowań widzą szerszy kontekst zagrożeń rozwoju i życia młodzieży, zwracając uwagę na rozchwianie ładu moralnego jako jeden z podstawowych elementów niekorzystnych przemian w obszarze postaw moralnych i zgody na "zło" wkraczające w obszar życia młodego człowieka. Książka powinna zainteresować zarówno teoretyków wychowania, jak i praktyków, zwłaszcza nauczycieli, wychowawców, dyrektorów placówek edukacyjnych. Warto, aby po nią sięgnęli także rodzice.
25.00 30.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Jan Sebastian Meler
Wykonawcy wyroków śmierci w Polsce w XX wieku. Historia nieznana

seria: "Monografie Kolegium Jagiellońskiego"
rok wydania: 2021
stron: 406
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-66951-06-8

spis treściKsiążka Jana Sebastiana Melera "Wykonawcy wyroków śmierci w Polsce w XX wieku. Historia nieznana", to książka, która nie tylko zainteresuje historyków i prawników. Na pewno sięgną po nią przedstawiciele i innych dyscyplin nauki: socjologii, pedagogiki penitencjarnej oraz psycholodzy i psychiatrzy interesujący się "mroczną" stroną ludzkiej osobowości. Co więcej, książka ta znajdzie szeroki odzew wśród czytelników niebędących naukowcami, ale pasjonujących się literaturą faktu, a i sensacji. I tu trzeba wskazać na trafność podtytułu książki, gdyż rzeczywiście dotyka ona historii nieznanych, często głęboko skrywanych za przeróżnymi klauzulami typu "tajne przez poufne", o których do niedawna nie tylko, że nie wolno było pisać, ale i nie wypadało zajmować opinii publicznej. Autor tej, niewątpliwie naukowej monografii, w przystępny sposób prowadzi czytelnika przez dzieje katowskiej profesji poczynając od ginącego w mrokach średniowiecza urzędu kata, poprzez okres zaborów, aby już w zasadniczy sposób skoncentrować się - zgodnie z poczynioną w tytule zapowiedzią - na okresie II Rzeczypospolitej, czasach II wojny światowej oraz okresie PRL-u, kiedy to w okresie represji stalinowskich kaci wykonywali wyroki śmierci zapadające na polityczne zlecenie. Ten chronologiczny przegląd domykają dwa rozdziały, w których Jan S. Meler zajmuje się nietypowymi metodami egzekucyjnymi z wyłączeniem udziału wykonawców kar śmierci oraz prezentuje i analizuje życiorysy wybranych katów.
47.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Urszula Michalik-Marcinkowska, Paweł Lejman, Halina Kulik (red.)
Aktualne problemy gerontologii wyzwaniem dla zdrowia publicznego. Wymiar społeczny


rok: 2021
stron: 227
format: B5
ISBN: 978-83-63955-86-1

spis treściPrezentowana książka zatytułowana "Aktualne problemy gerontologii wyzwaniem dla zdrowia publicznego. Wymiar społeczny" jest wprawdzie pracą zbiorową, to jednak posiada charakter monografii o wyraźnie określonej tematyce. Jest to zasługą jej redaktorów naukowych w osobach: Urszula Michalik-Marcinkowska, Paweł Lejman, Halina Kulik. Na jej strukturę składają się trzy części. I tak, część pierwsza nosząca tytuł "Miejsce i obraz seniora w przestrzeni publicznej - możliwości i niebezpieczeństwa" zawiera zarówno teksty odwołujące się do wyników badań empirycznych, jak i zrealizowanych w oparciu o kwerendę literatury. Ukazują one społeczny wizerunek seniorów oraz "piękno w dojrzałym wieku", jak też i scharakteryzowano w nich przestępstwa popełniane wobec seniorów i kwestie etyki, a de facto jej brak w tzw. "srebrnym interesie".
Kolejna część wyraźnie w swojej zawartości skupia się na zdrowiu psychicznym seniorów i pokonywaniu problemów z tym wiążących się.
Ostatnia, trzecia - najobszerniejsza - część nosząca wymowny tytuł "Państwo dla seniora" obejmuje sześć opracowań podejmujących kwestie aktywizacji seniorów, wykorzystania ich potencjału, organizacji przestrzeni życia, standardów w zakresie kształtowania form opieki długoterminowej, czy też prawnych zagadnień związanych z dysponowaniem przez seniorów swoim majątkiem. Zwieńczeniem tej części jest studium odnoszące się do uprawnień osób starszych jako elementu kształtowania polityki senioralnej państwa w kontekście prawa polskiego i międzynarodowego. Na interdyscyplinarny charakter monografii zwraca uwagę, w recenzji wydawniczej, dr hab. Grzegorz Głód, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pisząc: "Recenzowana monografia stanowi wartościowe opracowanie z punktu widzenia naukowego oraz praktyki zdrowia publicznego. Poruszane w kolejnych rozdziałach kwestie stanowią spójną całość i mogą stać się inspiracją dla przyszłych badań naukowych w obszarze gerontologii, zarządzania publicznego i polityki społecznej oraz działań podejmowanych praktycznie w sektorze ochrony zdrowia i w dziedzinach bezpośrednio lub pośrednio z nim związanych". Warto więc, aby książka ta znalazła się w zbiorach nie tylko bibliotek naukowych z zakresu różnych dyscyplin, ale też w bibliotekach pedagogicznych i publicznych, nie wspominając o zasobach metodycznych instytucji i placówek realizujących działania na rzecz seniorów.
30.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Magdalena Micińska
Ochrona środowiska w Rosji. Wybrane aspekty prawno-porównawcze

seria: "Monografie Kolegium Jagiellońskiego"
rok wydania: 2021
stron: 252
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-66951-05-1

spis treściJednym z gwałtownie narastających problemów współczesnego świata jest niewątpliwie ochrona środowiska. W coraz większym stopniu oczywistym staje się to, że niepowstrzymanie procesów dewastacji środowiska przyrodniczego prowadzi nieuchronnie do katastrofy ekologicznej w wymiarze globalnym. Dlatego też z uwagą należy odnotować książkę Magdaleny Micińskiej zatytułowaną "Ochrona środowiska w Rosji. Wybrane aspekty prawno-porównawcze". Wprawdzie odnosi się ona do jednego kraju, to niemniej jego rozległość terytorialna, skala uprzemysłowienia, ekstensywna eksploatacja surowców naturalnych sprawia, że kondycja środowiska Federacji Rosyjskiej w istotny sposób wpływa na cały światowy ekosystem. Jak bowiem zauważa Autorka książki, "w granicach tego państwa leży dziesiąta część lądu Ziemi, jedna piąta pierwotnych lasów, największe zasoby wód słodkich, unikalna bioróżnorodność. Rosja dysponuje ponadto transkontynentalną infrastrukturą techniczną stwarzającą ryzyko katastrof ekologicznych o zasięgu globalnym. Z tych względów prawo i polityka środowiskowa FR winny być stale w centrum uwagi społeczności międzynarodowej, a zwłaszcza jej bezpośrednich sąsiadów. Tymczasem na gruncie polskiego piśmiennictwa problematyka ta nie cieszy się dużym zainteresowaniem. Bariera językowa, odrębność tradycji i kultury prawnej, a także pewna niechęć do Rosji jako cywilizacji niewpisującej się w ramy politycznych standardów Europy sprawiają, iż prawnicy niechętnie podejmują to wyzwanie. Przedmiotowe zagadnienia były dotychczas traktowane fragmentarycznie, w pojedynczych publikacjach (.)". Magdalena Micińska w swojej monografii podejmuje zarówno zagadnienia ogólne obejmujące genezę, zasady i źródła prawa ochrony środowiska, a także wybrane kwestie szczegółowe wiążące się z partycypacją publiczną, dostępem do informacji o decyzjach rzutujących na stan środowiska przyrodniczego i ochronę różnorodności biologicznej, sytuacjach kryzysowych. Warto tu ponownie zacytować Autorkę, która w zakończeniu stwierdza: "Istotę problemu naukowego tej pracy stanowiło pytanie o stopień umiędzynarodowienia i europeizacji rosyjskiego prawa ochrony środowiska. Metodą analizy norm prawnych zbadano obecność wpływów międzynarodowych i europejskich w wybranych aspektach prawa federalnego, celem wykazania cech wspólnych oraz obszarów, gdzie rozbieżności są największe. Dążąc do końcowej konkluzji, wypada stwierdzić, że rosyjskie prawo ochrony środowiska jest w większym stopniu umiędzynarodowione niż zeuropeizowane. Najwyraźniejszy dysonans między prawem federalnym a standardami europejskimi uwidacznia się w aspektach kształtowanych przez klimat polityczny kraju, takich jak wolność tworzenia i działania stowarzyszeń i organizacji ekologicznych oraz prawo dostępu do informacji o środowisku". W tym miejscu należy tylko dodać, że książka powinna zainteresować nie tylko prawników zajmujących się tytułową tematyką, ale i szeroko pojęte grono ekologów, tym bardziej, że kondycja środowiska przyrodniczego w Rosji w szczególnie istotny sposób rzutuje na stan ekosystemów sąsiadujących z nią krajów.
34.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Andrzej Mielczarek
Człowiek stary w domu pomocy społecznej. Z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej

seria: "Problemy pracy socjalnej"
stron: 420
format: B5
ISBN: 978-83-89163-48-6

spis treści


Licząca 420 stron książka Andrzeja Mielczarka zatytułowana "Człowiek stary w domu pomocy społecznej. Z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej" jest kolejną pozycją, która ukazała się w ramach serii "Problemy pracy socjalnej". Przynosi ona bogatą wiedzę zarówno o starości jako szczególnej fazie w cyklu ludzkiego życia, potrzebach ludzi starych i uwzględnianiu ich w polityce społecznej, co przekłada się na formy zabezpieczenia społecznego, jak i wiedzę dotyczącą instytucjonalnych i półinstytucjonalnych form pomocy społecznej, wśród których na szczególną uwagę zasługuje w ocenie Autor książki dom pomocy społecznej. I właśnie "sprawom" funkcjonowaniu tej instytucji oraz jej mieszkańcom - seniorom została poświęcona prezentowana tu książka. Charakteryzuje ją humanistyczny ogląd podjętych w niej zagadnień, które zostały naświetlone nie tylko w świetle ustaleń wypływających z kwerendy literatury lecz i z wieloletnich zawodowych doświadczeń A. Mielczarka będącego nie tylko nauczycielem akademickim ale i dyrektorem domu pomocy społecznej. Jest to niewątpliwym atutem tej monografii, bo jak pisze jeden z recenzentów książki prof. Krzysztof Piątek "Autorowi udało się utrzymać poziom naukowy opracowania, a jednocześnie przekazać wiele uwag i spostrzeżeń, które były możliwe tylko z pozycji bezpośredniego uczestnika tego świata" (...) zaś "większości wywodom Autora towarzyszy ciepły i pozytywny stosunek do ludzi starych, a jednocześnie przekonanie, że można wiele dla tych ludzi uczynić dobrego, nie zapominając przy tym, że należy to robić wspólnie z nimi, poszukując ich akceptacji do tych działań". Wnikliwość i wielowątkowość przeprowadzonych analiz upoważnia do rekomendowania tej książki zarówno badaczom podejmującym problematykę pracy socjalnej, jak i praktykom - zarówno profesjonalistom, jak i wolontariuszom angażujący się w działania na rzecz ludzi starych. Książka zapewne stanie się też istotną pozycją w kształceniu pracowników służb socjalnych i trafi do kanonu lektur studentów kierunku "praca socjalna". I jak z przekonaniem stwierdza drugi z recenzentów wydawniczych książki prof. Piotr Błędowski "...książka stanie się ważną pozycją w dorobku naukowym poświęconym działalności domów pomocy społecznej".
34.00 40.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Danuta Morańska (red.)
Dylematy i wyzwania edukacji. Wybrane problemy


rok: 2020
stron: 189
format: B5
ISBN: 978-83-63955-83-0

spis treściEdukacja w dobie pandemii ulega głębokim przemianom, a stymulują je także nowe spojrzenia na koncepcje edukowania dzieci i młodzieży. Prezentowana książka skierowana jest przede wszystkim dla ludzi poszukujących, wychodzących poza schematy współczesnego myślenia o nauczaniu i uczeniu się - od krytycznego spojrzenia na kompetencje nauczycieli, przez możliwości kształcenia demokratycznego i skuteczne metody edukacji zdalnej, aż po takie wyzwania jak profilaktyka cyberzaburzeń, cyberprzemocy oraz rola pedagoga w edukacji medialnej. Publikacja zawiera propozycje praktycznych rozwiązań, podpowiedzi, przez co może być wsparciem metodycznym dla dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców, a także pedagogów i psychologów szkolnych oraz pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Książka powstała jako efekt współpracy Wydawnictwa Edukacyjnego "Akapit" oraz Oficyny Wydawniczej Humanitas. Została przygotowana w ramach projektu "Edukacja 4.0 - Dokąd zmierzamy? Nowa rzeczywistość edukacyjna w systemie zmiany cywilizacyjnej" realizowanego przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu.
32.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Danuta Morańska, Marta Ciesielka, Mariusz Z. Jędrzejko
Edukacja w cyfrowym świecie. Edukacja 4.0


rok: 2020
stron: 172
format: B5
ISBN: 978-83-63955-84-7

spis treściTechnologie cyfrowe zrewolucjonizowały świat oraz stały się narzędziem zmian globalnych. Widać to szczególnie w dobie pandemii, kiedy stały się one skutecznym środkiem powstrzymania kryzysu ekonomicznego. Obszarem szczególnego wykorzystania technologii cyfrowej jest edukacja, która w sytuacji izolacji i konieczności wprowadzenia nauczania zdalnego postawiła z dnia na dzień jej organizatorom i realizatorom nowe wyzwania, niespotykane wcześniej - zwłaszcza na taką skalę. Zagadnienia z tym związane podejmuje zespół Autorów (Danuta Morańska, Marta Ciesielka, Mariusz Z. Jędrzejko) książki zatytułowanej: "Edukacja w cyfrowym świecie. Edukacja 4.0". Warto podkreślić, że Autorzy nie tylko prezentują uwarunkowania, cele i możliwości wykorzystania technologii cyfrowej w nauczaniu, ale też omawiają oryginalne rozwiązania mające bezpośrednie zastosowanie w szkołach. Stoją na stanowisku, że jednym z najistotniejszych zadań jest budowanie bazy cyfrowych materiałów wspomagających edukację, tworzonych w taki sposób, aby nauczyciele mogli je modyfikować i dostosowywać do autorskich programów nauczania. Wiele miejsca poświęcają problematyce cyberzaburzeń oraz prawidłowego modelowania relacji dzieci - technologie cyfrowe. Publikacja została przygotowana przez ekspertów w dziedzinie edukacji medialnej i profilaktyki, wydana w oryginalnej szacie graficznej, z dużą ilością praktycznych wskazówek i propozycji metodycznych dla nauczycieli realizujących zadania dydaktyczne i wychowawcze na wszystkich poziomach i w zakresie różnych przedmiotów.
32.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Piotr Mosiek, Mirosław Radoła
W kręgu szkoły i środowiska. Wybrane konteksty relacyjne


rok wydania: 2021
stron: 193
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-63955-92-2

spis treściRelacji szkoła - środowisko poświęcono już niejedną książkę, czy też artykuł. Okazuje się jednak, że są obszary, które były pomijane, marginalizowane lub też i takie, które wymagają nowego, odkrywczego spojrzenia ze względu chociażby na dynamiczny charakter przemian zachodzących wewnątrz zarówno szkoły i środowiska, jak i wzajemnych, niejednokrotnie bardzo złożonych, powiązań. Naprzeciw potrzebie takiego spojrzenia, i to wielowymiarowego, wychodzi książka Piotra Mośka i Mirosława Radoły zatytułowana "W kręgu szkoły i środowiska. Wybrane konteksty relacyjne". I właśnie podtytuł książki stanowi klucz do pełnego zrozumienia intencji jakimi kierowali się Autorzy wybierając do książki wcześniejsze swoje teksty - najczęściej zaktualizowane - jak i zamieszczając nowe, publikowane na prawach pierwodruku. I jak to ujmują, ze skromnością sami Autorzy, "prezentowane szkice są drobnym, acz swoistym świadectwem czasu i dokonujących się w oświacie zmian". Dodać należy, że są one nie tylko niezwykle ważnym i aktualnym świadectwem, ale i "komentarzem", co podkreśla w przedmowie do książki prof. Lech Witkowski ("W stronę myślenia relacyjnego o szkole"), i na co zwraca także uwagę w recenzji wydawniczej prof. Andrzej Radziewicz-Winnicki, którzy rekomendują książkę Czytelnikom zainteresowanym kondycją szkoły i relacjami łączącymi tę instytucję ze środowiskiem, i to nie tylko lokalnym.

Warto w tym miejscu oddać głos Autorom książki:

"Tak samo jak zmienia się otaczająca rzeczywistość, jak transformuje przestrzeń normatywna, jak narasta wielowymiarowość przestrzeni oraz środowisk wychowawczych, jak adaptuje się do tego burzliwego otoczenia i przeobraża się współczesna szkoła - tak samo zmieniają się relacje zachodzące pomiędzy tą właśnie instytucją edukacyjną a środowiskiem jej funkcjonowania. Naszym zamiarem, podszytym głęboką świadomością o fragmentaryczności i niedoskonałości jego realizacji, było zaprezentowanie dynamiki zmian tych relacji, czasami też i względnie nowych przestrzeni, w jakich one zachodzą. Stąd też refleksje na temat: przeobrażeń normatywnych kształtujących szkołę teraźniejszości, szkołę wrażliwą na arytmię egzystencji społecznej jej uczniów, wrażliwą na wykluczenie i marginalizację społeczną oraz zdolną do niesienia wielowymiarowej pomocy; środowiskowych determinantów funkcjonowania szkoły oraz wpływu kapitału społecznego na uczniowskie osiągnięcia oraz wyniki egzaminów zewnętrznych (gimnazjalnych), stanowiących już dzisiaj swoiste wspomnienie i przebrzmiałe świadectwo quasi-reformy oświatowej ostatnich kilku lat; szkoły wiejskiej oraz jej roli i wpływu na codzienne funkcjonowanie społeczności lokalnej; czy wreszcie też - samorządowego partnerstwa edukacyjnego jako podstawowego czynnika rozwoju szkoły i jej środowiska, jako kluczowego mechanizmu dokonywanej modernizacji lokalnych środowisk człowieczej egzystencji."
27.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Sebastian Mrózek
Osoba z niepełnosprawnością w strategiach gminnych. Analiza wybranych zagadnień w perspektywie inkluzji społecznej i edukacyjnej

seria: "Problemy pracy socjalnej"
rok wydania: 2021
stron: 121
format: B5
ISBN: 978-83-63955-93-9

spis treści"Osoba z niepełnosprawnością w strategiach gminnych. Analiza wybranych zagadnień w perspektywie inkluzji społecznej i edukacyjnej" - to tytuł kolejnej książki, wydanej drukiem przez Wydawnictwo Edukacyjnego "Akapit" w serii "Problemy Pracy Socjalnej". Jej Autor - Sebastian Mrózek, jak zauważa w recenzji wydawniczej prof. Jolanta Zielińska z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, ".w oryginalny, spójny, przejrzysty, naukowy, a jednocześnie bardzo przystępny dla czytelnika sposób pokazuje niełatwą w odbiorze, społecznie istotną i wrażliwą problematykę dotyczącą osób z niepełnosprawnościami, w tym ich funkcjonowania w społeczeństwie". Recenzentka zwraca uwagę na to, że z jednej strony ukazane zostały w książce już podejmowane i spotykane w obszarze funkcjonowania gmin kierunki działań podnoszących jakość życia osób z niepełnosprawnością, z drugiej zaś wskazane zostały możliwe kierunki dalszych działań w tym zakresie. Z kolei prof. Krzysztof Piątek z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w swojej recenzji wydawniczej m.in. pisze: "Jako ważne i pogłębione uznaję wątki o relacjach między inkluzją a integracją, ukazanie wskaźników i modeli inkluzji społecznej oraz sposobów jej uzyskiwania, a także przybliżenie założeń edukacji inkluzyjnej. Czytelników z pewnością zainteresuje przedstawienie istoty, specyfiki i korzyści wynikających z wprowadzenia do strategii gminnych problematyki osób z niepełnosprawnościami". Można więc wnioskować, że książka spotka się z zainteresowaniem zarówno badaczy podejmujących w swoich eksploracjach tematykę niepełnosprawności i pracy socjalnej, jak i praktyków, w tym i osoby odpowiedzialne na poziomie gmin za wyznaczanie i realizację działań na rzecz osób z niepełnosprawnością. Warto też, aby z książką zapoznali się studenci z takich kierunków jak pedagogika (zwłaszcza specjalna) oraz praca socjalna.
23.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Sławomir Murawiec, Tomasz M. Gondek (red.)
Człowiek w obliczu nieznanego. Psychiatrzy i pacjenci w dobie pandemii COVID-19


rok: 2020
stron: 183
format: B5
ISBN: 978-83-63955-80-9

spis treści"Kim jesteśmy w czasie pandemii COVID-19? Kim byliśmy przed pandemią, co o sobie odkrywamy w jej trakcie i jacy staniemy się po jej ustąpieniu w przyszłości, której horyzontu nie da się określić?" - to pytania, które stawiają we Wstępie do książki "Człowiek w obliczu nieznanego. Psychiatrzy i pacjenci w dobie pandemii COVID-19" jej redaktorzy naukowi - Sławomir Murawiec oraz Tomasz M. Gondek. Podkreślając, że pandemia rzuca na wiele spraw inne światło, wyznacza nowe perspektywy, akcentują, że stanowi ona "wielką społeczną lekcję. Do jej czasów wiele osób postrzegało rzeczywistość według schematu: my zdrowi psychicznie i oni - chorzy, oni z problemami, zaburzeniami psychicznymi. Czas pandemii pokazał, że lęku i strachu, zaburzeń snu, obniżenia nastroju, obsesyjnych zachowań, napadów złości albo paniki, obaw o przyszłość lub przerażenia nią możemy doświadczać wszyscy.". I wprawdzie zasadniczym założeniem redaktorów naukowych książki było zaprezentowanie doświadczeń i refleksji osób o wykształceniu medycznym, zwłaszcza psychiatrycznym, to cennym uzupełnieniem tej publikacji okazało się uwzględnienie spojrzenia pedagoga zajmującego się problemami dzieci i młodzieży spotęgowanymi, a w niektórych przypadkach wręcz wygenerowanymi przez pandemię. To wielorakie spojrzenie na istotne ludzkie problemy czasu pandemii, takie jak izolacja, samotność, frustracja, trudności w relacjach rodzinnych i pozarodzinnych, uzależnienia i cyberzaburzenia, niepewność ekonomiczna, nie wspominając o problemach zdrowotnych, sprawia, że w kręgu odbiorców książki lokują się nie tylko lekarze - zwłaszcza psychiatrzy, ale też psycholodzy i pedagodzy oraz - za sprawą przystępnego języka, co jest dodatkową zaletą tej publikacji - wszyscy interesujący się wspomnianą problematyką. Walory prezentowanej tu książki podkreśla w recenzji wydawniczej prof. dr hab. n. med. i n. o zdrowiu Marek Krzystanek: "Sytuacja lockdownu jest gigantycznym eksperymentem społecznym, o skutkach którego będziemy przekonywać się w ciągu najbliższych lat. Pandemia jest wstrząsowym korygującym doświadczeniem poznawczym dla jednostek i społeczeństw. Jest też wstrząsem dla wielu gałęzi przemysłu i konstrukcji globalnej wioski. Książka w mojej ocenie ma przekaz pozytywny: kryzys epoki może stać się początkiem nowego. Kryzys psychiczny związany z sytuacją covidowego dystresu, jak każdy kryzys, może dekompensować utrwalone strategie radzenia sobie z rzeczywistością, zarówno te indywidualne, jak i społeczne i odsłaniać problemy, które zostały wcześniej stłumione, a teraz mogą być przepracowane i zintegrowane. Kryzys globalny staje się w ten sposób przyczynkiem do dezintegracji pozytywnej, z której człowiek i ludzkość mogą wyjść wygranymi. Wszystko zależy od nas, czy będziemy potrafili nadawać pozytywny sens trudnym doświadczeniom i przekuwać je w rozwój osobisty, oraz czy będziemy potrafili iść pod prąd i zło dobrem zwyciężać. Najtrudniejszy kryzys społeczny może prowadzić na dno rozpaczy albo do odnalezienia siebie, swojej tożsamości, potrzeby relacji i docenienia zwykłej obecności drugiego człowieka w parku, w sklepie czy też lekarza w poradni. Gratuluję autorom szybkiej reakcji w dostrzeżeniu szerokiej gamy problemów, związanych z pandemią COVID-19, jednym z największych kryzysów społecznych XXI wieku".
32.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Karolina Muzyczka
Rola administracji w budowie pozycji Chińskiej Republiki Ludowej jako supermocarstwa

seria: "Monografie Kolegium Jagiellońskiego"
rok wydania: 2021
stron: 341
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-63955-75-5

spis treściKsiążka Karoliny Muzyczki pt. "Rola administracji w budowie pozycji Chińskiej Republiki Ludowej jako supermocarstwa" jest kolejną pozycją przygotowaną w rezultacie współpracy edytorskiej Wydawnictwa Edukacyjnego "Akapit" i Jagiellońskiego Instytutu Wydawniczego. Warto odnotować, że w pierwszych dwóch rozdziałach Autorka prezentuje podstawowe założenia modelu ustrojowego oraz systemu prawnego Chińskiej Republiki Ludowej, co pozwala Czytelnikowi, zwłaszcza nie orientującemu się szerzej w zawiłościach ustrojowo-prawnych tego supermocarstwa z większym zrozumieniem odnieść się do tytułowej tematyki. Tematyki wytyczonej rolą jaką odegrała/odgrywa administracja tego kraju w procesie jego modernizacji, co zostało szczegółowo przeanalizowane w kontekście zarówno reform wewnętrznych obejmujących różne dziedziny życia społeczno-gospodarczego (np. system finansowy, gospodarka, system edukacji), jak i wyznaczających relacje Chin z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi na takich polach jak ekologia, transfer technologii, energetyka. Dużo uwagi poświęca Autorka ekspansji gospodarczej ChRL oraz roli administracji publicznej w modernizacji sił zbrojnych tego kraju podejmując również zagadnienia łączące się doktryną wojny informacyjnej, w tym wywiadu satelitarnego i cyberszpiegostwa. Na szczególne odnotowanie zasługuje również to, że w prezentowanej monografii obszernie zaprezentowano rolę administracji publicznej w chińskiej ekspansji kulturowej, mającej istotne znaczenie w kształtowaniu pozycji tego państwa w świecie.
39.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Agnieszka Naumiuk
Uczestnictwo społeczne młodzieży. Możliwości działań - opinie i postawy

seria: "Problemy pracy socjalnej"
stron: 180
format: B5
ISBN: 978-83-89163-24-0

spis treściNa zawartość książki wydanej w serii "Problemy pracy socjalnej" składa się pięć rozdziałów. Pierwszy pt. "Zmiany warunków uczestnictwa społecznego" koncentruje się na rozważaniach nad rozwojem idei społeczeństwa obywatelskiego oraz zmianą postaw młodzieży. Ukazana została w nim także dynamika zmian, jakie nastąpiły w sektorze organizacji pozarządowych. W kolejnym rozdziale ("Powroty do koncepcji działania społecznego") Autorka dużo uwagi poświęca wolontariatowi oraz modelom aktywizowania i zachęcania do obywatelskiej partycypacji. Dwa następne rozdziały przynoszą propozycje uczestnictwa społecznego młodzieży oraz prezentację wyników badań własnych nad stosunkiem młodzieży do działalności społecznej. Rozdział końcowy, zatytułowany "Możliwości i ograniczenia społecznego uczestnictwa młodzieży - potrzeba dyskusji o nowej rzeczywistości", zachęca do podjęcia debaty nad tytułową kwestią posiadającą istotne znaczenie dla krystalizowania się w praktyce idei społeczeństwa obywatelskiego. Rekomendując do druku proponowane tu studium prof. Wiesław Theiss napisał m.in.: "Podejmuje ono zagadnienia ważne społecznie i poznawczo. Jest zapisem mało znanych elementów zbiorowego portretu dzisiejszej młodzieży polskiej. Zawiera też trafne wskazówki dla kształcenia animatorów i liderów społecznych. Wśród szerokiego kręgu potencjalnych odbiorców tego opracowania zapewne znajdą się przedstawiciele różnych profesji społecznych - pedagodzy, pracownicy socjalni, socjologowie, osoby zatrudnione na różnych obszarach i poziomach naszego życia społecznego".
20.00 26.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Andrzej Olubiński (red.)
Autorytet. Czy potrzebny w procesie edukacji?


stron: 300
format: B5
ISBN: 978-83-89163-99-8

spis treściKsiążka "Autorytet" zredagowana przez prof. dra hab. Andrzeja Olubińskiego nosi podtytuł "Czy potrzebny w procesie edukacji?", który dobrze określa zakres tematyczny zamieszczonych w niej studiów teoretycznych i analiz empirycznych. Wprawdzie pracę charakteryzuje duża różnorodność tematyczna podjętych w niej wątków, to niemniej jej osnową jest zagadnienie autorytetu w szeroko pojętym wychowaniu. Nieprzypadkowo więc recenzent wydawniczy książki dr hab. Mirosław Kowalski - prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego podkreśla, że "wartością pracy i zarazem osiągnięciem Autorów, jak i Redaktora naukowego, jest przede wszystkim to, że przy dość wyraźnym skoncentrowaniu się na głównym temacie, jakim jest autorytet, udało się uniknąć jednostronności w podejściu do poszczególnych obszarów tegoż zagadnienia. Interdyscyplinarność, która dziś wydaje się być nie tylko modą, ale raczej koniecznością, uzewnętrznia się w niniejszym tomie w dobrym tego słowa znaczeniu. Wyraźnie widać, iż Autorom i Redaktorowi zależało, aby ich namysł nad problematyką stał się także przedmiotem dalszej dyskusji i poszukiwań badawczych, co wynika z przekonania, iż dokonane analizy nie pretendują do rozwiązań wyczerpujących". Strukturę książki wyznaczają cztery części. Są to: 1) Autorytet a procesy formowania osobowości - odniesienia teoretyczne i empiryczne; 2) Modele autorytetu w środowisku rodzinnym; 3) O autorytecie szkoły i nauczyciela; 4) Autorytety instytucjonalne i medialne. Całość poprzedza obszerne wprowadzenie redaktora naukowego - A. Olubińskiego zatytułowane: "Rola autorytetu w procesie edukacji".
28.00 33.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Andrzej Olubiński
Edukacja do oporu i (nie)posłuszeństwa. Ku emancypacji i demokracji


rok wydania: 2021 (grudzień)
stron: 215
format: B5
ISBN: 978-83-66951-26-6

spis treści


Zasadniczym przedmiotem rozważań zawartych w książce "Edukacja do oporu i (nie)posłuszeństwa. Ku emancypacji i demokracji" jest problem roli postaw oporu, buntu oraz nieposłuszeństwa jako czynnika postępowych zmian społeczno-edukacyjnych. Autor książki - profesor Andrzej Olubiński - biorąc pod uwagę zarówno przykłady historyczne, jak i określoną wiedzę społeczno-psychologiczną związaną z rolą postaw krytyki, buntu czy nieposłuszeństwa w rozwoju społecznym oraz w akceleracji pożądanych zmian w osobowości, opowiada się za potrzebą szeroko pojętej edukacji właśnie do tego rodzaju postaw i zachowań, i to w możliwie jak najszerszej skali. Jak poucza nas bowiem historia zmian społecznych, wszędzie tam gdzie naturalne odruchy społecznej niezgody oraz buntu były neutralizowane czy tłumione, tam na ogół mieliśmy do czynienia z funkcjonowaniem systemów opresyjno-autorytarnych, zarówno w skali społeczno-politycznej, jak i na poziomie wąsko pojętej oświaty. Oczywistym zaś edukacyjnym efektem funkcjonowania tego typu niekrytycznych czy niebuntujących się społeczeństw, było ukształtowanie, z jednej strony postaw konformistycznych, uległych oraz zgody, także wobec istnienia zła, niesprawiedliwości, nietolerancji, przemocy, chamstwa czy głupoty, a z drugiej zgoda na społeczno-kulturalną stagnację, na umacnianie opresji, na centralizację działalności poszczególnych instytucji społecznych, a w sumie ogólne przyzwolenie na umacnianie się nieludzkiego systemu. W tym kontekście osobnym wątkiem książki jest problem nie tylko niezgody czy nieposłuszeństwa, ale też problem krytycznej zgody oraz krytycznego posłuszeństwa wobec takich wartości, które stanowią przeciwieństwo systemów autorytarnych oraz wartości antyhumanistycznych, takich jak np.: życia i zdrowia, wolności, tolerancji, miłości, prawdy, mądrości, pomocniczości, demokracji itp. Jak zatem wynika to z treści poszczególnych fragmentów, Autor stara się wyraźnie rozgraniczyć konieczne posłuszeństwo wobec ogólnohumanistycznych wartości, od niezgody na posłuszeństwo wobec zła, a zatem także postawę koniecznego nieposłuszeństwa wobec zła oraz krytycznego posłuszeństwa wobec dobra. Końcowym fragmentem książki jest podsumowanie całości zawartych wcześniej rozważań odnoszących się do potrzeby szerokiej edukacji do kształtowania oraz umacniania właściwych postaw niezgody, buntu, protestów oraz nieposłuszeństwa jako wskaźników oraz warunków rozwijania wolności, twórczości, emancypacji oraz demokracji.
38.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Andrzej Olubiński
Praca Socjalna. Aspekty humanistyczne i pedagogiczne. Teoria i praktyka

seria: "Problemy pracy socjalnej"
stron: 263
format: B5
ISBN: 83-89163-03-9

spis treściNa strukturę najnowszej książki prof. zw. dra hab. Andrzeja Olubińskiego składają się dwie części: teoretyczna i egzemplifikacje teoretyczne. Poszczególne rozdziały noszą m.in. następujące tytuły: "Praca socjalna - istota i sens", "Praca socjalna jako zawód i profesja", "Praca socjalna jako uruchamianie sił społecznych środowiska wychowawczego", "Socjalno-wychowawcze problemy przemocy nad dzieckiem sieroctwa społecznego w rodzinach okresu transformacji", "Formy aktywności zawodowej pracowników socjalnych w typowych środowiskach wychowawczych", "Praca socjalno-wychowawcza pielęgniarek w świetle hospitalizowanych pacjentów". Jak podkreślają recenzenci książki (prof. A. Radziewicz-Winnicki i prof. Krzysztof Piątek) książka prof. Andrzeja Olubińskiego powinna spełnić ważną rolę w kształceniu słuchaczy szkół policealnych pracowników służb społecznych oraz studentów kierunków "praca socjalna".
22.00 27.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Andrzej Olubiński
Realizacja funkcji opiekuńczej w rodzinach toruńskich (w aspekcie sytuacji zdrowotnej 15-latków)


stron: 140
format: A5
ISBN: 83-905248-4-8

spis treści


W kolejnych rozdziałach można znaleźć ogólne rozważania nad pojęciem opieki, opieki zdrowotnej, edukacji zdrowotnej; nad wskaźnikami podstawowej opieki rodzinnej, jak też dane empiryczne dotyczące stanu opieki lekarskiej, kontaktów dzieci z używkami, ich sposobów spędzania czasu wolnego. Wyniki sondażu przeprowadzonego na terenie Torunia Autor analizuje na tle tendencji obserwowanych w tym zakresie w kraju.
12.00 13.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Andrzej Olubiński
Socjalno-wychowawcze problemy postkomunistycznego społeczeństwa (10 esejów)

seria: Biblioteka miesięcznika "Wychowanie na co dzień"
stron: 116
format: A5
ISBN: 83-905248-1-3

spis treściJest to pierwsza książka z serii wydawniczej pt. Biblioteka "Wychowania na co dzień", w której ukazują się publikacje prezentujące wybór artykułów, które w większości były wcześniej drukowane na łamach miesięcznika "Wychowanie na co dzień". Książka prof. Andrzeja Olubińskiego - jednego z założycieli wyżej wymienionego czasopisma i pierwszego jego redaktora naczelnego jest zbiorem dziesięciu esejów naukowych (dwa z nich nie były publikowane na łamach "Wychowania na co dzień"), w których Autor podejmuje m.in. dyskusję nad kondycją polskiej pedagogiki w okresie transformacji ustrojowej, przemocą jako normą stosunków społeczno-wychowawczych, "szarymi strefami" kształcenia oraz psychoedukacyjnymi źródłami trudności w praktyce socjalno-wychowawczej.
cena: 12.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Andrzej Olubiński (red.)
Tożsamość oraz dylematy pedagogiki opiekuńczej


stron: 256
format: B5
ISBN: 83-915476-5-5

spis treściKsiążka zawiera szereg opracowań koncentrujących się na takich kwestiach jak: rodowód i źródła kształtowania się pedagogiki opiekuńczej, tożsamość i miejsce pedagogiki opiekuńczej w systemie nauk o wychowaniu oraz praktyce pedagogicznej i socjalnej, inspiracje metodologiczne pedagogiki opiekuńczej. Ich autorami są znani pedagodzy, znawcy problematyki nakreślonej w tytule książki, m.in.: J. Brągiel, S. Kawula, A. Olubiński, M. Winiarski, Z. Dąbrowski oraz wielu innych.
20.00 24.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Małgorzata Orłowska, Magdalena Gościniewicz, Małgorzata Pisarczyk (red.)
(Prze)moc w rodzinie. Instytucjonalne formy (po)mocy

seria: "Problemy pracy socjalnej"
stron: 389
format: B5
ISBN: 978-83-63955-29-8

spis treściKsiążka "(Prze)moc w rodzinie. Instytucjonalne formy (po)mocy" pod redakcją naukową M. Orłowskiej, M. Gościniewicz i G. Pisarczyk jest kolejną monografią ukazującą się w serii "Problemy Pracy Socjalnej". Jak już sugeruje tytuł, jej zakres tematyczny ogniskuje się z jednej strony na diagnozie zjawiska przemocy w rodzinie, z drugiej zaś na ukazaniu możliwości wspierania rodziny doświadczającej przemocy przez podejmowanie działań o charakterze instytucjonalnym. Ta licząca prawie czterysta stron publikacja jest - jak stwierdza to w recenzji wydawniczej prof. Anna Kotlarska-Michalska - "zbiorem interesująco napisanych tekstów pokazujących przemoc z wielu perspektyw badawczych, tekstów dokumentujących zarówno stan wiedzy o uwarunkowaniach, przebiegu i skutkach różnych typów przemocy, doświadczanej przez wszystkie kategorie wieku." Jej lektura jest tym bardziej interesująca, że jak zauważa recenzentka, "przegląd stanu wiedzy dokonany przez teoretyków, jak i praktyków dowodzi, że pomimo wielu prowadzonych badań nad przemocą ciągle pozostają nieodkryte obszary i ukryte formy jej występowania". Atutem prezentowanej pracy jest także i to - co akcentuje drugi recenzent dr Jan A. Malinowski - że przemoc została ukazana "jako problem mobilizujący do podejmowania różnorodnych działań instytucjonalnych w celu udzielenia pomocy rodzinom, które samodzielnie nie są w stanie się z nim uporać. Jedna z dróg prowadzących ku temu, wyeksponowana już w tytule książki, wiąże się z poszukiwaniem i uruchamianiem mocy tkwiących w rodzinie". Połączenie podejścia badacza i praktyka znalazło swoje odbicie w strukturze książki, której zasadniczą konstrukcję wyznaczają dwie części: pierwsza - "Od teorii do praktyki.", druga - ".od praktyki do teorii". Takie podejście do problemu sprawia, że książka zainteresuje zarówno akademickich badaczy rodziny, jak i praktyków, którzy w swojej pracy zawodowej udzielają pomocy rodzinom doświadczającym skutków przemocy.
szukaj w księgarniach


Grażyna Orzechowska (red.)
Pedagogika społeczna i jej współczesne konteksty


stron: 222
format: B5
ISBN: 978-83-89163-36-3

spis treściCytując fragment recenzji wydawniczej prof. Mikołaja Winiarskiego: "Warto zwrócić uwagę na główne znamiona, rysy treści tej książki, które są zarazem jej istotnymi walorami. Do szczególnych wyróżników tej pracy należy zaliczyć: 1) szerokie ramy tematyczno-problemowe, obejmujące rozważania o współczesnej pedagogice społecznej w perspektywie ontologicznej i aksjologicznej w kontekście dokonujących się zmian w świecie (nierówności społecznych, wykluczenia społecznego, dążenia do normalizacji, funkcjonowania człowieka w szerokiej przestrzeni środowiskowej); obliczach pedagogiki społecznej w innych krajach (eksploracje teoretyczne); kategorii dysonansu pedagogicznego jako nowej orientacji refleksji w ramach pedagogiki społecznej; edukacji międzykulturowej (dystans do imigrantów i mniejszości, aspekt prawny) i ekologicznej; problemach natury socjalnej (ubóstwo dzieci i młodzieży, pomoc i wsparcie bezdomnych); edukacji kulturalnej (zainteresowania i aktywność kulturalna, funkcje teatru); edukacji emancypacyjnej kobiet (aspiracje edukacyjne, strategie adaptacyjne i emancypacyjne); geropedagogice (społeczno-ekonomiczne aspekty starości, instytucjonalne formy pomocy); pedagogice rodziny (przemiany rodziny, modele tradycyjne i alternatywne, kondycja); 2) trafność podejmowanej tematyki w odniesieniu do zapotrzebowania społecznego, narastających problemów, kwestii społecznych (bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, alienacja społeczna, starość, kryzys rodziny, migracje i ich konsekwencje etc.), a także wyzwań adresowanych wprost do pedagogiki społecznej, wymagających budowania i rozwoju teorii oraz diagnozowania zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej, edukacyjnej, opiekuńczo-socjalnej; 3) ukierunkowanie poszukująco-kreatywne autorskich analiz zjawisk i podejmowanych problemów, znajdujące wyraz w wyraźnym wychodzeniu poza tradycyjne, "utwardzone" interpretacje, otwieraniu nowych dróg refleksji i odczytywaniu znaczeń sięgając do wymiarów subiektywnych człowieka, rodziny, wspólnot społecznych, społeczności lokalnych, ale nie zatracając z pola widzenia rdzennych aksjomatów pedagogiki społecznej; 4) nawiązywanie w szerokim zakresie do bogatego dorobku teoretycznego rodzimej pedagogiki społecznej i nauk pokrewnych."
22.00 27.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Kazimierz Ostrowski
Ocenianie szkolne w pracy pedagogicznej nauczyciela


stron: 182
format: A5
ISBN: 978-83-89163-42-4

spis treściNiniejsza książka ukazuje rozwiązania praktyczne, analizy teoretyczne oraz zasadnicze kierunki pedagogiczne związane z ocenianiem szkolnym. Autor zwraca uwagę, że ocenianie stanowi jedną z najważniejszych kategorii życia szkolnego. Jest źródłem sukcesów, porażek, szans i zagrożeń edukacyjnych zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Ocenianie nie powinno być traktowane wyłącznie jako czynność formalna i zinstytucjonalizowana, wynikająca z nakazów polityki oświatowej. Ma ono raczej stanowić, oprócz gratyfikacji dydaktycznej, ogniwo łączące proces dydaktyczno-wychowawczy z rozwojem osobowości dzieci i młodzieży. Ocena powinna rozbudzać w uczniu aspiracje w kierunku samodoskonalenia i poczucia własnej wartości. Nauczyciel, dokonując refleksji pedagogicznej w obszarze kontrolno-oceniającym, uwzględnia informacje o aktywności, postępach, trudnościach oraz specjalnych uzdolnieniach wychowanków. Na tej podstawie realizowane są cele edukacyjne, w których ocenianie traktowane jest na zasadzie wspierania naturalnych możliwości rozwoju młodych ludzi. Wiedza i rozwiązania merytoryczne zawarte w niniejszej publikacji adresowane są nie tylko do nauczycieli różnych przedmiotów oraz nadzoru pedagogicznego, lecz również do studentów kierunków pedagogicznych (specjalności nauczycielskich), którzy w przyszłości będą kształtować serca i umysły młodego pokolenia.
20.00 25.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Sabina Pawlas-Czyż
Społeczna rzeczywistość choroby nowotworowej w rodzinie. Profesjonalna praca socjalna w obszarze wsparcia nieformalnych opiekunów osoby chorej onkologicznie. Przyczynek do refleksji nad onkologiczną pracą socjalną

Social Reality of Cancer in Family. Professional Social Work in the Field of Support for Informal Caregivers of People with Oncologic Disease. The Trigger for Reflections on Oncologic Social Work

seria: ZDROWIE - CHOROBA. SPOŁECZEŃSTWO - WSPARCIE.
Od edukacji zdrowotnej do opieki u kresu życia
stron: 292
format: B5
ISBN: 978-83-63955-54-0

spis treści

summaryKsiążka Sabiny Pawlas-Czyż pt. "Społeczna rzeczywistość choroby nowotworowej w rodzinie" otwiera nową serię wydawniczą zatytułowaną: "ZDROWIE - CHOROBA. SPOŁECZEŃSTWO - WSPARCIE. Od edukacji zdrowotnej do opieki u kresu życia". Zawartość książki dobrze precyzuje jej podtytuł: "Profesjonalna praca socjalna w obszarze wsparcia nieformalnych opiekunów osoby chorej onkologicznie. Przyczynek do refleksji nad onkologiczną pracą socjalną". Zarazem wskazuje on na interdyscyplinarność podejścia, jakie przyjęła Autorka dla naświetlenia tytułowych kwestii. Nadaje to książce szczególną pozycję w zasobach literatury, skłaniając do zainteresowania się nią reprezentantówwielu subdyscyplin naukowych i specjalistów z różnych dziedzin praktyki (od medycyny do pracy socjalnej). Zauważa to także recenzent wydawniczy książki profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ks. dr hab. Piotr Krakowiak, pisząc: "Do sięgnięcia po tę publikację zachęcam wszystkich praktyków opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, w tym szczególnie managerów i osoby odpowiedzialne za zmiany systemowe. To cenne źródło wiedzy dla pedagogów społecznych, socjologów, pracowników socjalnych, przedstawicieli profesji opiekuńczych i studentów tych dyscyplin. Praca socjalna powinna mieć w naszym kraju swoje kliniczne oblicze i stałe miejsce w zespołowej opiece instytucjonalnej i domowej". Zarazem Recenzent akcentuje, że "praca socjalna w obliczu choroby zagrażającej życiu jawi się jako działanie o potencjale wspierającym traumatyczne doświadczenia rodziny osoby chorej. Zgadzam się z Autorką, iż onkologiczna praca socjalna, jako rodzaj klinicznej pracy socjalnej, jest nam bardzo potrzebna, zwłaszcza wobec rosnącej liczby osób niesamodzielnych i przewlekle chorych w domach, będących pod opieką swoich bliskich". Stąd też zapewne książka zainteresuje także członków rodzin sprawujących opiekę nad swoimi bliskimi dotkniętymi chorobą nowotworową. Jak ujmuje to Autorka,przyświecające pracy nad książką cele dotyczyły"diady, obejmującej osobę chorą onkologicznie i jej głównego opiekuna rodzinnego. Poprzez zwrócenie uwagi na ogrom wyzwań, nie tylko natury medycznej, a głównie psychospołecznej w konfrontacji z chorobą onkologiczną, zamierzeniem autorki stało się pobudzenie do refleksji nad konsekwencjami choroby onkologicznej, stającej się obciążeniem dla osoby chorej, ale i poważnym wyzwaniem dla osób choremu najbliższych. Choroba ze względu na więzi emocjonalne w rodzinie oraz fakt, że proces leczenia w znacznej mierze przebiega w sferze domowej, staje się chorobą dotykającą całą rodzinę. Kwestią zasadniczą jest zagadnienie potencjału opiekuńczego nieformalnych opiekunów i czynników wzmacniających ich w pełnionych rolach. Wiadomo, że stanowią główne ogniwo najbardziej wydolnego, długotrwałego oraz najbardziej ekonomicznego systemu pomocy. W ochronie przed wyczerpaniem jego sił, a w konsekwencji przed zaprzestaniem realizowania roli opiekuńczej uczestniczyć może nowoczesna, wzmacniająca praca socjalna".
34.00 39.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Sabina Pawlas-Czyż (red.), Kazimiera Wódz (konsultant naukowy)
Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych

wydanie: II uzupełnione

stron: 210
format: B5
ISBN: 978-83-89163-31-8

spis treściAutorzy książki (m.in.: W. Leśniak-Berek, K. Faliszek, A. Niesporek, A. Pietrzyk, D. Trawkowska, K. Wódz) podjęli kwestie koncentrujące się na sytuacjach trudnych i łączących się z nimi zagrożeniach i możliwościach zapobiegania kosztom społecznym, aktywizacji społeczności lokalnej w procesie rozwijania postaw obywatelskich, obszarach wyzwań dla współczesnej pracy socjalnej w zakresie wzmacniania jednostek i grup. Omówiono m.in. takie szczegółowe zagadnienia jak: rozwiązywanie problemów i konfliktów grupowych, bezrobocie jako problem społeczny, uzależnienie od alkoholu, przemoc w rodzinie, wypalenie zawodowe wśród pracowników socjalnych, superwizja w pomocy społecznej. Jak napisał w recenzji wydawniczej prof. Jerzy Szmagalski książkę można "uznać za podręcznik zaawansowanej pracy socjalnej. Takiego podręcznika, syntetyzującego aktualne charakterystyki problemów, z którymi boryka się w Polsce praca socjalna oraz przedstawiającego modele rozwiązań tych problemów, nie ma obecnie w obiegu".
22.00 27.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Krzystof Piątek (red.)
Socjologia a edukacja socjalna

seria: "Problemy pracy socjalnej"
stron: 83
format: B5
ISBN: 83-905248-0-5

spis treściKsiążka zawiera pełne teksty referatów wygłoszonych na pierwszym seminarium Sekcji Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Znalazły się w niej m.in. teksty R. Borowicza, K. Frysztackiego, A. Przymeńskiego, L. Miliana, K. Piątka i in., podejmujące problematykę związków między socjologią jako dyscypliną naukową a pracą socjalną i edukacją w tym zakresie. Jak pisze redaktor naukowy wydania, uczestnicy wspomnianego seminarium poszukiwali odpowiedzi na pytanie: Co szczególnie socjologia mogłaby zaoferować edukacji i pracy socjalnej?
Książka dostarczyła inspiracji do powołania przez Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit" serii wydawniczej "Problemy pracy socjalnej", nad którą patronat objęła Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
szukaj w księgarniach


Krzysztof Piątek, Arkadiusz Karwacki (red.)
Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej

seria: "Problemy pracy socjalnej"
stron: 526
format: B5
ISBN: 978-83-89163-25-7

spis treściKsiążka została wydana w serii "Problemy pracy socjalnej" i składa się z czterech części: I. Dyskusje wokół państwa opiekuńczego, II. Aktywna polityka społeczna wobec współczesnych problemów społecznych, III. Socjalna Europa - doświadczenia i perspektywy, IV. Praca socjalna wobec wymagań współczesności. Łącznie obejmuje 33 obszerne opracowania o charakterze studiów teoretycznych, raportów empirycznych, jak i artykułów ukierunkowanych metodycznie. Ich autorami są m.in. powszechnie znani profesorowie zajmujący się problematyką polityki społecznej i pracy socjalnej, jak: J. Auleytner, B. Kromolicka, K. Frysztacki, J. Grotowska-Leder, J. Supińska, K. Wódz. Rekomendując do druku książkę prof. Andrzej Olubiński napisał.: "Recenzowane opracowanie jest obszernym, interdyscyplinarnym oraz komparatystycznym studium z zakresu polityki społecznej, pomocy oraz pracy socjalnej. (...) Osobiście poleciłbym książkę również wszystkim praktykom szeroko rozumianej pomocy: pracownikom socjalnym, psychologom, pedagogom i wychowawcom placówek opiekuńczych, penitencjarnych, kulturalno-oświatowych, ale również wolontariuszom oraz wszystkim tym, którzy angażując się w pomoc z dobroci serca, pragną zrozumieć jej głębszy sens". Z kolei prof. Anna Kotlarska-Michalska akcentuje, że recenzowana książka "jest udanym zbiorem artykułów naukowych zawierających efekty przemyśleń, głosów w dyskusji i projektów na temat wizji polityki społecznej - polityki aktywnie reagującej na różnorodne problemy społeczne występujące w polskiej rzeczywistości społecznej, zmagającej się z wieloma trudnościami nie tylko natury ekonomicznej".
szukaj w księgarniach


Krzysztof Piątek, Katarzyna Szymańska-Zybertowicz (red.)
Profesjonalna praca socjalna. Nowy paradygmat czy niedokończone zadanie?

seria: "Problemy pracy socjalnej"
stron: 320
format: B5
ISBN: 978-83-89163-82-0

spis treści"Profesjonalna praca socjalna. Nowy paradygmat czy niedokończone zadanie?" to kolejna książka wydana w prestiżowej serii "Problemy pracy socjalnej". Jak wskazuje w recenzji wydawniczej Krzysztof Czekaj "Recenzowana monografia jest istotna dla polskich środowisk teoretyków i praktyków związanych z polityką społeczną, socjologią pracy socjalnej, pomocą społeczną oraz pracą socjalną w dyskusji nad kluczowymi pytaniami dla służb społecznych w Polsce u progu drugiej dekady XXI wieku. Stanowi bardzo udany, nowatorski oraz różnorodny przegląd stanowisk i refleksji nad trudną kwestią procesu profesjonalizacji pracy socjalnej w Polsce". Podkreślić należy, że redaktorzy pozyskali do tomu teksty znaczących reprezentantów dyscyplin naukowych z zakresu nauk społecznych zainteresowanych problematyką pracy socjalnej. Są to m.in. T. Biernat, E. Kantowicz, A. Kotlarska-Michalska, B. Kromolicka, J. Szmagalski, K. Wódz. Całość ujęto w trzy części: "Profesjonalizm w pracy socjalnej", "Kształcenie do pracy socjalnej", "Obszary pracy socjalnej". W tej ostatniej podjęte zostały m.in. kwestie wiążące się ze środowiskową pracą socjalną (także w kontekście terytorializacji polityki społecznej), koordynacją usług socjalnych, odwołaniem się do sił rodziny w pracy socjalnej, czy specyfiki pracy socjalnej na rzecz osób starych. Zwraca na to uwagę w recenzji wydawniczej J. A. Malinowski konkludując: "Wysoką ocenę tej pracy wzmacnia ponadto zamieszczenie w niej opracowań ukazujących obszary pracy socjalnej wymagające nowego podejścia i większego niż dotychczas uwzględnienia zarówno w teorii, jak i w praktyce socjalnej", (...) co pozwala też stwierdzić, że zajmie ona ważne miejsce w literaturze podejmującej kwestie wiążące się z żywotnymi problemami pracy socjalnej".
28.00 33.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Małgorzata Pietrzak
Między tekstem a czytelnikiem. Źywe słowo w bibliotece - tradycja i współczesność


stron: 526
format: B5
ISBN: 978-83-89163-93-6

spis treściKsiążka Małgorzaty Pietrzak zatytułowana "MIĘDZY TEKSTEM A CZYTELNIKIEM. ŻYWE SŁOWO W BIBLIOTECE - TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ" adresowana jest przede wszystkim do bibliotekarzy (i to nie tylko z bibliotek szkolnych), aczkolwiek może ona również dostarczyć cennych inspiracji nauczycielom języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej, pedagogom pracującym w świetlicach szkolnych i środowiskowych, instruktorom prowadzącym zajęcia teatralne, terapeutom sięgającym w swojej pracy do form teatralnych. Jak pisze Autorka - we Wprowadzeniu - "...Celem rozprawy jest ukazanie roli żywego słowa w pracy bibliotekarza z czytelnikiem, wynikającej zarówno z historii bibliotek i tradycji czytelnictwa oraz z nowych zadań, jakie stawia się obecnie przed bibliotekami. Tym samym ważnym wydaje się zwrócenie uwagi zarówno na sposoby wykorzystywania przez bibliotekarzy żywego słowa, tekstu artystycznego i różnorodnych form ich prezentacji, jak i określenie kompetencji bibliotekarzy w tym zakresie. Istotnym jest także ukazanie problemów, jakie wynikają z realizacji nowoczesnych zadań czytelniczych. (...) W rozprawie szczególną uwagę zwrócono na rolę tekstu artystycznego i kultury żywego słowa w pracy z dziećmi i młodzieżą, gdyż te dwie grupy czytelników i użytkowników bibliotek najbardziej potrzebują dzisiaj wzorców z zakresu słowa i kultury. Biblioteka, poprzez różnego typu publiczność tworzy odbiorców kultury i kształtuje postawy kulturotwórcze. Biblioteka stwarza i rodzi możliwość więzi dzięki relacjom retorycznym, których podstawą jest żywe słowo. (...) Żywe słowo staje się elementem całości przestrzeni biblioteki, która coraz częściej przestaje pełnić rolę tylko i wyłącznie biblioteki, zaczyna pełnić rolę centrum kultury, ośrodka działań animacyjnych, miejsca zadań warsztatowych, tak różnych w formie i sposobach ich realizacji. (...) W natłoku efektownych środków komunikacji elektronicznej i dominacji form kultury obrazkowej, następuje powolny powrót do starych, wypróbowanych i sprawdzonych form pracy, a do komunikacji słownej przede wszystkim. Zdobyta w trakcie zbierania materiału badawczego wiedza, pozwoliła nie tylko na zdiagnozowanie stanu wiedzy i umiejętności bibliotekarzy z zakresu wykorzystania tekstu literackiego, żywego słowa i sposobów jego realizacji, ale ukazała zależności istniejące pomiędzy książką, tekstem artystycznym, żywym słowem a zadaniami współczesnego bibliotekoznawstwa. Bowiem, to bibliotekarz we współczesnej bibliotece ma szansę stać się nie tylko wzorem mowy do naśladowania czy doskonałym wykonawcą tekstów artystycznych, ale przede wszystkim kreatorem kultury literackiej, kultury słowa i kultury wysokiej". Wartość prezentowanej książki najpełniej oddaje recenzja wydawnicza, której Autor prof. zw. dr hab. Tadeusz Linkner z Uniwersytetu Gdańskiego napisał m.in.: "jest to praca nie tylko innowacyjna, ale także interdyscyplinarna, wszak korzysta się w niej z dokonań klasycznej retoryki, pedagogiki, bibliotekoznawstwa, teatrologii i aktorskiej praktyki. Że do tego trzeba było wiedzy teoretycznej, to zrozumiałe, ale że udało się tutaj tak doskonale połączyć teorię z praktyką, trzeba było na to rzeczywistego kunsztu słowa i myśli. Tak więc ta innowacyjna praca, o wszelkich walorach naukowych, jest ze wszech miar godna edycji, by jak najrychlej trafiła na księgarskie półki i mogli z niej korzystać wszyscy, którzy z "żywym słowem w bibliotece" mają i chcą mieć kontakt.
46.00 55.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Paweł Piotrowski (red.)
Okolice niecodzienności edukacyjnej


rok wydania: 2024
stron: 227
format: B5
ISBN: 978-83-89163-51-8

spis treściPrezentowana publikacja, będąca monografią wieloautorską, zawiera kilkanaście opracowań, które zostały zamieszczone w kolejności ustalonej - jak wyjaśnia redaktor naukowy książki dr hab. Paweł Piotrowski - "według wzrastającej względnej częstotliwości doświadczania osadzonych w kontekście edukacyjnym zdarzeń, których dotyczą. I ten sposób ich uporządkowania sprawił, iż układ poszczególnych rozdziałów odzwierciedla specyficzny schemat kołowy. Rozpoczyna się bowiem (.) od doświadczeń mających charakter jednorazowy, zdarzających się raz na całe życie (konkretnie w tym przypadku będą to pierwsze dni dziecka w przedszkolu - problem podjęty w tekście autorstwa Katarzyny Nosek-Kozłowskiej), a kończy na procesie raczej, niż wydarzeniu, trwającym u niektórych osób przez znaczącą część życia (postawa animatora kultury jako codzienne dążenie do nadania edukacji niecodziennej formy i charakteru przedstawiona w artykule Marka Matyjewicza oraz - w ostatnim z zamieszczonych tu tekstów, napisanym przez Józefa Górniewicza - postawa człowieka nauki jako uparte codzienne dążenie ku temu co wybija się ponad sprawy zwykłe, codzienne i poniekąd przyziemne, a jednocześnie wciąż przez ową przyziemność i standardowość w jakiś sposób osaczane, pochłaniane)". Zwraca na to uwagę w recenzji Wydawniczej Profesor Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Teresa Wilk pisząc: "Recenzowana praca zbiorowa jest z pewnością interesującą propozycją wydawniczą. Teksty zamieszczone w niej stanowią przykład różnorodnych ujęć i rozważań edukacyjnych. Prowadzone przedmiotowe narracje ukazują Czytelnikowi różne oblicza edukacji szkolnej, w tym aktywności ucznia i nauczyciela, oraz edukacji pozaszkolnej. Czytelnik książki spotka się z wieloma ujęciami edukacyjnej aktywności społecznej w minionej i współczesnej rzeczywistości. Przedstawienie tak różnorodnych tematów dotyczących m.in.: edukacji szkolnej, wychowania przedszkolnego, animacji kultury, współczesnego teatru amatorskiego, instytucji opiekuńczych, to olbrzymi walor opracowania". Również akcentuje to w swojej recenzji Dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: "Książka dotyka ważnej kategorii niecodzienności, a wraz z nią drugiej - codzienności. Obie kategorie pozostają w polu zainteresowania wielu dyscyplin naukowych, niemniej w pedagogice zajmują szczególne miejsce. Podjęte w recenzowanej pracy zagadnienia są znane, jednak zostały zaprezentowane w sposób ciekawy i innowacyjny. Tym, co wyróżnia tę pracę to tematyka, która oscyluje wokół aktualnych kwestii społecznych, jak i ukazuje wątki historyczne. Na szczególne uznanie zasługują przykłady i wskazówki do wykorzystania we współczesnej polskiej edukacji". W opinii obu Recenzentek monografia jest godna polecenia naukowcom, studentom, wychowawcom, rodzicom oraz animatorom życia społeczno-kulturalnego.
37.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Anna Porczyńska-Ciszewska
O sztuce wychowania szczęśliwego dziecka


rok wydania: 2021 (grudzień)
stron: 146
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-66951-28-0

spis treściKsiążka Anny Porczyńskiej-Ciszewskiej pt. "O sztuce wychowania szczęśliwego dziecka" podejmuje niezwykle trudny temat, jakim jest wychowanie szczęśliwego dziecka. Jest to temat trudny podwójnie, ponieważ - jak czytamy we Wstępie - zarówno na temat wychowania, jak i na temat szczęścia "wszyscy wszystko wiedzą" i każdy ma swoją wizję tak szczęścia, jak i wychowania. Równocześnie jest to publikacja podejmująca problematykę, która dotyczy większości ludzi, bowiem jednym z fundamentalnych pragnień niemal wszystkich rodziców jest pragnienie szczęścia swojego dziecka, a wychowanie szczęśliwego dziecka, które będzie potrafiło radzić sobie we współczesnym świecie oraz stworzyć własną rodzinę bez wątpienia stanowi jedno z najważniejszych wyzwań, w obliczu których staje większość rodziców. Oczywiście nie istnieje jedna idealna droga wychowania ani program obejmujący wszystkich czy recepta na właściwe, a w związku z tym przynoszące sukcesy wychowanie, dlatego też Czytelnik nie znajdzie w niniejszej publikacji prostych rad wskazujących, jak wychować szczęśliwe dziecko, zwłaszcza, że charakter tej książki daleki jest od poradnikowego. Niewątpliwym atutem książki jest to, że jako jedna z nielicznych publikacji podejmujących problematykę wychowania szczęśliwych dzieci oparta jest na wiedzy naukowej i przekazuje wypływające z niej wnioski na temat dobrostanu psychicznego dzieci. Wskazują na to w recenzjach wydawniczych, podkreślając również i inne walory książki, zarówno prof. dr hab. Katarzyna Popiołek z Uniwersytetu SWPS - Wydział Psychologii w Katowicach, jak i dr hab. Małgorzata A. Kuśpit z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W książce poruszonych zostało wiele obszarów istotnych dla rozwoju dziecka oraz przybliżono informacje dotyczące czynników sprzyjających wychowaniu dzieci cieszących się umiejętnością doświadczania szczęścia, i co niezwykle ważne, jeśli nie najważniejsze, Autorka omawiając wszystkie te kwestie stara się zawsze pokazać świat widziany oczami dziecka oraz zachęca do przyjęcia jego dziecięcej perspektywy. Dlatego też wszystkie osoby, dla których szczęście dzieci jest szczególnie ważne powinny sięgnąć po lekturę tej książki.
25.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Petra Potměšilová, Magdalena Bełza-Gajdzica
Arteterapia i artefiletika. Pedagogiczne i psychologiczne aspekty wykorzystania arteterapii i artefiletiki w edukacji


rok wydania: 2021 (grudzień)
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-66951-31-0

spis treściPublikacja "Arteterapia i artefiletika. Pedagogiczne i psychologiczne aspekty wykorzystania arteterapii i artefiletiki w edukacji" zapoznaje polskiego czytelnika z pojęciem artefiletiki, które pojawiło się w obszarze arteterapii w latach 90. w Republice Słowackiej i zaczęło rozprzestrzeniać się w różnych krajach Europy. Autorkami książki są Petra Potměšilová i Magdalena Bełza-Gajdzica, które nadały swojej pracy charakter teoretyczny i praktyczny odwołując się do najważniejszych zagadnień związanych z arteterapią, która jest fundamentem artefiletiki wykorzystywanej na gruncie edukacji. Artefiletika korzysta z dorobku arteterapii, ale jej celem nie jest leczenie, a profilaktyka. Metoda ta nie leczy, ale przyczynia się do samowiedzy, rozwoju osobowości, pozytywnych cech. W publikacji zostały przedstawione konkretne techniki zajęć artefiletycznych, a także wyniki badań komparatystycznych prowadzonych w Polsce i Republice Czeskiej.
Jak zauważa w recenzji wydawniczej dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, książka "Petry Potměšilovej i Magdaleny Bełzy-Gajdzicy w zamyśle Autorek ma za zadanie podsumowanie podstawowej wiedzy na temat arteterapii, jej historii i kontekstu międzynarodowego oraz prezentację przykładów indywidualnych technik terapii artystycznej i ich możliwych zastosowań w praktyce. Monografia zawiera również część poświęconą badaniom empirycznym w dziedzinie arteterapii, skoncentrowanych na pozyskiwaniu informacji z zakresu kreatywnego myślenia w kontekście różnych środowisk kulturowych".
Z kolei dr hab. Bernadeta Szczupał, prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie odnotowuje, że recenzowana monografia lokuje się w nurcie publikacji zawierających rozważania dotyczące możliwości wykorzystania arteterapii i artefiletiki w procesie terapeutycznym. Podkreśla, że jest ona "wartościowym i potrzebnym dziełem w pedagogice specjalnej. W monografii omówiono wiele aspektów ważnych z pedagogicznego punktu widzenia i jest próbą zastosowania teoretycznego dorobku, a także wielu rozwiązań praktycznych".
35.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Andrzej Potoczek
Idea zarządzania zintegrowanego - zarys problemu

seria: "Monografie Kolegium Jagiellońskiego"
rok wydania: 2020
stron: 499
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-63955-71-7

spis treściAutorem kolejnej książki, która ukazała się w interdyscyplinarnej serii "Monografie Kolegium Jagiellońskiego" jest Andrzej Potoczek. Nosi ona tytuł "Idea zarządzania zintegrowanego - zarys problemu", a jej strukturę tworzy dwanaście rozdziałów. Poświęcone są one wybranym aspektom rozwoju lokalnego i regionalnego oraz integracji społecznej w procesie zarządzania rozwojem jednostki terytorialnej, zwłaszcza na poziomie lokalnym. Dużo miejsca zajmują również kwestie związane z problematyką bezpieczeństwa w systemie planowania i zarzadzania rozwojem jednostki terytorialnej. Pracę wieńczą rozdziały, w których zaprezentowano koncepcję zarządzania zintegrowanego jednostką terytorialną na poziomie lokalnym oraz omówiono wybrane uwarunkowania procesu rozwoju lokalnego i regionalnego.
39.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Paweł Prüfer
Ocalanie człowieczeństwa


rok wydania: 2022
stron: 386
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-66951-40-2

spis treściPrezentujemy kolejną książkę Pawła Prüfera (socjologa, doktora habilitowanego, profesora nadzwyczajnego), którego zainteresowania badawcze i naukowe dotyczą nauk społecznych, zwłaszcza socjologii klasycznej, włoskiej socjologii, socjologii religii i etyki społecznej. W Jego dorobku znajduje się około trzystu prac naukowych i popularnonaukowych. Należy do wielu Komitetów Naukowych i gremiów recenzentów czasopism krajowych i międzynarodowych. W Wydawnictwie Edukacyjnym AKAPIT opublikował wcześniej dwie monografie: Rekonstrukcja jakości życia. Teoretyczno-praktyczne atuty socjologii (2020) oraz współautorskie obszerne opracowanie z włoskim socjologiem religii Roberto Ciprianim pt. Socjologia religii. Ujęcie systematyczno-historyczne (2021). Kolejna książka pt. "Ocalanie człowieczeństwa" przynosi rozbudowaną i pogłębioną refleksję nad tytułową kwestią. Autor odwołuje się tu do wrażliwości "na historię i na jej odsłony, które dokonały się przede wszystkim w ludzkich biografiach, każą nam myśleć o człowieku i jego człowieczeństwie z wielką estymą".

Na strukturę książki składa się siedem rozdziałów, o jakże wymownych tytułach, precyzujących zakres rozważań Autora: Godność - człowieczeństwo "wypełnia się" szlachetnością; Wolność - sprawczość "zestraja się" z podmiotowością; Afirmacja - umysł "zaprzęga się" do kontemplacji; Merytokracja - zasługa "spotyka się" z nagrodą; Afiliacja - człowiek "przypisuje się" do zbiorowości; Pamięć i wyobraźnia - biografia "schodzi się" z historią; Człowieczeństwo człowieka ocalającego i ocalonego - relacja "tułacza" i relacje o "tułaczu".

W tym miejscu warto odwołać się do fragmentu recenzji wydawniczej autorstwa dr hab. Jolanty Łodzińskiej, prof. UKSW w Warszawie, który stanowi niewątpliwie zachętę do lektury rekomendowanej tu książki: "Istnieje pilna potrzeba ocalenia od zapomnienia nie tylko historii, ale ludzi ją tworzących, z całym bogactwem ich systemu wartości, doświadczeń oraz człowieczeństwa w kontekście posiadania przyrodzonej i niezbywalnej godności. Książka jest niezwykle interesującym materiałem biograficzno-socjologiczno-filozoficznym. Dlatego publikacja Ocalanie człowieczeństwa świetnie wpisuje się w zapotrzebowanie na pielęgnowanie pamięci tych, którzy na to zasłużyli swoim życiem. W świecie ponowoczesnym, konsumpcyjnym, gdzie system wartości został mocno zachwiany w swych fundamentach, należy wskazywać na wzorce osobowe, należy pielęgnować dobre imię i czyny. Dzięki tego typu publikacjom, bohaterowie, mimo iż odeszli w sposób fizyczny, mentalnie pozostają wśród żywych, a ich dobre czyny idą wciąż za nimi. Autor poświęcił wiele czasu na , na przywołanie sylwetki Bohatera, unaocznieniu Jego wspomnień, które niejako ożywają i wzruszają Czytelnika. Publikacja nacechowana jest niezwykłą subtelnością oraz taktem".
49.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Paweł Prüfer
Rekonstrukcja jakości życia. Teoretyczno-praktyczne atuty socjologii


rok wydania: 2021
stron: 176
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-63955-81-6

spis treściPaweł Prüfer w najnowszej swojej książce zatytułowanej "Rekonstrukcja jakości życia. Teoretyczno-praktyczne atuty socjologii" zwraca uwagę na to, że człowiek chce żyć lepiej i dojrzalej. Dążenia człowieka skupiają się na poprawie własnego dobrostanu oraz innych. Pragnie także przekształcać otaczający go świat. Dąży do rozwoju jako jednostka i jako członek społeczeństwa. Posługuje się różnymi metodami, aby osiągać te cele. W takich pragnieniach oraz w sposobach ich realizacji pomaga mu także refleksja, działanie i nauka. Ważną rolę odgrywa tu socjologia. Choć jej podstawowym celem nie jest kształtowanie rzeczywistości, lecz jej obserwacja, opis, rozumienie i wyjaśnianie, można w niej szukać także roli korygującej i motywującej. Taki potencjał mieści w sobie myśl socjologiczna. Treści zawarte w książce są próbą namysłu nad jakością życia oraz możliwością jego udoskonalania z wykorzystaniem mądrości socjologii. Zawarta jest ona zarówno w jej klasycznym jak i współczesnym wyrazie. Refleksja Autora książki otwarta jest także na inne obszary poznawcze, takie chociażby jak filozofia, ekonomia czy religioznawstwo. Na strukturę książki składają się trzy części - rozdziały. Pierwsza zawiera treści dotyczące osobliwości nauki socjologicznej, zwłaszcza co do jej metody i sposobów opisywania oraz wyjaśniania świata społecznego. W drugim rozdziale Autor pragnie skoncentrować swoje refleksje wokół trzech zasadniczych tematów, którymi są w kolejności: człowiek rozwój i społeczeństwo. Rozdział ten przyjmuje formułę ogólnej refleksji nad człowiekiem w społeczeństwie. Trzeci jest próbą zidentyfikowania i opisania niektórych fragmentów oraz elementów zawartych w literaturze pięknej, mogących być nośnikami wiedzy przedsocjologicznej. Całość kompozycji tekstu, jak i specyfika prowadzonego dyskursu koncentrują się na przekonaniu, że refleksja nad człowiekiem i społeczeństwem jest żywym, wartościowym wysiłkiem poznawczym i intelektualnym, który może się konkretnie przekładać na rekonstrukcję jakości życia. Autor prowadzi swój własny wywód, lecz stara się także być wierny bogatej tradycji myśli socjologicznej, nawiązując do wielu myślicieli i badaczy życia społecznego. Metoda zastosowana przez Autora jest zasadniczo analityczno-syntetyczna, z ujmowaniem niektórych elementów w perspektywie porównawczej, synkretycznej i wartościującej. Książka "Rekonstrukcja jakości życia" jest naprawdę dla każdego, gdyż każdy z nas jest w jakimś zakresie socjologiem, skoro żyje z innymi, pośród innych, dla innych, i co ważne, zastanawia się nad tym, jak to robić najlepiej. Poprzez takie zabiegi może też czynić samego siebie i innych nieprzeciętnym i wspaniałymi. Książka Pawła Prüfera jest zaproszeniem do fascynującej przygody intelektualnej i takiej także aktywności, których nie da się zastąpić byle jakim substytutem. Osobiste poszukiwanie i trwanie na własnej drodze, chroni przed nieuprawnionym wchodzeniem na inną drogę innego, która nie jest naszą, ale właśnie kogoś innego. Stąd szacunek dla innego i niepowtarzalnego. Droga ta jest i pozostaje autorska i jedyna w swoim rodzaju, choć kontekst za każdym razem jest przecież rodzaju ludzkiego. Ta książka jest o tym właśnie.
26.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Jarosław Przeperski
Konferencja Grupy Rodzinnej w teorii i praktyce pracy socjalnej z rodziną

seria: "Problemy pracy socjalnej"
stron: 252
format: B5
ISBN: 978-83-63955-26-7

spis treściKsiążka Jarosława Przeperskiego pt. "Konferencja Grupy Rodzinnej w teorii i praktyce pracy socjalnej z rodziną" ukazała się w liczącej już trzydzieści pozycji serii wydawniczej "Problemy pracy socjalnej". Przynosi opis oryginalnej metody pracy z rodziną i, jak podkreśla to w recenzji wydawniczej dr hab. Izabela Krasiejko, jest ona "pierwszą w Polsce monografią na temat Konferencji Grupy Rodzinnej. Może być przy tym kolejną wskazówką dla reformowania aktualnego, cały czas niedoskonałego systemu wsparcia rodziny, pokazując efektywność pracy w oparciu o zasoby rodziny oraz współdziałanie rodziny i profesjonalistów, a także o współpracę, a najlepiej partnerstwo międzysektorowe. Monografia ma duże znaczenie dla budowania profesjonalnej wiedzy, rozwiązań praktycznych w pracy socjalno-wychowawczej z rodziną oraz badań jej efektywności. Zaproponowany przez Autora model badania efektów KGR w trzech zakresach: oddziaływanie, produkty i rezultaty może być zastosowany także w innych obszarach badań nad pracą socjalną i edukacją".
Warto też odnotować, że prezentowana monografia jest rezultatem nie tylko studiów teoretycznych, ale także wieloletniej aktywności praktycznej Jarosława Przeperskiego, koncentrującej się na wspieraniu rodzin. Autor jest bowiem uznanym propagatorem metody Konferencji Grupy Rodzinnej. Ma to niewątpliwie duże znaczenie dla oceny kompetencji merytorycznych Autora, co jest tym bardziej ważne, że metoda KGR dopiero toruje drogę do uzyskania statusu szerzej wykorzystywanej w praktyce metody pracy socjalnej z rodziną. Wszystko to sprawia, że - na co wskazuje drugi z recenzentów dr Jan A. Malinowski - "przedstawiona w pracy problematyka Konferencji Grupy Rodzinnej jest interesująca tak dla teoretyków pracy socjalnej, jak i praktyków angażujących się w działania wspierające rodzinę borykającą się z różnorodnymi problemami. Warto wykorzystać ją także w procesie kształcenia studentów przygotowujących się do pracy socjalnej oraz pracowników socjalnych podnoszących swoje kwalifikacje w różnych formach edukacji formalnej (studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne itp.). Rekomendacja ta jest tym bardziej uzasadniona, że Autor przybliżył metodę KGR zarówno w wymiarze ogólnym (geneza, jej rozwój w świecie), jak i - co szczególnie warto podkreślić - w złożonych uwarunkowaniach systemu pomocy społecznej w naszym kraju".
28.00 31.50 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Sławomir Przybyliński (red.)
Niebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej. Heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji


stron: 170
format: B5
ISBN: 978-83-89163-60-8

spis treściPrezentowana książka ma charakter jednowątkowy - w całości poświęcona jest problematyce oscylującej w nurcie zjawiska psychokorekcji. Idzie tu o koncentrację na wielu zagadnieniach, które scala idea przewodnia wpisana w tytuł książki - Niebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej. Jest ona silnie zakorzeniona w obrębie zakładu karnego i kwestii z nim merytorycznie powiązanych. Jak podkreśla redaktor naukowy książki, została ona poświęcona rozważaniom z obszaru więziennictwa i winna "też dać Czytelnikowi gros kompetentnych informacji z tego zakresu. Wielość spojrzeń i rozmaitość zagadnień, jaką obserwujemy w niniejszej publikacji, to głosy reprezentantów różnych ośrodków akademickich w Polsce ("Pedagogium" - Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Politechnika Radomska, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)". Książkę otwiera studium wybitnego znawcy problematyki resocjalizacji prof. Andrzeja Bałandynowicza, który swoje studium poświęcił zagadnieniu dehumanizacji kary pozbawienia wolności. Spośród innych autorów wymienić należy chociażby Krzysztofa Linowskiego, Małgorzatę Michel, Roberta Oparę, Katarzynę Pawełek, Justynę Siemionow. Warto też odnotować, że książka chociażby już ze względu na poruszane kwestie szczegółowe zainteresuje zarówno teoretyków, jak i praktyków interesujących się problematyką pedagogiki resocjalizacyjnej. Atutem Książki jest też - co podkreśla jej recenzentka Prof. dr hab. Elżbieta Łuczak - wysoki poziom naukowy, a także to, że zawiera ona wartościowe analizy diagnostyczne współczesnego systemu resocjalizacji penitencjarnej oraz interesujące propozycje rozwiązań praktycznych, które warto wykorzystać w polskim więziennictwie.
20.00 26.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Mariola Racław
Zinstrumentalizowane rodzicielstwo. Rodziny zastępcze - miedzy usługą a odruchem serca. Perspektywa socjologiczna


stron: 326
format: B5
ISBN: 978-83-63955-47-2

spis treściKsiążka Marioli Racław "Zinstrumentalizowane rodzicielstwo" została opatrzona jakże wymownym podtytułem: "Rodziny zastępcze - miedzy usługą a odruchem serca", który znakomicie oddaje charakter, wprawdzie naukowej i napisanej z perspektywy socjologicznej, monografii, jednakże o dużym potencjale społecznego zaangażowania. I trzeba tu wyraźnie podkreślić, że w niczym to nie ujmuje "naukowości" monografii, która zapewne będzie przyjęta z dużym zainteresowaniem zarówno przez badaczy tytułowej problematyki, jak i praktyków reprezentujących obszar szeroko pojętej pracy socjalnej na rzecz rodzin i dzieci. Ten unikalny charakter prezentowanej tu książki oraz wysoki poziom zawartych w niej ustaleń merytorycznych został podkreślony w recenzjach wydawniczych. I tak, dr hab. Beata Szluz, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, w swojej opinii stwierdza: "Książka Marioli Racław została napisana po długoletnich badaniach i przemyśleniach dotyczących prezentowanej tematyki. Zdobyte doświadczenie pozwoliło na przygotowanie dojrzałego opracowania, będącego wkładem do dyskusji nad problematyką opieki zastępczej. Autorka zaznaczyła, że podejmuje rozważania w perspektywie socjologicznej, jednocześnie uzasadniając odniesienia do polityki społecznej. (.) Zainteresowania Autorki obejmowały przeobrażenia, które miały miejsce po 2000 r., po wprowadzeniu reformy opieki zastępczej (opieka społeczna - oświata - pomoc społeczna - polityka społeczna). Wiele miejsca poświęciła kształtowaniu się nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej po 2012 r., wynikających z wprowadzonej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Za cenne należy uznać omówienie złożonego zbioru ról w zakresie opieki zastępczej, ponadto powstanie i specyfikę biurokracji emocjonalnej, jak również ujednolicenie propozycji i rozwiązań w tego rodzaju opiece". Z kolei dr hab. Grażyna Mikołajczyk-Lerman z Uniwersytetu Łódzkiego akcentuje, że "w przedstawionym do recenzji opracowaniu podjęty został trudny i niezwykle złożony problem diagnozy sytuacji rodzin zastępczych w ich podstawowej roli, jaką jest świadczenie usług na rzecz dzieci, a także omówione zostały różne formy pomocy dla tych rodzin w ramach polityki inwestycji społecznych. (.) Niezwykle cennym i nowatorskim ujęciem problemu jest postrzeganie usług świadczonych przede wszystkim dla dziecka i jego rodziny. Ewidentnie całej publikacji przyświeca troska o podmiotowy charakter dziecka, a także troska o realizację podstawowych praw dziecka i zarazem obywatela, co współgra ze współczesnym podejściem do dziecka i dzieciństwa. (.) Szczególnym walorem pracy z socjologicznego punktu widzenia jest analiza relacyjnego charakteru rodzinnej opieki zastępczej oraz funkcji jawnych i ukrytych tejże opieki. Socjologiczne podejście pozwala bowiem na analizę relacji i stosunków wewnątrzrodzinnych nie tylko w kategoriach wychowawczych. (.) Interdyscyplinarny charakter prowadzonych analiz powoduje, że jest to publikacja niezwykle potrzebna wielu środowiskom, zarówno akademickim, jak i praktykom". Podobną wymowę posiada także sentencja kończąca recenzję prof. B. Szluz, której wymowa jest jednoznacznie zachęcająca do zapoznania się z monografią M. Racław, stanowiącą "rzetelne, wartościowe źródło wiedzy, które należy udostępnić szerokiemu gronu Czytelników".
42.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Violetta Rodek, Ewa Szadzińska i Iwona Wendreńska
Przemiany celów kształcenia


stron: 171
format: B5
ISBN: 879-83-89163-98-1

spis treściNa strukturę książki Violetty Rodek, Ewy Szadzińskiej i Iwony Wendreńskiej pt. Przemiany celów kształcenia składają się dwie części. Pierwsza została zatytułowana "Problematyka celów kształcenia w świetle literatury przedmiotu" i obejmuje dwa rozdziały:
1) "Historyczne uwarunkowania stanowienia celów kształcenia w dydaktyce na przykładzie Drugiej Rzeczypospolitej" oraz
2) "Współczesne podstawy stanowienia celów kształcenia".
Część druga pt. "Podmiotowy aspekt celów kształcenia - studium empiryczne" zawiera trzy rozdziały:
1) "Cele podmiotowe w procesie kształcenia",
2) "Cele autoedukacyjne studentów",
3) "Cele szkoły specjalnej jako organizacji uczącej się".
Jak piszą Autorki we Wstępie swojej książki, ich zamiarem "było:
- syntetyczne przedstawienie wiedzy o celach kształcenia oraz ukazanie idei przenikających z przeszłości do teraźniejszości i w przyszłość. Autorki podzielają bowiem zdanie współczesnych badaczy przeszłości edukacyjnej, że badania z tego zakresu umożliwiają m.in. wykazanie roli niektórych elementów tradycji w zrozumieniu współczesnej teorii i praktyki dydaktycznej oraz przemian dokonujących się w systemie edukacji;
- określenie modeli stanowienia celów kształcenia w odniesieniu do podmiotowości, autoedukacji i praktyki uczenia się w szkole;
- rozpoznanie wybranych obszarów praktyki edukacyjnej dla określenia jakości kształcenia oraz oceny możliwości wprowadzania zmian w zdobywaniu wiedzy o celach kształcenia".
Autorki adresują książkę głównie do studentów kierunków nauczycielskich i pedagogicznych oraz nauczycieli akademickich i praktyków - metodyków przygotowujących ich do działania pedagogicznego. Wydaje się bowiem, że w dobie nowej organizacji studiów, powiązanej z gwałtownymi przemianami we wszystkich sferach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, edukacja nie może być ukierunkowana na adaptację do tego, co istnieje, lecz powinna być zorientowana na wprowadzanie zmian. Dlatego też książkę należy polecić również wszystkim nauczycielom dbającym o swój rozwój zawodowy. Polecana tu praca zapewne zainteresuje także dydaktyków - badaczy procesu kształcenia dostarczając materiałów do porównań oraz inspirując do kolejnych eksploracji.
22.00 28.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy, Marek Heine, Anna Karłyk-Ćwik (red.)
Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej


stron: 391
format: B5
ISBN: 978-83-63955-06-9

spis treściPraca zbiorowa "Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej" została przygotowana do druku przez pracowników naukowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu (redakcja naukowa: Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy, Marek Heine, Anna Karłyk-Ćwik), którzy zaprosili do udziału w tej ważnej inicjatywie wydawniczej nie tylko znawców tytułowej problematyki z tej znanej uczelni wrocławskiej, ale i z kilku innych ośrodków akademickich. W rezultacie Czytelnicy otrzymali bogaty zbiór studiów odpowiadających na wiele nowych wyzwań jakie ostatnimi laty stanęły przed teorią i praktyką resocjalizacyjną. Wyzwania te pojawiły się - jak pisze we Wprowadzeniu do książki Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy - "z jednej strony za sprawą rosnącej skali zjawiska niedostosowania społecznego, z drugiej - w wyniku kryzysu polskiej resocjalizacji, kryzysu, dodajmy, obserwowanego od wielu lat. Konfrontacja teorii z praktyką, rozbieżność między oczekiwaniami społecznymi a efektywnością działań praktycznych, czy w końcu dysonans między uwarunkowaniami ograniczającymi konkretne rozwiązania praktyczne a możliwością ich realnego wdrażania, rodzi potrzebę redefinicji procesu resocjalizacji. Wskazuje także na konieczność rozważenia pomiarów jego efektów w wyniku ewaluacji oraz pogłębionej analizy założeń teleologicznych, metodycznych oraz pedeutologicznych pedagogiki resocjalizacyjnej". Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom Autorzy tekstów zamieszczonych w książce - cytując ponownie Autorkę Wprowadzenia - "poszukują odpowiedzi na pytanie o istotę współczesnej formuły resocjalizacji, począwszy od analizy złożonej struktury niedostosowania społecznego w wymiarze indywidualnym i społecznym, poprzez specyfikę działań resocjalizacyjnych - zarówno zinstytucjonalizowanych, jak i realizowanych w środowisku otwartym - a skończywszy na interdyscyplinarnym charakterze profilaktyki i terapii osób niedostosowanych społecznie. Istotą zbioru jest podjęcie wspólnego wysiłku teoretyków i praktyków z różnych ośrodków naszego kraju na rzecz analizy możliwości efektywnej i nowoczesnej resocjalizacji osób przejawiających symptomy niedostosowania społecznego, uwzględniającej dorobek naukowy oraz doświadczenia praktyczne polskie i innych krajów europejskich. (...)" Lektura książki, a także opinia wyrażona przez jej recenzenta wydawniczego dra hab. Marka Konopczyńskiego - prof. nadzw. Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie upoważnia do stwierdzenia, że spotka się ona z dużym zainteresowaniem zarówno praktyków, jak i teoretyków zajmujących się wychowaniem resocjalizującym. Z całym przekonaniem można ją też polecić studentom, którzy przygotowują się do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie.
33.00 38.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Agata Rzymełka-Frąckiewicz (red.)
Współczesna szkoła w następstwie przemian społeczno-kulturowych. Studia i refleksja socjopedagogiczne


stron: 271
format: B5
ISBN: 978-83-63955-14-4

spis treściKsiążka "Współczesna szkoła w następstwie przemian społeczno-kulturowych. Studia i refleksja socjopedagogiczne" pod redakcją Agaty Rzymełki-Frąckiewicz zawiera bogaty wybór tekstów oświetlających szkołę poprzez pryzmat różnych problemów, które pojawiają się w obszarze jej społeczno-pedagogicznego działania. Zostały one ujęte w cztery części: 1) Szkoła w perspektywie przemian systemu edukacji, 2) Szkoła w aspekcie współczesnych przemian społecznych - konteksty dyskusyjne, 3) Uczeń w sytuacji szczególnej - wybrane konteksty, 4) Potrzeby i praktyka działań kompensacyjnych i profilaktycznych w środowisku szkolnym. Znaczenie tego edytorskiego wydarzenia podkreśla w recenzji wydawniczej dr hab. Inetta Nowosad, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Czytamy w niej: "Zaprezentowane w recenzowanym tomie rozważania w dużej mierze opisują niepożądane zjawiska w obrębie współczesnej szkoły, jej środowiska wewnętrznego i bezpośrednio z nią powiązanego, jak: rodzina uczniów czy najbliższa społeczność lokalna. Każda inicjowana świadomie zmiana społeczna rodzi oprócz skutków zamierzonych także szereg niepożądanych zjawisk, które zazwyczaj - ze względu na słabość nauk humanistycznych, społecznych i ekonomicznych oraz złożoność materii - trudno jest precyzyjnie przewidywać, zwalczać i kontrolować. Prezentowane teksty ujawniają zagrożenia, niedostatki, problemy do rozwiązania - przez co książka stanowić może impuls do szerszej społecznej dyskusji nad stanem i kondycją współczesnej polskiej szkoły". W sentencji recenzji prof. I. Nowosad zaś stwierdza: "W rezultacie recenzowana publikacja jest bardzo wartościowym i poprawnym metodologicznie materiałem poznawczym. Jest to interesujące opracowanie szczególnie dla jednostek i instytucji, dla których funkcjonowanie współczesnej szkoły jest przedmiotem rozważań na gruncie czysto teoretycznym, ale również w wymiarze praktycznego zastosowania".
28.00 33.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Agata Rzymełka-Frąckiewicz, Teresa Wilk (red.)
Problematyczność rozwoju człowieka w obszarze edukacji i kultury współczesnej. Socjopedagogiczne szkice polemiczne


rok wydania: 2020
stron: 306
format: B5
ISBN: 978-83-63955-85-4

spis treściPolecając pracę zbiorową pt. "Problematyczność rozwoju człowieka w obszarze edukacji i kultury współczesnej. Socjopedagogiczne szkice polemiczne" należy zwrócić uwagę na to, że Agata Rzymełka-Frąckiewicz i Teresa Wilk, będące jej redaktorkami naukowymi, przyjęły - formułując strukturę książki - założenie, iż funkcjonowanie jednostki w perspektywie minionych stuleci zawsze było wyznaczone wielością czynników, które determinowały możliwości indywidualnego rozwoju oraz kreowania scenariusza życiowego. Czynniki geograficzne, biologiczne, społeczno-kulturowe i ekonomiczne warunkowały zasadniczo możliwości i kierunek rozwoju danej jednostki. Postęp technologiczny i cywilizacyjny sprawił, że i sfera rozwoju społecznego uległa przeobrażeniom, umożliwiając m.in. powszechność edukacji, a tym samym wybór drogi kształcenia i rozwoju. Warto jednak zauważyć, że nawet w krajach, w których zasada powszechności w obszarze edukacji jest realizowana, istnieje szereg nieprawidłowości, które ograniczają pełny i satysfakcjonujący rozwój człowieka. Przyczyn tego stanu należy upatrywać zarówno w globalnych przemianach, szerokiej migracji, a zatem i zjawisku wielokulturowości, w pauperyzacji wielu środowisk społecznych, wadliwej polityce oświatowej nie zawsze dostrzegającej rysujące się potrzeby oraz w czynnikach kulturowych i osobowych ograniczających aspiracje i potrzeby człowieka. Swoistym paradoksem jest fakt, że dysponując takim poziomem rozwoju technologicznego i cywilizacyjnego, tak szerokim rozwojem nauki, nadal w kontekście edukacji oraz możliwości rozwoju indywidualnego pojawia się tak wiele trudności, barier, które skutecznie uniemożliwiają lub ograniczają dążenia znaczącej liczby ludzi. Człowiek coraz częściej "potyka się" o bariery ograniczające jego rozwój. Uwzględniając obecną i rysującą się w perspektywie przyszłości sytuację w obszarze problematyczności rozwoju człowieka, Redaktorki wraz z zespołem Autorów reprezentujących kilka ośrodków akademickich, ukazują w prezentowanej książce wybrane obszary obecne w życiu jednostki, które są doświadczane przez znaczące grupy społeczne, z nadzieją, ale też pilną potrzebą namysłu ich rewizji i kompensacji dla wspólnego dobra. W szczególny sposób kierują uwagę Czytelnika na obszary umożliwiające rozwój jednostki skupiające się wokół edukacji i kultury współczesnej. Warto w tym miejscu wskazać, że formuła pracy zakłada, że każdy temat, w obszarze nauk społecznych - zwłaszcza w zakresie edukacji - winien być analizowany z różnych, ukazujących istotność danego tematu/obszaru, perspektyw rozwoju jednostki. Pomocną w realizacji tego założenia jest interdyscyplinarna kompozycja monografii scalająca bliższe i nieco bardziej odległe dyscypliny, które w każdym przypadku "pracują" na rzecz jakości życia człowieka. Zgromadzone w książce teksty stanowią przykład współczesnego namysłu nad wybranymi przestrzeniami rozwoju człowieka uwikłanego w wielość i różnorodność, z jednej strony uwarunkowań sprzyjających holistycznemu rozwojowi, z drugiej zaś szerokiemu zakresowi czynników/sytuacji, które oswoić może tylko odpowiednio wyedukowana i przygotowana na dynamikę wieloaspektowych przemian jednostka. Prezentowane analizy poszczególnych obszarów ilustrują teorie, aktywności, praktyki, które obejmując pewne wycinki rzeczywistości - nawet jeżeli tylko zasygnalizowane - ujawniają określony potencjał, który odpowiednio scalony tworzy udaną kompozycję/propozycję ukazania perspektywy problematyczności rozwoju człowieka, zarówno w obszarze edukacji, jak i kultury współczesnej. Reasumując, Autorzy poszczególnych tekstów podejmują udaną próbę ukazania własnych przemyśleń/refleksji w zakresie stosowanych rozwiązań sytuacji pedagogicznych, edukacyjnych, wychowawczych i społecznych. W ową przestrzeń pedagogiczno-socjologiczną wpisuje się znacząco kultura/sztuka, ukazując tym samym posiadany potencjał edukacyjno-wychowawczy i wartość emocjonalno-estetyczną, warunkujące pełny i wartościowy rozwój człowieka.
36.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Agata Rzymełka-Frąckiewicz, Teresa Wilk
LOGIC OF SOME - SELECTED - CONCEPTS IN CONTEMPORARY EDUCATION (between education and perception of committed art theatre)


stron: 262
format: B5
ISBN: 978-83-63955-19-9

spis treściINTRODUCTION
(Fragment)

...Analysing the status/level of reflection on the current situation of our society realising life in increasingly globalising reality revealing both the positive aspects of this phenomenon as well as a number of shortcomings, we attest the urgent need for addressing the issue of the scope of possibilities for meeting the educational aspirations not only in the structures of educational institutions and conscious and purposeful implications of culture and art in the totality of education process as well as improving the living and social space. Combining seemingly so distant areas of education/school system and culture/art it is worth noting that modern school, which is a key social institution in everyday life, is seen today as a metaphor of conflicted society, presenting a portrait of the present, it illustrates the lack of dialogue, difficulties in communication of people coming from different backgrounds and cultures, through the experiences of children/adolescents it shows the consequences of globalisation, a number of the concerns of contemporary multicultural Europe. Analysing in research the area of education and culture, one can discern a number of conjoint planes. While retaining their methodological and theoretical and cognitive distinctness both disciplines/areas largely determine and complete each other and form complementary structure useful in both the practice of education and school system as well as in creating and cognising the area of culture and art. Contemporary reality, just like no other, requires cooperation of many organisms, institutions, disciplines in the process of modelling of safe reality friendly to the individual and society, thereby countering broadly understood process of marginalisation. In our opinion, to fully and most effectively achieve that desired state, what will help, in practice, is education, along with culture / arts engaged in this process. Presenting the Readers with this publication, we are fully aware that presented selected issues/aspects do not cover all phenomena and processes, how important in the totality of debates lead in this field. Still, we tried to notify, introduce, but also to universalise specific contexts and solutions that should be implemented in daily practice. (...)

Agata Rzymełka-Frąckiewicz, Teresa Wilk

Foreign sales of books Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT leads Scientific Bookstore of Nicolaus Copernicus University in Toruń through the website: www.kopernikanska.pl Contact: www.kopernikanska.pl e-mail: ksiazki@umk.pl tel./fax +48 56 611 42 98

Książka wydana w języku angielskim.

Z wprowadzenia:

...Analizując stan/poziom refleksji nad obecną sytuacją naszego społeczeństwa realizującego życie w coraz powszechniej globalizującej się rzeczywistości, ujawniającej zarówno pozytywne aspekty tego zjawiska jak również szereg niedostatków, stwierdzamy pilną potrzebę podjęcia problematyki z zakresu możliwości zaspokajania aspiracji edukacyjnych nie tylko w strukturach instytucji szkolnych oraz świadomej i celowej implikacji kultury i sztuki w całokształcie procesu edukacji, jak również usprawniania życia i przestrzeni społecznej. Łącząc, pozornie tak odległe, obszary edukacji/oświaty i kultury/sztuki warto zauważyć, iż współczesna szkoła, będąca kluczową instytucją społeczną w codziennym życiu, jawi się obecnie jako metafora skonfliktowanego społeczeństwa, prezentując portret współczesności, ilustruje brak dialogu, trudności w porozumiewaniu się ludzi pochodzących z odmiennych środowisk i kultur, poprzez doświadczenia dzieci/młodzieży ukazuje konsekwencje globalizacji, szeregu niepokojów współczesnej wielokulturowej Europy. Analizując badawczo obszar edukacji i kultury, można dostrzec wiele wspólnych płaszczyzn. Zachowując swoją odrębność metodologiczną i teoretyczno-poznawczą obie dyscypliny/obszary w znacznej mierze warunkują się i dopełniają tworząc komplementarną strukturę użyteczną zarówno w praktyce edukacyjno-oświatowej, jak również w kreowaniu i poznawaniu przestrzeni kultury i sztuki. Współczesna rzeczywistość, bodaj jak żadna inna, wymaga współpracy wielu organizmów, instytucji, dyscyplin w procesie modelowania bezpiecznej rzeczywistości przyjaznej jednostce i społeczeństwu, przeciwdziałając tym samym szeroko pojmowanemu procesowi marginalizacji. W naszym przekonaniu najpełniej i najskuteczniej osiągnąć ów pożądany stan pomoże w praktyce edukacja wraz z zaangażowaną w ów proces kulturą/sztuką. Przedstawiając Czytelnikom niniejszą publikację mamy pełną świadomość, że prezentowane wybrane zagadnienia/aspekty nie wyczerpują wszystkich zjawisk tudzież procesów, jakże istotnych w całokształcie prowadzonych w niniejszym zakresie debat. Wszelako starałyśmy się zasygnalizować, przybliżyć, ale też upowszechnić określone konteksty i rozwiązania, które warto wprowadzić w praktykę codzienności. (...)

Agata Rzymełka-Frąckiewicz, Teresa Wilk
30.00 33.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Sławomira Sadowska
Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych


stron: 244
format: B4
ISBN: 83-89163-12-8

spis treściKsiążka adresowana jest do nauczycieli szkół ogólnodostępnych i integracyjnych, których zadaniem jest przygotowanie uczniów pełnosprawnych do życia w zróżnicowanym społecznie świecie, a więc wyposażenie ich w kompetencje, które pozwolą współdziałać z ludźmi niepełnosprawnymi. Składa się ona z trzech wzajemnie uzupełniających się części. W pierwszej zarysowany jest kontekst "obcości" człowieka niepełnosprawnego w perspektywie makro. W drugiej - analogiczne rozważania koncentrują się wokół szkoły. W części trzeciej podjęto problematykę kształtowania wizerunku osób niepełnosprawnych u pełnosprawnych uczniów. Jest to książka o granicach umysłów ludzi, o próbach wyznaczania osobom niepełnosprawnym miejsca w rzeczywistości edukacyjnej i społecznej. Oglądamy to, co kryje się za polityką oświatową, jak również to, co może się dziać (dzieje się) w edukacji za sprawą poglądów nauczycieli, rodziców, uczniów. Przyglądamy się też wizerunkom osób niepełnosprawnych lansowanym przez mass media, jak również wizerunkom tych osób w podręcznikach szkolnych. Jest to też książka o oporze przeciwko przekazywanym modelom stosunków społecznych pomiędzy osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi, przeciwko zafałszowywaniu wiedzy o osobach niepełnosprawnych w szkolnych materiałach edukacyjnych.
22.00 26.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Sławomira Sadowska (red.)
Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Wybrane problemy teorii i praktyki


stron: 298
format: B5
ISBN: 83-89163-21-7

spis treści


Na zawartość - tworzącą spójną całość - składają się cztery części: "Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - zagadnienia ogólne", "W kręgu edukacji polonistycznej", "W kręgu edukacji matematycznej", "O wspomaganiu rozwoju dziecka - wybrane propozycje terapii i rehabilitacji". Wypełnia je kilkanaście rozdziałów. Oto niektóre z nich: Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego, W stronę innego spojrzenia na szkołę jako miejsce edukacji i rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną, Kształcenie umiejętności kluczowych jako zadanie szkoły, Metody nauczania wykorzystywane przez nauczycieli szkół ogólnodostępnych i specjalnych w zakresie kształcenia wybranych umiejętności kluczowych, Nauka czytania i pisania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, Oczekiwane a rzeczywiste osiągnięcia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w zakresie umiejętności pisania po pierwszym etapie edukacyjnym, Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkolnej sytuacji komunikacyjnej, Zasób słownictwa uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim klas gimnazjalnych - diagnoza i propozycje rozwiązania problemu, Drogi (i bezdroża) nauczania matematyki uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, Uczenie się matematyki przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim aktywizowane osobistą motywacją, Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, Wspomaganie procesu usprawniania funkcji percepcyjno-motorycznych na lekcjach religii. Autorami poszczególnych tekstów są pracownicy naukowi i nauczyciele szkół specjalnych, m.in. Lucyna Błeszyńska, Jacek Błeszyński, Monika Gołubiew-Konieczna, Grażyna Kamińska, Katarzyna Parys, Sławomira Sadowska, s. Teresa Ziober.
25.00 31.50 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Wojciech Jerzy Skotnicki
Katolicki wymiar edukacji domowej

seria: "Monografie Akademii Jagiellońskiej"
rok wydania: 2021
stron: 203
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-66951-34-1

spis treściWojciech J. Skotnicki w najnowszej swojej książce zatytułowanej "Katolicki wymiar edukacji domowej" we wstępie zauważa, że "Prawo do edukacji, a tym samym wolność w jej zakresie, należy obecnie w wielu krajach, jak również w Polsce do podstawowych swobód zarówno ogólnoludzkich, jak i obywatelskich. Pomimo to w większości państw świata edukacja na poziomie co najmniej elementarnym stanowi przymus dla wszystkich mieszkańców w ramach nakazanego tzw. obowiązku szkolnego. Konieczność ta pociąga za sobą regularne uczęszczanie do szkoły, która w swej istocie pozostaje instytucją, powołaną do istnienia głównie po to, aby mogła realizować szereg określonych celów, ważnych z punktu widzenia społecznego oraz interesów rządzących". I dalej dzieli się refleksją, że "niektórzy rodzice, powołując się na swoje prawa w tym zakresie, pragną stać się wraz ze swoimi dziećmi prawdziwie wolnymi przy realizacji procesu edukacji. Chcąc osiągnąć taki status wolności, dążą oni do oswobodzenia się od obowiązku szkoły. W ich pojęciu korzystanie z usług szkoły, tak państwowej, jak i niepaństwowej, jest formą rezygnacji z naturalnych praw edukacyjnych, jakie przysługują rodzicom". Z dalszych rozważań poczynionych przez Autora wynika, że nie opowiada się on za rezygnacją z edukacji, ale wskazuje na zalety, a także i ograniczenia oraz trudności, gdy realizowana jest ona w warunkach domowych. Wskazuje też, że z powodzeniem może zastąpić szkołę, i to pod każdym względem, niemniej jednak rodzice i uczniowie potrzebują wsparcia, głównie dydaktycznego, ze strony szkoły, której zadaniem nie może być jedynie organizowanie egzaminów przedmiotowych. Na strukturę książki składają się trzy rozdziały. W pierwszym z nich Autor koncentruje się na pojęciu i rysie historycznym edukacji domowej. W drugim, zatytułowanym "Edukowanie domowe ukierunkowane ku wartościom" rozpatruje m.in. antropologiczne podstawy wychowania oraz religijno-moralny wymiar wychowania i kształcenia w edukacji domowej. Oś trzeciego rozdziału stanowi szkoła oraz dom rodzinny będące alternatywnymi miejscami realizacji procesu nauczania i wychowania. W tym kontekście warto jednak zacytować frazę kończącą prezentowaną tu monografię, w której Autor wyraźnie zaznacza, "że rodziny edukujące domowo nie występują przeciwko systemowi edukacji, ale wręcz przeciwnie, zgodnie z zasadą pomocniczości, potrzebują właściwego wsparcia, zarówno ze strony instytucji edukacyjnych, społeczności lokalnych, samorządów, jak i państwa". Współwydawcą książki jest Jagielloński Instytut Wydawniczy mający siedzibę w Toruniu.
32.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Wojciech Jerzy Skotnicki
Wychowanie w skautingu - harcerstwie

seria: "Monografie Kolegium Jagiellońskiego"
rok wydania: 2021
stron: 187
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-66951-12-9

spis treściAutorem książki pt. "Wychowanie w skautingu - harcerstwie" jest dr nauk humanistycznych Wojciech Jerzy Skotnicki. Jak Autor pisze we Wstępie: "Celem niniejszej pracy jest ukazanie wychowywania w skautingu angielskim i harcerstwie, który jako system wychowawczy oraz ruch młodzieżowy, wspierający dzieci i młodzież w rozwoju fizycznym, umysłowym oraz duchowym zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym opracowany został przez angielskiego generała Roberta Baden Powella, a następnie przetransportowany został na grunt polski przez Andrzeja Małkowskiego". Zgodnie z tym, w czterech rozdziałach W. J. Skotnicki skupia się na: 1) genezie skautingu - harcerstwa (powstaniu skautingu angielskiego i polskiego harcerstwa); 2) metodyce skautingu jako systemie wychowawczym (metodzie i systemie skautowym, podstawach psychologicznych i socjologicznych metody skautowej); 3) uwarunkowaniach pedagogicznych w harcerstwie (wychowaniu harcerskim na tle różnych prądów pedagogicznych, kształceniu charakteru poprzez harcerstwo i samowychowaniu jako modelu harcerskiego stylu życia); 4) wychowaniu ukierunkowanym na wartości (wychowaniu poprzez wiarę, religijności w skautingu - harcerstwie oraz wartościach moralnych skautingu). Autor w szczególności akcentuje, iż skauting jest metodą wychowawczą, działającą w systemie zastępowym, koncentrującą się na wychowaniu do czynu poprzez czyn, która przy uwzględnieniu psychofizycznej konstrukcji dzieci i młodzieży, ich naturalnych potrzeb, wyobrażeń oraz marzeń, obejmuje charakter, zdrowie, siłę, zmysł praktyczn i służbę bliźnim, a także rozwój wiary, poczucia harmonii i szacunku dla stworzonej przez Boga przyrody, rozpoznanie swojego powołania życiowego oraz dążenie do osobistej świętości, w oparciu o hierarchię, symbolikę, obrzędowość i fundamentalne reguły "Przyrzeczenia i Prawa", będącego dobrowolnym i osobistym zobowiązaniem do przestrzegania etycznego kodeksu zachowania. Skotnicki zaznacza, że polski system wychowania harcerskiego różni się znacząco od wspieranego lokalnie przez najbliższą rodzinę i szkołę pierwotnego angielskiego systemu skautowego - jest bowiem niezwykle ważnym historycznie zjawiskiem o charakterze socjologicznym w polskim życiu narodowym, kształtującym jego niepodległościowy byt państwowy, wspartym na dwóch filarach: wierze w Boga i miłości do Ojczyzny. Książką została wydana we współpracy z Jagiellońskim Instytutem Wydawniczym.
26.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Bohdan Skrzypczak
Współczynnik społecznościowy. Edukacyjne (re)konstruowanie instytucji społecznościowych - w perspektywie pedagogiki społecznej


stron: 378
format: B5
ISBN: 978-83-63955-38-0

spis treści


Prezentując książkę Bohdana Skrzypczaka zatytułowaną "Współczynnik społecznościowy. Edukacyjne (re)konstruowanie instytucji społecznościowych - w perspektywie pedagogiki społecznej" warto podkreślić szczególne kompetencje jej Autora w zakresie podjętej w niej problematyki. Wynikają one z wieloletnich studiów i badań nad możliwościami aktywizacji środowisk lokalnych oraz praktycznego zaangażowania w inicjatywy Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, której jest wiodącym liderem. Wszystko to przekłada się na pogłębioną analizę teoretyczną i empiryczną zaprezentowaną w książce, która posiada wprawdzie interdyscyplinarny charakter, to niemniej jest wyraźnie sprofilowana przez pedagogikę społeczną. Za Autorem książki warto podkreślić, że "we wszystkich rozdziałach rozwijana jest problematyka instytucjonalnego wymiaru społeczności". Tym samym umożliwia to Czytelnikowi zapoznanie się z różnymi interpretacjami oraz modelami - zarówno poznawczymi, jak i praktycznymi, które wykorzystują potencjał wspólnoty. Na strukturę książki składają się cztery części, które mogą być, co akcentuje jej Autor, "(od)czytane jako kolejne elementy stopniowo rozwijanego procesu badania w działaniu (od przyjęcia pewnej pedagogicznej perspektywy (część pierwsza), poprzez praktykę (część druga), po wypracowane na jej podstawie struktury edukacyjno-badawcze (część trzecia) oraz teoretyczne aspekty ugruntowanej praktycznie koncepcji animacji społecznej i edukacji zaangażowanej". Zachęcając do lektury książki warto przywołać, z konieczności, tylko krótkie fragmenty z recenzji wydawniczych: - "Problematykę podjętą w recenzowanej monografii uważam za szczególnie ważną, potrzebną, interesującą. Ściśle wpisuje się ona w aktualne doświadczenia w Polsce i poza nią. Dostrzegając powtarzalność problemów w globalnym świecie, Bohdan Skrzypczak ogniskuje swoje odniesienia, spostrzeżenia, propozycje w środowisku lokalnym. Zauważa, że społeczność ma potencjał sprawczy umożliwiający transformację rzeczywistości. Autor dokonuje udanej próby ponownego odczytania rozumienia społeczności (w tym społeczności lokalnej) oraz jej pedagogicznej rekonstrukcji" (dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. Uniwersytetu w Białymstoku); - "Uchwycenie publicznego wymiaru zjawisk pedagogicznych należy uznać za oryginalne i wartościowe poznawczo. Zarysowanie w pracy perspektywy poznawczej akcentującej rolę wspólnoty i społeczności lokalnej w przekształcaniu rzeczywistości stanowi znakomity zbiór inspiracji i materiał do przetworzenia i wykorzystania przez pedagogów, pracowników socjalnych, działaczy społecznych, lokalnych polityków" (dr hab. Tomasz Biernat, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu).
34.00 38.50 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Teresa Sołtysiak, Mieczysław Oliwa (red.)
Pandemia koronawirusa. Od wyzwań i dramatów do działań


rok wydania: 2023
stron: 226
format: B5
ISBN: 978-83-66951-33-4

spis treściZa najlepszą rekomendację pracy zbiorowej pt. "Pandemia koronawirusa. Od wyzwań i dramatów do działań" mogą posłużyć recenzje wydawnicze, których fragmenty zamieszczono poniżej. I tak w recenzji wydawniczej, którą sporządził prof. dr hab. Andrzej Olubiński, m.in. czytamy: "Przekazane do rąk czytelnika zbiorowe opracowanie wydaje się publikacją niezwykle potrzebną z kilku zasadniczych powodów. Po pierwsze, ze względów prewencyjnych, aby ustrzec się sytuacji typu . Chodzi oczywiście o to, by z ludzkich dramatów oraz nieszczęść związanych z przebiegiem COVID-19 w naszym kraju, wyciągnąć wnioski na przyszłość. Wszyscy bowiem dobrze pamiętamy z jakim szokiem medycznym, organizacyjnym oraz społecznym mieliśmy w tym czasie do czynienia oraz jakie z tego logistycznego chaosu wynikały tragiczne konsekwencje dla zdrowia i życia wielu ludzi. (.) Po drugie, ważną nauczką wynikającą z przebiegu pandemii powinno być zwrócenie uwagi na świadomość edukacyjną społeczeństwa, związaną zarówno z wiedzą na temat koniczności szczepień chroniących przez zakażeniem, ale także określonymi, codziennymi zachowaniami, dzięki którym można owych zakażeń uniknąć, ale także nie narażać na nie innych ludzi. (.) Po trzecie, obok ciemnych oraz tragicznych stron przebiegu COVID-19 w naszym kraju, kilku Autorów zwróciło również uwagę na bardzo pozytywne przykłady ludzkich zachowań, związane głównie z postawami pomocy, wsparcia, poświęcenia czy wręcz swoiście pojętego bohaterstwa (.). W sumie monografia ta, która ma charakter pracy interdyscyplinarnej, wydaje się zdecydowanie zapełniać wyraźną postpandemiczną lukę w obszarze wiedzy społeczno-edukacyjnej. Dlatego powinna trafić do rąk wielu Czytelników oraz instytucji społeczno-medycznych, które w przyszłości chciałyby nie dopuścić do podobnych dramatów związanych z takimi czy innymi sytuacjami narodowych klęsk. Z kolei dr Urszula Kempińska wskazuje w recenzji na to, że: "Rozmiary i prędkość rozprzestrzeniania się koronawirusa były zaskakujące i nieprzewidywalne. Jego społeczne, prawne, psychiczne i edukacyjne skutki są długoterminowe, a ich zasięg jest obecnie niemożliwy do przewidzenia. Pandemia COVID-19 postawiła wiele wyzwań nie tylko organizacjom czy instytucjom, ale także jednostkom. W ten nurt rozważań wpisuje się książka przygotowana pod redakcją Teresy Sołtysiak i Mieczysława Oliwy, w której Czytelnik znajduje szereg interesujących opracowań znanych reprezentantów nauk społecznych. Wymienić należy tu chociażby takich psychologów i pedagogów jak: Maria Szyszkowska, Stanisław Kowalik, Mariusz Jędrzejko, Jarosław Michalski, Beata Pastwa-Wojciechowska, czy też Irena Pospiszyl. Nie jest to kolejna, jedna z wielu publikacji przedstawiających pandemie sztampowo. Monografię wyróżnia jej wielowątkowość - od ukazania nadwątlonych autorytetów w konfrontacji z wirusem, poprzez rozważania religijne, a skończywszy na lękach młodego człowieka".
36.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Eugeniusz Suwiński
Wychowanie wobec współczesnych wyzwań

seria: "Monografie Kolegium Jagiellońskiego"
rok wydania: 2021
stron: 135
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-66951-00-6

spis treściKsiążka "Wychowanie wobec współczesnych wyzwań" autorstwa Eugeniusza Suwińskiego potwierdza wyraźnie rysującą się obecność szeroko pojętej problematyki edukacyjnej w interdyscyplinarnej serii "Monografie Kolegium Jagiellońskiego" będącej efektem współpracy edytorskiej dwóch toruńskich oficyn: Jagiellońskiego Instytutu Wydawniczego i Wydawnictwa Edukacyjnego "AKAPIT". Jak zostało to zaakcentowane we Wstępie przez Autora prezentowanej tu książki, podjął on "wielowątkowo problematykę wychowania, która jest inspirowana założeniem, że rezultatem wychowania nie ma być jakaś gotowa osobowość, lecz zainicjowanie, pobudzenie i nadanie kierunku rozwoju tej osobowości we wszystkich jej obszarach". Na całość publikacji składają się trzy rozdziały - części. W pierwszej obecna jest pogłębiona analiza wychowania pojmowanego jako proces wartościowania przebiegający w złożonych okolicznościach wyznaczonych z jednej strony tradycją, patriotyzmem, wspólnotowością, z drugiej zaś procesami globalizacji. W kolejnej części, noszącej tytuł "Wychowanie jako rodzaj praktyki społecznej - oczekiwania wobec edukacji", edukacja rozumiana jest jako proces "wyprowadzania z niższego poziomu wiedzy na wyższy, doprowadzania do zmiany postaw, zmiany przekonań, zmiany zachowań, podniesienia na wyższy poziom umiejętności.". W tym kontekście szczególną uwagę Autora skupiły kwestie łączące się m.in. z rolą edukacji zdrowotnej w rozwijaniu umiejętności życiowych, edukacją inkluzyjną przeciwdziałającą marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz zdalnej edukacji w erze cyfryzacji, co nabiera dodatkowego wymiaru w czasie pandemii COVID-19. Część trzecia zatytułowana "Holistyczny wymiar współczesnego wychowania" zawiera szeroki wachlarz refleksji pedagoga odnośnie m.in. takich zagadnień jak starzenie się i starość, wartość zdrowia i szczęścia oraz dobra wspólnego i postawy obywatelskiej, a także wychowania w erze postmodernistycznego społeczeństwa globalnego. Całość wieńczy podsumowanie noszące tytuł "Myślenie wertykalne i lateralne". Zawarta została w nim refleksja akcentująca to, iż każdy pedagog "powinien wyjść poza tradycyjny schemat aktywności dydaktyczno-wychowawczej z młodym pokoleniem". Co więcej, powinien uwzględnić wielość rozwiązań alternatywnych, gdyż dopiero to pozwala dostrzec pewne luki i sprzeczności w poznawanej rzeczywistości", co jest jednym z wyznaczników działań dobrego pedagoga.
25.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Leszek Sykulski (red.)
Geopolityka Polski

seria: "Strefy Wpływów" 2
rok wydania: 2021
stron: 427
format: 160 mm x 232 mm
ISBN: 978-83-63955-68-7

spis treściKsiążka pt. "Geopolityka Polski" to drugi tom serii monograficznej "Strefy Wpływów" pod redakcją dra Leszka Sykulskiego, zawierający aktualne spojrzenie na sytuację geopolityczną naszego kraju. Temat pracy został tu ukazany oczami polskich ekspertów, którzy przedstawili swoje opinie i wyniki analiz oraz zaprezentowali przekrojowe konkluzje dotyczące zagadnień, o których mowa w dalszej części niniejszej noty bibliograficznej. Książkę otwierają dwa rozdziały autorstwa Piotra Gila i Łukasza Bińczyckiego skoncentrowane na analizie Strategii Bezpieczeń?stwa Narodowego podpisanej przez prezydenta RP 12 maja 2020 roku. Pierwszy rozdział pt. "Strategia bezpieczeństwa narodowego RP a polska tożsamość" po?rusza kwestie cywilizacyjne i kulturowe, rozpatrując wyobrażenia zbiorowe (kody geopolityczne, mapy mentalne) wyłaniające się z tego dokumentu. Drugi zaś - zatytułowany "Ocena geostrategicznych i polityczno-prawnych aspektów Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP z 12 maja 2020 r." - zawiera krytyczne opi?nie Autora na temat spójności dokumentu i me?chanizmów jego wdrażania. W rozdziale trzecim Aleksander Czichos analizuje politykę amery?kańską wobec Trójmorza od początku tej ini?cjatywy aż do roku 2021, kiedy to po spotkaniu Angeli Merkel z Joe Bidenem i wspólnym oświadczeniu rządów Niemiec i USA w sprawie Nord Streamu 2, Trójmorze zaczęło stawać się - w przeciwieństwie do okresu prezydentury Donalda Trumpa - wyłącznie plat?formą współpracy wewnątrz Unii Europejskiej, przy akceptacji USA i coraz bardziej zdominowaną przez Niemcy. Rozdział czwarty autorstwa Michała Siuda?ka "Obszar ULB w koncepcji geopolitycznej paryskiej Kultury" dotyczy ważnej historycznej koncepcji, której twórcami byli Jerzy Giedroyc i Juliusz Mieroszewski. Idea ta, rozwijana na łamach paryskiej "Kultury", do dziś oddziałuje na pol?skie elity intelektualne i decyzyjne. W kolejnym rozdziale Piotr Wilczyński przypa?truje się koncepcjom Międzymorza i Trójmorza przez pryzmat zasobów naturalnych, jakimi są surowce mineralne. Szczegółowa analiza i liczne mapy szczegółowo ukazują geologiczne bogactwo regionu. Szósty rozdział autorstwa Tomasza Pawłuszko dotyka - na przykładzie Polski - wymiaru gospodarczego Trój?morza, stawiając w cen?trum geoekonomię i akcentując brak państwowych liderów w ob?szarze nauki, innowacji i energii. W rozdziale przedostatnim Artur Drzewicki dotyka problemu geopolitycznych uwarunko?wań kultury strategicznej Ukrainy, poruszając zagadnienia dotyczące jej geopolityki regio?nalnej, jak i istoty strate?gicznej kultury. Na za?kończenie niniejszej pracy zbiorowej, w rozdziale ósmym pt. "Strategia szarych stref w wojnach hybrydowych a bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej", Leszek Sykulski wskazuje na nowe typy pro?wadzenia konfrontacji między państwami. Tekst ten dotyczy tworzenia szarych stref m.in. za pomocą instrumentów rewolucji niezbrojnych, co możemy obserwować w naszym regionie od ponad dwóch dekad. Jak pisze kończąc Wstęp Redaktor naukowy książki: "Prezentowany tom stanowi przekrojowe spoj?rzenie polskich badaczy młodego i średniego po?kolenia na przemiany geopolityczne, geostra?tegiczne i geoekonomiczne naszego regionu. Wskazuje na silne i słabe strony takich pro?jektów jak Trójmorze i Międzymorze. Doty?ka także wielu szans i zagrożeń, jakie stoją przed regionem Europy Środkowo-Wschod?niej, w tym bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Mamy nadzieję, że monografia przy?czyni się do wzbogacenia polskich badań nad stosunkami międzynarodowymi i stanie się in?spiracją do pogłębionej refleksji nad zagadnie?niami bezpieczeństwa europejskiego". Książa powstała we współpracy edytorskiej z warszawskim Wydawnictwem "Zona Zero".
45.00 59.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Jacek Szczepkowski
Kon(teksty)zmiany. Praktyka skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy z zagrożoną młodzieżą w warunkach stacjonarnych


rok wydania: 2023
stron: 188
format: B5
ISBN: 978-83-66951-47-1

spis treściPrezentujemy kolejną książkę Jacka Szczepkowskiego mieszczącą się w nurcie określanym jako terapia skoncentrowana na rozwiązaniach. Nosi ona tytuł: "Kon(teksty)zmiany. Praktyka skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy z zagrożoną młodzieżą w warunkach stacjonarnych". Przesłanką do napisania książki było to - oddając głos Autorowi - że: "Sygnały dotyczące kondycji psychofizycznej młodzieży od wielu lat mają charakter alarmujący. Problemy ze zdrowiem psychicznym młodych ludzi manifestują się w różnorodny sposób, często przybierając postać zachowań autodestrukcyjnych, takich jak samookaleczenia, zaburzenia odżywiania, myśli samobójcze, czy też związanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych, bądź zachowaniami mogącymi prowadzić do uzależnień behawioralnych. Zastrzeżenia budzi także zakres i jakość oferty pomocowej, czyli możliwość skorzystania przez dzieci i młodzież oraz ich rodziny z pomocy profesjonalistów. I nie chodzi w tym przypadku wyłącznie o ambulatoryjne formy pomocy, tj. o dostępność lekarzy psychiatrów, konsultacji psychologiczno-pedagogicznych i terapii, ale także o opiekę rezydencjonalną, która w niektórych przypadkach jest wskazana czy wręcz niezbędna. Mam tutaj na myśli różne instytucje o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, resocjalizacyjnym, terapeutycznym czy leczniczym, które zapewniają opiekę stacjonarną, całodobową, i które przeznaczone są dla adolescentów przejawiających zachowania problemowe lub też trafiających tam ze względu na niewydolność wychowawczą własnych rodziców. (.) Jednym ze wskazań z tego wynikających jest teza, że opieka i pomoc w tego typu placówkach dla nieletnich winna mieć charakter również terapeutyczny. Dzieci i młodzież, które tam trafiają mają bowiem za sobą różne doświadczenia, które zwiększają ryzyko nieprawidłowego funkcjonowania w przyszłości". Wspomniane przez Autora placówki określają krąg odbiorców, do których adresowana jest książka. Oprócz badaczy kwestii podjętych w monografii są to pedagodzy i psycholodzy oraz terapeuci i psychiatrzy zatrudnieni we wspomnianych placówkach, a także wykładowcy i studenci z kierunków przygotowujących do pracy z "trudną" młodzieżą, w trosce o której prawidłowy rozwój społeczny i psychiczny powstała ta publikacja. Druk książki został dofinansowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. /div>
36.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Jacek Szczepkowski
Praca socjalna - Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach

seria: "Problemy pracy socjalnej"
stron: 169
format: B5
ISBN: 978-83-63955-50-2

spis treści"Praca socjalna - Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach" to druga książka Jacka Szczepkowskiego pokazująca możliwości wykorzystania w praktyce społecznej wymienionej w jej tytule metody. Pierwsza książka ukazywała Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w terapii młodzieży z problemem narkotykowym. Jak przekonuje Autor, metodyka pracy socjalnej oparta na założeniach PSR jest rozwijana i stosowana z sukcesem na całym świecie już od ponad trzydziestu lat (m.in. w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech, czy też USA i Kanadzie). Ten sposób pracy zyskuje coraz większe zainteresowanie także w Polsce, szczególnie wśród praktyków dostrzegających duży potencjał samej metody, także pod względem jej elastyczności oraz możliwości zastosowania w różnych obszarach pracy. Pogląd ten podziela prof. zw. dr hab. Andrzej Olubiński, który w recenzji wydawniczej napisał: "Omówiona koncepcja - jak rzadko która - z powodzeniem może być stosowana w różnorodnych instytucjach pomocy społecznej, z uwagi na fakt, iż została już sprawdzona i w dużym stopniu pozytywnie zweryfikowana". Książka składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym pokrótce przedstawiono istotę pracy socjalnej, jej genezę oraz stosowaną terminologię. Rozdział drugi zawiera opis wybranych uwarunkowań systemu pomocy społecznej w Polsce, które rzutują na jego realny wymiar. W kolejnych dwóch rozdziałach przedstawiono tradycyjne ujęcie metodyki pracy socjalnej oraz opis Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Uwzględnione treści dotyczą źródeł tego modelu, jego podstawowych założeń funkcjonalnych, jak również stosowanych najczęściej narzędzi. Ich charakterystyka została wsparta przykładami fragmentów dialogów, pomocnych w recepcji i zrozumieniu prezentowanych treści. Kolejny rozdział przynosi próbę przedstawienia praktycznego wymiaru Pracy Socjalnej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach m.in. poprzez przykłady stenogramów autentycznych sesji pomocowych. Rozdział szósty przedstawia szereg sytuacji problemowych najczęściej spotykanych w praktyce pracownika socjalnego (np.: alkoholizm i inne uzależnienia, zaniedbania opiekuńczo-wychowawcze, przemoc domowa). W rozdziale ostatnim zaprezentowano rozważania dotyczące przeszkód w implementacji PSR w pracy socjalnej w polskich warunkach, przybliżając czytelnikowi jednocześnie wybrane przykłady pozytywnych rozwiązań. Rekomendując książkę do druku, drugi z recenzentów dr hab. Marek Walancik podkreśla, że stanowi ona "niezwykle zwarte, uporządkowane i wartościowe kompendium wiedzy, którym powinien dysponować pracownik socjalny, pedagog, pracownik służb społecznych. Należy przyjąć, że każdego pracownika socjalnego, pedagoga, pracownika służb społecznych, studentów takich kierunków jak: pedagogika, socjologia, psychologia, a zwłaszcza praca socjalna zapewne zaciekawi, a przynajmniej powinna zaciekawić koncepcja przedstawiona przez Autora książki". I dalej recenzent konkluduje: "Zaproponowane przez Autora rozwiązania wychodzą naprzeciw kierunkowi odchodzenia w praktyce pracy socjalnej od rozdzielnictwa świadczeń na rzecz włączania w jak największym zakresie osób i rodzin korzystających z pomocy do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej".
28.00 29.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Jacek Szczepkowski
Terapia młodzieży z problemem narkotykowym. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach


stron: 162
format: B5
ISBN: 978-83-89163-32-5

spis treści


Autor książki - pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a zarazem wieloletni praktyk - współzałożyciel i kierownik Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Toruniu, poszukuje odpowiedzi na pytanie: Jak pomagać skutecznie młodzieży i ich rodzinom, doświadczających licznych problemów związanych z zażywaniem narkotyków? Odpowiedź na to pytanie jest tym bardziej istotna, że dotychczasowe doświadczenia ugruntowały w naszym kraju rozwiązania terapeutyczne dotyczące głównie pracy z osobami dorosłymi. Pomaganie natomiast dzieciom i młodzieży nadal pozostaje dużym wyzwaniem. Kierując się tym, w książce ukazano niezwykle interesujące podejście związane z modelem Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (ang. Solution Focused Brief Therapy), który w Polsce znany jest od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, ale stanowi nadal mało upowszechnioną alternatywę dla bardziej ugruntowanych podejść wykorzystywanych w obszarze terapii uzależnień. Warto także podkreślić, co akcentują recenzenci książki, że przedstawione idee, pomysły odnoszące się do Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach z powodzeniem znajdują zastosowanie nie tylko w obszarze terapii uzależnień, ale również w innych dziedzinach pomagania, wychowania, czy edukacji. Sprawia to, że proponowana książka stanowi cenne źródło inspiracji i wskazówek metodycznych dla szerokiego grona wychowawców, pedagogów, psychologów i terapeutów.
28.00 29.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Ludwik Stanisław Szuba
Polityka oświatowa państwa polskiego w latach 1955-1970

seria: "Monografie Kolegium Jagiellońskiego"
rok wydania: 2021
stron: 494
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-63955-961-8

spis treściKsiążka "Polityka oświatowa państwa polskiego w latach 1955-1970" autorstwa Ludwika S. Szuby dotyczy dziejów oświaty w okresie pełnienia funkcji I sekretarza KC PZPR przez Władysława Gomułkę, który de facto posiadał pełnię władzy w PRL. Jak stwierdza Autor książki w jej Wstępie: "Były to czasy rządów Władysława Gomułki, pełne nadziei i rozczarowań, gdyż mimo sukcesów oświatowych w pierwszych latach po wojnie, a zwłaszcza wprowadzenia powszechnego kształcenia, likwidacji analfabetyzmu, możliwości ukończenia pełnych szkół podstawowych przez dzieci wiejskie, zwiększenia liczby szkół średnich i uczącej się młodzieży oraz rozbudowy szkolnictwa wyższego - szkoła stała się terenem walki politycznej, instrumentem indoktrynacji i miejscem, gdzie budowano nowego, posłusznego władzy człowieka socjalizmu. Piętnem partii znaczono programy i treści nauczania, które zanim trafiły do szkół w postaci zarządzeń i powielaczowych instrukcji, musiały być zatwierdzane na plenach czy zjazdach PZPR". Treść książki oparta została na wnikliwych analizach mało dotychczas poznanych dokumentów źródłowych znajdujących się nie tylko w Archiwum Akt Nowych, czy Archiwum IPN, ale także w wybranych wojewódzkich archiwach państwowych oraz kuratoriów oświaty. Należy więc zgodzić się z Autorem, że "książka uzupełnia lukę poznawczą w literaturze opisującej politykę oświatową państwa polskiego i sposoby jej realizacji w latach 1956-1970", tym bardziej, że podjęto w niej nie tylko wysiłek opisania, ale także i usystematyzowania faktów związanych z organizacją oświaty i wychowania oraz przeanalizowania polityki państwa wobec różnych sfer życia publicznego i społecznego, w które wpisuje się działalność dydaktyczna i wychowawcza szkoły. W wyniku takiego podejścia Czytelnik odnajdzie w książce bogaty zasób informacji dotyczący relacji państwo - Kościół katolicki, co przekładało się m.in. na kwestię nauczania religii w szkołach, jak też relacji z rodzicami czy też organizacjami młodzieżowymi. Walorem książki jest również to, że tytułowa tematyka została ukazana w szerszym kontekście wydarzeń politycznych, społecznych oraz ekonomicznych. Należy odnotować, że książka Ludwika S. Szuby ukazała się w interdyscyplinarnej serii "Monografie Kolegium Jagiellońskiego" będącej efektem współpracy edytorskiej Jagiellońskiego Instytutu Wydawniczego i Wydawnictwa Edukacyjnego "AKAPIT".
40.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Ryszard Ślązak
Powtórka i sprawdzenie wiedzy z historii. Matura i egzamin na studia


stron: 155
format: A4
ISBN: 83-89163-09-8

spis treściPublikacja Powtórka i sprawdzenie wiedzy z historii. Matura i egzamin na studia z historii jest przeznaczona dla uczniów szkół średnich zdających maturę i egzamin wstępny na studia z historii. Powtórka nie jest podręcznikiem, nie jest również tzw. historią w pigułce, jest natomiast, przedstawionym w sposób przystępny i przejrzysty, chronologicznym zestawieniem faktów i wydarzeń z zakresu historii Polski, Europy i świata obowiązujących w programach nauczania szkół ponadgimnazjalnych (liceach i technikach). Ten sposób przedstawienia historii pozwala na powtórkę posiadanych wiadomości i na ich utrwalenie. Powtórka pozwala również sprawdzić swoją wiedzę z historii. Część pierwsza publikacji to chronologiczny zapis wydarzeń z historii Polski od Mieszka I do 1998 roku i historii powszechnej od wczesnego średniowiecza do roku 1991. Część druga to 5 zestawów zawierających 450 pytań jednokrotnego wyboru z odpowiedziami. Pytania obejmują wiadomości z historii w zakresie wyżej przedstawionym i są tak sformułowane, że pozwalają jednocześnie powtarzać oraz utrwalać fakty i wiadomości z historii. Jak pisze jeden z recenzentów książki - dr Zbigniwe Górski - "...Warto podkreślić, że recenzowana praca autorstwa Ryszarda Ślązaka zatytułowana "Powtórka i sprawdzenie wiedzy z historii" stanowi swoiste kompendium wiedzy nie tylko dla uczniów szkół średnich przygotowujących się do matury i do postępowania kwalifikacyjnego na te kierunki studiów, na których obowiązuje egzamin z historii, ale także i dla nauczycieli na wszystkich etapach kształcenia. Jej zakres rzeczowy uwzględnia podstawę programową z zakresu historii dla profilu rozszerzonego (licea ogólnokształcące), zaś układ wewnętrzny i struktura odpowiada standardom dydaktycznym. (...) Wszystko to sprawia, że książkę tę należy rekomendować - tak maturzystom, jak i nauczycielom historii.
cena: 18.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Barbara Tomala
Cukrzyca typu 2. Jakość życia pacjentów


rok wydania: 2021
stron: 255
format: B5
ISBN: 978-83-63955-94-6

spis treściKsiążka Barbary Tomali zatytułowana "Cukrzyca typu 2. Jakość życia pacjentów" zawiera szczegółowe wyniki badań, których celem było uzyskanie informacji na temat stylu ży?cia pacjentów dotkniętych cukrzycą typu 2, ich nawyków żywieniowych oraz wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych. Prezentacja wyników została poprzedzona rozdziałem, w którym Autorka odnosi się do cukrzycy jako problemu nie tylko medycznego, ale i społecznego. Wskazuje, że predyspozycją dla rozwoju cukrzycy jest szeroko rozumiany styl życia pacjenta, w tym jego składowe, takie jak brak przestrzegania zasad zdrowego żywienia, brak ak-tywności fizycznej, stres, sięganie po używki. Nie bez znaczenia są również choroby współistniejące, w tym nad?ciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, lipidemia, otyłość. W tej sytuacji - co zostało podkreślone w książce - znaczenia nabiera promocja aktywnego stylu życia, w tym ograniczenie siedzącego trybu życia oraz edukacja w zakresie samozarządzania cukrzycą i jego wspieranie. Warto również odnotować, że prezentacja wyników badań wykonana została w sposób przejrzysty, zrozumiały dla przeciętnego czytelnika, a nie tylko dla specjalistów. Ponadto została ona zwieńczona szczegółowymi, w klarowny sposób przedstawionymi wnioskami oraz konkluzjami. Wszystko to sprawia, ze recenzenci wydawniczy książki (dr hab. Bożena Zboina, prof. WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz dr Małgorzata Chmielewska z UT-H w Radomiu) zgodnie podkreślają, że jej lektura przyczyni się do lepszego zrozumienia istoty choroby i osób nią dotkniętych, tak przez lekarzy, pielęgniarki, studentów medycyny oraz pacjentów, jak i szeroki kręg czytelników.
34.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Dobroniega Trawkowska (red.)
Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę


stron: 313
format: B5
ISBN: 978-83-89163-87-5

spis treściTreść książki została ujęta w trzy części. Pierwsza zatytułowana "Źródła i przejawy dysfunkcjonalności rodziny" obejmuje 5 tekstów, których autorami są: Anna Kotlarska-Michalska, Krystyna Faliszek, Zofia Kawczyńska-Butrym, Maria John-Borys oraz zespół: Marek S. Szczepański, Weronika Ślęzak-Tazbir i Beata Pawlica. Także w przypadku kolejnej części autorami są wybitni znawcy problematyki z zakresu pracy socjalnej: Mariola Racław, Marek Rymsza, Ryszard Szarfenberg, Marek Andrzejewski. Interdyscyplinarny charakter zaprezentowanych tam opracowań dobrze oddaje tytuł: "Opieka zastępcza - pomoc społeczna - polityka społeczna". Ostatnią - trzecią część pt. "Teoria i metodologia badań społecznych w służbie praktyki" wypełniają teksty autorstwa Ewy Wysockiej, Andrzeja Niesporka, Magdaleny Arczewskiej, Izabeli Krasiejko, Dobroniegi Trawkowskiej. Taka kompozycja pracy sprawia, że Czytelnik - jak to podkreśla dr hab. Lucjan Miś w recenzji wydawniczej - "uzyskuje wiedzę na temat przyczyn, przejawów i sposobów radzenia sobie z problemem, zarówno na poziomie ustawowym, politycznym, jak i środowiskowym - lokalnym". Z kolei prof. dr hab. Barbara Szatur-Jaworska akcentuje, że "recenzowana książka pokazuje różne aspekty publicznej troski o rodzinę. Autorzy prowadzą analizy teoretyczne, metodologiczne i przedstawiają wyniki diagnoz. Są to opracowania o dużych walorach merytorycznych, a niektóre odznaczają się oryginalnością perspektywy badawczej i niebanalnymi wnioskami. (.) Nie ulega wątpliwości, że przygotowana książka w pełni zasługuje na opublikowanie. Dzięki swej wielodyscyplinarności znaleźć powinna liczne grono czytelników zarówno w środowiskach akademickich, jak i wśród praktyków pracy socjalnej i społeczno-wychowawczej".
28.00 33.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Magdalena Urlińska, Maria Marta Urlińska
Pejzaże (nie)codzienności. Mikro-historie i mikro-światy więzienników


stron: 228
format: B5
ISBN: 978-83-63955-56-4

spis treści"Pejzaże (nie)codzienności. Mikro-historie i mikro-światy więzienników" autorstwa Magdaleny i Marii Marty Urlińskich, to książka niezwykła. Powstała bowiem w oparciu o materiały uzyskane od byłych funkcjonariuszy służby więziennej. O ile bowiem mamy już dużo publikacji poświęconych osadzonym za więziennym murem, o tyle czymś niecodziennym jest w literaturze poświęcenie uwagi zatrudnionym tam funkcjonariuszom służby więziennej. I jak podkreślają Autorki książki, "zapis poszczególnych warstw codziennych doświadczeń jest unikatową dokumentacją (nie)codzienności więzienników. Opowieści emerytowanych funkcjonariuszy, kreślone na kartkach kronik, zatrzymane w kadrze wklejonej fotografii, wspomnień w formie wytworów wierszowanych i grafiki, notatek, książek, artykułów, listów otwartych czy petycji, one wszystkie nakreślają niepowtarzalny, mozaikowy pejzaż świata życia codziennego tego środowiska, ze wszystkimi jego barwami i odcieniami. Pejzaże (nie)codzienności "namalowane" zostały raportami: o mitologiach "klawisza", o ogrodach i gęstwinach (nie)pamięci, portretach ludzi "pozytywnie zakręconych", mikro-światach i mikro-przestrzeniach seniorów, miejscach (w) pamięci, o animacji środowiskowej jako źródle inspiracji i aktywizacji potencjału seniorów, o czasie wolnym emerytów, o tej synergii działań osób aktywnie przekształcających środowisko życia oraz o nadającej sens temu działaniu "podszewce" (nie)codzienności. W kontekście jednostkowych historii i doświadczeń zaprezentowane raporty, wpisane zostają w sekwencję "historyczności", dzięki temu zabiegowi można zrozumieć zarówno przeszłość, mijającą teraźniejszość oraz nadchodzącą przyszłość". Warto podkreślić, że zamieszczony w książce wybór różnorodnych materiałów pozyskanych od byłych funkcjonariuszy służby więziennej, dodaje szczególnej wartości egzemplifikacyjnej, a wręcz specyficznego smaczku lekturze polecanej tu monografii.
cena: 30.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Maria Marta Urlińska, Magdalena Urlińska (red.)
Dyskursy wyzerowane. Inspiracje - badania - działania


stron: 330
format: B5
ISBN: 978-83-63955-21-2

spis treściKsiążka "Dyskursy wyzerowane. Inspiracje - badania - działania" otwiera nową serię wydawniczą zatytułowaną "Wsparcie i Troska. Studia z Pedagogiki Społecznej", której Radzie Redakcyjnej przewodniczy prof. nadzw. Maria Marta Urlińska. Edytorem serii jest Akademia Ignatianum w Krakowie, zaś realizatorem prezentowanej tu książki jest Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", które zajmuje się też jej dystrybucją. Książka będąca tematyczną monografią ukazała się pod redakcją naukową Marii M. Urlińskiej i Magdaleny Urlińskiej. Została ona zadedykowana prof. zw. dr hab. Zbigniewowi Kwiecińskiemu z okazji Jego jubileuszu 50-lecia pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Jego też tekst pt. "Pedagogiczne zero. Zastosowania problemowe, epistemiczne i magiczne", którego przedruk został zamieszczony w książce, stanowi punkt wyjścia i intelektualną inspirację dla dwudziestu studiów autorstwa adeptów nauk społecznych i humanistycznych, z wyraźnym udziałem reprezentantów pedagogiki. Zostały one ujęte w trzy działy: 1) "Wyzerowanie" w sferze moralności i cielesności, 2) "Wyzerowanie" w relacjach - małżeństwo, rodzicielstwo, dzieciństwo, 3) "Wyzerowanie" jako problem interdyscyplinarny. Warto również odnotować, że integralną częścią monografii jest opracowanie Redaktorek naukowych książki prezentujące drogę naukową Prof. Z. Kwiecińskiego "humanisty i tłumacza rzeczywistości społecznej" oraz studium prof. zw. dr hab. Krystyny Duraj-Nowakowej pt. " Mistrzowie: uczony i doktorant w kooperacji".
34.00 37.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Marek Walancik (red.)
Aktualne przejawy patologii i dewiacji społecznej. Wybrane konteksty


stron: 178
format: B5
ISBN: 978-83-89163-54-7

spis treściKsiążka zawiera szereg, spójnych tematycznie ze sobą, opracowań koncentrujących się na instytucjonalnym wymiarze patologii i dewiacji społecznej. Są to m.in. następujące teksty: "Wybrane konteksty dysfunkcji instytucji edukacyjnych" (Ewa Bielska), "Socjopatologia edukacji - wybrane konteksty (Anna Nowak), "Tatuaże i piercing w środowisku szkolnym i rodzinie" (Mateusz Klimek), "Agresja jako przejaw patologii polskiej szkoły" (Andrzej Czerkawski), "Zjawisko patologii społecznej w instytucji totalnej" (Marek Walancik), "Dysfunkcjonalność instytucji wychowania resocjalizacyjnego" (Danuta Raś). Jak podkreśla recenzent książki prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki "Czytelnik może tu się spotkać ze sporadycznie prezentowanymi w rodzimej literaturze zjawiskami patologii, takimi jak: tatuowanie się i piercing uczniów polskiej szkoły, brak równowagi podzbiorowości szkolnych (uczniowie, nauczyciele i rodzice) w szkołach niepublicznych odnoszącej się do sprawnego współdziałania, typologie metamorfoz jakich dokonuje jednostka w swoim życiu w kontekście płynności życia społecznego i inercji instytucji w epoce późnej ponowoczesności, zjawiska patologii społecznej w instytucji totalnej i inne. (...) Walorem pracy jest trafne osadzenie problemu w kontekście przemian społecznych, charakterystycznych negatywnych działań podejmowanych przez instytucje w stosunku do jednostki, jak i zachowań samej jednostki, oraz zaprezentowanie funkcjonujących w literaturze przedmiotu terminów i teorii odnoszących się do instytucjonalizacji jako procesu historycznego (cywilizacyjnego), odbywającego się w wielowymiarowości czasowej, ujmujących instytucję jako podstawę porządku i ładu społecznego, ale również z występującymi w niej zagrożeniami - zjawiskami patologii społecznej".
20.00 25.50 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Marek Walancik, Jolana Hroncovâ (red.)
Pedagogika społeczna wobec procesów żywiołowych i zachowań ryzykownych


stron: 470
format: B5
ISBN: 978-83-63955-17-5

spis treściPraca zbiorowa pod redakcją naukową Marka Walancika oraz Jolany Hroncovej zatytułowana "Pedagogika społeczna wobec procesów żywiołowych i zachowań ryzykownych" ukazała się w cyklu książek, do powstania których zainspirowała XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Człowiek w obliczu wielkiej zmiany - wyzwania dla subdyscyplin współczesnej pedagogiki - SOCIALIA 2013". Warto nadmienić, że konferencja ta po raz pierwszy odbyła się w Polsce, a jej głównym organizatorem była Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Jak podkreślają Redaktorzy naukowi, książka ma "na celu przybliżenie Czytelnikowi, badaczowi, bacznemu obserwatorowi i uczestnikowi dynamicznej współczesnej rzeczywistości, refleksji teoretycznej i ewolucji doświadczanej praktyki odnoszącej się do zachodzących procesów żywiołowych i zachowań ryzykownych oraz potrzeby wsparcia w cywilizacyjnych i ludzkich zawirowaniach. Postulat praktyki i teorii przyświecał redaktorom naukowym przez cały okres przygotowania tekstów. Zatem w części pierwszej zaprezentowano charakterystykę, uwarunkowania wybranych zachowań problemowych, w drugiej koncepcje wsparcia, pomocy dla osób jej oczekujących. W przedstawionym opracowaniu starano się przedstawić istotne zjawiska rzeczywistości społecznej (zachowania problemowe), odwołując się do pedagogiki społecznej, w zakresie aplikacji oryginalnej i autorskiej myśli pedagogicznej do praktyki. Publikacja ta zawiera opracowania Autorów z Polski, Republiki Czech i Republiki Słowacji.". Książka składa się z dwóch spójnie i logicznie uzupełniających się, aczkolwiek samodzielnych części. Pierwsza z nich została zatytułowana "Zachowania problemowe - ryzykowne" przynosi przegląd wybranych istotnych problemów społeczno-wychowawczych współczesnych czasów, takich jak przykładowo: konsumpcjonizm, uzależnienia, cyber-zaburzenia, przekraczanie norm, zachowania samobójcze. Część druga - "Wsparcie w cywilizacyjnych i ludzkich zawirowaniach" zawiera przykłady działań z zakresu profilaktyki ryzykownych zachowań, wsparcia społecznego oraz pracy socjalnej i działalności resocjalizacyjnej. Autorzy zamieszczonych opracowań przybliżają propozycje rozwiązań zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych, stanowiących odpowiedź na zachowania ryzykowne.
41.00 46.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska, Anna M. Kola, Beata Borowska-Beszta
Bezdomność. Raport z pedagogicznych badań jakościowych

seria: "Problemy pracy socjalnej"
rok wydania: 2022
stron: 269
format: B5
ISBN: 978-83-66951-45-7

spis treściKsiążka pt. "Bezdomność. Raport z pedagogicznych badań jakościowych" autorstwa Katarzyny M. Wasilewskiej-Ostrowskiej, Anny M. Koli i Beaty Borowskiej-Beszty to kolejna publikacja, która ukazała się w serii wydawniczej "Problemy Pracy Socjalnej". Jak podkreśla w recenzji wydawniczej prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki, "Rozmiar i ranga publiczna zjawiska poddanego ocenie przez Autorki monografii (nota bene) występującego w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej, zasługuje na pilną i oby sprawczą uwagę. W ogólnie zarysowanej problematyce homeless w literaturze przedmiotu funkcjonuje dychotomiczny podział na dwie podstawowe kategorie: bezdomność jako rezultat konieczności życiowej oraz bezdomność z tzw. wyboru (styl życia). Rozprawa dotyczy tej pierwszej alternatywy, zajmując się nade wszystko koniecznością dalszej komasacji interwencji prawnie zinstytucjonalizowanych, i rolą polityki społecznej". Praca składa się z trzech części, a każda z nich z dwóch rozdziałów teoretycznych i jednego empirycznego. Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska, Autorka pierwszej części, podjęła się zbadania kryzysu bezdomności w kontekście dwóch kategorii: młodzieży i deinstytucjonalizacji. Anna M. Kola, w kolejnej części, zajęła się kategorią: instytucjonalizacji bezdomności i kultury organizacji instytucji pomocowych, zaś Beata Borowska-Beszta, Autorka trzeciej części książki, zaprezentowała analizy dotyczące bezdomności w kontekście stanu zdrowia osób, których ten problem dotyka, a także ich niepełnosprawności, chorób i zaburzeń. Uzupełnieniem tych analiz są rekomendacje, w których Autorki proponują rozwiązania zmieniające/poprawiające sytuację osób zmagających się z tym kryzysem. Monografia charakteryzuje się autorskim i naukowym podejściem do tematyki bezdomności. Polecana jest naukowcom i praktykom, którym bliskie jest zagadnienie wykluczenia społecznego, a zwłaszcza zagrożenia bezdomnością. Jak zaznacza, drugi z recenzentów powołanych przez Wydawcę - prof. dr hab. Andrzej Olubiński, "przedłożone do zaopiniowania opracowanie jest warte szerokiego upowszechnienia z uwagi na zawarte w nim oryginalne, a nawet nowatorskie poglądy, stanowiska oraz teorie, w tym zamieszczone tam autorskie wyniki pogłębionych badań na temat mniej znanych aspektów uwarunkowań, objawów oraz form bezdomności, zarówno na świecie, jak niestety i w Polsce. Ponadto zupełnie osobnym fragmentem publikacji, godnym szczególnej uwagi jest, z jednej strony krytyczny stosunek Autorek do obecnie funkcjonującego w naszym kraju systemu rozwiązywania problemu bezdomności, jak i - a może zwłaszcza - do zawartych tam sugestii oraz pomysłów na ulepszenie już istniejącego systemu". Należy nadmienić, że wydanie książki zostało współfinansowane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - uczelnię, w której są zatrudnione jej Autorki.
36.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Ireneusz Werbiński
Osoba - Wychowanie - Świętość. Refleksje pedagogiczno-teologiczne

seria: "Monografie Akademii Jagiellońskiej"
rok wydania: 2023
stron: 172
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-66951-22-8

spis treści"Osoba - Wychowanie - Świętość. Refleksje pedagogiczno-teologiczne" to kolejna publikacja będąca efektem współpracy wydawniczej Jagiellońskiego Instytutu Wydawniczego oraz Wydawnictwa Edukacyjnego "Akapit". Jej Autorem jest ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński specjalizujący się w zakresie teologii duchowości, hagiologii, psychologii i pedagogiki. Jak zaznacza sam Autor, przyjęta w książce kolejność: Osoba - Wychowanie - Świętość, znajdująca swoje odzwierciedlenie zarówno w jej tytule, jak i w trzech częściach, nie jest przypadkowa, a wręcz zamierzona. We wstępie czytamy bowiem: "Stawiając osobę jako podmiot wychowania na pierwszym miejscu, publikacja chce zwrócić uwagę, że kompetencje teoretyczne wychowawcy są nie tylko potrzebne, ale konieczne. Wychowawca powinien korzystać z najlepszych metod wychowawczych wypracowanych przez współczesną pedagogikę, ale wiedza i metody wychowawcze powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie". Już tylko ta refleksja wskazuje, że w publikacji zostało przyjęte personalistyczne podejście do wychowania, które akcentuje autonomiczną wartość człowieka jako osoby. Wychowania wspierającego rozwój osoby ludzkiej, a zatem podporządkowanego wartościom osobowo-duchowym. Nieprzypadkowo więc Autor wyraża przekonanie, że wszystkie płaszczyzny osoby powinny być objęte wychowaniem, które w założeniu pedagogiki personalistycznej jest tożsame z kształtowaniem dojrzałego człowieczeństwa oraz przygotowaniem wychowanka do udziału w życiu społecznym. Warto też odnotować, iż ks. prof. I. Werbiński przyjął założenie - co wydaje się szczególnie cenne - że w książce nie przekazuje Czytelnikowi gotowych rozwiązań pedagogicznych, ale proponuje w sposób otwarty pewne treści do przemyślenia - tak dla teoretyków, jak i praktyków wychowania.
30.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Zbigniew Węgierski
Opieka nad dzieckiem osieroconym. Teoria i praktyka


stron: 226
format: B5
ISBN: 83-89163-18-7

spis treściZa najlepszą rekomendację książki mogą posłużyć słowa prof. zw. dra hab. Ryszarda Pachocińskiego, który w recenzji wydawniczej napisał: "…Recenzowana książka stanowi kompendium współczesnej wiedzy na temat opieki nad dzieckiem osieroconym przede wszystkim w Polsce, chociaż Autor wielokrotnie odwołuje się do pewnych rozwiązań w tym zakresie, jakie występują i zagranicą. Podstawowym kryterium w konstrukcji tej książki jest zderzenie praktyki z teorią. (...) książka opiera się na badaniach dotyczących przyczyn sieroctwa społecznego w Polsce, jego rozmiarów, motywów ludzi podejmujących się opieki nad dziećmi osieroconymi, jak i czynników ułatwiających i utrudniających opiekę nad dziećmi osieroconymi...". Z kolei drugi z recenzentów książki - prof. dr hab. Ryszard Parzęcki - podkreśla wyeksponowanie roli "wychowawcy-opiekuna", a także "znaczenie jego osobowości w różnych formach opieki nad dziećmi osieroconymi w zaspokajaniu ich życiowych potrzeb".
22.00 28.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Katarzyna Węsierska
Opieka logopedyczna w przedszkolu. Profilaktyka - diagnoza - terapia


stron: 318
format: B5
ISBN: 978-83-63955-12-0

spis treściNajlepszą rekomendację dla książki "Opieka logopedyczna w przedszkolu. Profilaktyka - diagnoza - terapia" autorstwa dr Katarzyny Węsierskiej stanowi "Przedmowa" do niej, napisana przez prof. dr hab. Ewę Syrek, w której m.in. czytamy: "Publikacja ta stanowi pogłębione studium logopedyczno-pedagogiczne i ukazuje proces socjalizacji jako nabywanie przez jednostkę cech osoby społecznej, posiadającej podmiotowe kompetencje umożliwiające jej funkcjonowanie/uczestniczenie w różnych formach życia społecznego. Autorka (...) z eksperckim podejściem analizuje podstawowe zagadnienia logopedyczne na trzech płaszczyznach: profilaktycznej, diagnostycznej i terapeutycznej. Lektura książki przekonuje, że Autorka posiada nie tylko kompetencje ściśle merytoryczne, naukowe, ale także cechuje ją ogromne zaangażowanie poznawcze i doświadczenie w pracy logopedy działającego w praktyce społeczno-pedagogicznej. Doświadczenie zawodowe, jakie posiada, to m.in.: praca jako logopeda w poradni psychologiczno-pedagogicznej, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej, terapeuta mowy podczas Ogólnopolskich Turnusów Terapeutycznych dla Osób Jąkających się i ich Rodzin; uczestnictwo w ponad 50 szkoleniach podnoszących kwalifikacje logopedyczne, w tym w wielu za granicą, m.in. w Wielkiej Brytanii i USA. (...) Autorka książki aktywnie działa w strukturach organizacyjnych licznych towarzystw naukowych i organizacji, m.in. Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, The International Cluttering Association, The American Speech-Language-Hearing Association - ASHA (USA), The National Stuttering Association (USA), The Hanen Centre (Kanada)...". Z kolei w recenzji wydawniczej dr hab. Jacek Błeszyński, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu stwierdza: "Publikację uważam za cenną, twórczą i wpływającą na kształtowanie się systemu opieki logopedycznej w naszym kraju. Pragnę podkreślić, iż praca jest ważnym wydarzeniem w naszym systemie logopedycznym. To nie tylko dokonanie badań nad stanem rozwoju mowy dzieci (od wielu lat zaniechane na większą skalę), ale przede wszystkim ukazanie czynników mających wpływ na ocenę działań podejmowanych przez terapeutów-logopedów. To szczególnie ważny temat, jak również wymóg zajęcia się tą dziedziną właśnie w tym czasie. [...] Autorka w sposób świadomy, kompetentny wprowadza nas w problematykę trudnego wspierania terapii logopedycznej". Cóż można jeszcze dodać, po tych dwóch, jakże wymownych, rekomendacjach? Chyba tylko to, że książka powinna stać się lekturą każdego logopedy i nauczyciela przedszkola. Przystępny język i forma prezentowanych treści oraz ich praktyczna przydatność skłaniają do polecenia jej lektury także rodzicom - pierwszym obserwatorom kształtowania się mowy u swojego dziecka.
30.00 33.50 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Anna Więcławska
Panorama problematyki współczesnego ojcostwa

seria: "Monografie Kolegium Jagiellońskiego"
rok wydania: 2020
stron: 157
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-63955-65-6

spis treściKsiążka Anny Więcławskiej pt. "Panorama problematyki współczesnego ojcostwa" inauguruje nową serię wydawniczą zatytułowaną: "Monografie Kolegium Jagiellońskiego". Seria posiada charakter interdyscyplinarny, a nad jej poziomem naukowym czuwa Rada Programowa, której przewodniczy Rektor Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej prof. dr hab. Grzegorz Górski. Seria została powołana w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy wspomnianą uczelnią, Wydawnictwem Edukacyjnym "Akapit" oraz Jagiellońskim Instytutem Wydawniczym. Autorka prezentowanej tu książki przyjęła założenie, że ojcostwo jest "godnym czci powołaniem i misją", zaś "każde dziecko odczuwa potrzebę kontaktu ze swoim ojcem", gdyż "głęboka więź emocjonalna staje się dla dzieci fundamentem stabilności uczuciowej, poczucia bezpieczeństwa oraz otwarcia na świat w całym późniejszym życiu". Wskazując na znaczenie ojca dla wypełniania przez rodzinę przypisanych jej funkcji A. Więcławska ukazuje jego rolę w szerszym kontekście funkcjonowania małżeństwa i rodziny. Stanowi to przedmiot analiz teoretycznych zaprezentowanych przede wszystkim w rozdziale drugim, który został poprzedzony rozważaniami na temat przeobrażeń jakich doświadcza współczesna rodzina. Trzeci - ostatni rozdział pracy, który został zatytułowany "Obraz współczesnego ojcostwa. Od kryzysu do nadziei" z jednej strony przynosi rozważania ukazujące kryzys ojcostwa jako jeden z symptomów kryzysu cywilizacyjnego kilku ostatnich dekad, którego przejawem jest brak ojca w rodzinie, a także dewaluacja ojcostwa. Z drugiej zaś strony, w rozdziale tym podjęto kwestię potrzeby odbudowy ojcostwa wskazując sposoby jego uzdrowienia. Całość zamykają rozważania dotyczące zmian zachodzących w społecznym wyobrażeniu wizerunku męskości i ojcostwa.
24.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Karolina Wiśniewska
Edukacyjny potencjał pieszych pielgrzymek na Jasna Górę

seria: "Monografie Akademii Jagiellońskiej"
rok wydania: 2021
stron: 331
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-66951-10-5

spis treściPublikacja autorstwa Karoliny Wiśniewskiej "Edukacyjny potencjał pieszych pielgrzymek na Jasną Górę" jest pierwszą pedagogiczną monografią wpisującą się w obszar problemowy pątniczych wędrówek do najważniejszego sanktuarium w Polsce. Jak pisze Autorka, wybór właśnie takiego problemu badawczego został wyznaczony kilkoma czynnikami. Ograniczając się tylko do pierwszego, zacytujmy w tym miejscu: "Przesłanką do napisania niniejszego studium był fakt niewielkiego zainteresowania pedagogów pielgrzymkami. Wydaje się bowiem zastanawiające, że coroczny kilkudniowy marsz wielu tysięcy młodych ludzi, marsz rozpoczynający się równocześnie z różnych miejsc Polski, pozostał przez pedagogów prawie niezauważony i stał się obiektem zainteresowania niemal wyłącznie teologów, geografów i w znacznie mniejszej części - socjologów. Aspekt pedagogiczny tego wydarzenia jest wciąż mało obecny i przez to słabo rozpoznany". I jak dalej zauważa Autorka: "Innym fenomenem tej pątniczej wyprawy jest fakt, że uczestniczą w niej głównie ludzie młodzi. Szacunkowe dane informują, że ok. 3/4 wszystkich pątników stanowią osoby do 30. roku życia. Z roku na rok powiększa się grupa osób niepełnosprawnych". Należy podkreślić, że monografia obejmuje nie tylko prezentację założeń własnych badań empirycznych, ich wyników połączoną ze szczegółową analizą (rozdział 4 i 5), ale też przybliża istotę i sens pielgrzymowania (i to nie tylko w religii chrześcijańskiej) oraz historię docelowego miejsca pielgrzymowania - Jasnej Góry - i tradycji zmierzających do niej corocznych, pieszych pielgrzymek (rozdział 1. i 2.). Nie oznacza to osłabienia głównego nurtu rozważań Autorki bazującego na materiale badawczym uzyskanym w trakcie wywiadów przeprowadzonych z pielgrzymami sprawującymi bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi oraz podopiecznymi domu dziecka, któremu towarzyszyła obserwacja realizowana w trakcie pątniczej wędrówki. Skupiły się one m.in. na takich kwestiach jak: motywacje i intencje pielgrzymującej młodzieży, kształtowanie otwartości na innych, przyjmowanie odpowiedzialności, czy też na wspólnotowym wymiarze pielgrzymowania.
40.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Andrzej Wojciechowski
Pedagogika obecności. Śladem księdza Józefa Tischnera FILOZOFII DRAMATU


stron: 158
format: B5
ISBN: 978-83-89163-97-4

spis treściAutorem ksiażki PEDAGOGIKA OBECNOŚCI. Śladem księdza Józefa Tischnera FILOZOFII DRAMATU jest Andrzej Wojciechowski - dr art. rzeźb. kw. II st. (z poszerzeniem o problemy rehabilitacji przez twórczość), profesor ndzw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, członek Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio oraz Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman. Kierunki Jego działalności naukowej i artystycznej wyznacza pedagogika specjalna, terapia osób słabych, terapia przez twórczość, teoria sztuki, rzeźba, rysunek i teatr. Jest współtwórcą działającej od 1980 r. grupy wolontariackiej, we współpracy z Wandą Szuman, przekształconej następnie w Pracownię Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych. W latach 1994-2005 kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej w Instytucie Pedagogiki UMK, a następnie na Wydziale Nauk Pedagogicznych. Przywołane tu bogate doświadczenia Autora jako praktyka i naukowca przełożyły się na treść tej wyjątkowej, bogatej w głęboką refleksję książki poświęconej nie tylko Osobom niepełnosprawnym, ale i relacjom łączącym Je z osobami pełnosprawnymi. Jak podkreśla w Przedmowie do książki prof. Henryk Depta "...jest to praca intelektualnie i moralnie zniewalająca. Urzeka zwłaszcza moralna wrażliwość, z jaką Andrzej Wojciechowski pochylił się nad podjętą przez niego w tej pracy problematyką. Problematyka ta dotyczy sytuacji i edukacji ludzi niepełnosprawnych we współczesnej cywilizacji. Autor nieprzypadkowo obok określenia "człowiek niepełnosprawny" używa określenia "człowiek słaby". Człowiek słaby czyli taki, który potrzebuje i oczekuje szczególnego wsparcia. Praca Andrzeja Wojciechowskiego jest próbą odpowiedzi na pytanie: czy i o ile my, ludzie pełnosprawni (pełnosprawni?) czyli ludzie POZA, przyjaźnie i serdecznie tego wsparcia udzielamy. Czy nie jest często raczej tak, że dostrzegamy ludzi niepełnosprawnych przez pewnego rodzaju szybę? Czy przez taką szybę nie dostrzegamy ich również wtedy, gdy patrzymy na nich jako na "specjalnych aniołów" zesłanych na świat przez Boga? Takie sentymentalne spojrzenie uniemożliwia bowiem dostrzeżenie całego dramatu życia - dramatu spotkania człowieka ze światem, z drugim człowiekiem, z samym sobą. (...)". Warto także odnotować, cytując nadal prof. H. Deptę, że książka ".zaopatrzona została podtytułem Śladem księdza Józefa Tischnera FILOZOFII DRAMATU. Podejmując próbę stworzenia w miarę spójnej i przejrzystej pedagogiki obecności, Autor właśnie śladem rozważań i konkluzji Józefa Tischnera podążać postanowił. Józef Tischner to jednak nie jedyny intelektualny i moralny patron tej pracy. Stosunkowo często przywoływany jest Jacques Maritain. Afirmatywnie przytaczane są poglądy Pierre'a Teilharda de Chardina i Karola Wojtyły. Dzieła tych myślicieli w dużym stopniu wyznaczyły także Tischnerowskie spojrzenie na miejsce i powołanie człowieka. Śladem Józefa Tischnera podążający Andrzej Wojciechowski żarliwie, począwszy od rozważań wstępnych, przeciwstawia się ograniczaniu pedagogiki specjalnej, zwłaszcza ortopedagogiki do czysto "naukowych" dywagacji czy technicznych wskazań i ustaleń pozbawionych pytania o sens życia i moralnie indyferentnych. Zakreślając pole dramatu ludzi niepełnosprawnych, Autor zwraca uwagę na konieczność dostrzeżenia i akceptacji Innego - dostrzeżenia go jako podmiotu istniejącego w swej odrębnej rzeczywistości, równocześnie pozwalając jednak na dostrzeżenie (a może nawet zrozumienie) samego siebie".
20.00 27.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Wanda Woronowicz
Inspiracje edukacji refleksyjnej


stron: 204
format: B5
ISBN: 978-83-63955-24-3

spis treściKsiążka Wandy Woronowicz zatytułowana "Inspiracje edukacji refleksyjnej" jest rezultatem wieloletnich zainteresowań Autorki tytułową kategorią, która jest analizowana w kontekście aktualnych i niezwykle ważnych problemów pedagogicznych, z którymi przychodzi zmierzyć się osobom mającym do czynienia z wychowaniem dzieci i młodzieży. Adresatami książki są więc nie tylko pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, terapeuci, kuratorzy, ale i rodzice. Co więcej, książka powinna zainteresować tych wszystkich, którzy wychowanie młodego pokolenia uważają za sprawę priorytetową we współczesnych trudnych i złożonych czasach. Jak bowiem trafnie zauważa Autorka, "Książka ta rozwija, tłumaczy i uzasadnia pożytki edukacji refleksyjnej jako uniwersalnej koncepcji radzenia sobie w chaosie współczesności. Optuje jednocześnie, by kurs takiej edukacji wprowadzony został do szkół wszystkich szczebli, aby opuszczająca je młodzież wyposażona była w naturalne narzędzia chroniące człowieka przed groźnymi wpływami społecznymi, takimi jak manipulacja świadomością, propaganda oraz fałszywa reklama, przemoc symboliczna, uleganie nieprawdziwym autorytetom." Za najlepszą rekomendację książki mogą posłużyć słowa jej Recenzentów. I tak prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs zauważa: "Autorka prowadzi dyskurs nad koniecznymi i radykalnymi zmianami współczesnej edukacji, adekwatnymi do skutków i perspektyw cywilizacyjnych i kulturowych procesów globalizującej się rzeczywistości. Podjęta i rozwijana problematyka posiada bezsporną wartość, wskazując na istotę procesów edukacyjnych oraz najważniejsze obszary przedmiotu badań pedagogicznych". Z kolei dr hab. Ewa Szadzińska podkreślając teoretyczny i praktyczny charakter prezentowanej publikacji pisze: "Teoretyczny aspekt edukacji refleksyjnej przedstawiają wnikliwe analizy kategorii prawdy, wartości, autorytetu, tożsamości, niemocy, obojętności. Praktyczny aspekt edukacji refleksyjnej zawiera opis pożądanych cech procesu kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu człowieka refleksyjnego. Nie jest to metodyczny opis czynności lub zadań, lecz dobrze wyważona prezentacja pozytywnych oraz negatywnych konsekwencji podejmowanych działań pedagogicznych".
25.00 29.40 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Kazimiera Wódz, Krystyna Faliszek (red.)
Aktywizacja - Integracja - Spójność społeczna. W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej

seria: "Problemy pracy socjalnej"
stron: 288
format: B5
ISBN: 978-83-89163-46-2

spis treściStrukturę książki tworzą trzy części. Pierwsza z nich, nosząca tytuł "Nowe problemy społeczne: wyzwania dla polityki społecznej i pracy socjalnej" zawiera opracowania wybitnych znawców kwestii dobrze wpisujących się w jej zakres tematyczny. Przykładowo, Jolanta Grotowska-Leder jest autorką studium "Missing class - stary problem w nowej perspektywie", Barbara Szatur-Jaworska: "Starzenie się ludności - wyzwania dla służb społecznych", Ewa Leśniak-Berek "Problem eurosieroctwa jako efekt migracji zarobkowych - nowy obszar dla praktyki pracy socjalnej", Krzysztof Piątek: "Bariery aktywizacji zawodowej kobiet wiejskich i poszukiwanie nowych podejść w ich usuwaniu", Marek Rymsza: "Reforma systemu opieki zastępczej w Polsce: sukces czy porażka?" Część druga zatytułowana "Ekonomia społeczna na rzecz integracji społecznej" została przygotowana w oparciu o ekspertyzę wykonaną na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych, w której analizie poddano - w oparciu o przypadek województwa śląskiego - takie zagadnienia jak: wykluczenie społeczne a instytucje ekonomii społecznej, problemy ekonomii społecznej w ocenie ekspertów społecznych, funkcjonowanie ekonomii społecznej w wybranych środowiskach lokalnych. Część trzecia przynosi prezentację projektów i przedsięwzięć realizowanych w obszarze pracy socjalnej przez wybrane lokalne instytucje pomocy społecznej. Autorkami poszczególnych tekstów zamieszczonych w tej części są przedstawiciele praktyki, stąd też "ich spojrzenie - jak podkreślają Redaktorki pracy - niejako od wewnątrz na to, co się dzieje w pomocy społecznej stanowi cenne uzupełnienie wcześniejszych analiz". Jak podkreśla recenzent wydawniczy książki prof. Zbigniew Węgierski, trzy - wspomniane powyżej - części "są w stosunku do siebie komplementarne. Cała zaś publikacja, jak wynika z analizy jej treści, jest rezultatem współpracy teoretyków, głównie członków Polskiego Towarzystwa Socjologicznego skupionych w Sekcji Pracy Socjalnej oraz praktyków działających w obszarze szeroko pojętej polityki społecznej. (...) Reasumując, recenzowaną pracę uważam za przydatną zarówno dla teorii, jak i praktyki. Przemawia za tym wysoki poziom naukowy prezentowanych tekstów, kompetencje merytoryczne ich autorów, a także społeczne znaczenie podjętych w nich zagadnień". Warto w tym miejscu przywołać także fragment recenzji wydawniczej prof. dr hab. Anny Michalskiej: "Praca ta stanowi ciekawy przegląd stanu wiedzy teoretycznej na temat takich problemów społecznych jak: nowe ubóstwo, bezrobocie, starość, sieroctwo społeczne, wykluczenie społeczne. Przegląd ten jest wzbogacony o refleksje nad stanem rozwiązań tych problemów dzięki uruchomieniu wielu programów regionalnych i lokalnych, i zawiera prezentację praktycznych dokonań systemowych w środowisku lokalnym. Większość autorów dzieli się swoimi doświadczeniami i dokonuje krytycznego oglądu możliwości kompetencyjnych instytucji i organizacji na różnych szczeblach, a jednocześnie dostrzega bariery w realizacji bardzo szlachetnych idei. Książka ta może być adresowana do studentów pracy socjalnej, socjologii i pedagogiki społecznej. Może być także podręcznikiem dla pracowników socjalnych oraz wszystkich pracowników służb społecznych i pracowników sektora samorządowego, dla których rozwiązywanie problemów lokalnych winno być szczególnym celem działania".
25.00 29.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Kazimiera Wódz, Krystyna Faliszek (red.)
Przeobrażenia w pomocy społecznej a edukacja i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych w Polsce i Republice Słowackiej

seria: "Problemy pracy socjalnej"
stron: 214
format: B5
ISBN: 978-83-89163-75-2

spis treściPraca zbiorowa pod redakcją Kazimiery Wódz i Krystyny Faliszek zatytułowana "Przeobrażenia w pomocy społecznej i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych w Polsce i Republice Słowackiej" dobrze wpisuje się w profil serii "Problemy pracy socjalnej". Dowodzi tego już analiza tytułów czterech części, które wypełnia łącznie 18 tekstów. I tak, część pierwsza pt. "Perspektywy w rozwoju kształcenia w obszarze pracy socjalnej w Polsce - debata panelowa" przynosi studia tak wybitnych znawców tytułowej kwestii jak: K. Frysztacki, H. Kaszyński, J. Grotowska-Leder, A. Kotlarska-Michalska, K. Piątek, B. Szatur-Jaworska, K. Wódz. Część druga pt. "Wokół problemów edukacji do zawodu pracownika socjalnego" zawiera opracowania, których autorami są: M. Wątroba, M. Smolińska, W. Mandrysz, A. Niesporek, K. Piątek, S. Pawlas-Czyż. Z kolei E. Leśniak-Berek, S. Pawlas-Czyż, A. Wesołowska, B. Kowalczyk są autorkami artykułów składających się na część trzecią pt. "Wybrane aspekty doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych". Ostatnią część książki wypełniają cztery opracowania ukazujące doświadczenia z zakresu pracy socjalnej w Republice Słowackiej (P. Jusko, A. Hudecová, L. Vavrinčíková, P. Papšo). Odnoszą się one do założeń programowych kształcenia pracowników socjalnych, jak i określenia kwalifikacji niezbędnych w pracy społecznej z "szczególnymi" grupami docelowymi, jak np. osoby uzależnione od narkotyków, czy też osoby odbywające karę pozbawienia wolności. Praca uzyskała pozytywne recenzje wydawnicze prof. zw. dr. hab. A. Olubińskiego oraz prof. dr hab. B. Kromolickiej, którzy wskazując na jej walory wymieniają w kręgu jej odbiorców nauczycieli akademickich kształcących pracowników socjalnych, jak i studentów oraz praktyków - osoby związane z szeroko pojętą praktyką pomocy społecznej.
22.00 29.40 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Kazimiera Wódz, Krystyna Faliszek, Arkadiusz Karwacki, Marek Rymsza (red.)
Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej - wokół integracji i aktywizacji zawodowej

seria: "Problemy pracy socjalnej"
stron: 249
format: B5
ISBN: 978-83-89163-91-2

spis treściTreść książki - jak ujmują to jej Redaktorzy - "próbuje wpisać się w aktualne nurty dyskusji dotyczącej aktywnej polityki społecznej i podej?mowanych w jej ramach działań zmierzających do aktywizacji i integracji społecznej osób i grup podlegających wykluczeniu społecznemu. Przede wszystkim jednak naszym zamiarem było krytyczne spojrzenie na dotychczasowe próby wdrożenia w praktyce polityki społecznej, a w niej pomocy społecznej, podejścia aktywizującego (oczywiście w wybranych tylko obszarach) w konfrontacji z jego aktualnymi założeniami i celami. (...) Uwagę skierowaliśmy także na obszar pomocy społecznej i pracy socjalnej tropiąc symptomy procesów profesjonalizacji, nowych form aktywności, szans i barier w pracy z kluczowymi dla APS klientami pomocy: zagrożonymi wykluczeniem, bądź de facto wykluczonymi. W rezultacie powstało opracowanie, które dokumentuje głosy w tym zakresie teoretyków i praktyków, socjologów i polityków społecznych, którzy pragnęli się z Państwem podzielić własną oceną polskich doświadczeń w zakresie powszechnej aktywizacji".
Na strukturę książki składają się trzy części:
1) O potrzebie reorientacji polityki społecznej. Nowe problemy - nowe zadania służb społecznych,
2) Samonaprawiajace się społeczeństwo? Podmioty działań aktywizujących,
3) Aktywizacja zawodowa i reintegracja społeczna w praktyce pracy socjalnej i pomocy społecznej.
Jak podkreśla w recenzji wydawniczej prof. dr hab. T. Biernat "Wartością publikacji jest krytyczna analiza stosowanych rozwiązań aktywizujących, które choć z wielu względów interesujące, mają także swoje słabości. Książka ukazuje dylematy związane z aktywizacją zawodową i reintegracją społeczną, a także obnaża pewne mity, które wokół nich się narodziły. Taka weryfikacja wiedzy jest potrzebna wszystkim tym, którzy zajmują się polityką społeczną i pomocą społeczną. Walorem tej publikacji są wnioski Autorów tekstów, które tworzą zarys innowacyjnego i inspirującego modelu polityki społecznej. Z kolei prof. dr hab. J. Krzyszkowski w swojej recenzji podkreśla "wagę i aktualność podjętej problematyki badawczej, co czyni książkę ciekawą poznawczo i ważną społecznie".
25.00 31.50 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Kazimiera Wódz, Sabina Pawlas-Czyż (red.)
Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego.
Modele teoretyczne, potrzeby praktyki

seria: "Problemy pracy socjalnej"
stron: 235
format: B5
ISBN: 978-83-89163-40-0

spis treści


Prezentowana książka pt. Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego. Modele teoretyczne, potrzeby praktyki składa się ze Wstępu, Wprowadzenia oraz trzech części: 1) Przemiany społeczne - polityka spójności - ekonomia społeczna. Wyzwania i szanse dla pracy socjalnej, 2) Wybrane modele pracy socjalnej - próba oceny przydatności praktycznej, 3) Nowe zagrożenia - zaniedbane obszary praktyki. Autorami poszczególnych tekstów zamieszczonych w książce, oprócz Kazimiery Wódz i Sabiny Pawlas-Czyż - które podjęły się redakcji naukowej całej pracy są: Monika Gnieciak, Jolanta Klimczak-Ziółek, Barbara Kowalczyk, Ewa Leśniak-Berek, Witold Mandrysz, Urszula Marcinkowska, Izabela Matkowska, Anna Matyja, Andrzej Niesporek, Barbara Słania, Dobroniega Trawkowska. Pracę dopełniają Varia obejmujące dwa teksty, których autorkami są Dorota Nowalska-Kapuścik oraz Daniela Dzienniak-Pulina. Autorzy podjęli szereg interesujących zagadnień o dużym znaczeniu dla teorii oraz praktyki pracy socjalnej, jak np.: "Globalizacja - zdezorganizowany kapitalizm - kryzys welfare state praca socjalna"; "Partycypacja i wykluczenie w społeczności lokalnej", "Praca socjalna z rodziną w pomocy społecznej - skuteczny czy pozorny instrument przeciwdziałania wykluczeniu rodzin korzystających z pomocy społecznej?", "Psychosocjokulturowy model interwencji kryzysowej w praktyce pracy socjalnej. Możliwości zastosowania", "Socjoterapia - założenia i rzeczywistość. Analiza porównawcza". Stąd też książka uzyskała bardzo pozytywne recenzje wydawnicze dwóch wybitnych znawców problematyki pracy socjalnej i polityki społecznej - profesorów Krzysztofa Frysztackiego i Krzysztofa Piątka. W recenzji prof. K. Frysztackiego czytamy m.in.: "Przedstawione studium jest znamienne i ważne z co najmniej trzech powodów. Po pierwsze, jest to bardzo pożyteczny, raz jeszcze dający do myślenia, przykład pracy badawczej i interpretacyjnej o charakterze aplikacyjnym, takiej pracy, której podstawy konceptualno-teoretyczne splatają się z szeroko rozumianymi źródłami i materiałami empirycznymi oraz wreszcie z próbami odpowiedzi na pytanie, jak należy postępować i ku czemu należy zmierzać w odpowiedzi na pewne zasadnicze wyzwania społeczne. Po drugie, praca ta po raz kolejny ukazuje kierunki zaangażowania właściwe katowickiemu ośrodkowi socjologiczno-socjalnemu. Podkreślę od razu, że jest to działalność konsekwentna i odznaczająca się z jednej strony utrwaloną pozytywną determinacją, a z drugiej strony gotowością do podejmowania nowych zagadnień. Po trzecie (co zresztą wynika bezpośrednio z poprzedniego), jest to logiczna i usprawiedliwiona kontynuacja niedawnej wcześniejszej pracy, jaką była "Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych". Prof. K. Piątek zaakcentował natomiast to, iż "do niewątpliwych plusów recenzowanej pracy zbiorowej należy wielowątkowość i różnorodność zebranego materiału, który uświadamia czytelnikowi z jak obszerną i skomplikowaną materią mamy do czynienia. Znajdujemy w niej materiały stricte teoretyczne wykorzystujące współczesny dorobek w zakresie teorii socjologicznych, psychologicznych, czy pedagogicznych. Bardzo ciekawe wnioski przynoszą także artykuły oparte na badaniach empirycznych, przybliżające wymiary praktyki w tym zakresie (...). Treści znajdujące się w większości autorskich opracowań zawartych w tej publikacji wzbudzą zainteresowanie szerokiego grona odbiorców - polityków społecznych, socjologów, praktyków, a także studentów z obszaru pomocy społecznej oraz dziedzin jej pokrewnych, w tym szczególnie tych rozpoczynających kształcenie w ramach nowego kierunku - praca socjalna".
22.00 28.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Kazimiera Wódz, Krzysztof Piątek (red.)
Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej. Dylematy teorii i praktyki społecznej

seria: "Problemy pracy socjalnej"
stron: 367
format: B5
ISBN: 83-89163-06-3

spis treści


Książka składa się z czterech części: "Socjologia i polityka społeczna - ogólne problemy teoretyczne", "Teoretyczne i praktyczne wymiary pracy socjalnej", "Kwestie społeczne - polityka społeczna - pomoc społeczna" oraz "Jubileusz Studium Pracy Socjalnej w Uniwersytecie Śląskim". Autorami zamieszczonych w pracy tekstów są m.in. tacy znawcy tytułowej problematyki jak: R. Borowicz, K. Faliszek, K. W. Frieske, K. Frysztacki, J. Grotowska-Leder, J. Krzyszkowski, M. Rymsza, P. Sałustowicz, K. Szymańska. Jak pisze prof. Barbara Szatr-Jaworska w recenzji wydawniczej, w "książce wzbudza uznanie bogactwo tematyki i wysoki poziom merytoryczny opracowań. Nie jest ona - bo nie miała być - systematycznym przeglądem inspiracji socjologicznych czy "polityko-społecznych" dla pracy socjalnej i teorii pracy socjalnej, ale obejmuje najważniejsze, moim zdaniem, zagadnienia teoretyczne i praktyczne, które mogą zainteresować pracowników socjalnych. Czytelnicy znajdą w niej bowiem studia nad kategoriami porządkującymi refleksję nad praca socjalną, diagnozę społecznej praktyki i niezwykle inspirujące propozycje dotyczące działań, jakie można by podejmować w ramach pracy socjalnej. W książce zamieszczone są teksty będące kontynuacją wcześniejszego dorobku polskiej nauki w omawianej problematyce, ale i opracowania wskazujące nowe kierunki naukowych poszukiwań. Tworzą one wartościową publikację, w której "coś dla siebie" powinni znaleźć czytelnicy o bardzo zróżnicowanych zainteresowaniach".
25.00 31.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Marta Wójcik (red.)
Edukacja i rehabilitacja osób z wadą słuchu - wyzwania współczesności. Heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji


stron: 141
format: B5
ISBN: ISBN 978-83-89163-62-2

spis treści


Na książkę składa się 12 opracowań, których autorzy na płaszczyźnie praktyki i teorii analizują zagadnienia specyfiki pracy z osobami z wadą słuchu. Dużo uwagi poświęcono roli rodziny w doskonaleniu mowy dziecka z wadą słuchu. Nie pominięto też zadań jakie stają w tym zakresie np. przed szkołą i duszpasterstwem. Jak podkreśla autor recenzji wydawniczej dr hab. Bogdan Szczepankowski "Książka jest adresowana do szerokiego grona odbiorców, a różnorodność jej treści to potwierdza. Jej treść jest bowiem bardzo zróżnicowana - od raportów z badań i rozważań teoretycznych poprzez wskazówki praktyczne aż do przytaczanych osobistych rozważań niesłyszących dzieci i ich rodziców. Jednak ta różnorodność zdecydowanie stanowi walor pracy, pozwala bowiem na skonfrontowanie różnych poglądów na problematykę głuchoty w aspekcie pedagogicznym i społecznym. Autorzy poszczególnych rozdziałów często prezentują własne poglądy na prezentowane przez siebie zagadnienia. Zdarza się, że poglądy różnych autorów na ten sam temat są sprzeczne, ale z treści wynika głębokie przekonanie autora o słuszności własnych przekonań. Książka zatem wymaga świadomego czytania, a czytelnik, który chce osiągnąć pełną korzyść z jej poznania powinien przeczytać wszystkie artykuły. Pojawiające się sprzeczności są odbiciem sytuacji i aktualnych trendów w surdopedagogice, a w szczególności wciąż trwających kontrowersji na temat języka migowego (w różnych formach) i jego wpływu na rozwój społeczny młodzieży niesłyszącej".
18.00 24.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Agnieszka Zalewska-Meler (red.)
Poszukiwanie (kon)tekstów dla edukacji. Migracje słowa i obrazu


stron: 176
format: B5
ISBN: 978-83-89163-56-1

spis treściKsiążka "Poszukiwanie (kon)tekstów dla edukacji. Migracje słowa i obrazu" pod redakcją naukową Agnieszki Zalewskiej-Meler wprowadza Czytelnika w dyskurs pedagogiczny wykorzystując do tego analizę tekstów literackich, filozoficznych, publicystycznych. Autorzy poszczególnych opracowań sięgnęli bowiem do twórczości m.in.: Witolda Gombrowicza, Leszka Kołakowskiego, Józefa Tischnera, Wisławy Szymborskiej, Sandora Maraiego, Jerzego Pilcha, czy też Stanisława Lema. Na zawartość książki składają się ponadto teksty analizujące edukacyjny przekaz płynący z "przepisu na życie" ojca Jana Góry oraz księdza Mieczysława Malińskiego, a także esej koncentrujący się na perwersji i symbolice w twórczości filmowej Larsa von Triera (na przykładzie filmów "Idioci" i "Przełamując fale"). Całość została ujęta w trzy części. I tak pierwsza z nich nosi tytuł: "Edukacyjny potencjał literatury", druga "Pedagogiczne inspiracje w poezji", a trzecia "Filozofia i sztuka filmowa - asocjacje edukacyjne". Lektura książki pozwala wyrazić przypuszczenie, że zainteresuje ona zarówno pedagogów, jak i tych wszystkich, którym bliska jest twórczość wspomnianych przedstawicieli polskiej i światowej literatury, sztuki filmowej oraz filozofii - a więc nie tylko profesjonalnych badaczy edukacji i kultury.
20.00 27.30 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Mirosław Zalewski
Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym. Program rewalidacji indywidualnej

w cenie: płyta CD z piosenkami i książeczka "Miś Bazyli i przyjaciele"
stron: 125
format: A4
ISBN: 978-83-89163-84-4

spis treści


Mirosław Zalewski - autor książki zatytułowanej "Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym. Program rewalidacji indywidualnej" jest pedagogiem - absolwentem Wydziału Rewalidacji i Resocjalizacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz pedagogiki wczesnoszkolnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Swoje kwalifikacje poszerzył kończąc szereg studiów podyplomowych m.in. z zakresu logopedii (UMCS), terapii pedagogicznej (UJ), a także logorytmiki (Akademia Muzyczna w Gdańsku). Szeroką wiedzę teoretyczną uzupełnił praktycznymi doświadczeniami pracując jako logopeda, nauczyciel nauczania indywidualnego oraz nauczyciel-terapeuta w zakresie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych m.in. w ośrodku szkolno-wychowawczym oraz przedszkolach. Zaowocowało to interesującą publikacją skierowaną do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, a także do nauczycieli wychowania przedszkolnego, pedagogów specjalnych, terapeutów, logopedów, muzykoterapeutów. Zaprezentowano w niej bowiem program służący rozwijaniu obszarów aktywności dziecka w toku zajęć rewalidacyjnych. Położono w nich akcent na terapię muzyczną, bajkoterapię i terapię manualną. Pomocne w tym są zamieszczone w książce karty pracy do ćwiczeń grafomotorycznych i manualnych, teksty piosenek wraz z autorską płytą zawierającą dwanaście piosenek. Integralnym elementem publikacji jest barwna książeczka "Miś Bazyli i przyjaciele", która wprowadza dziecko w różnorodne sytuacje życiowe. Proponowane zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, niemniej jednak, po umiejętnej modyfikacji - jak podkreśla Autor - mogą służyć zarówno młodszym, jak i starszym dzieciom. Warto w tym miejscu przywołać fragment recenzji wydawniczej prof. dr hab. Krystyny Żuchelkowskiej z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, która stwierdza: "Książka jest poradnikiem, który przystępnie, krok po kroku wyjaśnia rodzicom dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nauczycielom przedszkoli, jak pracować, by wspomagać i korygować braki rozwojowe kilkulatków. Siłą tej książki jest to, że daje ona pewność i nadzieję, że działania terapeutyczne prowadzone w domu rodzinnym oraz w przedszkolu przyczyniają się do wzbogacania osobowości dziecka i polepszania jakości jego życia".
32.00 36.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Marzenna Zaorska
Osoba z zespołem wad wrodzonych i jej rozwój - problemy psychopedagogiczne. Studium wybranych zespołów i przypadków


stron: 152
format: B5
ISBN: 978-83-89163-86-8

spis treści


Autorka prezentowanej książki - profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Marzenna Zaorska skupia się na problematyce wad wrodzonych zwracając uwagę na współdziałanie czynników wrodzonych i środowiskowych powodujących powstanie wady. Autorka jako pedagog specjalny koncentruje swoją uwagę na analizie nie tyle medycznych aspektów zespołów wad wrodzonych, co na psychopedagogicznej charakterystyce specyfiki rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego osoby doświadczającej ich skutków. Istotnym założeniem książki jest również ukazanie problemów jakie napotyka rodzina wychowująca dziecko ze stwierdzonymi wadami wrodzonymi. Jak czytamy we Wprowadzeniu książka "składa się zasadniczo z dwóch rozdziałów. W rozdziale pierwszym omówiono wybrane zespoły słuchowo-wzrokowe (różyczki wrodzonej, Ushera, CHARGE, Marshalla), natomiast w rozdziale drugim inne zespoły wad wrodzonych (Wolfa-Hirschhorna; sekwencja Pierre'a Robina; zespół Stargardta; brak wzroku, HCV, epilepsja; wrodzony ubytek skóry owłosionej głowy) w korelacjach medycznych, rodzinnych oraz społecznych. Podstawą prezentacji specyfiki rozwojowo-funkcjonalnej osoby/osób z charakteryzowanymi zespołami była metoda (studium) indywidualnego przypadku. (.) Przyjęte podejście było uwarunkowane rzadkością występowania eksponowanych zespołów wad wrodzonych i związaną z tym faktem niemożnością dokonania bardziej ogólnych charakterystyk na większych populacjach, jak również kwestiami stricte humanistycznymi. Studium przypadku bowiem pozwala na odniesienie badanego problemu do konkretnego człowieka, na odejście od anonimowości i pokazanie konkretnej osoby w sieci powiązań bio-psycho-społecznych. Czyni więc prowadzone analizy bardziej ludzkimi i nadaje im wymiar humanistyczny". Zachęcając do lektury pracy M. Zaorskiej należy odnotować za nią, że "realizowany dyskurs ulokowano w płaszczyźnie pedagogiki personalistycznej oraz emancypacyjnej. Pedagogika personalistyczna podkreśla wartość i godność osoby ludzkiej oraz stara się w proponowanych programach wspierających rozwój osoby ludzkiej podporządkować wartości ekonomiczne i techniczne - wartościom osobowo-duchowym".
20.00 27.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Marzenna Zaorska
Tyflopedagog wobec problemu aktywności życiowej - zawodowej i prozawodowej osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową


stron: 151
format: B5
ISBN: 978-83-63955-20-5

spis treści


Książka Prof. Marzenny Zaorskiej zatytułowana "Tyflopedagog wobec problemu aktywności życiowej - zawodowej i prozawodowej osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową" koncentruje się na jednej z grup osób niepełnosprawnych jaką stanowią osoby z poważnie uszkodzonym wzrokiem, a więc słabo widzące i niewidzące. Jak zauważa we Wstępie Autorka książki, wsparcie społeczne wobec tych osób powinno uwzględniać zarówno specyfikę niepełnosprawności i szczególne potrzeby życiowe, jak i wymagania płynące z aktualnego rozwoju cywilizacyjnego. Jednym z priorytetowych zagadnień w odniesieniu do osób stanowiących przedmiot zainteresowania w prezentowanej monografii jest - poza sprawami rehabilitacji, edukacji, aktywności społeczno-kulturalnej oraz rekreacyjnej - kwestia aktywności zawodowej, a w tym poszukiwania pracy oraz uzyskania i utrzymania zatrudnienia. I jak akcentuje Autorka, treść książki koncentruje się na próbie "zasygnalizowania wybranych i możliwych działań adresowanych do osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową, realizowanych przez tyflopedagoga (specjalista zajmujący się problematyką rehabilitacji, edukacji, wspomagania rozwoju, przygotowania do życia osób z niepełnosprawnością wzrokową na miarę ich psychofizycznych możliwości) przy współpracy z innymi specjalistami angażującymi się w proces rehabilitacji zawodowej tych osób (przede wszystkim z trenerem pracy), dotyczących aktywizacji zawodowej danej grupy ludzi niepełnosprawnych". Dopełnieniem tej krótkiej informacji niech będzie fragment recenzji wydawniczej autorstwa Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk: "Już wstęp książki zapowiada ciekawą lekturę, a zaproponowana przez Autorkę jej struktura świetnie tę ciekawość dozuje. Interesująco teoretycznie "obudowane" raporty z badań szeroko analizowanej aktywności życiowej dorosłych osób z niepełnosprawnością wzrokową, ze szczególnym uwzględnieniem sfery zawodowej oraz zaakcentowaniem w niej roli tyflopedagoga i innych specjalistów, jako wspierających tę aktywność, stanowią meritum monografii. Ubogacenie wyników badań interpretacją, wyraźnie nasyconą wskazaniami praktycznymi, może mieć niebagatelne znaczenie dla podejmowania nowych działań i rozwiązań w zakresie kompleksowo ujmowanej i realizowanej rehabilitacji dorosłych osób z niepełnosprawnością wzrokową".
22.00 27.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Marzenna Zaorska
Wskazówki do działań logopedycznych w pracy logopedy szkolnego. Wybrane zagadnienia


stron: 103
format: A4
ISBN: 978-83-89163-58-5

spis treści


Jak pisze we Wprowadzeniu do książki jej autorka - Marzenna Zaorska "Osobiste obserwacje dowodzą, że na poziomie szkoły podstawowej około 16-18% ogółu uczniów wymaga pomocy logopedycznej. W oddziałach przedszkolnych odsetek ten wynosi nawet do 80%, w klasach pierwszych - 50-60%, na pierwszym etapie edukacyjnym - klasy I-III prawie 50%. Nadto wśród uczniów kwalifikowanych na zajęcia logopedyczne, od co najmniej kilku lat, dominują chłopcy - stanowiąc od 67% do aż 72% uczestników danych zajęć. Stąd zajęcia logopedyczne na etapie edukacji w szkole podstawowej pełnią niezwykle istotną rolę w zakresie korektury wad wymowy, pomocy w nabywaniu podstawowych umiejętności szkolnych (czytanie, pisanie, liczenie), stymulacji rozwoju mowy uczniów doświadczających problemów w danym zakresie. Praca logopedy szkolnego nie jest łatwa ani w kontekście diagnostycznym, ani terapeutycznym - między innymi ze względu na ilość uczniów potrzebujących wsparcia oraz zróżnicowanie wad wymowy obecnych u uczniów. Mając na uwadze powyżej wskazane tendencje zrodziła się niniejsza propozycja scenariuszy zajęć logopedycznych ukierunkowanych na korekcję rotacyzmu wraz z zestawem pomocy do każdego z nich. Dodatkowo do opracowania włączono przykładowy program zajęć logopedycznych w roku szkolnym, jak również przykładowe scenariusze zajęć dotyczących innych wad wymowy. W sugerowanych scenariuszach wykorzystano wybrane publikacje z zakresu logopedii istniejące na rynku wydawniczym oraz osobiste przemyślenia nad ideą wsparcia logopedycznego dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz młodzieży ze starszych klas szkoły podstawowej. Prezentowane przed Państwem zagadnienia opracowano na podstawie wieloletnich doświadczeń Autorki w pracy logopedycznej z uczniami w szkole podstawowej ogólnodostępnej. Pozostaje więc żywić nadzieję, że będą one pomocne przede wszystkim logopedom, ale też nauczycielom nauczania grup przedszkolnych, nauczania zintegrowanego, rodzicom i zainteresowanym studentom kierunku pedagogika oraz słuchaczom podyplomowych studiów logopedycznych". Należy także dodać, że scenariusze zajęć są ilustrowane rysunkami, które po skopiowaniu mogą stanowić ciekawą pomoc dydaktyczną w zajęciach logopedycznych.
20.00 24.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Marzenna Zaorska (red.)
Komunikacja alternatywna osób głuchoniewidomych


stron: 218
format: B5
ISBN: 978-83-89163-33-2

spis treściPraca zbiorowa pod redakcją Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dr hab. Marzenny Zaorskiej zatytułowana Komunikacja alternatywna osób głuchoniewidomych składa się z dwóch integralnie ze sobą związanych części. W części pierwszej została omówiona istota komunikacji osób głuchoniewidomych, zaś w części drugiej pt. "Metody komunikacji alternatywnej osób głuchoniewidomych" w zwięzły, a zarazem przejrzysty sposób zaprezentowano m.in. zagadnienie diagnozy preferencji i możliwości komunikacyjnych dziecka głuchoniewidomego, mowy ciała, systemu jednoznacznych symboli, daktylografii do ręki, jednoręcznego i dwuręcznego brajla do palców, alfabetu punktowego, metodę Lorma oraz Tadoma. Autorzy książki odnieśli się także do kwestii doboru metody komunikacji dla małego, całkowicie głuchoniewidomego dziecka oraz wykorzystania komputera w procesie komunikacji osób głuchoniewidomych. Rekomendowana tu książka - jak pisze w recenzji wydawniczej dr hab. Jacek Błeszyński "jest wspaniałym odzewem teoretyków i praktyków na zapotrzebowanie środowisk edukacyjnych i terapeutycznych oczekujących publikacji, która pozwoli im na zdobycie kompetentnych i niezbędnych materiałów do pracy z dzieckiem pozbawionym podstawowych zmysłów wykorzystywanych do poznawania otaczającego świata. Wielką zasługą Redaktor książki jest zaproszenie do współpracy najwybitniejszych przedstawicieli tyflopedagogiki, surdopedagogiki i psychologii, którzy podjęli się wielkiego trudu ukazania perspektyw nawiązywania komunikacji i prowadzenia jej z osobami głuchoniewidomymi. To wielkie wyzwanie, moim skromnym zdaniem, w pełni się powiodło. Publikacja ta, dzięki wspaniałemu doborowi tekstów, staje się dyskursem, który niewątpliwie zaowocuje intensyfikacją podejmowanych działań ukazujących nieznane dotychczas perspektywy komunikacyjne, a w szczególności pozwoli nam, pełnosprawnym, choć w części zrozumieć świat osoby głuchoniewidomej".
22.00 27.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Dorota Zaworska-Nikoniuk
Metody pomocy i samopomocy w uzależnieniach


stron: 224
format: B5
ISBN: 83-915476-2-0

spis treściW pięciu obszernych rozdziałach autorka podejmuje takie zagadnienia jak: 1. Uzależnienie jako choroba społeczna, 2. Profesjonalizm i wolontariat w systemie pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym, 3. Cel, normy i struktura samopomocy, 4. Program pomocy w grupach, 5. Biografie uczestników grup samopomocy.
szukaj w księgarniach


Krzysztof Zieliński, Joanna Janikowska (red.)
Miejsca pamięci w świadomości współczesnego człowieka


stron: 193
format: B5
ISBN: 978-83-63955-36-6

spis treściZbiór artykułów zebranych w tomie Miejsca pamięci w świadomości współczesnego człowieka, pod redakcją Krzysztofa Zielińskiego i Joanny Janikowskiej, to ciekawe świadectwo naukowej refleksji nad artefaktami świata przeszłości, które albo celowo, albo przez przypadek stały się pamiątkami czasu. Czasu, który przeminął, a wraz z nim przeminęli ludzie. Pozostała po nich historia chociażby utrwalona w materii. Przedmioty przetrwały i świadczą, że ta przeszłość była, że nie jest wyłącznie mitem wykreowanym w kulturze przez ludzi potrzebujących takich czy innych korzeni. Na zawartość książki składa się 13 prac będących rezultatem współpracy przedstawicieli nauk humanistycznych, związanych z kilkoma ośrodkami naukowymi w kraju. Są wśród nich badacze doświadczeni, jak też reprezentujący naukowców młodego pokolenia. W efekcie takiego 'zabiegu' uzyskano interdyscyplinarne ujęcie zagadnienia miejsc pamięci stanowiące wprowadzenie do tytułowej tematyki na przykładzie zainteresowań badawczych autorów tekstów, co, jak akcentuja redaktorzy książki, stanowi wstęp "do refleksji nad obecnością przeszłości w teraźniejszości w takiej właśnie formie - zbiorowej pamięci, którą przepowiedział wybitny historyk Jacque Le Goff już w XIX wieku. Zbiorowa pamięć i stymulowanie jej zarówno w formie materialnej, jak i niematerialnej pozostaje faktem epoki, w której żyjemy. (...) W czasach dzisiejszych mamy do czynienia z szerokim zakresem wytworów kulturowych, takich jak budowle, pomniki, pamiętniki, literatura, sztuka oraz przestrzeń symboliczna, przyjęte zwyczaje i regionalna architektura. To dziedzictwo jest nam zarówno dane, jak i zadane. Dlatego właśnie dochodzi do współpracy ludzi, którzy są świadomi wielkiego wyzwania jakim jest podtrzymywanie pamięci". Książka została podzielona na trzy części. Pierwszą, na którą składają się teksty profesorów Kazimierza Maliszewskiego i Piotra Petrykowskiego, stanowi metodologiczne i teoretyczne wprowadzenie do zagadnienia. Druga część koncentruje się na materialnej formie upamiętniania, a trzecia nad wymiarem historyczno-filozoficznym pamięci w świadomości społecznej.
26.00 30.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Krystyna Żuchelkowska
Edukacja matematyczna w przedszkolu


stron: 216
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-63955-60-1

spis treściKrystyna Żuchelkowska - autorka książki "Edukacja matematyczna w przedszkolu" zwraca uwagę na to, że matematyka jest nie tylko królową wszystkich nauk, ale także jednym z trudniejszych przedmiotów szkolnego nauczania. Staje się to widoczne już na etapie edukacji wczesnoszkolnej, co przemawia za tym, aby w przedszkolu rozpocząć przygotowywanie dzieci do nauki matematyki w szkole. W procesie tym należy wykorzystać zainteresowanie dzieci matematyką dążąc do tego, by przed przekroczeniem progu szkoły osiągnęły one początki rozumowań operacyjnych na poziomie konkretnym, opanowały podstawowe sprawności i pojęcia matematyczne, osiągnęły dojrzałość do nauki matematyki. Ważną rolę w tym procesie - jak podkreśla Autorka - odgrywa przebieg przedszkolnego dnia, w którym znajduje się wiele okazji do podjęcia edukacji matematycznej. Kierując się tym K. Żuchelkowska we "Wstępie" do książki stwierdza: "Ważne jest, by proces przyswajania treści i kształtowania pojęć matematycznych w przedszkolu był dla dzieci interesujący, wyzwalający ich wielostronną aktywność i ciekawość poznawczą, a także zachęcający do dialogu, refleksji, przedstawiania własnych racji. Dlatego też nauczyciel musi dostosować działania pedagogiczne do indywidualnych potrzeb i zainteresowań każdego dziecka, a także stwarzać okazje edukacyjne i zachęcać swoich wychowanków do konstruowania wiedzy matematycznej w interakcji z otoczeniem społecznym. Jeżeli tak się stanie, to wiedza i pojęcia matematyczne staną się dla każdego dziecka czymś ważnym, wartościowym, czymś, co będzie potrafiło wykorzystać w różnych sytuacjach przedszkolnego i codziennego życia". Dodajmy w tym miejscu, że książka składa się z siedmiu rozdziałów: 1) Podstawowe założenia edukacji matematycznej w przedszkolu, 2) Dziecko w wieku przedszkolnym a edukacja matematyczna, 3) Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa w edukacji matematycznej dziecka, 4) Kształtowanie pojęć geometrycznych u dzieci w wieku przedszkolnym, 5) Kształtowanie pojęć miary u dzieci w wieku, 6) Dziecko w świecie zbiorów przedmiotów, 7) Dziecko i liczby. Warto nadmienić, że w ostatnim rozdziale Autorka umieściła przykładowe scenariusze zajęć wprowadzających dzieci 5-6-letnie uzdolnione matematycznie do arytmetyki liczb naturalnych. Rekomendując tę książę należy zgodzić się z Autorką, że będzie ona dobrze służyć "nauczycielom już pracującym i kandydatom do tego zawodu, wzbudzając refleksję i zachęcając do podejmowania działań pedagogicznych, mających na celu polepszanie jakości pracy przedszkola w zakresie kształtowania pojęć i umiejętności matematycznych u dzieci". Rekomendacja ta nabiera tym większego znaczenia, gdy zauważymy, że na rynku wydawniczym brakuje opracowań z zakresu kształtowania pojęć i umiejętności matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.
27.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Arkadiusz Żukiewicz (red.)
Praca socjalna w służbie ludziom

seria: "Problemy pracy socjalnej"
stron: 235
format: B5
ISBN: 978-83-63955-00-7

spis treści"Praca socjalna w służbie ludziom" jest kolejną książką, która ukazała się w serii "Problemy pracy socjalnej". Zawarta w niej - jak to odnotowuje we Wstępie jej redaktor naukowy Arkadiusz Żukiewicz - "wielość wypowiedzi, perspektyw dyscyplinarnych i bogactwo poglądów oraz różnorodność tematyczna czynią z tego zbioru unikatową na rynku wydawniczym publikację. Gromadzi ona bowiem wypowiedzi autorytetów środowiska naukowego, którzy tworzą teoretyczne i metodyczne podstawy działania społecznego oraz kształcenia (doskonalenia) pracowników służb społecznych. Są to wybitni teoretycy i badacze społeczni, którym idea działania na rzecz Drugiego Człowieka wyznacza w praktyce namysłu i twórczości naukowej kierunki poszukiwań". Z tą oceną koresponduje opinia wyrażona przez recenzenta książki dr hab. Mirosława Kowalskiego prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, który podkreśla, że publikacja jest "szczególnie istotna i aktualna w dobie szukania rozwiązań nastawionych na głębokie, jakościowe zmiany w obszarze pracy socjalnej i znajduje pełne uzasadnienie w aktualnej problematyce społeczno-edukacyjnej, szeroko pojętych działaniach na rzecz Drugiego Człowieka". Z kolei dr hab. Krzysztof Piątek, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w recenzji wydawniczej napisał m.in.: "Popieram pomysł opublikowania recenzowanego zbioru tekstów w serii Problemy pracy socjalnej przede wszystkim dlatego, że zawarte są w nim artykuły ważne i przydatne w edukacji socjalnej, przybliżające polskiemu adeptowi pracy socjalnej nowe myśli i rozwiązania w zakresie polityki społecznej, pomocy społecznej i pracy socjalnej, o jakich dyskutuje się w Polsce i na tzw. Zachodzie. Zwraca także uwagę poszukujący, refleksyjny i zmuszający do myślenia charakter niektórych tekstów, które wykorzystując najnowszą literaturę polską i światową nie tylko porządkują naszą wiedzę na temat problemów społecznych i możliwości instytucjonalnych odpowiedzi na te problemy, ale ukazują nowe sposoby myślenia w tym zakresie". Na strukturę książki składają się dwie części, w których tytułowa kwestia otrzymała ogląd z perspektywy: 1) socjologicznej, oraz 2) pedagogicznej i etycznej. Zostały w nich omówione takie zagadnienia, jak np.: konwergencja czy dywergencja problemów społecznych, trwanie rodzin i ich złożoność w ponowoczesnym świecie, modele pracy socjalnej z rodziną, instytucjonalizacja ewaluacji w pomocy społecznej, projekt pedagogiczny w działaniu społecznym, asystent osoby starszej, wolontariat w pomocy społecznej, profilaktyka jako zadanie pomocy społecznej; a także poddano analizie pracę socjalną w ośrodku pomocy społecznej (na przykładzie MOPS w Krakowie).
26.00 30.50 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Arkadiusz Żukiewicz (red.)
Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie teoretycznej i praktycznej

seria: "Problemy pracy socjalnej"
stron: 151
format: B5
ISBN: 978-83-89163-79-0

spis treści


Praca zbiorowa pod redakcją Arkadiusza Żukiewicza zatytułowana "Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie teoretycznej i praktycznej" zawiera 13 opracowań ujętych w dwie części. Pierwsza z nich, ukierunkowana perspektywą teoretyczną, grupuje teksty takich autorów jak: Lucyna Telka, Zbigniew Marek SJ, Dobroniega Trawkowska, Justyna Mańka i Katarzyna Ornacka, Arkadiusz Żukiewicz. Tematyka podjęta przez wspomnianych autorów koncentruje się m.in. na relacjach społecznych zachodzących między dorosłym i dzieckiem w rodzinnych formach opieki, na skuteczności diagnozy realizowanej przez pomoc społeczną w rodzinie, na wybranych aspektach funkcjonowania rodzin zastępczych w Polsce, jak i na rozważaniach o godności jako czynniku wspomagającym proces rozwoju wychowanka. Część druga pt. "Perspektywa praktyczna" przynosi artykuły ukazujące realizację programów realizowanych przez instytucje pomocy społecznej (Agnieszka Wilk, Andżelika Korczak-Urban, Katarzyna Szymańska, Katarzyna Zakamarska, Weronika Żytkowiak-Braciak, Marzena Samek, Marta Urbanik), założenia metodyczne pracy socjalno-wychowawczej z rodziną biologiczna (Jolanta Chrzanowska), refleksje nad projektem ustawy o wspieraniu rodziny (Marek Ziemkowski, Marzena Samek) oraz nad sylwetką zawodową asystenta rodzinnego (Elżbieta Mirewska). Tę część zamyka studium Ewy Marynowicz-Hetki, która analizując treść zamieszczonych w książce publikacji odnosi się do kwestii kultury praktyki w pracy socjalno-wychowawczej. Odnosząc się do całej publikacji warto zacytować fragmenty recenzji wydawniczych. Pierwsza z nich, autorstwa prof. zw. dr hab. Krystyny Marzec-Holki, akcentuje, że "...w wymiarze społecznym publikowane teksty są zdecydowanym poparciem realizacji idei rodzicielstwa zastępczego w prezentowanych środowiskach lokalnych (...). Wskazują jej mocne i słabe strony, akcentując potrzebę współpracy oraz szerokiego, interdyscyplinarnego dyskursu społecznego na temat działań kompensujących sieroctwo społeczne". Z kolei dr Jan A. Malinowski wskazuje, że "...recenzowana książka przynosi wielostronne spojrzenie na kwestię rodzicielstwa zastępczego. Jest ono tym bardziej interesujące, że jej redaktor naukowy - dr Arkadiusz Żukiewicz - pozyskał do realizacji oryginalnego projektu edytorskiego zarówno teoretyków, jak i praktyków, którzy z dużym znawstwem zagadnienia odnieśli się do tytułowej tematyki. (...) Wyraźne odniesienia zawartych w książce opracowań do różnych aspektów pracy socjalnej sprawiają, że będzie ona wykorzystywana w doskonaleniu zawodowym osób podejmujących się prowadzenia rodzin zastępczych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, centrów pomocy rodzinie i innych instytucji koncentrujących swoją uwagę na zastępczych formach opieki".
20.00 27.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Agnieszka Żyta (red.))
Rodzina osób z niepełnosprawnością intelektualną wobec wyzwań współczesności


stron: 212
format: B5
ISBN: 978-83-89163-59-2

spis treściPraca zbiorowa pod redakcją Agnieszki Żyty "Rodzina osób z niepełnosprawnością intelektualną wobec wyzwań współczesności" otwiera cykl czterech książek, które połączy wspólny podtytuł: "Heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji". Jak pisze we "Wstępie" A. Żyta "teoretycy i praktycy pedagogiki specjalnej i psychologii próbują znaleźć odpowiedź na ciągle aktualne pytania - jaka jest sytuacja psychospołeczna współczesnych rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne, jakie działania praktyczne podejmowane są w Polsce oraz za granicą w celu wspierania różnorodnych potrzeb tych rodzin i optymalizacji warunków ich życia oraz jak w sytuacji zmian kulturowo-społecznych odnajdują się rodzice oraz rodzeństwo osób z niepełnosprawnością intelektualną". Na te i inne pytania starają się odpowiedzieć autorzy poszczególnych tekstów zamieszczonych w książce. Pogrupowane zostały one w trzy części. Pierwsza podejmuje zagadnienia dotyczące problemów jakie napotykają w swoim funkcjonowaniu rodziny osób z niepełnosprawnością intelektualną. I tak, A. Krause analizuje sytuację wspomnianych rodzin w perspektywie zmiany ich funkcji i postępujących procesów globalizacyjnych oraz transformacji warunków środowiskowych. Z kolei G. Kwaśniewska podejmuje problem najważniejszych działań europejskich w zakresie wczesnej interwencji, zaś E. M. Minczakiewicz opisuje - opierając się na wynikach badań własnych - sytuację życiową i jakość funkcjonowania rodzin wychowujących dziecko z zespołem Downa. K. Ćwirynkało podkreślając optymizm rodziców sygnalizuje problem nieuznawania przez ich znaczącą część niepełnosprawności swojego dziecka oraz na wysokie oceny dotyczące jego przyszłych szans zawodowych, finansowych i rodzinnych. E. Zasępa m.in. analizuje sposoby radzenia sobie przez rodziców ze stresem spowodowanym niepełnosprawnością dziecka. Druga część monografii skupia się na różnych aspektach wspierania rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną. B. Szczupał podejmując problematykę zasady pomocniczości w systemie opieki nad rodziną analizuje negatywne cechy tego systemu w Polsce oraz przedstawia bariery realizacji tej zasady w praktyce wraz z propozycjami ich przezwyciężenia. Najnowsze wytyczne dotyczące wspierania rodzeństwa pełnosprawnego i włączania go w procesy decyzyjne dotyczące niepełnosprawnego brata lub siostry realizowane w USA poprzez działalność the Sibling Leadership Network omawia A. Żyta. Z kolei system wsparcia dzieci z autyzmem i ich rodzin funkcjonujący w Bułgarii prezentuje N. Vasileva. Doświadczenia polskie dotyczące opieki czasowej (stacjonarnej i częściowo stacjonarnej) przedstawia M. Włodarczyk-Dudka, natomiast propozycję wspierania rodziców o postawie nadopiekuńczej, realizowaną w formie warsztatów dla studentów pedagogiki specjalnej, omawia A. Konieczna. Część trzecia została zatytułowana: "Rodzice a wyzwania współczesności". Otwierają ją dwa artykuły skupiające się na niezwykle ważnym dla praktyki pedagogiki specjalnej problemie przymusu i przemocy (w tym także seksualnej) wobec osób z niepełnosprawnością (A. Jakoniuk-Diallo i H. Kubiak oraz M. Niedoba). Sytuację rodziców dziecka z zespołem Retta, cierpiących na brak wiedzy i wystarczającej pomocy medycznej, trudności w znalezieniu profesjonalnych psychoterapeutów, psychologów i nauczycieli oraz potrzebnego wsparcia społecznego przybliża D. Kosno. R. Biernat przedstawia wyniki badań własnych dotyczące zależności między postawami rodzicielskimi a poziomem funkcjonowania młodzieży z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Jak wskazuje recenzentka książki Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Teresa Żółkowska zawarte w niej "materiały mogą być adresowane do różnych instytucji, osób i służb, a mianowicie: specjalistów ds. rehabilitacji, nauczycieli, wychowawców, opiekunów, różnych ogniw administracji rządowej, organizacji pozarządowych, ruchów samopomocowych, a przede wszystkim rodziców. Książka ta może stanowić cenną pomoc naukową dla studentów, zwłaszcza kierunków pedagogicznych, socjologicznych i psychologicznych".
22.00 28.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej

Reklama:
    Whiteberry | FOTOGRAFIA ŚLUBNA | KINGA + MARCIN MALINOWSCY
strona główna       |       książki       |       zapowiedzi       |       o wydawnictwie       |       wydaj u nas       |       gdzie kupisz       |       kontakt
Copyright © weakapit.pl